Změny v odhláškách zaměstnanců od 1. 4. 2022


Ing. Martina Truhlářová
16. 3. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Součástí oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem budou nově i údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Foto: 123RF

 

Od 1. 4. 2022 nabude účinnosti novela, která přináší významnou změnu u odhlášky, odesílané na OSSZ zaměstnavatelem za zaměstnance, se kterým ukončil pracovní poměr. Jak se odhlášky změní a jak tato novinka zasáhne do práce mzdových účetních?


 
Dle § 94 zákona o nemocenském pojištění je zaměstnavatel povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení („OSSZ“) v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou na předepsaném tiskopisu kromě nástupu i den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem. A to do 8 kalendářních dnů ode dne skončení doby zaměstnání.

Zákonem č. 248/2021 Sb. se do tohoto zákona zavádí s účinností od 1. 4. 2022 nová povinnost, která změní stávající mzdovou praxi při ukončování zaměstnání a která má vazbu na administraci podpory v nezaměstnanosti úřadem práce.

Součástí oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem budou totiž nově i údaje podle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Od 1. 4. 2022 tak bude v platnosti nový elektronický formulář na odhlášku zaměstnance při ukončení zaměstnání.

Nové náležitosti odhlášky

Nově budou součástí odhlášky pro OSSZ též následující údaje, které bude úřad práce získávat pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti právě z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění:
  • druh zaměstnání,
  • doba trvání zaměstnání,
  • doba důchodového pojištění,
  • výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů,
  • výše nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a
  • způsob a důvod skončení zaměstnání.
Do 31. 3. 2022 tak budeme zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr a půjdou na úřad práce, vystavovat potvrzení pro účely posouzení nároku o podporu v nezaměstnanosti, případně potvrzení o vyplacení odstupného.

Od 1. 4. 2022 již budeme povinně tyto údaje vyplňovat pouze v odhlášce, zasílané na OSSZ, a to u všech zaměstnanců, kteří ukončí pracovní poměr, neboť tyto údaje budou povinnou součástí odhlášky. V zákoně o zaměstnanosti je pak přejata tatáž lhůta, která figuruje v zákoně o nemocenském pojištění, tj. odhláška se všemi novými náležitostmi musí být odeslána do 8 kalendářních dnů ode dne skončení doby zaměstnání odchozího zaměstnance.

Česká správa sociálního zabezpečení pak sdělí již přímo úřadu práce veškeré údaje, potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, které načerpá z odhlášky zaměstnance. Tyto údaje sdělené zaměstnavatelem a potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti pak budou v registru pojištěnců, jehož správcem je Česká správa sociálního zabezpečení, vedeny po dobu 15 let následujících po roce, v němž byly tyto údaje zapsány do registru pojištěnců.

Sankce za nepodání odhlášky ve lhůtě

Lhůta pro podání odhlášky při ukončení zaměstnání je stanovena na 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání. Nepodáním správně vyplněné odhlášky zaměstnance včas se tak zaměstnavatel nově vystavuje sankci nejen dle zákona o nemocenském pojištění, ale i dle zákona o zaměstnanosti. Může jej tak pokutovat nejen správa sociálního zabezpečení, ale též mu může být uložena pokuta dle zákona o zaměstnanosti. Přestupky podle zákona o zaměstnanosti projednává Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce.

Nově mohou být uloženy následující pokuty:
  • pokuta do 20 000 Kč za přestupek dle zákona o nemocenském pojištění, a to za neoznámení OSSZ skončení doby zaměstnání se zaměstnancem – tj. za nepodání odhlášky,
  • pokuta do 100 000 Kč za přestupek dle zákona o nezaměstnanosti, a to za nesplnění oznamovací povinnosti podle tohoto zákona, tj. pokud nebude ohláška podána vůbec nebo bude podána, ale nebude obsahovat nově požadované údaje.

Změna v procesech zúčtování mzdy při odchodu zaměstnance

Zejména na základě výše uvedených hrozících pokut je tedy potřeba vzít na vědomí, že osmidenní lhůtu bude dobré dodržovat, což nepochybně bude znamenat zintenzivnění práce mzdových účetních.

Do 8 dnů po ukončení zaměstnání zaměstnance tak budou muset nejen o této situaci vědět, ale mít dostatečné informace pro stanovení výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů. Též budou muset být informovány o výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a o způsobu a důvodu skončení zaměstnání.

V praxi bude pravděpodobně nejvíce činit problémy právě stanovení průměrného měsíčního čistého výdělku. Průměrný výdělek se vypočítá vždy k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období – nejčastěji tedy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí (1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 10.). Takto vypočtený průměrný výdělek se následně používá k výpočtu náhrad a příplatků až do konce příslušného čtvrtletí.

Čtyřikrát v roce tak při ukončení pracovního poměru budeme muset mít pro účely výpočtu průměrného měsíčního čistého výdělku vypočtenou i mzdu za předchozí měsíc. Osm kalendářních dní se tedy může jevit jako poměrně krátká doba a je potřeba mít pro tyto účely možnost pomocí účetních a mzdových softwarů zpracovat mzdu odchozích zaměstnanců i přednostně před ostatními.
 
Personální a mzdový systém PAMICA i ekonomický a účetní program POHODA budou na tuto novinku včas připraveny. Zaktualizujeme tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a do agendy Podání ONZ přidáme nový řádek pro údaje rozhodné pro stanovení nároku a výpočet podpory v nezaměstnanosti. Aktualizaci programu s touto funkčností budete mít k dispozici v druhé polovině března.

Taktéž je vhodné nastavit lépe procesy ve firmách co se sdílení informací a případné zastupitelnosti týká, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám ve zpracování a zaměstnavatelé se vyhnuli riziku sankcí.


Jak v programech POHODA a PAMICA vytvořit a elektronicky odeslat Oznámení o nástupu do zaměstnání pro zaměstnance s datem odchodu od 1. 4. 2022, se dozvíte v našich nových videonávodech.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Liduše
14. 6. 2022 10:16:44
K cemu to je, kdyz zamestnanec po me stejne chce papir pto urad prace?
Hlášení závadného obsahu

capve
7. 4. 2022 14:41:12
A jak to bude, když zpracovávám mzdy více firmám, nemám zástup a budu na dovolené?
Hlášení závadného obsahu

It
31. 3. 2022 21:51:52
To je šilene!!!! Nechci už učto vubec dělat. Pokuta 100 000 to je hruza!!!!
Hlášení závadného obsahu

Janča
25. 3. 2022 7:56:32
... ten průměrný měsíční čistý výdělek se tedy nepočítá podle toho, kolik by daný člověk vydělal v tom posledním měsíci, kdy by odcházel (kdyby končil třeba desátého, tak by měl mzdu jen za těch pár dní)??? Že bychom spočetli hrubý - odvody?
Zmátl mě ten odstavec s těmi kalendářními čtvrtletími.
Hlášení závadného obsahu

JiříK
23. 3. 2022 17:05:29
Nestresujte se!
Každý den v roce má (resp. bude mít) Pohoda potřebné a správné informace k vyplnění podání k dispozici. Nemusíte počítat žádnou mzdu mimo výplatní termín. Úřad chce formulář s údajem o průměrném nebo pravděpodobném výdělku, nikoli potvrzení u výplatě mzdy. Tento údaj je nám k dispozici vždy 1. ledna (dubna, července, října) pro následující kvartál, tedy pro kterýkoli den skončení pracovního poměru v roce v předstihu. Když vyplníte průměrný výdělek, asi se nic nestane - sankce jsou za ignorantství, nikoli za chybný nebo nepřesný údaj. Bude jen málo případů, kdy bude nezbytné počítat (a to nejspíše ručně) výdělek pravděpodobný.
Spíše nechápu, proč budu muset sociálce posílat údaje i u pracovníků, kteří neskončí na pracáku, ale vem to čert, musím dělat spoustu práce, která je k ničemu.
Poslední příklad: při vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je povinná příloha o počtu zaměstnanců k 1.12.; nemohl jsem se dopočítat, Pohoda mi vyplňovala 3 zaměstnance místo 5 - až na helpdesku jsem byl poučen, že do sestavy nevstupují zaměstnanci, kteří jsou 1.12. (byť jen tento jeden den!) nemocní, snad dokonce jen nepřítomni ... k čemu je ale takový povinný údaj berňáku, co z toho vyvodí? A za dva dny po mně chce berní úřednice potvrzení o studiu u nezletilého dítěte (pro účely uplatnění slevy na dani) s argumentem, že jiné firmy jí to dávají samy od sebe. Když jí vysvětlím, že v zákoně o daních z příjmů je explicitně v tom a tom paragrafu uvedeno, že nezletilci nic nemusí dokládat, že se klidně můžou doma válet, nestudovat ani nepracovat a přesto rodič má nárok na slevu, sdělí mi, že ale jiní jí to dokládají ...
A tak se ptám, proč účetní, nejen mzdové/í, nejsou vedeny/i na seznamu zvláště náročných povolání, na něž by se měl vztahovat nárok na dřívější odchod do důchodu?
Hlášení závadného obsahu

Pavla
23. 3. 2022 13:14:37
Vlastimile, máte pravdu. Počítá se buď z předchozího kvartálu, nebo pravděpodobný příjem....
Hlášení závadného obsahu

Vlastimil
23. 3. 2022 12:47:54
V předchozích příspěvcích možná dochází k šumu - jestli zaměstnanec končí 31. 3., pak do odhlášky (myslím si) vstupují hodnoty průměrného výdělku spočítané k 1. 1.
Hlášení závadného obsahu

Marce.a
Uživatel POHODA
23. 3. 2022 11:51:34
Já vím, že vy to neovlivníte, ale souhlasím s Andy. Je šílený počítat mzdu zvlášť třeba ke dni ukončení pracovního poměru 10. den v měsíci, když je výplatní termín až následující měsíc. To ani v určitých provozech není proveditelné. My třeba máme provoz, kdy si parta dělníků vydělává na sebe dohromady a úkol se dělí rovnoměrně odpracovaným počtem hodin v tom úkole. Takže mzda může být spočtená až na konci měsíce i u toho zaměstnance, který skončil v půlce měsíce. K tomu třeba proplacení nevybrané dovolené, zmíněné odstupné atd. Zas napsaný zákon bez špetky znalosti praxe. A k tomu tedy vážně účetní, která je v malé firmě sama bez zastupitelnosti nemá šanci ani onemocnět a ani si vzít dovolenou. Protože, co když se ve firmě něco uděje, zaměstnanec skončí na hodinu a účetní do osmi dnů nestihne vše zpracovat.
Hlášení závadného obsahu

Andy
17. 3. 2022 10:29:08
Tak paráda... někdo má výplatní termín 15.kalendářní den. Bude tedy zaměstnanci, který skončí v průběhu měsíce, muset zpracovat mzdu do osmi dnů po skončení???!!!
Hlášení závadného obsahu

Dana
16. 3. 2022 21:14:03
TO mne jako účetní vůbec nenadchlo, hlavně tedy výše pokut, to je masakr... já už se na tu dovolenou nedostanu asi nikdy .. chjo. Sice chápu důvody, ale 5 dní na kontrolní hlášení a tohle do toho opravdu předpokládá 100 % zastupitelnost.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou

30. 3. 2023 | Zaměstnavatelé budou mít novou přihlašovací povinnost od 1. 4. 2023 u zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech. Právnická nebo fyzická osoba bude jako zaměstnavatel povinná nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, do pracovního poměru nebo pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, či na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatelé podat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovat se tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Více se dozvíte na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ing. Kateřina Mlýnská
daňový poradce, účetnictví, mzdy, personalistika
www.dane-mlynska.cz

Bc. Hana Harvanová
Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání a mzdy
www.hhucetnictvi.cz

Daňový kalendář

3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022
3. 4. 2023 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2022
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za březen 2023)
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,49 Kč
-0,060 Kč
21,60 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 31.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme