Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daň dědická a darovací - změny v roce 2008


Ing. Ivan Macháček
12. 4. 2008
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí se dočkaly změn.

Foto: Fotolia.eu

 

Zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů byly provedeny změny v zákonu č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.


 

Změny u daně dědické

Úprava § 19 odst. 1 rozšiřuje osvobození od daně dědické u nabytí majetku děděním i na dědění mezi osobami zařazenými ve II. skupině. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, dále manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.

Rozhodující pro skutečnost, zda bude u osob zařazených ve II. skupině nabytí majetku děděním osvobozeno od daně dědické nebo zda bude podléhat této dani je skutečnost, kdy došlo k úmrtí zůstavitele. Pokud došlo k úmrtí zůstavitele do 31.12.2007, po skončení řízení o dědictví bude u dědiců zařazených do II. skupiny nabytý majetek děděním podléhat dědické dani podle znění zákona účinného do 31.12.2007. Pokud dojde k úmrtí zůstavitele po 1.1.2008, bude nabytý majetek děděním u dědiců zařazených do II. skupiny osvobozen od dědické daně.

Změny u daně darovací

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Dosud se za majetek podléhající dani darovací rozuměly nemovitosti, movitý majetek a dále jiný majetkový prospěch. Novela zákona v § 6 odst. 1 rozšiřuje předmět daně darovací o bezúplatně zřízené právo odpovídající věcnému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující se plnění obdobné věcnému břemeni, zřízené ve prospěch dárce současně s bezúplatným převodem nemovitosti (při darování nemovitosti).

Dosud bylo bezúplatné zřízení věcného břemene předmětem daně z převodu nemovitostí (sazba daně 3 %), přičemž poplatníkem této daně byl oprávněný z věcného břemene.

Novela zákona v § 19 odst. 3 nově stanoví, že od darovací daně je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Rozsah osob zařazených do I. a II. skupiny je obdobný jako u daně dědické, přičemž jde o vztah mezi dárcem a obdarovaným. Půjde tak o osvobození od darovací daně nejen u darování hmotného movitého majetku, ale i u darování nemovitostí, pokud dárce a obdarovaný je zařazen buď do I. nebo do II. skupiny.

Rovněž tak bezúplatně zřízené právo věcného břemene při darování nemovitosti bude od darovací daně osvobozeno, pokud oprávněná a povinná osoba je zařazena do I. nebo II. skupiny.

Pokud dojde k bezúplatnému nabytí nemovitosti, která je evidována v katastru nemovitostí, je rozhodné pro osvobození od darovací daně datum vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí – toto datum musí být po 1. 1. 2008. Totéž platí i pro bezúplatné zřízení práva věcného břemene, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

V případě darování movité věci včetně peněžních prostředků resp. cenných papírů je pro osvobození od darovací daně mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině rozhodné datum přijetí movité věci obdarovaným, které musí být po 1. 1. 2008.

Základem darovací daně je vždy cena majetku, přičemž touto cenou se rozumí cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku. Nově se v § 7 odst. 2 zákona stanoví, že je-li předmětem daně bezúplatné nabytí majetkové hodnoty spojené s převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu, je cenou majetku cena obvyklá.

Podle znění § 21 odst. 5 zákona se nově nepodává daňové přiznání k dani dědické nebo k dani darovací při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li od daně dědické nebo daně darovací osvobozeno podle § 19 odst. 1 až 4 a odst. 6, podle § 20 odst. 1 nebo podle § 20 odst. 14 zákona.

Příklad

Otec daruje své dceři rodinný domek v hodnotě dle znaleckého odhadu 3 400 000 Kč a současně si v darovací smlouvě vymíní doživotně bezplatné užívání jedné místností v podkroví domku. Zřízení práva věcného břemene je zapsáno v katastru nemovitostí. Vklad práva převodu nemovitosti i zřízení věcného břemene zápisem na katastru nemovitostí je ke dni 30. 6. 2008.

Řešení:

Darování rodinného domku je osvobozeno od darovací daně. Rovněž tak zřízení věcného břemene k bezplatnému užívání místností otcem je osvobozeno od darovací daně.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KOMINICTVÍ, PRODEJ KAMEN
Provádíme komplexní kominické práce, prodej a instalace kamen.
www.kominictvictveracek.cz

KADERKOVA s.r.o.
Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daní.
www.kaderkovaucetnictvi.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru