Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Časté požadavky finančních úřadů při kontrolách


Bc. Zuzana Bartůšková
23. 11. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nebojte se kontroly z finančního úřadu. Protože kdo je připravený, není potom překvapený.

Foto: Fotolia.eu

 

V životě každé firmy dříve či později dojde k okamžiku, že obdrží od finančního úřadu výzvu k odstranění pochybností, místnímu šetření či daňové kontrole. O co se jedná a co po nás bude finanční úřad chtít?


 

Výzva k odstranění pochybností (§ 89 a 90 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

Výzvu k odstranění pochybností finanční úřad použije v případě, že má pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání. Ve výzvě musí finanční úřad uvést konkrétní pochybnosti a dá daňovému subjektu (tedy podnikateli) lhůtu 15 dnů na vyjádření.
 
Velmi často se v praxi výzva k odstranění pochybností používá v případě přiznání k dani z přidané hodnoty, pokud vznikl nadměrný odpočet. Tedy finanční úřad má plátci DPH vracet daň.
 
Jak na výzvu reagovat? Nejlepší je kontaktovat co nejdříve po obdržení výzvy správce daně na telefonním čísle uvedeném v záhlaví výzvy a domluvit se s ním na dalším postupu - na způsobu, jakým odstraníte vzniklé pochybnosti. Pravděpodobně to bude znamenat, že správce daně navštíví daňový subjekt v sídle nebo jiném smluveném místě (např. kancelář, provozovna), nebo naopak zástupce daňového subjektu navštíví finanční úřad.

Průběh důkazního řízení

Jak bude probíhat důkazní řízení? Správce daně prokáže svojí totožnost „průkazkou“ pracovníka finančního úřadu a požádá zástupce daňového subjektu o prokázání totožnosti. Pokud se jednání účastní přímo statutární orgán (např. jednatel s.r.o.), prokáže se pouze občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Pokud daňový subjekt zastupuje jiný než zákonný zástupce (např. účetní či daňový poradce), odevzdá navíc plnou moc, která ho zmocňuje k jednání za daný subjekt.
 
Dále následuje poučení daňového subjektu o jeho právech a povinnostech ze strany finančního úřadu. Poučení je daňovému subjektu předloženo v písemné podobě a daňový subjekt se musí vyjádřit, zda poučení rozumí a podepsat ho. Lze doporučit si poučení důkladně přečíst a zeptat se na jakékoliv nejasné části. Povinností finančního úřadu je vše vysvětlit.
 
Při samotném řízení bude chtít finanční úřad nejprve vidět kopii podaného daňového přiznání, aby porovnal, zda se neliší přiznání podané od toho, které má daňový subjekt u sebe. Dále následuje požadavek na předložení záznamní povinnosti dle § 100 Zákona o dani z přidané hodnoty. V tomto bodě obvykle narazí podnikatelé, kteří si přiznání sestavují ručně tak, že pouze sečtou hodnoty základu a daně na jednotlivých dokladech. Proto je vhodné vést evidenci pro daňové účely v účetním programu, který obvykle umí automaticky sestavit tiskovou sestavu k záznamní povinnosti, lidově známou jako „záznamka k DPH“ (např. v účetním systému POHODA).
 
Poté správce daně porovnává záznamní povinnost přímo s daňovými doklady. Zajímá se o to, zda daňové doklady splňují všechny formální náležitosti daňových dokladů. V případě pochybností je daňový subjekt vyzván k předložení důkazů, které prokáží, že plnění bylo poskytnuto, že bylo poskytnuto v daném rozsahu a cena je adekvátní. Důkazy se liší podle typu plnění.

Dodání zboží

Při dodání zboží finanční úřad obvykle požaduje kupní smlouvu (zvlášť pokud se jedná o vyšší částku), která může být i rámcová. To znamená, že strany se dohodnou na obecných podmínkách spolupráce a konkrétní množství konkrétního zboží upřesňují objednávkou. Kromě smlouvy je vhodné mít k dispozici objednávku alespoň v elektronické podobě.
 
Dále finanční úřad požaduje dodací list, informace o přepravě a uskladnění zboží. Důkazem o přepravě může být přepravní list, postačuje však i faktura za přepravu. Přepravní listy je obzvláště důležité uchovávat jako důkaz při dodání zboží do jiného členského státu EU či do zahraničí – tam je navíc třeba i doklad o vývozu z celnice.
 
Na základě těchto dokladů prokazuje daňový subjekt, že zboží opustilo ČR a vznikl nárok na osvobození. V případě pochybností požaduje finanční úřad skladové doklady (příjemky, skladní karty, případně i zápis o inventarizaci) opatřené podpisem osoby, která zboží převzala. Pracovník finančního úřadu má právo osobně vidět sklad, kde je zboží uskladněno.
 
Obecně platí, že pokud jde o vyšší peněžní částky, požaduje finanční úřad téměř vždy smlouvy a další dokumenty (např. objednávky, nabídky a doklad o zaplacení). Přičemž pokud úhrada proběhla bezhotovostně a daňový subjekt je schopen toto prokázat bankovním výpisem, je platba průkaznější než při platbě v hotovosti. Při platbě v hotovosti je navíc třeba respektovat Zákon o omezení plateb v hotovosti (Zákon č. 254/2004 Sb.). V případě pochybností vyžaduje FÚ další důkazy o poskytnutí plnění.
 
Důkazy o poskytnutí plnění jsou velmi časté u reklamních, marketingových či konzultačních služeb. Daňový subjekt může jako důkaz předložit např. grafický návrh, fotodokumentaci, technickou specifikaci k objednávce, ukázkové číslo tiskoviny, ve které vyšel inzerát, zápis z konzultace, marketingovou studii či zprávu.
 
Dodatečné prokázání těchto služeb bývá obvykle velmi obtížné, proto je vhodné již při sjednávání obchodu myslet na zajištění důkazů. Seriózní reklamní agentury neváhají klientovi poslat grafický návrh a specifikaci objednávky e-mailem či poslat vzorek nebo ukázku.
 
Pokud se jedná o výstavbu či rekonstrukci nemovitosti, jsou také obvykle požadovány další dokumenty ke smlouvě o dílo (např. stavební deník, předávací protokol, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, výpis z katastru nemovitostí atd.).
 
Při předávání nehmotného díla (např. zakázkový vývoj softwaru) je vhodné sepsat a oběma stranami podepsat předávací protokol s podrobným popisem, co je předmětem předání a kdy k němu došlo, a případně vyjádření zákazníka.

Místní šetření (§ 80 až § 84 daňového řádu)

Při místním šetření správce daně vyhledává důkazní prostředky a ověřuje skutečnosti na místě (tj. v sídle, provozovně, kancelářích apod.) daňového subjektu. Daňový subjekt má povinnost poskytnout potřebnou součinnost.
 
Místní šetření se může týkat jakékoliv daně – obvykle i více daní naráz (např. daň z příjmů, DPH a daň silniční).
 
Po ověření totožnosti a poučení daňového subjektu správce daně požádá o předložení daňových přiznání. V případě DPH je další postup obdobný jako v předchozím případě. V případě daně z příjmů žádá pracovník finančního úřadu vysvětlení jednotlivých položek daňového přiznání, tj. rozpis, z čeho se skládají. Dále si obvykle vyžádá obratovou předvahu (v případě daně z příjmů právnických osob) a následuje vysvětlení obsahu jednotlivých účtů. Dokazování k jednotlivým položkám probíhá obdobně jako v předchozím případě.
 
V případě daně silniční probíhá porovnání údajů v daňovém přiznání s údaji v technickém průkazu k vozidlu.

Daňová kontrola (§ 85 až § 88 daňového řádu)

Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, které je pro to nejvhodnější. Rozsah kontroly lze po jejím zahájení rozšířit nebo zúžit. Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, podaná daňová přiznání (daňová tvrzení) nebo jiné okolnosti.
 
Daňový subjekt má povinnost zajistit vhodné místo a podmínky k provedení daňové kontroly, poskytnout nezbytné informace a důkazy, umožnit jednání se svými zaměstnanci a nezatajovat důkazy.
 
Finanční úřad má právo požadovat po daňovém subjektu předložení důkazů, které dokládají nárok na odpočet DPH, případně vznik daňového nákladu. Je nutné, aby účetnictví bylo vedeno řádně, úplně a průkazně a veškeré účetní zápisy byly podloženy průkaznými podklady (faktury, smlouvy a další doklady).
 
Je důležité si uvědomit, že samotná existence faktury nemusí jako důkaz stačit a je proto vhodné připravit si veškeré další písemné důkazy.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EXTKONT s.r.o.
Účetní společnost - účetnictví, mzdy, daně
www.extkont.cz

D&V technika s.r.o.
Prodej a servis čistících a mycích zařízení Kärcher
www.karcherdav.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru