Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Průvodce vyplněním přiznání k dani silniční


Bc. Kateřina Kandlerová
9. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Silniční daň platí ti, kteří používají auto pro podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost.

Foto: Archiv

 

Se začátkem roku je spojena povinnost vyplnit formulář k silniční dani. Kdo jej musí vyplňovat, kdy se má daň platit a hlavně, jak správně vyplnit přiznání k dani silniční? Na konkrétním příkladu si ukážeme, jak přiznání krok po kroku zvládnout.


 
Informace k silniční dani nám poskytuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Termín pro podání daňového přiznání je 31. leden za předešlý rok. To znamená, že v lednu 2015 (resp. do 2. února, protože poslední den v lednu letos připadá na sobotu) odevzdáme formulář se silniční daní za rok 2014.
 
Silniční daň platí ti, kteří používají auto pro podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost. Silniční daň se platí jen za ty měsíce, ve kterých jsme auto my nebo kdokoliv jiný pro podnikání apod. použili. A také za ten měsíc, ve kterém je využívání vozidla ve zdaňovacím období ukončeno nebo přerušeno, popř. trvale nebo dočasně vozidlo vyřazeno z registru vozidel.
 
Není přitom důležité, zda máme auto v obchodním majetku. Silniční daň neplatíme, máme-li příjmy pouze z pronájmu.

Silniční daň z pohledu vybraných druhů vozidel

 • Nákladní automobil
Nákladní automobily včetně tahačů, návěsů a přívěsů s hmotností nad 3,5 tuny určené výlučně k přepravě nákladů a registrované v ČR jsou předmětem daně bez ohledu na způsob jejich použití. To znamená, že silniční daň platíme bez ohledu na to, zda jsme v daném měsíci auto používali nebo ne.
 
 • Automobil zaměstnance
Má-li náš zaměstnanec své vlastní vozidlo, ale my mu vyplácíme cestovní náhrady podle zákoníku práce, musíme za jeho auto platit silniční daň. Můžeme si vybrat ze dvou způsobů, jak ji platit. Buď ji hradíme za každý měsíc, ve kterém byly pracovní cesty vykonány, nebo platíme 25 Kč za každý den pracovní cesty.
 
 • Půjčené auto
Pokud své auto půjčíme někomu, kdo jej použije pro cesty pro podnikání a uplatňuje na něj daňové výdaje, musíme silniční daň platit my, protože jsme vlastníkem auta.
 
 • Auta na alternativní pohony
Alternativním pohonem se rozumí např. elektrický, hybridní, na LPG a podobně. Takováto vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun jsou od silniční daně osvobozena.
 
 • Přívěsy za auto
Nezapomeňte, že pokud si koupíte tzv. vozík za auto, můžete i z něho po splnění podmínek platit silniční daň. Takový přívěs se bere za přípojné vozidlo a je tak předmětem silniční daně. Jedná se o další typ vozidla a jako takový jej vyplňujeme na další samostatný řádek v přiznání.

Výpočet daně a sazby

Silniční daň jsou poplatníci povinni sami vypočítat a do přiznání též uvést i vozidla, která jsou osvobozena od daně (vyjma vozidel uvedených v § 3 písm. a) a b) zákona o dani silniční), nebo vozidla, u kterých byla daň snížena nebo prominuta rozhodnutím Ministerstva financí za celé zdanitelné období (např. Pokynem č. D-342).
 
Také je potřeba uvést případné slevy na dani. Nezapomeňte, že daň, záloha na daň a sleva na dani se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
Dále z Pokynů k vyplnění tiskopisu silniční daně vyplývá následující ustanovení: Daňové přiznání nepodávají poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční, nepodléhají-li dani další vozidla těchto poplatníků.“
 
Roční sazby jsou uvedeny v § 6 zákona o dani silniční, kde například u osobního auta rozhoduje zdvihový objem motoru, který je uveden v technickém průkazu.

Snížení a zvýšení silniční daně

Podle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční vzniká nárok na snížení sazby daně podle data první registrace vozidla.
 
Sazba daně se snižuje:
 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace vozidla,

 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců, a

 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců počínaje kalendářním měsícem první registrace vozidla.
 
Snížení sazby daně dle výše citovaného ustanovení končí po devíti letech. To znamená, že snížení si můžeme uplatnit u auta, od jehož první registrace k silničnímu provozu uběhlo maximálně devět let.
 
Sazba daně podle § 6 odst. 1 a 2 se zvyšuje o 25 % u vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989.

Zálohy na silniční daň

Zálohy či případný doplatek daně se platí na účet finančního úřadu, pod který podle svého trvalého bydliště spadáte.
 
Zálohy se platí čtyřikrát ročně, a to:
 • do 15. 4. (na leden až březen),

 • do 15. 7. (na duben až červen),

 • do 15. 10. (na červenec až září),

 • do 15. 12. (na říjen a listopad).
 
Případný zbytek se doplatí s daňovým přiznáním do 31. ledna následujícího roku. Zálohy se také mohou uhradit i na celý rok dopředu.
 
Poplatník daně, který je provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s hmotností 12 a více tun a kterému se dle § 6 odst. 10 snižuje sazba daně o 48 %, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti, a to nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.
 
Nyní se dostáváme k praktickému příkladu a ukázce, jak vypočítat silniční daň a kam co zapsat ve formuláři, resp. daňovém přiznání.

Příklad

Podnikatel, pan Vomáčka, ke svému podnikání používá dvě vozidla. Automobil č. 1 je osobní vůz, má poznávací značku AB1234, rok první registrace je podle technického průkazu 2. 1. 2001 a automobil používal od roku 2009 do března 2014.
 
Automobil č. 2 je nákladní vůz, má poznávací značku AB4321, první registrace je 15. 8. 2002 a toto vozidlo si pan Vomáčka pořídil v březnu 2014. Pan Vomáčka zaplatil v roce 2014 na zálohách za obě vozidla dohromady 3 000 Kč. Jak bude postupovat při vyplnění přiznání k silniční dani za rok 2014?
 
Při vyplňování je potřeba mít při ruce velký technický průkaz k oběma automobilům. Na první straně přiznání se vyplní údaje o poplatníkovi a také pro jaký finanční úřad přiznání je. Druhá strana přiznání se již věnuje vyplnění informací o jednotlivých vozidlech.
 
Jeden řádek se použije vždy pro jedno vozidlo. Pokud by měl pan Vomáčka více než tři vozy, pro další by použil tiskopis „Příloha k přiznání k dani silniční za kalendářní rok ...“.
 
Dále se zapíše registrační značka vozidla. Registrační značkou vozidla je státní poznávací značka (SPZ), která se vyplní bez pomlček, v našem případě AB1234.
 
První registrace vozidla (v České republice nebo v zahraničí) se píše ve formátu měsíc/rok. Vyplňujeme, pokud uplatňujeme nárok na snížení roční sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční.
 
Kód druhu vozidla vybíráme z těchto možností: 1 = osobní, 2 = tahač, 3 = návěs, 4 = autobus, 5 = nákladní, 6 = přívěs, 8 = vozidla určená pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, 9 = výše neuvedená, A = tandemový přívěs. Druh vozidla máme uveden v technickém průkazu. V našem případě vyplníme 1.
 
Prominutí daně dle Pokynu č. D-342 se týká zejména vozidel požární ochrany, v našem případě tedy necháme nezatržené.
 
Dále se vyplňuje kolonka Základ daně ccm § 5a, což znamená zdvihový objem motoru. Tento údaj nalezneme v technickém průkazu. V našem případě vyplníme číslo 2 700. Tento údaj se vyplňuje jen u osobních automobilů (s výjimkou elektromobilů) a také u osobních automobilů a jejich přípojných vozidel, u nichž zaměstnavatel zvolí denní sazbu daně (25 Kč).
 
V poli Základ daně – nápravy se vyplní počet náprav podle údajů v technickém průkazu, přičemž dvoj- či trojnáprava na přípojném vozidle se považuje za dvě nebo tři nápravy.
 
Kolonku Základ daně – tuny vyplníme podle údajů v technickém průkazu.
 
Roční (denní) sazba se vyplňuje podle tabulky uvedené v zákoně o dani silniční § 6 odst. 1 nebo 2. V našem případě máme zdvihový objem motoru 2 700 cm3, čili se vejdeme do rozmezí 2 000 až 3 000 cm3 a u tohoto rozmezí činí roční sazba 3 600 Kč.
 
Číslo odst. snížení resp. zvýšení roční sazby daně – zde se vyplňuje příslušné číslo odstavce § 6, podle kterého bychom uplatňovali snížení nebo zvýšení sazby daně. V našem případě nesplňujeme podmínky ani pro snížení, ani pro zvýšení, proto necháme toto pole nevyplněné.
 
Počty měsíců (dní) podléhajících u vozidla dani silniční – při použití roční sazby daně vyplňujeme počty měsíců, ve kterých u vozidla vzniklo, zaniklo nebo trvalo zdaňované období v jednotlivých částech kalendářního roku. Pokud vozidlo podléhalo dani silniční celý kalendářní rok, můžeme uvést pouze písmeno „R“.
 
Zdaňovací období je zde rozděleno na tyto části: I – 1. čtvrtletí, II – 2. čtvrtletí, III – 3. čtvrtletí, IV – říjen, listopad, V – prosinec. Uvedeme počet měsíců v jednotlivých obdobích, ve kterých vozidlo podléhalo silniční dani. V našem případě však pan Vomáčka používal toto auto v roce 2014 jen do března, proto tuto skutečnost vyplníme následujícím způsobem: 3, 0, 0, 0, 0.
 
Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy – částka * 1 / 12 * počet měsíců podléhajících u vozidla silniční dani, což znamená 3 600 * (1 / 12 * 3) = 900 Kč.
 
Osvobození dle § 3 – zde se vyplňuje příslušné písmeno § 3, podle kterého byste uplatnili osvobození od daně. Pokud by došlo v jednom zdaňovacím období ke kombinaci několika nároků na osvobození, uvede se příslušné písmeno toho nároku, který nastal dříve. V našem případě však nevyplňujeme.
 
Počet měsíců (dní) – vyplňuje se počet úplných kalendářních měsíců (dní) trvání podmínky pro osvobození. V našem případě opět nevyplňujeme.
 
Osvobození dle § 3 v Kč – vyplňuje se úhrnná výše osvobození dle vzorce. Znovu v našem případě nevyplňujeme.
 
Sleva na dani dle § 12 v Kč – zde se vyplňuje částka v Kč podle § 12 zákona o dani silniční. Při uplatnění snížení nebo zvýšení sazby daně se sleva na dani vypočte z částky uvedené ve sloupci nazvaném „Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy“. V našem případě necháme volné.
 
Daň v Kč – napíšeme částku, která se rovná dani silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy minus částka ve sloupci „Osvobození dle § 3 v Kč“ minus částka ve sloupci „Sleva na dani dle § 12 v Kč“. V našem případě je výslednou částkou 900 Kč.
 
Na obrázku č. 1 níže je vidět, jak tato skutečnost bude vyplněna ve formuláři. Jedná se o řádek 1.
 
U automobilu č. 2 budeme postupovat stejně jako u automobilu č. 1, ale v některých sloupcích nastane změna, protože se jedná o nákladní automobil.
 
Jako kód druhu vozidla uvedeme číslo 5, což znamená nákladní vůz.
 
Dále nebudeme vyplňovat zdvihový objem motoru, ale naopak doplníme údaj pro počet náprav a tun. Tyto údaje nalezneme v technickém průkaze.
 
Roční sazbu určíme dle tabulky v § 6 odst. 2. V našem případě činí 3 600 Kč.
 
Počty měsíců podléhajících u vozidla dani silniční vyplníme následovně: 1 (protože auto bylo používáno již v březnu), 3, 3, 2, 1.
 
Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy = 3 600 * (1 / 12 * 10) = 3 000 Kč.
 
Protože neuplatňujeme žádnou slevu ani osvobození, celková daň činí 3 000 Kč.
 
Vyplnění druhého řádku týkajícího se auta č. 2 můžeme vidět na obrázku č. 1.
 
Na obrázku č. 1 na druhém řádku je vidět, jak to bude vypadat vyplněné ve formuláři.
 
Ve 3. oddíle silniční daně se vyplní celková výše daně, což je v našem případě 900 Kč + 3 000 Kč = 3 900 Kč. Dále se zde vyplňuje částka, kolik bylo zaplaceno na zálohách. V našem případě bylo na zálohách zaplaceno 3 000 Kč.
 
Protože 3 900 – 3 000 = 900 Kč, vidíme, že panu Vomáčkovi zbývá doplatit ještě 900 Kč.
 
Přiznání také nezapomeneme podepsat.
 
Obrázek č. 1:

Závěrem

K vyplnění silniční daně je potřeba mít připravené technické průkazy všech vozidel, které této dani podléhají, mít při ruce znění zákona o dani silniční a velkou pomocí jsou i pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční.
 
Pokud se však vyplňováním nechcete zabývat, není nic jednoduššího, než ho svěřit k vyplnění své účetní firmě. Rozhodně však na tuto povinnost nezapomeňte, abyste předešli pozdějším nesrovnalostem se svým správcem daně.
 
 
Chcete si usnadnit zpracovávání daňových přiznání? Vyzkoušejte TAX – komplexní řešení pro daňové poplatníky i daňové poradce.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Bc. Kateřina Kandlerová
3. 2. 2015 15:49:36
Dobrý den,
děkuji za připomínku.
Tato věta, kterou uvádíte, byla u podnadpisu "Automobil zaměstnance". Čili jednalo se o konkrétní příklad, kdy zaměstnanec používá svůj vlastní automobil.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
24. 1. 2015 15:52:40
Dobrý den,
proč v článku uvádíte následující formulaci:

Má-li náš zaměstnanec své vlastní vozidlo, ale my mu vyplácíme cestovní náhrady podle zákoníku práce, musíme za jeho auto platit silniční daň.

Z §4/2/a vyplývá, že zaměstnavatel je plátcem SD v případě, že zaměstnanec použije ke služební cestě vozidlo, nikoliv nutně vlastní. Zbytečně matete lidi.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ si mohou podávat žádosti o ošetřovné za březen

23. 4. 2021 | Od 22. 4. si mohou OSVČ zažádat o ošetřovné poskytované z důvodu uzavření škol za období od 1. 3. do 31. 3. 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím elektronického formuláře nebo také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to do 21. 5. 2021. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den včetně víkendů. Ošetřovné nelze ale kombinovat s kompenzačním bonusem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KOLAGO s.r.o.
Sportovní obchod zaměřený na prodej a servis jízdních kol.
www.kolago.cz

Vedení účetnictví a mezd
Zpracováváme účetnictví, daně a mzdovou agendu. Bereme nové klienty!
www.prahavedeniucetnictvi.cz

Daňový kalendář

26. 4. 2021 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)
26. 4. 2021 Souhrnné hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Kontrolní hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Přiznání DPH (za březen 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,85 Kč
-0,015 Kč
21,42 Kč
-0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.04.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru