Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňová a další zvýhodnění pro osoby se zdravotním postižením


Ladislav Kandler, DiS.
26. 6. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Osoby s určitým typem zdravotního postižení mají mimo jiné nárok i na osvobození od rozhlasových a televizních poplatků.

Foto: Fotolia.eu

 

Zdravotně postižení lidé mohou za splnění určitých podmínek zažádat o vrácení DPH z nákupu osobního automobilu, nemusí kupovat dálniční známku, jsou osvobozeni od poplatků za rozhlas a televizi a mohou využít třeba i slevy na telefon, energie či jízdné.


 
Na některé výhody, které mohou osoby se zdravotním postižením (dále jen „osoby se ZP“) využívat, jsme se už dříve zaměřili v článku Úlevy pro zdravotně postižené z hlediska daní a poplatků. V tomto volném pokračování se podíváme na některé z dalších významných daňových a poplatkových výhod, které mohou do určité míry usnadnit život lidí s handicapem.

Vrácení DPH při nákupu osobního automobilu

Jedná se o vcelku zajímavou možnost, jak snížit svůj náklad na pořízení dopravního prostředku. Obecně platí, že nákup automobilu je zatížen základní sazbou DPH, jež v roce 2013 činí 21 %.
 
U automobilu s pořizovací cenou 200.000,- Kč bez DPH činí daň z přidané hodnoty 42.000,- Kč. Zaplatit prodávajícímu tedy musíme 242.000,- Kč. Nicméně při splnění zákonem stanovených podmínek lze u finančního úřadu nárokovat navrácení již zaplacené DPH. V našem případě by se tedy jednalo o částku 42.000,- Kč. To už je značná úspora, že?
 
Jaké jsou podmínky a jak přesně postupovat při uplatňování nároku? Důležitým předpisem je § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato část je přímo nazvána „Vracení daně osobám se zdravotním postižením“. V odst. 2 je však uvedena jedna důležitá podmínka: „Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na jí dodaný osobní automobil.“
 
Z toho vyplývá první podmínka – osoba se ZP může žádat o vrácení DPH pouze z koupě osobního automobilu, pokud byla takováto koupě financována z příspěvku k tomu určenému. Nárok na tento příspěvek se opírá o zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se ZP. Od § 9 začíná část „Příspěvek na zvláštní pomůcku“. Z příslušného ustanovení (a dalších) vyplývá, že ne každá osoba se ZP má na tento příspěvek nárok. Závisí vždy na konkrétním druhu postižení.
 
Jako první krok tedy doporučujeme navštívit místně příslušnou pobočku Úřadu práce (tzn. v místě vašeho trvalého bydliště), který má poskytování příspěvků v kompetenci. Zde požádejte o informaci, zda se i na vás, jakožto na nositele konkrétního druhu zdravotního postižení, vztahuje tento příspěvek.
 
Vycházejme tedy z toho, že vám byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla, automobil jste pořídili, kupní cenu s DPH zaplatili a nyní byste rádi požádali o vrácení DPH. V takovém případě je nutné podat na svůj finanční úřad písemnou žádost o vrácení DPH. Ta musí obsahovat jméno a příjmení, místo pobytu a rodné číslo osoby se ZP, rozhodnutí o přiznaném příspěvku na nákup osobního automobilu a daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který byl vystaven plátcem.
 
Pokud budete předkládat doklad o prodeji, pamatujte na to, že musí obsahovat tyto údaje:
  • obchodní firmu nebo jméno a příjmení prodejce,
  • DIČ plátce,
  • vaše jméno a příjmení a místo pobytu,
  • rozsah a předmět zdanitelného plnění,
  • evidenční číslo dokladu,
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  • sazbu, základ a výši daně včetně uvedení celkové ceny s DPH.

Osvobození od poplatku za využití dálnic a rychlostních silnic

Jedná se o další úlevu od poplatku pro ZP, jež používají k dopravě automobil. V praxi se v souvislosti s tímto druhem poplatku nejčastěji setkáváme s obecným označením „dálniční známka“. Osoba se ZP, jež splňuje podmínky pro osvobození, tedy nemusí kupovat dálniční známku a nalepit ji na čelní sklo automobilu, aby mohla jet po dálnici.
 
Osvobození od tohoto poplatku vyplývá konkrétně z § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V odst. 1 písm. h) je uvedeno, že „zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“
 
Tento nárok je podmíněn držením tzv. parkovacího průkazu pro osoby se ZP. Uvedený průkaz dostál podstatné změny. Nově vydávané jsou již přizpůsobeny pro potřeby Evropské unie. Donedávna byl znám pod označením O1. Kromě jiného je osobám se ZP na základě tohoto průkazu povoleno např. vjíždět do míst označených nápisy Mimo dopravní obsluhu či Mimo zásobování. Příslušný právní předpis, vyhláška č. 30/2001 Sb., umožňuje ještě další výjimky.
 
Nicméně vždy však platí, a to i v případě pohybu po dálnici, aby v automobilu byl tento průkaz umístěn na předním skle vozidla a zároveň, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, aby byla přítomna ve vozidle osoba se ZP, která má na tuto úlevu nárok.
 
Opět doporučujeme vše důkladně konzultovat s místně příslušným Úřadem práce.

Osvobození od rozhlasových a televizních poplatků

Snad každý člověk má v domácnosti televizi nebo alespoň rádio. Ať už ve formě klasických přístrojů nebo v počítači ve formě televizních či rozhlasových tunerů. Každá domácnost se tak stává plátcem rozhlasových nebo televizních poplatků. Nicméně pokud jste osobou se ZP, a to konkrétního, zákonem stanoveného typu, či sdílíte domácnost s osobou se ZP, pak se na vás tato povinnost nevztahuje.
 
Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v § 4 odst. 1 písm. g) uvádí, že „od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti.“
 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že záleží na konkrétním typu zdravotního postižení. Neplatí tedy automaticky, že osoba se ZP = osvobození od rozhlasového a televizního poplatku.
 
Uvedený právní předpis uvádí i další případy a možnosti osvobození, např. z důvodu nízkých příjmů.
 
Pokud tedy spadáte do některé z uvedených skupin, a vztahuje se na vás zmíněné osvobození, je potřeba o dané osvobození zažádat. Pokud jste doposud hradili tyto poplatky bezhotovostním převodem, budete takovou žádost směřovat do České televize, resp. Českému rozhlasu, v jejichž kompetenci je vybírání uvedených poplatků. Pokud jste byli zvyklí hradit uvedené poplatky např. ve formě SIPA, pak žádost směřujte na Českou poštu.

Možnosti slevy na zemní plyn a odběr elektrické energie

Další zajímavou, byť ne příliš razantní úsporou, je využití slev na zemní plyn či odběr elektrické energie, které nabízejí někteří z poskytovatelů těchto služeb.
 
Jste-li držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, doporučujeme se přímo obrátit na svého dodavatele zemního plynu či elektrické energie a zeptat se, zda a v jaké výši poskytuje slevy pro osoby se ZP.
 
Mezi poskytovatele, kteří určitou formu slevy z odběru zemního plynu dávají, jsou RWE nebo Pražská plynárenská. Co se týče slevy vztahující se k dodávce elektrické energie, lze ji uplatnit například v rámci speciálního tarifu společnosti ČEZ.

Sleva na telefonní poplatky

Pokud jste osobou se ZP, nebo bydlíte ve společné domácnosti, máte nárok žádat o příslušnou slevu u svého operátora. Vyhláška č. 109/2008 Sb. seznamuje s podmínkami pro poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby. Jak vyplývá z § 1, je velmi často sleva podmíněna držením průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo musí být osoba závislá na péči jiné osoby.
 
V § 2 je uvedeno, že „výše cenového zvýhodnění pro osobu se zvláštními sociálními potřebami se tvoří tak, aby ztráta poskytovatelů zvláštních cen činila na tuto osobu nejvýše 200 Kč včetně daně z přidané hodnoty za kalendářní měsíc.“
 
Výše a forma úlev se u jednotlivých operátorů liší. Často je nutné zohlednit, zda se jedná o používání mobilních služeb či služeb pevné linky. Pokud tedy jste držiteli průkazů mimořádných výhod, doporučujeme kontaktovat svého operátora a zeptat se ho na to, jaké výhody by pro vás osobně mohly plynout.

Ostatní výhody

Jste-li držitelem některého z průkazů mimořádných výhod, doporučujeme se vždy zeptat u poskytovatele služeb, zda se na vás nevztahuje určitá sleva či „poplatková“ úleva. Může jít třeba o slevu ze vstupného na divadelní představení, do kina, na koncert či sportovní utkání.
 
Další skupinou je sleva z jízdného, např. u Českých drah, Student Agency, nebo bezplatná přeprava linek městské hromadné dopravy osob se ZP. Pokud navíc disponujete průkazem ZTP/P, možnost přepravovat se za zvýhodněných podmínek má i váš průvodce.
 
Například u zmíněných Českých drah platí, že sleva při použití vnitrostátních spojů činí pro držitele průkazu ZTP 75 % z ceny základního jízdného. Navíc průvodce držitele průkazu ZTP/P se může přepravovat bezplatně. Velká výhoda také spočívá v tom, že lze zakoupit jízdenku až přímo ve vlaku, a to bez jakýchkoliv sankcí. Tato možnost se jeví jako velmi praktická, neboť pro osoby se ZP, které mají problém s pohybovými funkcemi či orientací v cizím prostředí, často bývá obtížné se pohybovat ve vestibulu, kde se nachází pokladny. Díky tomuto opatření mohou rovnou zamířit na příslušné nástupiště a nákup jízdenky obstarat přímo u průvodčího ve vlaku.
 
Věříme, že jsme vám tímto článkem pomohli se ještě lépe zorientovat v problematice poskytování výhod osobám se ZP. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, doporučujeme obrátit se na příslušný Úřad práce, který vám může být v případě potřeby nápomocen.
 
 
Související článek:
Úlevy pro zdravotně postižené z hlediska daní a poplatků
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zdenek
10. 4. 2020 17:39:31
Prosim jsem ZTP a pred 6 lety jsem obdrzel prispevek na koupi osobniho automobilu. Mohu mit jeste jedno auto bez prispevku a jezdit snim.Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

LYDIE
5. 1. 2020 13:35:41
Manžel má průkaz ZTP,problémy s páteří a potřeboval by auto.MĚL BY PŘI KOUPI NÁROK NA ODPOČET DPH?Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Josef Nepovim
18. 2. 2019 13:51:26
prosím platí invalida ztp p dan DPH
Hlášení závadného obsahu

Věra Fialová
4. 10. 2018 7:22:50
Můj syn má invalidní důchod na duševní draví, nemá průkaz ZP má nárok na slevu jízdného všeho druhu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jakub
13. 9. 2017 20:17:22
Dobrý den, člen naši rodiny by si chtěl zakoupit ojeté auto. Je odkázán na invalidní vozík. Může při koupi ojetého auta uplatnit vrácení DPH v plné výši a ještě mít nárok na příspěvek na auto do výše 100 000? děkujeme vám za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jakub
13. 9. 2017 20:17:11
Dobrý den, člen naši rodiny by si chtěl zakoupit ojeté auto. Je odkázán na invalidní vozík. Může při koupi ojetého auta uplatnit vrácení DPH v plné výši a ještě mít nárok na příspěvek na auto do výše 100 000? děkujeme vám za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martin Gálus
12. 9. 2017 16:39:40
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je maximání výše vrácení DPH z koupi osobního automobilu nebo se vrací jákákoliv částka DPH uvedená na daňovém dokladu.
Hlášení závadného obsahu

Anna
18. 7. 2017 13:12:36
ČEZ poskytuje slevu na elektřinu ve výši 12 slovy dvanáct korun pro ZTP. Výsměch handicapovaným.
Hlášení závadného obsahu

Ing. Ladislav Míšek
21. 6. 2017 9:22:06
Mám průkaz ZTP. Moho žádat o slevu elektrické energie a který dodavatel mi ji poskytne. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana Hájková
19. 3. 2017 10:01:19
manžel má průkaz ZTP/P má jet do lázní kde uplatnit doprovod
Hlášení závadného obsahu

Votep
30. 6. 2016 17:47:09
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda jde zažádat o vrácení DPH při nákupu stavebního materiálu?
Jsem osoba s průkazem ZTP/P
Děkuji Votep
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Cestovní náhrady za benzín se zvýšily

19. 10. 2021 | Vzhledem ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku, která od 19. října zvedá průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Týká se to jen benzinu 95 oktanů, ostatní ceny zůstávají beze změn, tedy 31,50 Kč za 1 litr benzinu 98 oktanů a 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty. Pokud k pracovním účelům využíváte elektromobil, průměrná cena za 1 kWh elektřiny je 5 Kč.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace




Firmy v Pohodě
 
PrimMat - SSŠP, s.r.o.
NÁROČNOST A VSTŘÍCNOST
www.primmat.cz

Daňový poradce - Písek
Daňové poradenství, vedení účetnictví i daňové evidence.
www.danovyporadcepisek.com

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,51 Kč
0,055 Kč
21,88 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru