Novinky ve zdaňování zaměstnanců v roce 2023


Bc. Zuzana Bartůšková
6. 2. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2023 se mimo jiné změnila výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění na 4 000 Kč.

Foto: 123RF

 

Od 1. 1. 2023 nedošlo k zásadním změnám ve výši slev na dani a nezdanitelných částek. Přesto se objevila celá řada novinek, které mají vliv na zdaňování mezd. Pojďme si je všechny postupně představit.


 

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy

Minimální mzda vzrostla od 1. 1. 2023 z loňské částky 16 200 Kč na 17 300 Kč měsíčně. Hodinová minimální mzda činí 103,80 Kč.

Zároveň došlo k růstu zaručené mzdy. Ale pouze u 1. a 8. skupiny prací. V 1. skupině prací je zaručená mzda rovna minimální mzdě, tj. 17 300 Kč měsíčně a 103,80 Kč za hodinu. V 8. nejvyšší skupině je zaručená mzda 34 600 Kč měsíčně a 207,60 Kč za hodinu. U ostatních skupin prací platí stejné hodnoty jako v roce 2022.

V souvislosti se změnou minimální mzdy došlo ke zvýšení maximální slevy za umístění dítěte (školkovné) za rok 2023 na 17 300 Kč.

Od výše minimální mzdy se odvíjí i zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů, které činí 2 336 Kč za měsíc.

Výše minimální mzdy má také vliv na vznik nároku na daňový bonus. Pro vznik nároku na daňový bonus musí mít poplatník příjmy z § 6 (ze zaměstnání) a § 7 (z podnikání) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 103 800 Kč za rok. Pro měsíční nárok na daňový bonus musí zaměstnanec dosáhnout příjmu ze zaměstnání alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, tj. 8 650 Kč.

Výše minimální mzdy ovlivňuje též výši osvobození pravidelně vyplácených důchodů podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP. Důchody jsou osvobozeny do částky 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku. To znamená, že v roce 2023 jsou osvobozeny od zdanění důchody do částky 622 800 Kč.

Minimální vyměřovací základ zaměstnance na zdravotní pojištění činí 17 300 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv i na výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, který činí nejméně 10 % z minimální mzdy za každou hodinu práce konané v tomto prostředí. V roce 2023 bude tedy minimálně 10,38 Kč.

Stravenky a stravenkový paušál

Od roku 2023 dochází k růstu sazeb za tuzemské stravné. V souvislosti s tím se zvýšil maximální stravenkový paušál osvobozený od daně ze závislé činnosti u zaměstnanců na částku 107,10 Kč. Částka 107,10 Kč je také maximální daňový náklad u zaměstnavatele (55 % hodnoty stravenky) v případě poskytování stravenek. Hodnota stravenky s maximálním daňovým nákladem u zaměstnavatele činí 194 Kč.

Limit pro účast na nemocenském pojištění

Od 1. ledna 2023 se změnila výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění na 4 000 Kč z částky 3 500 Kč platné do konce roku 2022. Tento limit je zároveň limitem pro zdanění srážkovou daní u zaměstnanců dle § 6 odst. 4 písm. b) ZDP.

Zároveň došlo ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu na částku 1 935 552 Kč v roce 2023. Stejný limit, tj. 1 935 552 Kč, platí pro zdanění 23% sazbou daně z příjmů fyzických osob. Měsíčně částka, nad kterou je příjem zdaňován 23% sazbou daně z příjmů, činí 161 296 Kč.

Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu, z něhož se stanoví denní výše dávky nemocenského pojištění, činí od 1. 1. 2023:
  • první redukční hranice 1 345 Kč,
  • druhá redukční hranice 2 017 Kč,
  • třetí redukční hranice 4 033 Kč.

Limit pro povinnost podávat daňové přiznání

Od roku 2023 dochází ke zvýšení limitu pro povinnost fyzické osoby podávat daňové přiznání. Nové vyšší částky se poprvé použijí při podání daňového přiznání za rok 2023.

Zvyšuje se částka dle § 38g odst. 1 z 15 000 Kč (platí ještě pro přiznání za rok 2022) na částku 50 000 Kč. Ustanovení § 38 odst. 1 ZDP stanoví, že daňové přiznání má povinnost podat fyzická osoba, která má zdanitelné příjmy vyšší než 50 000 Kč ročně.

Ke zvýšení dochází i u limitu dle § 38g odst. 2 ZDP, který stanoví, kdy má povinnost podat daňové přiznání zaměstnanec. Poplatník, který má příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho plátce nebo postupně od více plátců, nemá od roku 2023 povinnost podat daňové přiznání, pokud nemá příjmy z § 7 až § 10 ZDP vyšší než 20 000 Kč. Pro daňové přiznání za rok 2022 platí ještě starý limit 6 000 Kč.

Od roku 2023 dochází také ke zvýšení limitu ostatních příjmů pro účely paušální daně. Podmínky pro paušální daň za rok 2023 splní poplatník, který nemá příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy vyšší než 50 000 Kč za rok dohromady.

Osvobození odměny člena volební komise

Do § 6 ZDP přibylo nové osvobození od daně z příjmů ze závislé činnost. Dle § 6 odst. 9 písm. w) ZDP se nově osvobozuje od daně z příjmů zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise.

Zvýšení sazby pojistného na sociálního pojištění

Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení sazby pojistného na sociální pojištění u vybraných zaměstnavatelů. Zvýšení se týká zaměstnavatele, který zaměstnává zdravotnické záchranáře (tj. zaměstnance, kteří vykonávají práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby) nebo členy jednotky hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“).

V případě zaměstnanců, kteří vykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky HZS podniku, činí v roce 2023 sazba pojistného 26,8 %. Tato sazba se bude v dalších letech zvyšovat. V roce 2024 to bude 27,8 %, v roce 2025 pak 28,8 % a počínaje rokem 2026 bude činit 29,8 %.

Sleva na sociálním pojištění

Speciální úprava o slevě na pojistném nabývá účinnosti až od 1. 2. 2023. Sleva náleží jen za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru. Nelze ji uplatnit u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – tj. u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají dotčené zaměstnance na kratší pracovní poměr, mohou uplatnit slevu 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které je sleva uplatňována.

Slevu může na jednoho zaměstnance uplatnit vždy jen jeden zaměstnavatel. Proto mají zaměstnavatelé povinnost oznámit záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance České správě sociálního zabezpečení. Toto oznámení je možné provést po nabytí účinnosti zákona, tj. po 1. 2. 2023. K oznámení slouží tento tiskopis, který zaměstnavatel musí podat povinně v elektronické podobě.

Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, může si slevu uplatnit jen jeden zaměstnavatel. Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více pracovních poměrů, lze slevu uplatnit jen na jeden z nich.

Slevu na pojistném bude zaměstnavatel uplatňovat v Přehledu o výši pojistného za příslušný kalendářní měsíc – poprvé slevu uplatní za únor 2023. Slevu lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za příslušný měsíc, tj. do 20. dne následujícího měsíce. Slevu za únor 2023 je tedy možné uplatnit do 20. 3. 2023. Zaměstnavatel, který uplatňuje slevu, má povinnost v přehledu uvést také počet zaměstnanců, na které slevu uplatňuje, a údaje o jednotlivých zaměstnancích.

Slevu lze uplatnit na zaměstnance s kratší pracovní dobou, tj. se stanovenou týdenní pracovní dobou v rozsahu minimálně 8 hodin a maximálně 30 hodin týdně.

Slevu lze uplatnit pouze na dotčené zaměstnance, kterými jsou:
  • osoby starší než 55 let,
  • rodiče, kteří pečují o dítě mladší 10 let, nebo osoby, které mají dítě v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
  • osoba, která pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,
  • osoba, která se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem; studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
  • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti,
  • je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, nebo
  • je mladší 21 let.

Nezabavitelná částka

Zvyšuje se také nezabavitelná částka pro výpočet exekucí a insolvencí (podle nařízení vlády č. 466/2022 Sb.). Nezabavitelná částka na povinného činí nově 13 638 Kč a na každou vyživovanou osobu 3 409,50 Kč.


Související články:
Novinky v daních z příjmů v roce 2023
Novinky v DPH v roce 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
PRO SVJ s.r.o.
Přenechte nám starost o vaši nemovitost, nás to prostě baví.
pro-svj.cz

DANKELUS s.r.o.
Provoz internetových obchodů s dárky a hračkami, tvorba www stránek.
www.davidsrubar.cz

Kurzovní lístek

25,32 Kč
-0,060 Kč
23,35 Kč
-0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme