Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odvody sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy


Bc. Kateřina Kandlerová
22. 7. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel je povinen odvádět ze mzdy za své zaměstnance sociální a zdravotní pojištění.

Foto: Fotolia

 

Zaměstnavatel je povinen odvádět ze mzdy za své zaměstnance mimo zálohy na daň z příjmů také sociální a zdravotní pojištění. Jak na odvody pojistného, poradí zaměstnavatelům následující článek.


 
Pokud patříte mezi firmy, které mají zaměstnance, pravděpodobně máte svoji mzdovou účetní, která zpracovává veškeré podklady ke správnému výpočtu mzdy. Na vás je poté pouze takto vypočtené mzdy svým zaměstnancům zaplatit a uhradit odvody příslušným zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 
Nebo možná patříte mezi firmy, které se chystají přijmout do svých řad první zaměstnance, a rádi byste znali alespoň základní pojmy a získali obecný přehled, pokud jde o povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 
Ať už tak či onak, cílem tohoto článku je seznámení s oblastí odvodů sociálního a zdravotního pojištění a přiblížení nejdůležitějších pojmů a termínů, které je dobré znát, abyste získali ucelený přehled.

Zdravotní pojištění

Pojďme se nyní zaměřit na zdravotní pojištění (ZP). Klíčovým právním předpisem je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V § 8 odst. 2 je stanoveno, kdy vzniká zaměstnavateli povinnost hradit za svého zaměstnance pojistné na zdravotní pojištění.
 
Jelikož je článek zaměřený na vztah zaměstnavatel – zaměstnanec, budeme se věnovat výhradně této oblasti. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání a zaniká dnem skončení takovéhoto zaměstnání. Přitom platí, že za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce.
 
Možná vás teď napadne, co přesně se rozumí pod pojmem „zaměstnání“. Znát odpověď je důležité, protože i v této oblasti dochází k určitým zavádějícím závěrům. Zaměstnáním se tedy pro účely zdravotního pojištění rozumí taková činnost zaměstnance, ze které vyplývají zaměstnanci od jeho zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které podléhají zdanění dle § 6 zákona o daních z příjmů.
 
Pokud jde o osobu zaměstnance, je jím vždy fyzická osoba, nikoli osoba právnická, což patrně zní i logicky. Zajímavostí však může být, že za zaměstnance se také považují následující osoby:
 • členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob (členové představenstva, správních či dozorčích rad apod.),
 • volení nebo jmenovaní funkcionáři právnických osob, sdružení, spolků atd.,
 • osoby činné na základě mandátní nebo příkazní smlouvy, likvidátoři, prokuristé,
 • neuvolnění zastupitelé.
Zaměstnavatelem se pak pro účely ZP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.
 
Dalším důležitým právním předpisem, u kterého se nyní zastavíme, je zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Právě zde v jeho úvodu nalezneme důležité informace ohledně výše a platby pojistného. Podle § 2 činí výše pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období (kalendářní měsíc). Přitom platí, že výsledné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
 
V praxi to vypadá tak, že z vyměřovacího základu každého zaměstnance se vypočte 13,5 %. Takto vypočtenou částku, která se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, odvede zaměstnavatel dané zdravotní pojišťovně. Následně se 4,5 %, tedy 1/3 z této vypočtené částky, strhne zaměstnanci ze mzdy.
 
Rozdíl mezi celkovou výší pojistného a částkou, která byla zaměstnanci odvedena ze mzdy, tvoří pojistné hrazené zaměstnavatelem, což odpovídá 9 % (4,5 % + 9 % = 13,5 %).
 
Velmi důležitým pojmem je také vyměřovací základ, jak jej popisuje § 3 odst. 1 uvedeného zákona. Jedná se o úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.
 
Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci, nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru, anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.
 
V následujících odstavcích tohoto paragrafu jsou uvedeny případy, kdy a o které položky se tento vyměřovací základ snižuje.
 
Velmi krátce se také zmíníme o tom, jak je to v případě dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Pokud se chystáte zaměstnat zaměstnance na DPP, pak se hradí pojistné na zdravotní pojištění v případě, že měsíční příjem přesáhne částku 10.000 Kč. Pokud je uzavřeno více dohod u jednoho plátce, příjmy z jednotlivých dohod se sčítají.
 
A jak je to u DPČ? U těchto dohod je zaměstnancem pro potřeby ZP taková osoba, jež dosáhla tzv. započitatelného příjmu. Ten je v současné době ve výši 2.500 Kč.
 
Jednou z mnoha novinek, které platí od 1. 1. 2015, je to, že zaměstnavatel nemusí sledovat pro účely zdravotního pojištění neplacené volno ani neomluvenou nepřítomnost v práci. Důvodem je, že tyto skutečnosti již nemají vliv na odvod ZP. Jedinou podmínkou je tzv. doplatek do minima neboli minimální mzdy, která je v současné době ve výši 9.200 Kč. Ten má v případě neplaceného volna a neomluvené absence povinně vždy hradit zaměstnanec.
 
Na závěr této části o zdravotním pojištění zmíníme na první pohled zanedbatelnou, ale vcelku důležitou novinku, která platí od roku 2015. V § 3 odst. 5 zákona o pojistném na veřejné ZP je uvedeno, že pokud je zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnavatel je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil. Pokud se vás tedy týká nebo bude týkat tato oblast, určitě na ni nezapomeňte.

Sociální pojištění

Odvody na sociální pojištění (oficiálně se nazývá „pojistné na sociální zabezpečení“) zaměstnanců představují další nemalou položku, která se pravidelně strhává zaměstnancům z jejich platu, a zároveň platbu, kterou „ze svého“ hradí za zaměstnance zaměstnavatel. Pojďme si tento systém také více přiblížit.
 
Tento systém je založen na tzv. pojistném principu, jinými slovy na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Finanční prostředky, jež ČSSZ podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na pojistném vybere, jsou příjmem státního rozpočtu.
 
Co vše zahrnuje odvod na sociální pojištění? V zásadě se skládá ze tří složek, a to:
 • pojistné na nemocenské pojištění,
 • pojistné na důchodové pojištění,
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Podobně jako u odvodů na zdravotní pojištění se i v tomto případě vychází z vyměřovacího základu zaměstnavatele. U zaměstnavatelů činí sazba celkem 25 %. Z této výše jde:
 • 2,3 % na nemocenské pojištění,
 • 21,5 % na důchodové pojištění,
 • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.
U zaměstnanců se zatím situace liší v závislosti na tom, zda jsou účastny důchodového spoření, či nikoliv a procentní výše je následující:
 • 6,5 %, jde-li o zaměstnance, který není účastný důchodového spoření, nebo
 • 3,5 %, jde-li o zaměstnance, který je účastný důchodového spoření.
Nicméně vláda již rozhodla o zrušení II. pilíře důchodového spoření, a to k datu 1. 1. 2016. Jak bude situace konkrétně vypadat po tomto datu, na to si musíme ještě počkat. V každém případě platí, že zaměstnanci hradí pouze pojistné na důchodové pojištění. Pokud jde o pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na tyto zaměstnanci nepřispívají.
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, zjednodušeně řečeno poplatníky pojistného jsou zaměstnavatelé, jimiž se rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. A mezi poplatníky také patří zaměstnanci, pokud jsou účastni nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Samozřejmě jsou i jiní poplatníci, např. OSVČ, ale my opět zůstaneme v oblasti, na kterou je tento článek zaměřen.
 
V této souvislosti vás možná napadne otázka, co vše má zaměstnavatel v tomto případě na starost? Podle informací ČSSZ se jedná zejména o následující povinnosti:
 • hradit pojistné, které je povinen platit zaměstnanec,
 • sami vypočítat pojistné, které jsou povinni odvádět,
 • je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočíst jej na českou měnu, a to kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, jež je platný k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí,
 • hradit částky pojistného za každý kalendářní měsíc se splatností od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce,
 • ve stejné lhůtě zaslat Přehled o výši pojistného s požadovanými údaji.
Zároveň platí, že místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí:
 • sídlem zaměstnavatele, pokud jde o právnickou osobu,
 • místem útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, nebo
 • trvalým bydlištěm fyzické osoby v případě, že zaměstnavatelem je fyzická osoba.
Tolik tedy obecné teorie, na základě které jsme se snažili tuto důležitou problematiku přiblížit. Na závěr našeho článku si ukážeme na praktickém příkladu to, jak vypadá výpočet mzdy, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. A podíváme se také na to, jak se jednotlivé operace zaúčtují v účetnictví.

Příklad

Pan Karel Zeman pracuje jako správce sítě na plný úvazek, tzn. 8 hodin denně. V měsíci červnu nebyl žádný svátek a zaměstnanec zároveň nečerpal žádnou dovolenou. Jeho hrubá mzda činí 30.000 Kč. Uplatňuje si základní slevu na poplatníka, jiné slevy na dani nemá. Čistou mzdu si nechává zasílat na běžný účet. Jak bude vypadat jeho výpočet mzdy za měsíc červen včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění?
 
Tab.: Výpočet čisté mzdy včetně detailního propočtu odvodů na ZP a SP a zaúčtování:
 
Ř. Kategorie Popis Číselný údaj Způsob výpočtu MD D
1. Základní údaje Dnů v měsíci 22      
2.   Odpracováno hodin v měsíci 176      
3.   Měsíční mzda 30 000 Kč      
4.   Hrubá mzda 30 000 Kč   521 331
5. Zdravotní pojištění Základ ZP 30 000 Kč      
6.      zaměstnanec 1 350 Kč 4,5 % 331 336/2
7.      zaměstnavatel 2 700 Kč 9 % 524 336/2
8.      ZP celkem 4 050 Kč 13,5 % 336/2 221
9. Sociální pojištění Základ SP 30 000 Kč      
10.      zaměstnanec 1 950 Kč 6,5 % 331 336/1
11.      zaměstnavatel 7 500 Kč 25 % 524 336/1
12.      SP celkem 9 450 Kč 31,5 % 336/1 221
13. Daň z příjmů Základ daně 40 200 Kč ř. 4 + ř. 7 + ř. 11    
14.      záloha na daň 6 030 Kč 15 % z ř. 13 331 342
15.      sleva na dani 2 070 Kč   342 331
16.   Odvod zálohy na daň 3 960 Kč ř. 14 - ř. 15 342 221
17. Čistá mzda Čistá mzda k výplatě 22 740 Kč ř. 4 - ř. 6 - ř. 10 - ř. 16 331 221


Je více než pravděpodobné, že vás napadnou specifické dotazy, např. jak je to se sociálním a zdravotním pojištění studentů, invalidních důchodců apod. Doporučujeme v tomto případě navštívit i jiné články na Portálu POHODA. Případně doporučujeme se dopředu obrátit na příslušnou pojišťovnu a vyžádat si potřebné a konkrétní informace. V příštím článku se pak zaměříme na praktickou ukázku vyplnění formulářů, které se k této oblasti vztahují.


Související článek:
Měsíční přehledy na zdravotní a sociální pojištění
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jiri
30. 5. 2020 10:33:27
Překážka v práci ze strany zaměstnavatele platí zaměstnavatel SP i ZP za mě,myslím to co bych měl platit já.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

tereza
26. 3. 2020 11:22:02
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak je to v přídě zkrácených úvazků, kdy jejich mzda nedosahuje minima 14 600. Dejme-li, že se jedná o poloviční úvazek, kde výše hrubé mzdy činí 12 000,-
Má se v tomto případě odvod na zdravotním pojištění dopočítávat do minimální mzdy 14 600? Pokud se třeba nedopočítává do minimální mzdy a ZP se vypočítává ze základu 12 000, je zaměstnanec nebo zaměstnavatel povinen ten rozdíl uhradit?

Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Veronika
30. 11. 2018 10:25:24
Dobrý den, mám dotaz. Od 5. 10. 2018 jsem byla evidována na ÚP, kde jsem ke dni 19.11. byla vyřazená z důvodu vlastní chyby. Bylo mi řečeno, že se bude teprve rozhodovat zda budu z evidence vyřazená či ne. Ovšem dne 28.11.jsem se dozvěděla že už mě vyřadili. Navíc 1. prosince nastupuji do nové práce.
Můj dotaz zní - je za mne uhrazeno soc. pojištění či si ho musím doplácet sama? U zdravotní pojišťovny mi řekli, že mi daný měsíc hradí stát, ovšem nevím zda-li to platí i pro soc. pojištění.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Vojtěch M.
17. 9. 2018 18:09:37
Dobrý den, byl jsem studentem do konce srpna. Práci jsem si sehnal až na poslední týden Září. Nejsem evidován na ÚP, mám brigádu na DPč kde mám mzdu cca 5000Kč (tudíž ani prý nemohu být evidován, jak mi řekl ÚP). Dohromady nedosáhnu na minimální mzdu, v zaměstnání mám mzdu cca 18 000 hrubého za měsíc, tedy 4,5 tisíce za týden (cca). Chci se zeptat zda se mi bude soc a zdravotní počítat z minimální mzdy či z mé reálné mzdy? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
28. 8. 2018 14:55:45
Dobrý den,
pokud jsem studentem do 31.8. a např. 15.9. si najdu práci s tím, že v době 1.9.-14.9. jsem nebyl veden na pracovním úřadě, tak jsem nucen uhradit pojistné za dobu 1.9.-14.9. nebo se to počítá jako celý měsíc a uhradí to zaměstnavatel například 12.10. (v době výplaty), za celé Září?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Motlochová
15. 1. 2018 9:01:44
Dobrý den, zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr v polovině měsíce. Musí zaměstnavatel srazit minimální zdravotní pojištění za celý měsíc.
Hlášení závadného obsahu

romana
24. 10. 2017 9:52:19
Dobrý den,jsem OSVč a pracuji i na HPP musím si platit zdravotní pojištění a sociální nebo stačí jen odvody stažené ze mzdy.
Hlášení závadného obsahu

ivanaM
7. 9. 2017 12:40:29
dobrýden,zaměstnanec má ukončen PP,bude mu dodatečně vyplacena odměna.musí se znovu přihlásit na OSSZ a ZP,bude mít slevu na poplatníka když už má nové zaměstnání?děkuji
Hlášení závadného obsahu

Franta
1. 9. 2017 13:22:59
Dobrý den. Prosím jak a kam se odvádí zdravotní pojištění z odměny zastupitele obce, když dotceny zastupitel pracuje v zahraničí a je pojištěn u AOK Bayern a v ČR je prihlasen u VOZp jako pendler. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Barbora Flesarová
Uživatel POHODA
30. 8. 2017 14:02:04
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat - jednatel má smlouvu o výkonu funkce jednatele, kde má uvedenou měsíční odměnu ve výši 7.000,00 Kč (za 20 hodin týdně). Jiný příjem jednatel nemá, ani není OSVČ. Počítá se sociální pojištění z částky 7.000,00 Kč nebo se vypočítává z částky minimální mzdy?
Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Dana
16. 6. 2017 7:00:57
Dobry den.Chtela bych se zeptat zda si musim sama zaplatit ZP,kdyz jsem nastoupila na HPP dne 30.5.2017?Za dva dny asi zamestnavatel neodvadi ZP?Nebo nevim jak to je.Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Lucie Gering
17. 5. 2017 17:01:50
Dobrý den jak je to s placením zp když můj pracovní poměr zkoncil 9.5.17 je pojištění placený za celý měsíc děkuji poměr byl HPP
Hlášení závadného obsahu

Lucie Gering
17. 5. 2017 16:58:52
Dobrý den jak je to s placením zp když můj pracovní poměr zkoncil 9.5.17 je pojištění placený za celý měsíc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Hana_K
6. 4. 2017 9:29:16
pro Terezu: Záleží jakou máte smlouvu. Pokud DPČ nebo klasickou smlouvu - budete normálně odvádět zdravotní a sociální pojištění. Pokud budete mít DPP - strhne se Vám jenom daň a pojištění neodvádíte.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
2. 4. 2017 21:15:08
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s odvodem sociálního a zdravotního pojištění když můj plat nebude vyšší než 10 000? Děkuji za ochotu, Byrtusová
Hlášení závadného obsahu

JanaS
21. 11. 2016 20:17:53
Dobrý den, jsem zaměstnaná na základě příkazní smlouvy. Ve smlouvě není uvedeno, kdo platí zdravotní a sociální pojištění. Jak je to v tomto případě s nemocenskou?Výdělek mám stanovený 17000,-Kč/měsíc. A jak je to s ročními daněmi
Hlášení závadného obsahu

Dana
21. 11. 2016 8:09:33
BZitkova: SP i ZP odvádět z DPČ musíte. Nemusela byste pouze v případě, že by Váš příjem byl nižší než 2500 Kč za měsíc (tzv. zaměstnání malého rozsahu).
Hlášení závadného obsahu

Jana
16. 11. 2016 17:14:58
Dobrý den, po půl roce zaměstnání jsem zjistila, že za mne zaměstnavatel nehradil sociální a zdravotní pojištění a v současnosti je policií vyšetřován pro daňové úniky. Co s tím? Bude pojišťovna pojištění vymáhat po mně nebo zaměstnavateli? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

BZitkova
15. 11. 2016 19:39:08
Dobrý den, jsem starobní důhodkyně a pracuji na DPČ. Musím z příjmu odvádět SP a ZP, případně kolik by max. musel dosahovat můj hrubý příjem, abych toto pojištění odvádět nemusela? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Majka
1. 6. 2016 14:24:35
Dobrý den, jak je to ,prosím se SP z odměny člena dozorčí rady ve výši 6000?, Platí nebo ne? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
25. 4. 2016 17:44:30
Dobrý den,pobírám invalidní důchod 1 stupně a zároveň pracuji na DPČ a jsem registrovaná na úřadu práce. Chtěla jsem se z ÚP odejít, ale bylo mi řečeno abych to radši nedělala protože se mi to odrazí na výplatě z DPČ kde se mi bude strhávat zdravotní o několik set korun vyšší protože se mi odvod bude počítat z celé minimální hrubé mzdy místo z dosavadní zhruba poloviční částky. Je to skutečně tak ?? Za případnou odpověď děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzu
25. 4. 2016 13:39:35
Platí se ZP a SP z akcií, které zaměstnanec dostal ?
Hlášení závadného obsahu

Jitka
22. 4. 2016 8:20:30
merčakova:
Za poživatele důchodu 1. stupně platí zdravotní pojištění stát.
Co se týče sociálního pojištění, tak doba pobírání tohoto důchodu se nezapočítává na důchod. Takže je třeba odvádět sociální pojitění ze zaměstnání nebo dobrovolné.
Být Vámi, tak bych se šla poradit na okresní správu sociálního zabezpečení, co by pro Vás bylo nejvhodnější.
Hlášení závadného obsahu

merčakova
20. 4. 2016 15:28:13
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,když pobýram invalidní důchot 1 stupně jestli musím platit socialní azdavotní pojištění a kolik.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Mirka T.
13. 4. 2016 12:09:18
Odvody na sociální a zdravotní pojištění se platí za zaměstnance - pokud nemáte zaměstnance a ani jednatel nemá uzavřenou smlouvu o výkonu fuknce, ze kterého mu náleží odměna a je povinen z něj hradit odvody, pak nehradíte nic.
Hlášení závadného obsahu

Petr
24. 3. 2016 23:54:56
Prosím o radu zda právnická osoba bez zaměstnanců platí sociální a zdravotní pojištění
Hlášení závadného obsahu

JankaV
5. 2. 2016 6:51:59
Dobrý den,jak prosím zaúčtovat dopočet pojistného,který byl sražen z účtu?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus, nebo ošetřovné – OSVČ si musí vybrat

30. 10. 2020 | Byť na jaře to nebyl problém, na podzim už to možné není. OSVČ si musí vybrat, zda budou čerpat kompenzační bonus, nebo ošetřovné. V daném kalendářním dni totiž nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp. Více informací o kompenzačním bonusu najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Funkcniponozky.cz
Ponožky se stříbrem - velmi kvalitní české antibakteriální ponožky.
www.funkcniponozky.cz

miklik.eu
Velkoobchod, maloobchod, e-shop kancelářskými, školními potřebami
www.miklik.eu

Daňový kalendář

31. 10. 2020 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2020)
31. 10. 2020 Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
2. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
20. 11. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,25 Kč
-0,115 Kč
23,30 Kč
-0,085 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru