Přivýdělek při registraci na úřadu práce v roce 2021


Ing. Martina Truhlářová
25. 1. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání v přivýdělku v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Foto: 123RF

 

V roce 2021 si mohou lidé, kteří jsou registrovaní na úřadu práce, přivydělat více. A to maximálně 7 600 Kč měsíčně v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Za jakých podmínek je takový přivýdělek možný, se dozvíte v následujícím článku.


 
Pokud se člověk stane nezaměstnaným, může požádat o zprostředkování zaměstnání úřad práce („ÚP“). Zároveň žádá též o podporu v nezaměstnanosti, pokud mu na ni vznikne nárok. Bude tak podávat dvě žádosti: Nově je již možné podávat vyplněné žádosti včetně příloh na kterémkoli kontaktním pracovišti úřadu práce v místě obvyklého pobytu. Případně je možné žádosti podávat elektronickou cestou (prostřednictvím datové schránky či e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem) nebo zaslat poštou. Už tedy neplatí podmínka, že žádost musí člověk podat pouze na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště.

Zájemce je registrován na úřadu práce ke dni podání žádosti. Pokud chceme, aby naše registrace na ÚP navazovala bezprostředně na datum ukončení předchozího pracovního poměru, je třeba se zaregistrovat nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení zaměstnání.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:
 • získal v rozhodném období (v posledních 2 letech) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (OSVČ) dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců – tj. byl z titulu výkonu své činnosti alespoň 12 měsíců důchodově pojištěn,
 • podal žádost o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
 • ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během podpůrčí doby, která závisí na věku žadatele, a je následující:
 • do 50 let věku 5 měsíců,
 • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
 • nad 55 let věku 11 měsíců.
Zákon dále stanoví, kdy naopak žadatel nemá nárok na podporu (např. v některých případech hrubého porušení pracovní povinnosti, souběhu s výsluhou, u jednatelů, společníků atd.).

Podpora se nevyplácí po dobu, kdy žadatel pobírá odstupné z předchozího zaměstnání. Její výplata se o dobu, za kterou náleží odstupné, posunuje.

Přivýdělek v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání však nebrání v přivýdělku v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Jedná se o následující možnosti zaměstnání:
 • výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud hrubý měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, platné v příslušném roce,
 • výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy, platné v příslušném roce.
Z uvedeného vyplývá, že nelze vykonávat činnost na základě dohody o provedení prácezároveň být evidován na úřadu práce. Přivýdělek na základě dohody o provedení práce tedy jako souběh se stávajícím setrváním na ÚP není povolen. Stejně tak nelze souběžně podnikat.

Polovina minimální mzdy činí pro rok 2021 částku 7 600 Kč (v roce 2020 to bylo 7 300 Kč). Dochází tedy k malému navýšení pro rok 2021, kdy si půjde v nekolidujícím zaměstnání (nebo v součtu ve více zaměstnáních) měsíčně vydělat maximálně 7 600 Kč „hrubého“.

Další podmínky pro výkon nekolidujícího zaměstnání jsou následující:
 • uchazeč o zaměstnání je povinen ÚP výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti,
 • ve lhůtě stanovené ÚP dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny,
 • v případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají,
 • výkon nekolidujícího zaměstnání není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.
Dále si je třeba uvědomit, že nelze zároveň pobírat podporu v nezaměstnanosti a mít příjmy z nekolidujícího zaměstnání. Pokud by k takovému souběhu došlo, podpora bude pozastavena a vyplácena až po skončení nekolidujícího zaměstnání.

Obecně lze říci, že uchazeč o zaměstnání bude mít zájem o výkon činnosti v nekolidujícím zaměstnání až uplyne doba, za kterou je mu vyplácena podpora, a pokud stále nenašel nové zaměstnání a je zatím evidován na ÚP. Případně, pokud mu nárok na odstupné vůbec nevznikl. Nejčastěji půjde o výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti.

To, že je dotyčný evidován na úřadu práce, pro něj, kromě toho, že mu ÚP hledá zaměstnání, znamená i následující:
 • zdravotní pojištění za něj platí stát, a to po celou dobu, po kterou je v evidenci úřadu práce,
 • doba vedení v evidenci ÚP je tzv. náhradní dobou pojištění, která se počítá na důchod, a pro výši důchodu se podle zákona krátí na 80 %.
První ze zmíněných výhod znamená nejen to, že se po dobu evidence na ÚP nemusíme starat o zdravotní pojištění, ale též to, že pokud budeme mít zároveň příjem z nekolidujícího zaměstnání, nebude se z něj strhávat tak vysoké zdravotní pojištění, jako by se strhávalo, pokud by za nás stát toto pojistné neplatil.

Má-li uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce příjem, odvádí za něj zaměstnavatel pojistné na zdravotní pojištění. Protože zároveň hradí pojistné na zdravotní pojištění stát, nevztahuje se na daného zaměstnance povinnost dodržet zákonem stanovený minimální vyměřovací základ, kterým je minimální mzda.

Pojistné se odvádí ze skutečného výdělku, tj. zaměstnanci se z jeho mzdy strhne jedna třetina z 13,5 % z hrubé mzdy. Tedy v případě výdělku 7 600 Kč bude zaměstnanci z jeho hrubé mzdy strženo na zdravotní pojistné 342 Kč. Pokud by zaměstnanec nebyl evidován na ÚP, muselo by se mu strhnout 684 Kč. Sociální pojištění se počítá procentem z hrubého příjmu obdobně jako u běžného zaměstnance, zde rozdíl není.

Co se daně z příjmů týká, bude-li mít zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a využije základní slevu na poplatníka, bude tato v nulové výši.

Další možností je využití skutečnosti, že u příjmu maximálně 3 499 Kč měsíčně (tento limit platí od roku 2021) z titulu dohody o pracovní činnosti se zdravotní ani sociální pojištění neplatí.

Pak by se zaměstnanci vyplatilo mít více brigád na základě dohod o pracovní činnosti u více zaměstnavatelů v jednom měsíci, a to vždy na odměnu do výše 3 499 Kč. Sociální ani zdravotní pojištění by se u těchto dohod o pracovní činnosti z hrubého příjmu zaměstnance nestrhávalo.

Jedinou výjimkou je placení daně, protože prohlášení lze v jednom měsíci podepsat vždy maximálně u jednoho zaměstnavatele. Tj. u jednoho příjmu by daň byla nulová, u ostatních příjmů by bylo strženo srážkovou daní z příjmů 15 %. Pokud by zaměstnanec chtěl tuto daň vrátit zpět, může si po ukončení kalendářního roku podat daňové přiznání, kdy mu za určitých podmínek může vzniknout nárok na vrácení této daně.

Příklady

Níže uvádíme dva příklady, jak se bude chovat příjem uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP u nekolidujícího zaměstnání z titulu dohody o pracovní činnosti.

a) Příjem pouze od jednoho zaměstnavatele v měsíci na základě dohody o pracovní činnosti
 
Text Částka
Hrubý příjem 7 600 Kč
Stržené zdravotní pojistné 342 Kč
Stržené sociální pojistné 494 Kč
Stržená daň z příjmů 0 Kč
Čistý příjem 6 764 Kč


b) Příjem od tří zaměstnavatelů v měsíci na základě dohod o pracovní činnosti
 
  1. zaměstnavatel
(podepsáno prohlášení
k dani)
2. zaměstnavatel 3. zaměstnavatel Celkem
Hrubý příjem 3 499 Kč 2 200 Kč 1 901 Kč 7 600 Kč
Stržené zdravotní pojistné 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Stržené sociální pojistné 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Stržená daň z příjmů 0 Kč 330 Kč 285 Kč 615 Kč*
Čistý příjem 3 499 Kč 1 870 Kč 1 616 Kč 6 985 Kč

* Strženou daň ve výši 615 Kč měsíčně lze vypořádat v rámci daňového přiznání.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Pete
10. 7. 2022 22:12:51
Dobrý den mám takovej dotaz když jsem plným invalidním důchodu a mám přítelkyni na úřadu práce a můj důchod mám doloženej a nejsem ani evidovanej na úřadu práce tak nemám nárok na podporu když bych měl 1rok jak je možný že i smlouvu musím dokládat víte jasem ani otom nevěděl že bych měl smlouvu dokládat když nejsem osobně evidovanej na úřadu práce děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
7. 5. 2022 15:27:55
Oprava: Nekolidující zaměstnání by mělo být při výdělku do 8 100 Kč, pak se evidence na ÚP/ ukončí. Ale raději si to ověřte u odborníků. Omlouvám se za špatnou formulaci - v tak úzkém okýnku není vidět, co bylo psáno před a za... Mohli by editor upravit.
Hlášení závadného obsahu

Jana
7. 5. 2022 15:23:38
Radomíra: Proč se nezeptáte přímo na úřadě práce?! Nebo si to vyhledejte na internetu, není problém. Tady není poradna. Od toho jsou na ÚP placeni a jsou to odborníci. A teď tam, mají prázdno. Já jsem byla před asi 2,5 roku vedena na ÚP a při tom jsem měla asi 4 dny DPP, v tom měsíci jsem nedostala podporu bez ohledu na to, že výdělek byl téměř nulový. Ale byla jsem vedena na ÚP i nadále (jen mi byla přerušena podpora, která pak zase pokračovala tam kde skončila). Pokud bych si však vydělala celkem za měsíc více než je polovina státem stanovené "minimální mzdy" (tzn. dnes do výše 8 100 Kč), pak se jedná o nekolidující zaměstnání a mohla jsem být vedena i nadále na ÚP. Ale v podstatě je to dobré snad akorát kvůli zdravotnímu pojištění, jinak je to jen zbytečná šikana a výhoda z toho žádná. A práci Vám taky nenajdou, spíš kolikrát kromě urážek a nadávek ještzě hází klacky pod nohy.
Hlášení závadného obsahu

Radomíra
7. 5. 2022 13:11:50
Jsem vedená na úřadě práce.Dostala jsem odstupné(3 měs.platy)Tento měsíc mi měl prac.úřad začít vyplácet podporu.Protože jsem se špatně informovala,našla jsem si přivýdělek na Dpp a nikoli dohodu o prac.činnosti.Prac.úřad mne okamžitě z úřadu práce vyškrtl.Do 15 dnů,mohu bez udání důvodu tuto dohodu o provedení práce ukončit.Pokud to tak udělám a opět se nahlásím na pracák,z čeho se mi vypočítá podpora? Je mi 55let.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana
7. 1. 2022 14:47:56
Gabriela: Co je to "brigáda"? Takové slovo v Zákoníku práce neexistuje. Musíte vědět, jakou má smlouvu. Pokud pracuje na DPČ a vydělá si méně než 8 100 Kč hrubého měsíčně, může být v evidenci ÚP, jinak ne. Já osobně jsem se z evidence ÚP. Nárok na podporu nemá po celou dobu, co chodí do práce. Otázkou je, jestli má smysl se přihlašovat na ÚP, podstupovat tam tu šikanu. Já jsem se odhlásila dobrovolně i když je pro mne těžké si zajistit s malým dítětem práci na každý měsíc, je to jednodušší než válčit s ÚP, kde mi řekli hned, že mi stejně nikdo s malým děckem na malém městě práci nedá a s dojížděním je potřeba zkrácený úvazek, které nejdou a nebo jen pro známé.
Hlášení závadného obsahu

Gabriela
7. 1. 2022 14:12:06
Dobrý den syn ukončil studium na vysoké škole. Našel si brigadu a podepsal smlouvu. Může se prihlásit na UP?
Hlášení závadného obsahu

Marta
20. 10. 2021 8:39:46
Marta: Je smutné, že když si to neumíte najít na internetu (je to psáno i ob řádek pod Vaší otázkou se nedokážete zeptrat ani na ÚP... Paní Olivie: Podpora se přeruší po dobu, po kterou budete mít příjem.
Hlášení závadného obsahu

Marta
20. 10. 2021 8:32:14
jaká výše výdělku je možná při evidenci na ÚP a právi na smlouvu 8 hod týdně,
Hlášení závadného obsahu

Olivie
13. 10. 2021 10:29:03
Je možné současně pobírat podporu v nezaměstnanosti a přivydělávat si cca 2000 Kč měsíčně na DPČ?
Hlášení závadného obsahu

Jana
11. 10. 2021 10:42:40
Paní "Alena Bružová": informace jí přece dali. Nemůže pracovat na DPP a současně být v evidenci ÚP. Jedině je možná práce na DPČ s výdělkem do 7 600 Kč...
Hlášení závadného obsahu

alena
6. 10. 2021 9:37:37
Dobrý den, prosím o radu. Mám v práci novou brigádnici po ukončení školy. Měla se nahlásit na Úřadu práce. Tam ji řekli, že se smlouvou , kterou má ji nemohou přihlásit. nevím, jestli to ještě platí, ale bylo, že šlo si přivydělat na brigádě a zároveň být přihlášena na Úřadu práce. Předem děkuji za odpověď.
Alena Bružová
Hlášení závadného obsahu

Luky
4. 10. 2021 13:48:48
Dobrý den,mám brigádu smlouvu od 1.září.Stačí doložit víši vydělku do konce měsíce října.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
19. 8. 2021 9:25:11
Pro: Martina Dudová Logicky se příjmy sčítají. Pokud budete mít 5 změstnání v kždém si vyděláte třeba 7 tisíc, chcete ještě k tomu všemu pobírat podporu??!
Hlášení závadného obsahu

Martina Dudová
18. 8. 2021 12:44:17
Dobrý den potřebuji vysvětlení.Mohu si na ÚP vydělat 7600 hrubého a ktomu ještě třeba dalších 3400 hrubého nebo jen všechny částky musí být jen těch 7600 hrubého.dekuji
Hlášení závadného obsahu

Marcela
9. 8. 2021 11:31:28
Dobrý den,
pokud se zaregistruji na ÚP a mám souběžně příjem který je vyšší než 7600, Kč doplácí zaměstnavatel zdravotní pojištění do minimální mzdy?
děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jan
18. 6. 2021 20:22:03
Kpobyram podporu a našel sem si brigádu tak mi potporu snížili na polovinu jak jetoozne
Hlášení závadného obsahu

Jana
1. 5. 2021 19:29:16
Myslím, že v případě, že si zaměstnanec vydělá 7 600 kč a není v žádné státní kategorii, se strhne mnohem vyšší částka na ZP, než je uvedeno v článku. Já jsem vydělala 6. 400 kč a strhli mi 1 478 Kč. Tudíž u 7 600 Kč mi to vychází na 1 026 Kč, které se strhnou zaměstnanci a zaměstnavatel dá ze svého 684 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Janato
30. 4. 2021 9:55:24
Dobrý den,jsem na ÚP a chci pracovat jako chůva v rodině.Mám certifikát.Nechci mít OSVČ.Jde to na DPČ?Nebo co je to v pracovním (služebním) poměru max. 9 700 Kč pro rok 2021?Děkuji Vám za odpvědi J.
Hlášení závadného obsahu

Ludmila Lišková
13. 4. 2021 15:54:04
Jak se mi bude vypočítávat podpora když jsem rok na nemocenské Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Martin
8. 4. 2021 13:37:04
Dobrý den chci zeptat.Když dostanu odstupé první tři měsíce nedostanu žádnou podporu potom 65% a tak dále.Ovšem když v těch třech měsících nastoupím na dohodu(někam)a přijdu o tu práci v těch třech měsících z čeho se bude vypočítávat těch 65%?Bude to z minulého zaměstnání nebo z dohody?děkuji
Hlášení závadného obsahu

Katka
25. 2. 2021 8:14:44
Luky: Zaregistrovat se na úřadu práce můžete kdekoliv, tedy i v místě, kde se právě zdržujete (mimo adresu trvalého pobytu). A dnes už je možné vše vyřizovat online, i úřad práce k tomu vyzývá, aby lidé nechodili zbytečně. Tak ať se přítelkyně zkusí na ÚP domluvit, jak to nejlépe provést. :-)
Hlášení závadného obsahu

Luky
25. 2. 2021 7:12:00
Dobrý dne, přítelkyně bude hledat brigádu po dobu cca 3 měsíců mimo trvalý pobyt, kvůli rodinným problémům) bude tedy mimo dosah ÚP kde je registrována. Je to problém nebo se musí dostavovat fyzicky ? (je to cca 300km). Jde mi o nějaké papíry, aby nemusela dojíždět zbytečně. Příklad, Brigáda v Praze, ale vedená je na UP v Brně... Výši příjmu z brigády jde zasílat na ÚP hádám jde elektronicky, jinak by musela každý měsíc dojíždět... Děkuji za jakékoliv info
Hlášení závadného obsahu

Martina Truhlářová
2. 2. 2021 7:43:03
Dobrý den, ohledně autorského honoráře a souběhu s ÚP je to následovně: Do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být zařazena osoba samostatně výdělečná ve smyslu § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, což je i osoba, která vykonává umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů.

Výjimku však tvoří činnost, z níž jsou příjmy podle zákona o daních z příjmů zdaňovány zvláštní sazbou daně - jedná se o příjmy autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.

Pokud máte pouze autorské honoráře zdaněné srážkovou daní u poskytovatele těchto honorářů, pak by tato skutečnost neměla bránit tomu, aby vás úřad práce zaregistroval. Pokud ale nejsou vaše honoráře z uvedené výjmuté kategorie, pak vám brání k registraci na ÚP.
Hlášení závadného obsahu

Irena
29. 1. 2021 17:34:31
A je možné mít souběžně podporu od ÚP a autorský honorář?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Právní, daňové a ekon.sl.
daně, ekonomika, účetnictví, offshore, znalec, likvidace, posudek


účetnictví Sedláčková
S úsměvem jde i účetnictví lépe.
www.ucetnictvisedlackova.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme