Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Úlevy pro zdravotně postižené z hlediska daní a poplatků


Ladislav Kandler, DiS.
22. 2. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Díky nejrůznějším výhodám pro zdravotně postižené mohou tito lidé ušetřit nemalé finanční prostředky.

Foto: Fotolia.eu

 

Jaké existují výhody, úlevy a osvobození pro zdravotně postižené lidi? Podívejte se na některé z nejčastějších daňových úlev a poplatků, které může osoba se zdravotním postižením využít.


 
Výhody, na které má osoba se zdravotním postižením nárok, mohou značným způsobem usnadnit život a alespoň částečně kompenzovat handicap, se kterým se musí tito lidé vyrovnávat. Díky těmto úlevám mohou lidé ušetřit také nemalé finanční prostředky. Jak už to však často bývá, řada takových výhod bývá „běžnému smrtelníkovi“ utajena. Proto se nyní na většinu významných úlev z této oblasti zaměříme.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Jednou z hlavních úlev, která značným způsobem usnadňuje život zdravotně postižených, jsou průkazy mimořádných výhod, které postupně nahrazuje nový institut „průkaz osoby se zdravotním postižením“. V poslední době se kolem těchto průkazů rozšířila vlna debaty, a to v souvislosti s pojmem sKarta.

Legislativní úpravu nalezneme v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, a to od § 34. Zde je uvedeno, že: „Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, vydává krajská pobočka Úřadu práce podle jiného právního předpisu kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).“

Dále tento zákon též připouští možnost, že průkaz osoby se zdravotním postižením může náležet i osobě, která je starší 1 roku a která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo je uznána závislou na pomoci jiné osoby podle zákona o sociálních službách.

A jak určit, na který typ průkazu má zdravotně postižená osoba nárok? Ze zmíněného zákona vyplývá, že:
  • průkaz TP náleží osobám, jež jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
  • průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, jež nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  • průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou opět dle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost), případně stupni IV (úplná závislost). Dále pak náleží osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob, které jsou uvedeny v podmínkách pro získání průkazu ZTP.
Samozřejmostí je, že oprávněná osoba má nárok na vydání pouze jednoho průkazu osoby se zdravotním postižením. To je důležité zejména v případě, kdy má takováto osoba více druhů zdravotního postižení. V takovém případě má tedy takovýto občan nárok na průkaz, který označuje závažnější zdravotní postižení, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé.

Stávající podoba papírových průkazů TP, ZTP a ZTP/P tedy bude postupně zcela nahrazena. Zmíněný nový systém bude však tyto ustálené zkratky a benefity z nich plynoucí přebírat. Občané se zdravotním postižením se tedy nemusí bát, že o výhody spojené s těmito průkazy přijdou. Níže uvádíme současné možnosti spojené s držením těchto průkazů. Zároveň připomínáme, že průkaz osoby se zdravotním postižením není samostatnou listinou, ale bude součástí karty sociálních systémů. Jednou z funkcí karty je právě zmíněná funkce průkazu osoby se zdravotním postižením.

Využití průkazu osoby se zdravotním postižením v praxi

Poté, co jsme si uvedli teoretické informace, které jsou nezbytné pro správné pochopení této problematiky, přichází na řadu jejich praktické využití. O nich hovoří stejný zákon, konkrétně § 36. Je zde uvedeno, že osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání. Za takovéto osobní projednávání záležitostí se však nepovažuje nákup v obchodech nebo obstarávání placených služeb či ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Osoba, které náleží průkaz ZTP, má nárok na stejné výhody jako osoba, která je držitelem průkazu TP. Dále pak může využít bezplatné dopravy pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Pokud jde o osobu, jež je držitelem průkazu ZTP/P, ta má nárok na stejné výhody, které náleží držitelům průkazu TP a ZTP. Vzhledem k závažnému zdravotnímu postižení má dále nárok na bezplatnou dopravu průvodce (této osoby) veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Zároveň platí, že osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tato výhoda však bývá zcela závislá na konkrétním provozovateli a nelze se dožadovat práva na její poskytnutí.

Slevy na dani z příjmů fyzických osob

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35ba uvádí slevy na dani, které (kromě ostatních, zde stanovených) může navíc osoba se zdravotním postižením využít. První z uvedených výhod se vztahuje na slevu na manželku nebo manžela, který je držitelem průkazu ZTP/P, a jež žije s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá příjem přesahující na příslušné zdaňovací období částku 68.000 Kč. Sleva činí v takovémto případě dvojnásobek základní slevy, kterou si mohou uplatnit ostatní osoby, tzn. 24.840 x 2 = 49.680 Kč. Uvedený předpis dále upravuje, jaké příjmy se do tohoto příjmu nezahrnují.

Další slevou na dani, kterou mohou handicapované osoby využít, je uvedena pod písmeny c) a d) odst. 1 uvedeného paragrafu. Pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, může si uplatnit slevu ve výši 2.520 Kč.

Pokud pobírá poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, nebo zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu, nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní, uplatní si takováto osoba slevu ve výši 5.040 Kč.

A pokud jde o poplatníka, který je držitelem průkazu ZTP/P, má možnost uplatnit si slevu na dani ve výši 16.140 Kč.

Osvobození od některých správních poplatků

Další významné výhody upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. V přílohách k tomu předpisu jsou jednotlivé poplatky rozčleněny do kategorií, které mají svá přidělená číselná označení.

U položky č. 5 nalezneme první osvobození. Týká se ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dané osvobození se týká pouze případů, kdy k tomuto úkonu dochází na matrice (úřadě) a nikoliv např. u notáře či kontaktních místech Czech POINT.

Další osvobození můžeme nalézt u položky č. 12 písm. c) a d). Jedná se o poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost a vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem. Zákon stanoví, že od těchto poplatků jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka č. 17 obsahuje výčet poplatků za vydání stavebního povolení. Pod odst. 1 písm. f) je uveden poplatek za vydání stavebního povolení ke změně vyjmenovaných staveb (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy), čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro uvedené stavby.

Od tohoto poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Pod položkou č. 26 je mimo jiné uveden poplatek za zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly a za vydání řidičského průkazu. Od nich jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka č. 27 zahrnuje kromě jiného také poplatek za schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole. Od této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Posledním poplatkem, na který se vztahuje osvobození podle tohoto zákona, je uveden v položce 36. Zde je zmíněn poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na veškeré uvedené doby platnosti. I od této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Osvobození od daně ze staveb

Posledním poplatkem, který si v tomto článku uvedeme z hlediska daní, je osvobození od daně ze staveb. Toto vyplývá z ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, konkrétně § 9 odst. 1 písm. n), kde je uvedeno, že „od daně ze staveb jsou osvobozeny obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení.“

Dále je v písm. o) uvedeno osvobození od daně ze staveb pro stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, jež pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a zároveň jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.


Související článek:
Daňová a další zvýhodnění pro osoby se zdravotním postižením
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lucie Voskova
22. 6. 2021 18:26:11
Dobrý den, jsem držitelem průkazu TP, nemohu nikde najít zda si může zaměstnavatel uplatnit slevy a jaké. Děkuji Voskova
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
12. 1. 2021 11:43:47
osvobozeni od poplatku na osobu ztp/p
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
7. 1. 2021 18:12:50
Dotaz
Hlášení závadného obsahu

Brtnik
6. 1. 2020 18:51:02
Od roku 2014 do roku 2019 mi byl přidělen průkaz ZTP/P při žádosti o prodloužení mi revzní lékař který tam je nový snížil průkaz na ZTP přičemž můj zdravotní stav se po pěti letech značně zhoršil .Je možné se odvolat ,domnívám se že Posudkový lékař nebral v úvahu všechny dosavadní lekařské zprávy a jednal jako pravý byrokrat od stolu . děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Olga
22. 11. 2019 23:14:59
Dobrý den manžel. Má Ztp/p může být osvobozen od poplatku za popelnice a má nárok na příspěvek na mobilitu děkuji zezulova
Hlášení závadného obsahu

František
6. 2. 2019 18:55:08
Dobrý den,mám průkaz ZTP a parkovací kartu.Může mě vézt sosed po dálnici bez dálniční známky? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Luboš
1. 12. 2018 10:06:21
Dobrý den. Asi se hloupě ptám, ale uvidíme. Mám 50% poklesu schopností a ID II.stupně. Zažádal jsem o příspěvek na péči a co se stalo. Přišla úřednice, provedla šetření a příspěvek mi byl přiznán. Jenomže... V odůvodnění byla uvedena omezení která vyplývají ze zdravotní dokumentace a potřeby, které byly avizovány uvedené úřednici zmíněny nebyly. Jsem držitelem průkazu ZTP a myslím, že tohle není v pořádku, protože minimální příspěvek na péči (880,-Kč) je opravdu málo. Odvolal jsem se na MPSV a dostal jsem opět vyrozumění kde byly opět uvedeny jen informace ze zdravotní dokumentace. Mám nějakou možnost, jak to řešit? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Rudolf Bechyně
23. 11. 2018 12:40:17
mám průkaz ZTP, mám nárok na slevu při technické kontrole OA
Hlášení závadného obsahu

Alexandr
8. 11. 2018 11:38:55
jsem vlastník ZTP, jaké mám úlevy při parkování, musím mít dálniční známku atd...........
Hlášení závadného obsahu

Olga
13. 9. 2018 2:17:17
manžel je držitelem průkazu ZTP/P, může uplatňovat osvobození od poplatku za popelnice děkuji Olga
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
29. 6. 2018 6:54:26
Dobrý den mám dotaz mám nárok na příspěvek na koupi auta . Mám průkaz ZTP a jsem po operaci obou kyčlí .Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

roulend
11. 11. 2017 10:58:44
DOBRÝ DEN,MÁM DOTAZ.SYNOVI JE 21,LET A POBÍRÁ INVALIDNÍ DUCHOD 9360KČ A JE DRŽITELEM PRUKAZU ZTP/P.MÁ DRUŽKA PEČUJE O SYNA A POBÍRÁ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 8000KČ.NEJSME MANŽELÉ,ALE ŽIJEME V JEDNÉ DOMÁCNOSTI A JSEM VEDEN JAKO DRUHÝ RODIČ PEČOVATEL BEZ NÁROKU NA PŘISPĚVEK.JE MOŽNÉ UPLATNIT ULEVU NA DANĚ?DĚKUJI ZA ODPOVĚD
Hlášení závadného obsahu

Lenka
7. 4. 2017 9:41:32
Dobrý den,moc prosím,jak je to s úlevou na dani u sy na,který má 24 let,studuje VŠ,je drřitelem průkazu ZTP/P a pobírá invalidní důchod 3.stupně. děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
2. 4. 2017 20:10:33
Dobrý den , prosím o radu . Jsem s postiženou dospělou dcerou doma. Dcera je držitelem průkazu ZTP/P a zajímalo by mě zda má manžel nárok na úlevu na daních Když nemohu chodit do zaměstnání. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marie T.
30. 12. 2016 10:55:59
Mám průkaz ZTP.Do mého věku 65 jsem pobírala invalidní důchod.Nyní v 70 letech starobní důchod. Mohu uplatnovat slevu na platbu daně z nemovitosti podle &9 odst. 1.písmeno.n
Hlášení závadného obsahu

Roman Kapečka
21. 7. 2016 13:53:54
dobrý den jsem držitel prukazu ZTP/P chci se zeptat jestli jsem osvobozen od poplatku na popelnice děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ivan
14. 2. 2016 14:49:12
Som plne invalidná osoba (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú cinnosť nad 70%) a zároveň som držiteľom preukazu ZTP bez doprovodu. Pracujem v ČR na riany pracovný úväzok. Zaujímalo by ma, že na aķú úľavu na dani z príjmu mám nárok.
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
12. 1. 2016 10:42:16
Dobrý den,
prosím,mám zahrádku 28x12m na ni pár stromu a zahradni domek 14m2,bez základů. Jsem držitel průkazky ZTP na desetilete nové období.Prosím, jsem osvobozen jako ZTP od dane, nebo ji musím platit za tuto nemovitost.
Děkuji za ochotu a odpověd.
S pozdravem Zdeněk Rubas
Hlášení závadného obsahu

ondrej riha
10. 4. 2015 17:14:54
mam ztp-p mam narok na nakou slevu na danich kdyš pracuji jako delnik ve firme??
Hlášení závadného obsahu

Pepa
27. 3. 2015 12:25:20
Dobrý den.Měl bych dotaz ohledně úlev na dani z příjmu.Pobírám invalidní důchod 1.stupně,a jsem pracující.V roce 2008 až 2010 jsem byl zaměstnán u firmy,kde za celou dobu jsem měl při vyúčtování daní z příjmu vždy nulové.Nyní pracuji u jiné firmy,a zde mi byl vrácen za pouhé dva měsíce přeplatek na daních.Dá se prosím nějak dohledat a přepočítat zpětně za rok 2008-2010 daň z příjmu? Domnívám se,že bývalý zaměstnavatel při výpočtu pochybil.Děkuji za dpověď .Pepa
Hlášení závadného obsahu

PetrM
5. 10. 2014 13:14:51
Dobry den,mam dotaz o dum na klic,ktera firma bude sama vyrizovat o stavebni povoleni a myslim ze mame narok osvobozeni o stavebni poplatky(stavebni povoleni),ktere mame prukazu ZTP/P,dekuji za odpoved.S pozdraevm Petr
Hlášení závadného obsahu

Marek
1. 10. 2014 22:47:02
Dobrý den, máme těžce zdravotně postiženou dceru ( má průkaz ZTP/P). Letos jí bylo 18 let a mě hned sebrali úlevu na dani s tím, že má důchod. Ovšem ten stále ještě nemá. Je možno tuto úlevu nějak požadovat?
Hlášení závadného obsahu

Helena Čumbová
20. 8. 2014 20:33:06
Dobrý den, mám dotaz, byl mi přiznán 2. stupen invalidity z psychiatrie pro těžkou dystymii, raáda bych věsěla, zda mám nárok na úlevu jízdného MHD, popř. na jaké další úlevy, Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
27. 7. 2014 22:25:06
Dobrý den, chtěl bych se zeptat pokud jsem držitelem průkazu ZTP nikoliv ZTP/P mám nárok také na nějakou slevu na dani hlavně tedy v rámci hlavního pracovního poměru. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
25. 6. 2014 17:28:18
Co se týče zpětného uplatnění slevy na dani z příjmů, doporučujeme zkonzultovat Vaši konkrétní situaci se svým správcem daně (finančním úřadě). Ten má k dispozici veškeré potřebné údaje potřebné k posouzení této možnosti. Zároveň Vám sdělí, jak konkrétně ve Vašem případě postupovat. Pokud jde o osvobození od daně z nemovitosti, veškeré možnosti jsou uvedeny v závěru článku. Ostatní osvobození, jako např. osvobození z daně z nabytí (převodu) nemovitosti není z důvodu vlastnictví průkazu ZTP/P možné.
Hlášení závadného obsahu

Eliška
24. 6. 2014 13:26:37
Dobrý den synovi -10let byl pŕiznán od 10 měsíce 2013 průkaz ZTP/P dověděli jsme se to až nyní lze uplatnit slevu na dani zpětně? A ještě jeden dotaz: můžeme na základě jeho průkazu dostat slevu na dani z prodeje nemovitosti? Jedná se o byt který prodáváme a stěhujeme se do většího děkuji za informaci hrzký den
Hlášení závadného obsahu

jruzi
6. 4. 2014 17:25:32
Dobrý den,jsem vlastníkem bytu v panelovém domě. Neberu žádné příspěvky, pouze důchod 8.300,-Kč a příspěvek na péči. Rozumím tomu dobře mě se žádná úleva na platbě z nemovitosti netýká? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
10. 2. 2014 17:12:19
Dobrý den, kromě jiných slev na dani můžete využít slevy na dani na dítě – držitele průkazu ZTP/P - 23.208 Kč, a to za každé takovéto dítě. Dále zákon umožňuje uplatnit si slevu na dani na manžela/manželku, který je držitelem průkazu ZTP/P ve výši 49.680 Kč. Nicméně toto z Vašeho dotazu nevyplývá. Kompletní výčet slev na dani lze nalézt v zákoně o daních z příjmů § 35ba a násl.
Hlášení závadného obsahu

Lena
9. 2. 2014 13:43:13
Dobrý den,jsem zaměstnaná, zároveň pečuji o maminku ZTP/P a nesvéprávného syna/pobírá invalidní důchod 3. stupně, dalšího syna, který rovněž pobírá invalid. důchod /oba schizofrenici/. Často si musím brát volno v práci z důvodu péče. Zajímá mne, zda mám nárok na úlevu na daních z mého příjmu. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Cestovní náhrady za benzín se zvýšily

19. 10. 2021 | Vzhledem ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku, která od 19. října zvedá průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Týká se to jen benzinu 95 oktanů, ostatní ceny zůstávají beze změn, tedy 31,50 Kč za 1 litr benzinu 98 oktanů a 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty. Pokud k pracovním účelům využíváte elektromobil, průměrná cena za 1 kWh elektřiny je 5 Kč.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Turistická ubytovna TJ Slavoj Vám nabízí nejlevnější ubytování v místě
www.ubytovani-velke-pavlovice.cz

Účetní poradce
Vedení účetnictví, evidence, mzdy, DPH, EET, majetek
www.sonabolfova.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,51 Kč
0,055 Kč
21,88 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru