Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr


Bc. Michaela Sobotková
8. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dohodu o pracovní činnosti i dohodu o provedení práce je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně.

Foto: Fotolia

 

Mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr patří dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Jaká pravidla platí pro DPČ a DPP? Všechny potřebné informace se dozvíte v tomto článku.


 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vycházejí z předpokladu existence potřeby výkonu pracovních činností menšího rozsahu, které vykazují znaky závislé práce. Mezi tyto dohody patří dohoda o pracovní činnosti („DPČ“) a dohoda o provedení práce („DPP“). Tyto pracovněprávní vztahy jsou pouze formami doplňkovými, výjimečnými.
 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se od pracovní smlouvy liší zejména odlišným vymezením pracovního závazku. Fyzické osoby se nezavazují konat práce určitého druhu podle pokynů zaměstnavatele, ve stanovené době a na stanoveném místě, ale zavazují se k určité pracovní činnosti nebo splnění pracovního úkolu, přičemž zpravidla nejsou vázáni způsobem typickým pro pracovní poměr (pracovní doba, průběžné řízení pracovní činnosti ze strany zaměstnavatele apod.).
 
Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru.
 
To však neplatí, pokud jde o:
 • převedení na jinou práci a přeložení,
 • dočasné přidělení,
 • odstupné,
 • pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích),
 • překážky v práci na straně zaměstnance,
 • dovolenou,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování s výjimkou minimální mzdy,
 • cestovní náhrady.
 
Právo zaměstnance činného na základě DPČ na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (obsahuje obecné ustanovení o poskytování pracovního volna při překážkách v práci a ve stanovených případech i povinnost zaměstnavatele poskytnout náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, dále odkazuje na nařízení vlády, které upravuje okruh osobních překážek v práci), § 206 (stanoví povinnost zaměstnance uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci a o době jejího trvání) a ustanovení části deváté zákoníku práce (týká se vzniku nároku a čerpání dovolené).
 
U DPP a u DPČ však musí být vždy dodržena úprava podle § 191 až § 198 a § 206 zákoníku práce.
 
Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité zrušení těchto dohod.
 
Stejně jako u pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, i tady může zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, okamžitě zrušit DPP nebo DPČ nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu:
 • vzdělání,
 • vývoje, nebo
 • zdraví nezletilého zaměstnance.
 
K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance se vyžaduje přivolení soudu. Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení DPP nebo DPČ a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.
 
V případě, že fyzická osoba by měla vykonávat práci, která je prací rizikovou, nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku.

Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce)

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na zabezpečení úkolů nebo potřeb za předpokladu, že je práce vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
 
Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
 
Dohodu o pracovní činnosti je povinen zaměstnavatel uzavřít písemně. Jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. V DPČ musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
 
Sjednává se na dobu určitou nebo neurčitou. V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení, případné okamžité zrušení dohody lze sjednat jen pro ty případy, kdy lze zrušit pracovní poměr.
 
Jinak lze dohodu o pracovní činnosti zrušit:
 • dohodou smluvních stran,
 • výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu (v tomto případě je výpovědní doba patnáctidenní a začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně),
 • okamžitým zrušením – může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Dohoda o provedení práce (§ 75 zákoníku práce)

Dohodu o provedení práce lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin v kalendářním roce. Uzavírá-li zaměstnavatel se stejnou fyzickou osobou více těchto dohod v kalendářním roce, rozsah pracovních úkolů se sčítá a nesmí překročit stanovených 300 hodin.
 
Dohodu o provedení práce je povinen zaměstnavatel uzavřít písemně a musí být sjednána doba, na kterou se uzavírá. Jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. Měl by v ní být vymezen pracovní úkol. Pokud předpokládaný rozsah práce nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu, měl by zaměstnavatel uvést tento rozsah v písemné dohodě.

Do konce roku 2013 byla rozhodná hranice příjmů u DPP 5.000 Kč za měsíc, od roku 2014 je to už 10.000 Kč za měsíc. V daňovém přiznání navíc nebylo možné uvést příjmy zdaněné srážkovou daní a nárokovat tak zpět sraženou daň z příjmů, od letošního roku je toto však možné.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2022

21. 3. 2023 | Dokdy máte povinnost podat přehled OSVČ, se odvíjí od toho, zda a do jakého termínu musíte podat daňové přiznání. Pokud nemáte povinnost podat přiznání, platí lhůta pro podání přehledu do 8. 4. 2023. V případě, že podáváte přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně), přehled vyplňte a odevzdejte do 2. 5. 2023. Jestliže podáváte přiznání elektronicky, přehled stačí podat do 1. 6. 2023. A pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte na podání přehledu čas až do 1. 8. 2023. Případný nedoplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém jste přehled podali.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
PROUZOVÁ Jana
účetnictví, daně
www.jana-prouzova.cz

a-daimond.eu jewels s.r.o
On-line prodej zlatých šperků s diamanty a drahými kameny.
www.ad-klenoty.cz

Daňový kalendář

27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)
3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Další termíny

Kurzovní lístek

23,99 Kč
0,035 Kč
22,38 Kč
-0,165 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme