Firemní auto z pohledu zaměstnance


Ing. Michal Kadlec
29. 5. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Používání firemního automobilu nejen pro služební, ale také pro soukromé účely zvýší zaměstnanci „základnu“ pro výpočet daně a pojištění.

Foto: Fotolia.eu

 

Řada zaměstnanců má to štěstí, že jim zaměstnavatel jako jeden z benefitů bezplatně poskytuje služební auto i k soukromým účelům. Nicméně to, že má zaměstnanec auto k dispozici nejen pro firemní potřeby, přináší také nějaká úskalí.


 
Vozidlo zaměstnavatele může být v jeho vlastnictví, může být zaměstnavatelem pořízeno formou finančního leasingu nebo být i vypůjčené. Všechna tato vozidla může zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytnout.
 
Za zaměstnance pak považujeme nejen „klasické“ zaměstnance v pracovním, služebním nebo obdobném poměru, ale také osoby vykonávající práce na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Dále mezi zaměstnance zahrnujeme i společníky a jednatele s.r.o., členy statutárních orgánů, komanditisty a likvidátory.

A. Bezplatné použití firemního auta pro služební i soukromé účely

 • Nepeněžní příjem zaměstnance
Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za (nepeněžní) příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Není zde přitom rozhodující, zda zaměstnanec auto skutečně k soukromým účelům použije nebo nepoužije, rozhodující je, zda takovéto auto k soukromým účelům k dispozici má.
 
Je více než vhodné mít v pracovní nebo jiné smlouvě či dohodě upraveno, jaké vozidlo a v jakém období zaměstnanec k soukromým účelům využívat může.
 
 • Vstupní cena vozidla
Vstupní cenou vozidla se rozumí vstupní cena uvedená v § 29 zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), tedy vstupní cena, kterou použijeme při ocenění automobilu pro účely daňového odepisování. Pokud ale ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro tyto účely se o tuto daň vstupní cena zvýší, a to i u plátců DPH. A není podstatné, zda si nárok na DPH uplatnili v plné nebo krácené výši, nebo neuplatnili vůbec.
 
Ani odepisování auta na výpočtu nic nemění a stále vycházíme z původní vstupní ceny. V případě technického zhodnocení se vstupní cena zvyšuje a 1 % nepeněžního příjmu počítáme z ceny vyšší.

Příklad 1

Společnost ABC, s.r.o. (plátce DPH) pořídila automobil za cenu 300 000 Kč + 63 000 (21% DPH) = 363 000 Kč. Toto auto bude sloužit obchodnímu zástupci, který ho bude mít bezúplatně k dispozici i k soukromým účelům.
 
Vstupní cena, ze které budeme počítat 1 % nepeněžního příjmu, je tedy 363 000 Kč.
 
1 % z 363 000 = 3 630 Kč

Příklad 2

Společnost ABC, s.r.o. (plátce DPH) pořídila automobil za cenu 300 000 Kč + 63 000 (21% DPH) = 363 000 Kč. Toto auto bude sloužit manažerovi společnosti, a proto ho ještě v den nákupu nechá dovybavit klimatizací za 45 000 Kč + 9 450 (21% DPH) = 54 450 Kč.
 
Vstupní cena, ze které budeme počítat 1 %, bude tentokrát tedy 417 450 Kč (363 000 + 54 450).
 
1 % z 417 450 = 4 175 Kč
 
Jde-li o najaté vozidlo nebo vozidlo pořízené formou finančního leasingu, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi (převedení) vozidla. Vstupní cenu ale opět zvyšujeme o DPH (pokud není zahrnuta).

Příklad 3

Společnost ABC, s.r.o. pořídila formou finančního leasingu auto (vstupní cena u původního vlastníka je 119 000 Kč včetně DPH), po ukončení leasingu jej odkoupila za 1 200 Kč včetně DPH.
 
Vstupní cena, ze které budeme počítat 1 %, bude 119 000 Kč.
 
1 % z 119 000 = 1 190 Kč

Příklad 4

Společnost ABC, s.r.o. pořídila formou finančního leasingu auto (vstupní cena u původního vlastníka je 119 000 Kč včetně DPH), po ukončení leasingu jej odkoupila za 1 200 Kč včetně DPH. Zaměstnanec měl toto auto k dispozici bezúplatně i k soukromým účelům celý rok kromě jednoho týdne uprostřed března, kdy bylo na autě provedeno technické zhodnocení za 121 000 Kč včetně DPH.
 
V lednu a únoru bude vstupní cena pro výpočet 1 % ze 119 000 Kč (1 190 Kč) a od března se zvýší na 240 000 Kč (119 000 + 121 000). 1 % z 240 000 = 2 400 Kč.
 
 • Minimální částka nepeněžního příjmu
Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

Příklad 5

Společnost ABC, s.r.o. pořídila z bazaru (od neplátce DPH) starší auto za 50 000 Kč, které používá hlídač areálu ke kontrole objektů firmy a zároveň může vozidlo bezúplatně používat i k soukromým účelům.
 
Přestože 1 % z 50 000 Kč je 500 Kč, příjem zaměstnance se zvýší o 1 000 Kč – což je minimální výše, o kterou se jeho příjem může zvýšit.
 
 • Více vozidel postupně (ne současně)
Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla.

Příklad 6

Zaměstnanec měl v průběhu měsíce k dispozici bezúplatně i pro soukromé účely postupně 4 auta – každý týden (pondělí až pátek) vždy jedno.
 1. týden – auto s pořizovací cenou 250 000 Kč včetně DPH
 2. týden – auto s pořizovací cenou 300 000 Kč včetně DPH
 3. týden – auto s pořizovací cenou 350 000 Kč včetně DPH
 4. týden – auto s pořizovací cenou 400 000 Kč včetně DPH
Při výpočtu 1 % budeme vycházet z ceny nejvyšší – tedy pořizovací ceny 400 000 Kč.
 
1 % z 400 000 = 4 000 Kč

Příklad 7

Zaměstnanec firmy má bezúplatně k dispozici firemní auto i k soukromým účelům. Od 1. do 28. dne v měsíci měl k dispozici auto s pořizovací cenou 500 000 Kč. Po dobu opravy vozu mu firma dala k dispozici vůz s pořizovací cenou 2 000 000 Kč, který měl k dispozici od 29. dne v měsíci až do konce měsíce.
 
Přestože měl zaměstnanec k dispozici luxusnější vůz pouze několik dní, jeho příjem za celý měsíc se zvýší o 20 000 Kč (1 % ze 2 000 000 Kč). Pokud by původní auto nebylo v opravě a měl ho k dispozici i na konci měsíce, příjem by se zvýšil jen o 5 000 Kč (1 % z 500 000).
 
 • Více vozidel současně
Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely.

Příklad 8

Zaměstnanec stavební firmy má bezúplatně k dispozici současně 2 firemní auta i k soukromým účelům (kterékoliv auto může kdykoliv použít k soukromým účelům).
 1. osobní automobil s pořizovací cenou 400 000 Kč včetně DPH
 2. nákladní automobil s pořizovací cenou 4 000 000 Kč včetně DPH
1 % pak počítáme ze součtu pořizovacích cen obou automobilů – tedy z částky 4 400 000 Kč.
 
1 % z 4 400 000 = 44 000 Kč

Příklad 9 – výpočet mzdy

Zaměstnanec firmy má hrubou mzdu 30 000 Kč (v daném měsíci neměl žádnou dovolenou, nemocenskou, odměny atp.). Tento zaměstnanec má nárok na osobní automobil, který může bezúplatně používat i k soukromým účelům. Pořizovací cena auta je 750 000 Kč včetně DPH.
 
Následující výpočet ukazuje, jak se nárok na bezúplatné používání automobilu i k soukromým účelům zaměstnance promítne na jeho mzdě.
 
  Položka Bez auta S autem Poznámka
A Hrubá mzda 30 000 30 000  
B Zvýšení příjmu o 1 % xxx 7 500 1 % z 750 000 Kč
C Zvýšená hrubá mzda 30 000 37 500  
D SP – zaměstnanec 1 950 2 438 6,5 % z C
E ZP – zaměstnanec 1 350 1 688 4,5 % z C
F Superhrubá mzda 40 200 50 300 C + K + L (zaokr. na 100 Kč nahoru)
G Daň před slevou 6 030 7 545 15 % z F
H Sleva na poplatníka 2 070 2 070 podepsal prohlášení
I Daň po slevě 3 960 5 475  
J Čistá mzda 22 740 20 399  
K SP – zaměstnavatel 7 500 9 375 25 % z C
L ZP – zaměstnavatel 2 700 3 375 9 % z C
M Mzdové náklady 40 200 42 750  

SP – sociální pojištění (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – nebereme v úvahu důchodové spoření)
ZP – zdravotní pojištění


Zatímco superhrubá mzda se nám zvýší o 10 100 Kč (1 % vstupní ceny ze 750 000 Kč + 25 % ze 7 500 Kč – sociální pojištění + 9 % ze 7 500 Kč – zdravotní pojištění), tak celkové mzdové náklady zaměstnavatele se nám zvýší pouze o 2 550 Kč (25 % ze 7 500 Kč – sociální pojištění a 9 % ze 7 500 Kč – zdravotní pojištění).
 

Nepeněžní příjem 7 500 Kč tedy není nákladem zaměstnavatele, ani o této částce žádným způsobem neúčtujeme. Je to opravdu jen částka, která zvyšuje „základnu“ pro výpočet daně a pojištění.
 
 • Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Zaměstnanec pracující na základě DPP nebo DPČ může mít samozřejmě taky nárok na bezplatné využívání firemního auta i k soukromým účelům. Je však dobré si uvědomit, že o nepeněžní příjem (1 % vstupní ceny auta) se zvyšuje celkový příjem zaměstnance.
 
Tedy i v situaci, kdy by „klasický“ příjem zaměstnance nedosáhl částky 10 000 Kč, a nepodléhal by tedy sociálnímu a zdravotnímu pojištění, ale spolu s nepeněžním příjmem (1 % vstupní ceny auta) by zaměstnanec tuto hranici překročil, celá odměna už by sociálnímu a zdravotnímu pojištění podléhala.

Příklad 10 – dohoda o provedení práce

Zaměstnanec pracuje na základě DPP za odměnu 500 Kč za hodinu a má bezplatně k dispozici firemní vůz s pořizovací cenou 200 000 Kč (s DPH) i k soukromým účelům. V daném měsíci odpracoval 19 hodin.
 
Pokud by firemní vůz k dispozici neměl, jeho příjem by byl 9 500 Kč (19 x 500 Kč) a tento příjem by nepodléhal odvodu sociálního a zdravotního pojištění (byl by pod hranicí 10 000 Kč).
 
Vzhledem k tomu, že firemní vůz k dispozici má, musíme k jeho příjmu připočítat i příjem nepeněžní – tzn. 1 % z 200 000 Kč (= 2 000 Kč). Celkový příjem tedy bude 11 500 Kč (9 500 + 2 000). Ten překročí částku 10 000 Kč a podléhá již sociálnímu i zdravotnímu pojištění (veškeré výpočty by byly totožné jako u „klasické“ mzdy).
 
 • Zaměstnání malého rozsahu, odměny jednatele/společníka do 2 500 Kč
Stejně jako u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, tak i u zaměstnání malého rozsahu s příjmem do 2 500 Kč měsíčně se můžeme dostat do situace, že díky nepeněžnímu příjmu za firemní vůz k bezplatnému použití i k soukromým účelům překročíme hranici účasti na sociálním a zdravotním pojištění (2 500 Kč).

Příklad 11 – zaměstnání malého rozsahu

Společník firmy pobírá odměnu 1 600 Kč měsíčně a má k bezplatnému použití i pro soukromé účely starší firemní vůz s pořizovací cenou 50 000 Kč. Jeho nepeněžní příjem (1 %) by byl 500 Kč, ale minimální výše tohoto příjmu je ze zákona 1 000 Kč.
 
Celkový příjem společníka je tedy 2 600 Kč (1 600 + 1 000), což je nad hranicí 2 500 Kč, kdy by příjem nepodléhal sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Celkový příjem (2 600 Kč) tedy sociálnímu a zdravotnímu pojištění podléhat bude.

B. Úplatné použití firemního auta i pro soukromé účely

V případě úplatného (tedy ne zdarma) poskytnutí vozidla i k soukromým účelům je situace zcela jiná. Pokud zaměstnanec za půjčení vozidla zaměstnavateli zaplatí příslušnou úhradu, jeho příjem se o 1 % vstupní ceny vozidla nezvyšuje.
 
Částka, kterou za půjčení auta zaměstnanec zaměstnavateli zaplatí, by měla být vypočtena tak, aby odpovídala skutečnosti. Například podle spotřeby a ostatních nákladů na provoz vozidla na 1 km a počtu ujetých kilometrů.


Související článek:
Firemní auto z pohledu zaměstnavatele
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Matěj Slabý
24. 3. 2022 9:05:46
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možné aby zaměstnanec měl služební vozidlo(tedy návýšený základ daně o 1% z pořizovací ceny) a zároveň mu zaměstnavatel účtoval nájemné?
(pořizovací cena vozu 950tis a nájemné 800kč)
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Vojta
28. 1. 2021 11:56:18
pro Mirka_Z - určitě by se to mělo projevit v daňových výnosech - osobně bych zůčtoval jako 379/648
Hlášení závadného obsahu

Mirka_Z
11. 10. 2020 12:14:23
Prosím o radu, když zam-ci srážím měsíčně částku za zapůjčení vozidla, tak ji mám v OZ (331/379). Chtěla bych si 379 zúčtovat, vytvořím k tomu interní doklad. Ale já pořád nevím proti jakému účtu si to mám zlikvidovat. Poradíte mi někdo prosím?
Hlášení závadného obsahu

Zavejda
17. 5. 2020 10:02:29
Dobrý den, užívám služební vůz k soukromým účelům a je mi navýšen základ daně o již zmíněné 1%. Dále si musím hradit naftu za ujeté km. Je to takto správně?
Hlášení závadného obsahu

Kosnar
18. 10. 2019 9:20:39
náklady na užívání vlastního vozu pro firmu
Hlášení závadného obsahu

anna
24. 8. 2018 22:06:22
Dopouští se zaměstnavatel nepravosti, když poskytuje služební vozidlo zaměstnancům bez písemné smlouvy, ale jen na ústní souhlas? Není v písemném seznamu hmotných poskytnutých věcí zaměstnavateli (sepsané při podepisování pracovní smlouvy). Školení řidičů je však samozřejmostí. Jedná se o nestandardní případ, stejné auto je půjčováno pro služební účely a udržení zisku firmy všem zaměstnancům HPP, DPP i ŽL, avšak jeden jej má častěji, tedy plném služebním využití. Jemu k dispozici pro jeho služební cesty, tj.pracovní pojíždení v pracovní době, ale také na cesty z a do práce, aby bylo k dispozici i těm ostatním. A jelikož je z preventivních důvodu vozidlo parkováno u zaměstnance doma, aby jinde nebylo poškozeno/odcizeno, nevzniká tím tak nárok na placení parkovného zaměstnavatelem, byť je to pro zaměstnance benefit, ale také smluvně nepodchycená zodpovědnost? Vyvstávají mu tím totiž různé problémy, jako poškození přírodními vlivy (kroupy, vítr a dopad cizího tělesa) a nebo naopak poškožení majetku zaměstnavatele, půdy, kvůli úniku oleje. Kdo má vůbec odpovědnost a povinnost řešit kontroly, servisní prohlídky, hlídání výměny oleje, zařizování STK, atd s daným vozidlem, i když v případě problému nevzniklo poškození vinou zaměstnance, ale opotřebením a stářím vozidla? A zaměstnanec nemá údržbu vozidla výslovně uvednou v náplní práce? Jinými slovy, je zaměstnanec povinný řešit tyto servisní opravy, vyčkávat v servise na opravu vozidla, hlídat povinné vybavení auta a to povětšinou nad rámec své pracovní doby? Zatím jsem nikde nenašla jaké jsou povinnosti obou stran, zejména v takovém to, pro me nestandardím případě. Běžné je, že zaměstnanec má auto jako služební benefit, ale má to ve smlouvě a jezdí s ním jen on služebně/soukromě dle smlou, případě si auto pouze pro služební cesty zapůjčuje a pak vrací.
Hlášení závadného obsahu

Ondrej
7. 5. 2018 14:25:12
Dobrý den,

pokud zaměstnavatel auto pořídí na operativní leasing (platí nájem za užívání) tak zaměstnanec také platí 1% z kupní ceny vozu ? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Veronika
22. 2. 2018 9:46:25
Dobrý den, jak je to s používáním firemního vozidla k soukromým účelům ve vztahu k rodinným příslušníkům? Může toto vozidlo řídit manželka? A za jakých podmínek? Musí to přímo upravovat pracovní smlouva, plná moc? Jak je to v případě řešení havarie? Může se pojišťovna bránit ve vyplácení povinného ručení, v případě že firemní auto řídila manželka?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

dotaz
22. 1. 2018 15:09:30
** Ke svému dotazu níže ještě dodávám, že z-nec se dohodl se z-telem, že náklady na el. energii budou hrazeny ze 100 %, a to jak pro služ. tak i soukromé účely.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

dotaz
22. 1. 2018 14:50:42
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je tomu v případě automobilů na elektrický pohon. Je el. energie použitá na soukromé jízdy nepeněžním plněním z-ce ? Existuje na toto nějaká úprava nebo se postupuje jako by se jednalo o klasický automobil ?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
11. 1. 2018 9:29:11
pak se tedy nejedná o bezúplatné poskytnutí automobilu a platí, to co je napsané na samém konci článku
Hlášení závadného obsahu

David
10. 1. 2018 16:53:23
Dobrý den, pokud mám firemní vozidlo možnost využívat i pro soukromé účely a zaměstnavatel mi zvýšil základ daně o +1% a chce úhradu za ujeté km, nejedná se o úplatné poskytnutí vozidla k soukromým účelům? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Patáková Martina
3. 1. 2018 8:06:33
diskuze
Hlášení závadného obsahu

henryford2
21. 11. 2017 20:20:12
Přidávám se k dotazu BOBO-také platím zaměstnavateli za jízdy do a z práce domů bez jakékoliv smlouvy, je to nepravost či má na to zaměstnavatel právo a to za jakých právních úkonů?? Moc díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Roman
24. 9. 2017 8:42:42
PEKNY DEN.Mam manazersky vuz i pro soukrome ucely.Zamestnavatel mi zvysil o 1 procento prijem a zaroven platim za ujety km tzv prumerna spotreba krat cena nafty krat soukrome ujete km.Je to v poradku?Dekuji R
Hlášení závadného obsahu

Honza
19. 12. 2016 13:15:20
Dobry den, v uvodni casti je napsano, ze
"Není zde přitom rozhodující, zda zaměstnanec auto skutečně k soukromým účelům použije nebo nepoužije, rozhodující je, zda takovéto auto k soukromým účelům k dispozici má..."
Co v pripade, jestli firma zamestnanci auto v prubehu mesice na soukromny ucel navzdory smlouve o pouziti vozidla pro soukrome ucely neschvaly - takze zamestnanec auto v danem mesici pouzit nemůže/ nebo nesmi. Jedna se v tomto pripade o nepenezni prijem zamestnance?
Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Milča
21. 1. 2016 8:37:46
Jak je to s používáním služebního automobilu starutáry?
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
21. 12. 2015 19:25:17
Bude se vychazet z puvodni ceny u původního vlastnika (1,15 mil. Kc)
Hlášení závadného obsahu

Josef
21. 12. 2015 18:18:56
Dobrý den budeme pořizovat sluz. vůz. Por. cena. bude 1,15 mil. Kč vč. DPH. Vuz budeme pořizovat se 40% akontaci, zbytek se na leasing na 4,5 roku. Otazka - z jakého základu se po počítat 1% do základu daně? Diky
Hlášení závadného obsahu

BOBO
28. 10. 2015 21:31:34
Do jaké míry se zaměstnavatel dopouští nepravosti, když jsou firemní vozidla používána k soukromým cestám, tedy jako doprava do, a ze zaměstnání , ale jen s tichým souhlasem, bez jakékoliv písemné smlouvy ?
Hlášení závadného obsahu

Veana
13. 7. 2015 9:11:16
anna: Musí si vést knihu jízd a na základě ujetých km a průměrné spotřeby v TP se spočítá kolik zaměstnanec zaplatí na soukromých jízdách. Je potřeba také doložit natankované PHM.
Hlášení závadného obsahu

anna
8. 7. 2015 15:02:00
zaměstnanec má k dispozici služební vozidlo i pro soukromé účely, pořizovací cena vozidla je 369 000 Kč, do mzdy bude mít tedy nepeněžní příjem 3 690 Kč pro výpočet odvodů, musí ještě zaměstnavateli platit náhrady za palivo a opotřebení vozidla a jak se toot vypočítává?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Tatosek
16. 7. 2014 13:14:10
Dobrý den, jak je to s používáním služebního vozidla k soukromým účelům ve vztahu k rodinným příslušníkům? Může toto vozidlo řídit manžekla, nebo děti? A za jakých podmínek? Musí to přímo upravovat pracovní smlouva?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
24. 3. 2014 8:29:10
Dan z prijmu - pokyn GFŘ D-6 (příp. §24/2/j bod 5 daně z příjmů) - naklady zaměstnavatele daňové (100%)
DPH - třeba krátit odpočet
("1%" se tyka BEZPLATNEHO vyuzivani vozidla)
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
19. 3. 2014 10:25:45
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, v případě, že zaměstnanec využívá firemní vozidlo a je uplatněno 1% z pořizovací ceny vozu, měl by tento zaměstnanec zaplatit také poměrnou část na nové pneu, opravy vozidla,silniční daň a další poplatky spojené s užíváním vozu.Jakou poměrnou část mám uplatnit?U PHM rozdělím částku podle najetých km za soukromé a služební jízdy, ale jak rozdělit další náklady spojené s využíváním vozidla?Nebo můžu ve směrnici stanovit, že zaměstnanec bude platit 20% z užívání vozu a zbylých 80% bude platit firma?Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

behunkova
26. 2. 2014 10:21:12
auto DPH odpocet soukrome jizdy
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

15. 8. 2022 | Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Hasicí přístroje
revize-opravy-prodej
www.hasicipristroj.cz

MBSOLAR
Montáž solární stínící techniky, prodej solárních zařízení.
www.mbsolar.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,46 Kč
0,080 Kč
23,99 Kč
0,286 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme