Nový výpočet dovolené v systému POHODA a PAMICA


STORMWARE s.r.o.
21. 1. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Novela zákoníku práce přinesla koncepční změnu výpočtu nároku na dovolenou, který už téměř není možné spočítat ručně.

Foto: 123RF

 

Novela zákoníku práce od roku 2021 zcela změnila způsob výpočtu dovolené. Pojďme si vysvětlit, v čem tato změna spočívá, jak se bude dovolená nově počítat a jak vše potřebné nastavit v programu POHODA a PAMICA.


 
Od ledna došlo ke změně stanovení práva na dovolenou a její délky v závislosti na odpracovaných hodinách, resp. na počtu odpracovaných stanovených nebo sjednaných kratších týdenních pracovních dob v příslušném kalendářním roce. Základní časovou jednotkou již nově není pracovní den, ale hodina.

Tento nový výpočet by měl být spravedlivější pro ty zaměstnance, kteří nemají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a mají tak některé směny různě dlouhé. Nově budou totiž dovolenou čerpat všichni zaměstnanci v hodinách, a to v počtu hodin odpovídajících délce naplánované směny.

Z hlediska typů se nově dovolená člení už jen na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a na dodatkovou dovolenou. Základní výměra dovolené zůstává v týdnech, tj. 4 týdny v kalendářním roce, její výše však bude odvozena od stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby daného zaměstnance. To znamená, že zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru odpracoval v příslušném kalendářním roce 52 týdnů v rozsahu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce této týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené.

Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, ale odpracoval v rámci příslušného kalendářního roku alespoň 4 týdny v rozsahu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší poměrná část dovolené.

Zaměstnanci vznikne právo na poměrnou část dovolené při splnění následujících podmínek:
  • pracovní poměr zaměstnance u jednoho zaměstnavatele trval v kalendářním roce nepřetržitě po dobu minimálně 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dnů,
  • zaměstnanec odpracoval minimálně 4násobek své stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby.
Za každou odpracovanou stanovenou nebo kratší týdenní pracovní dobu přísluší zaměstnanci poměrná část dovolené ve výši 1/52 stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené.

Od 1. 1. 2021 se nově považuje za výkon práce pro účely dovolené, v omezeném rozsahu, i doba zameškaná pro překážky v práci. Ty se dosud nepovažovaly pro účely dovolené za výkon práce a byly důvodem krácení zaměstnancova práva na dovolenou při zameškání 100 a více směn. Za omluvené zameškané směny tak už právo na dovolenou nebude předmětem krácení.

Částečně započitatelné náhradní doby se považují za výkon práce v omezeném rozsahu, a to do 20násobku stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby. Jedná se o tyto náhradní doby – dočasná pracovní neschopnost, karanténa, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci. Tyto náhradní doby částečně započitatelných překážek v práci se považují za výkon práce pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň 12násobek stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby.

Nový výpočet dovolené v programu POHODA

V programu POHODA jsme do formuláře agendy Personalistika přidali novou záložku Dovolená. Zbývající dovolená z roku 2020 se na ní zaměstnanci eviduje ve dnech, nový nárok na dovolenou v roce 2021 se vypočítá v hodinách. Podmínkou je zatržení volby Nárok na dovolenou. U zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce, resp. dohody o pracovní činnosti, zůstává tato volba automaticky nezatržená.Co na to POHODA? Ve formuláři agendy Personalistika najdete novou záložku Dovolená.

Při převodu účetní jednotky do nové verze programu POHODA Leden 2021 bude stávající dovolená roku 2020 převedena na záložku Dovolená, a to do polí Nárok na dovolenou (d.), Stará dovolená (d.)Čerpáno (d.). Pro výpočet nároku na dovolenou v roce 2021 je pak automaticky nastavena výměra dovolené v týdnech, a to podle nároku z roku 2020. Pokud měl tedy zaměstnanec 20 dní dovolené, pro rok 2021 se mu v poli Základní výměra (t.) nastaví dovolená v rozsahu 4 týdny, při 25 dnech pak 5 týdnů.

Základní výměru dovolené můžete nově nastavit v poli Roční nárok, které je dostupné v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy. Uvedená hodnota se automaticky nastaví na záložce Dovolená zaměstnancům s nově uzavřeným pracovním poměrem.

Nové pole Sjednaný týdenní úvazek

Do agendy Personalistika na záložku Pracovní poměr jsme přidali pole Sjednaný týdenní úvazek, které bude rozhodující při výpočtu nároku na dovolenou. Na základě zadaného sjednaného týdenního úvazku vypočítá POHODA z odpracovaných hodin zaměstnance odpracované týdny, které jsou výchozí hodnotou pro stanovení správného nároku na dovolenou.Co na to POHODA? Hodnota v poli Sjednaný týdenní úvazek je rozhodující pro výpočet nároku na dovolenou.

Na záložce Dovolená pak následně uvidíte vypočtený nárok na dovolenou v hodinách, a to s ohledem na datum vstupu do zaměstnání, resp. datum odchodu. V případě, že potřebujete vypočtený nárok na dovolenou upravit, zatrhněte volbu Ruční úprava nároku, která zpřístupní jednotlivá pole s údaji o dovolené.

Krácení nároku na dovolenou je možné od roku 2021 nově provést pouze v případě neomluvené nepřítomnosti zaměstnance, a to v maximálním počtu hodin této nepřítomnosti. Pro tento případ jsme na záložku Dovolená přidali pole Ruční zadání krácení (h.), kam můžete uvést počet hodin, o které má být provedeno krácení. Lze krátit až o celou zameškanou směnu, která může být složena z více kratších částí.

Druhy nepřítomnosti

Do agendy Personalistika na záložku Nepřítomnost jsme pro čerpání dovolené v hodinách doplnili nový druh nepřítomnosti Dovolená (h.). Stávající nepřítomnost Řádná dovolená (d.) nadále využijete pro čerpání dovolené ve dnech. Z přechodného ustanovení novely zákoníku práce vyplývá, že se právo na dovolenou, které vzniklo před 1. 1. 2021, řídí ustanoveními zákoníku práce ve znění účinném před 1. 1. 2021. To znamená, že se dovolená nevyčerpaná do konce roku 2020 bude čerpat ve dnech i v roce 2021.

Tiskové sestavy Mzdový list, Zbývající dovolená, Výplatní list a Výplatní páska jsme proto upravili tak, aby obsahovaly obě hodnoty, tedy jak dovolenou ve dnech (stará dovolená z roku 2020), tak i v hodinách.

Při vystavování mezd od roku 2021 se nově také kontroluje přečerpání dovolené zaměstnancem. Upozorní vás na to dialogové okno s výsledky zpracování mezd. Přečerpá-li zaměstnanec svůj nárok na dovolenou, můžete její vrácení nově zadat do pole Propl./vrác. dov. na záložce Hrubá mzda v agendě Mzdy za příslušný měsíc.Co na to POHODA? Do pole Propl./vrác. dov. zadejte počet dní/hodin dovolené, kterou zaměstnanec přečerpal.

 Jak na nový výpočet dovolené v účetním programu POHODA, se dozvíte také ve videonávodu Jak v programu POHODA vykazovat dovolenou v hodinách?

Nový výpočet dovolené v programu PAMICA

Při převodu účetní jednotky do nové verze programu PAMICA Leden 2021 bude po uzavření roku 2020 stávající dovolená na záložce Dovolená převedena do oddílu Dovolená ve dnech do polí Stará, ČerpánoZbývající.Co na to PAMICA? Do oddílu Dovolená ve dnech se převede zbývající dovolená roku 2020.

Od roku 2021 je zaměstnancům pro výpočet nároku na dovolenou v hodinách automaticky nastavena výměra dovolené v týdnech, a to podle nároku z roku 2020. To znamená, že pokud měl zaměstnanec 20 dní dovolené, nastaví se mu pro rok 2021 v poli Plný roční nárok (týdny) dovolená v rozsahu 4 týdnů, při 25 dnech v rozsahu 5 týdnů.

Základní výměru dovolené můžete nastavit v poli Plný roční nárok dovolené dostupném v agendě Uživatelské nastavení v sekci Pracovní poměry. Zaměstnancům s nově uzavřeným pracovním poměrem se tato hodnota automaticky nastaví na záložce Dovolená.

Nastavení sjednaného týdenního úvazku

V agendě Pracovní poměry na záložce Pracovní poměr je důležité správně nastavit zaměstnancům stanovenou nebo kratší týdenní pracovní dobu v poli Sjednaný týdenní úvazek. Tato hodnota bude rozhodující při výpočtu nároku na dovolenou. Na základě zadaného sjednaného týdenního úvazku PAMICA provede z odpracovaných hodin zaměstnance výpočet odpracovaných týdnů, které jsou výchozí hodnotou pro stanovení správného nároku na dovolenou.Co na to PAMICA? V agendě Definice složek nepřítomnosti najdete nové složky nepřítomností.

Před vystavením mezd tak na záložce Dovolená najdete předpokládaný vypočtený nárok na dovolenou v hodinách, a to s ohledem na datum vstupu do zaměstnání, resp. datum odchodu. V případě, že potřebujete vypočtený nárok na dovolenou upravit, zatrhněte volbu Ruční úprava nároku, která zpřístupní jednotlivá pole s údaji o dovolené.

Zaměstnancům, kterým přísluší dodatková dovolená, uveďte tento nárok v hodinách do pole Dodatková dovolená.

Krácení nároku na dovolenou je možné od roku 2021 provést pouze v případě neomluvené nepřítomnosti zaměstnance, a to v maximálním počtu hodin neomluvené nepřítomnosti. Pro automatické krácení nároku na dovolenou je přednastavena volba Automatické krácení dovolené v agendě Globální nastavení v sekci Nastavení.

Požadujete-li krácení nároku na dovolenou v jiné výši, než vypočítá PAMICA, zadejte jej do pole Ruční zadání krácení. Lze krátit až o celou zameškanou směnu, která může být složena z více kratších částí.

Nová složka nepřítomnosti

Do agendy Definice složek nepřítomnosti jsme pro čerpání dovolené v hodinách doplnili novou složku nepřítomnosti V01 Dovolená. Dosavadní složku nepřítomnosti jsme přejmenovali na V01d Dovolená ve dnech, která bude nadále využívána pro čerpání dovolené ve dnech. Z přechodného ustanovení novely zákoníku práce vyplývá, že se právo na dovolenou, které vzniklo před 1. 1. 2021, řídí ustanoveními zákoníku práce ve znění účinném před 1. 1. 2021. To znamená, že se dovolená nevyčerpaná do konce roku 2020 bude čerpat ve dnech i v roce 2021.

Do agendy Definice složek nepřítomnosti jsme také doplnili výklopný seznam Náhradní doba, ve kterém je pro jednotlivé složky nepřítomnosti nastavena jedna z následujících hodnot: plně započitatelná, částečně započitatelná a není náhradní dobou. Při použití uživatelských definic složek nepřítomností se druh náhradní doby doplní automaticky z originální definice, v případě potřeby si jej můžete změnit.

V roce 2021 se tedy bude dovolená u zaměstnance evidovat jak ve dnech (stará dovolená z roku 2020), tak i v hodinách. Z tohoto důvodu jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Zbývající dovolená, Výplatní list a Výplatní páska tak, aby obsahovaly obě hodnoty.

Jak na nový výpočet dovolené v mzdovém systému PAMICA, se můžete podívat také ve videonávodu Jak v programu PAMICA vykazovat dovolenou v hodinách?
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
6. 8. 2021 10:25:48
Misa88: Pokud se zobrazí hlášení "Zadejte číslo od 0 do 100", tak máte nastavené v Personalistice u daného zaměstnance na záložce Dovolená chybně pole Stará dovolená (d). Je potřeba myslet na to, že stará dovolená je pořád ve dnech, tj. může být uvedeno např. zbývající dovolená 5 (5 dní). Chybně zde máte počet hodin, např. 110. A to ne, v tomto poli musí být uvedeno od 0 do 100.
Hlášení závadného obsahu

Misa88
5. 8. 2021 16:05:05
Zadání dovolené - Dobrý den, snažím se zadat do personalistiky v záložce nepřítomnost řádnou dovolenou - 5 dní ještě z minulého roku. Vyplním datum od kdy do kdy, ale když to chci uložit objeví se tabulka (upozornění) Zadejte číslo od 0 do 100.. Vůbec nevím jaké číslo a kam bych měla zadávat.. Můžete prosím někdo poradit? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Misa64
5. 8. 2021 16:03:38
Zadání dovolené - Dobrý den, snažím se zadat do personalistiky v záložce nepřítomnost řádnou dovolenou - 5 dní ještě z minulého roku. Vyplním datum od kdy do kdy, ale když to chci uložit objeví se tabulka (upozornění) Zadejte číslo od 0 do 100.. Vůbec nevím jaké číslo a kam bych měla zadávat.. Můžete prosím někdo poradit? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Radka
8. 4. 2021 15:57:55
Dobrý den, mám nárok na proplacení dovolené za 1-3/2021 když jsem nepracovala z důvodu uzavření provozovny (covid).
Hlášení závadného obsahu

Jana
2. 2. 2021 11:04:43
Dovolená z roku 2020 bude nadále evidována ve dnech.
Hlášení závadného obsahu

Petr Bohdal
Uživatel POHODA
2. 2. 2021 9:35:22
Dobrý den, prosím o radu zda se stará dovolená z roku 2020 v roce 2021 převádí na hodiny nebo zůstává do vyčerpání stále na dnech.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Martin Daňhel
Revize, poradenství a školení v oboru elektro
mad-el.webnode.cz

Rozvoz květin po ČR a SR
Květiny doručíme vaší milé nebo mamince až před práh.
www.ceske-kvetiny.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme