Cestovní náhrady v roce 2014


Ing. Andrea Koštejnová
3. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnanci, který během pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin dostane bezplatně dvě jídla, nepřísluší žádné stravné.

Foto: Fotolia

 

Co se změnilo v oblasti cestovních náhrad v roce 2014? Oproti loňsku se nepatrně zvýšilo stravné. Průměrné ceny za litr pohonné hmoty ale doznaly snížení, i když benzín a nafta kvůli devalvaci koruny podražily.


 
Od roku 2007 upravuje poskytování cestovních náhrad zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce („ZP“), a to nejenom v jeho sedmé části, ale i v dalších ustanoveních. Poskytování cestovních náhrad, které řeší ZP, můžeme rozdělit na cestovní náhrady pro zaměstnance zaměstnavatelů, kteří jsou uvedeni v § 190 odst. 3 („státní a příspěvková sféra“ nebo i „nepodnikatelská sféra“), a cestovní náhrady pro zaměstnance zaměstnavatelů, kteří nejsou uvedeni v § 190 odst. 3 („podnikatelská sféra“).
 
Dále se ustanoveními pro cestovní náhrady řídí i fyzické osoby – podnikatelé, pokud si chtějí do svého základu daně z příjmů fyzických osob zahrnout cestovní náhrady. Daňová uznatelnost těchto nákladů se potom řídí ustanoveními § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), pro podnikatele fyzické osoby a § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP pro zaměstnavatele.
 
Zaměstnancům ve státní a příspěvkové sféře může být poskytnuto stravné v rozpětí, které je uvedeno v § 176 odst. 1 ZP:
 • 67 až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 102 až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 160 až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
 
Pro podnikatelskou sféru je na základě ustanovení § 163 odst. 1 ZP stanoveno stravné ve výši nejméně:
 • 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 102 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Pokud by zaměstnavatel nestanovil nejpozději před vysláním na pracovní cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné v minimální výši uvedené ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Pokud by v podnikatelské sféře poskytl zaměstnavatel stravné vyšší než je horní sazba příslušného rozpětí platného pro státní a příspěvkovou sféru, je rozdíl částkou, která je příjmem dle § 6 ZDP a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
 
Stravné se stanoví vždy za každou pracovní cestu a každý kalendářní den této pracovní cesty samostatně. Pokud pracovní cesta trvá více jak 5 hodin, má zaměstnanec na stravné zákonný nárok a tohoto nároku se nemůže žádným způsobem zbavit.
 
Při pracovní cestě, která je kratší než pět hodin a na které se zaměstnanec nemůže stravovat obvyklým způsobem, může zaměstnavatel poskytnout na základě svého rozhodnutí stravné ve výši rozpětí stravného platného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hodin.
 
Bylo-li zaměstnanci, bez jeho finančního přispění, poskytnuto během pracovní cesty jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře, přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné snížené, a to podle § 163 odst. 2 ZP za každé bezplatně poskytnuté jídlo při pracovní cestě trvající:
 • 5 až 12 hodin až o hodnotu 70 % stravného,
 • 12 až 18 hodin až o hodnotu 35 % stravného,
 • déle než 18 hodin až o hodnotu 25 % stravného.
 
Jestliže zaměstnavatel nesjedná nižší než uvedenou maximální hodnotu snížení stravného za bezplatně poskytnuté jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené o uvedenou maximální hodnotu za jedno takové jídlo.
 
Kromě toho je v § 176 odst. 4 ZP stanoveno, že zaměstnanci nepřísluší žádné stravné, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:
 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Doba pracovní cesty

Pokud chce zaměstnavatel vyslat zaměstnance na pracovní cestu, je povinen písemně stanovit podmínky jejího konání, a to zejména:
 • dobu a místo nástupu a ukončení pracovní cesty,
 • místo plnění pracovních úkolů,
 • způsob dopravy,
 • způsob ubytování, pokud pracovní cesta trvá více než jeden den,
 • případně další podmínky.
 
Dobou pracovní cesty se rozumí doba od nástupu na pracovní cestu v určeném místě, až do doby návratu z pracovní cesty na místo, které bylo určeno jako ukončení pracovní cesty. To znamená, že do doby pracovní cesty se počítá i doba jízdy do místa, kde má zaměstnanec vykonat práci, doba přípravy na práci, samotný výkon práce, odpočinek i doba cesty zpět.

Náhrada jízdních výdajů

Náhrada jízdních výdajů je zaměstnanci poskytnuta za použití dopravního prostředku, který zaměstnavatel určil pro použití při pracovní cestě. Při využití je zaměstnanec povinen výši těchto výdajů prokázat, tj. doložit příslušný doklad.
 
Pokud by takový doklad zaměstnanec nedoložil, může zaměstnavatel rozhodnout o proplacení jízdních výdajů podle § 185 ZP (zaměstnavatel může poskytnout tuto náhradu v jím uznané výši, která odpovídá určeným podmínkám, pokud tento zákon nestanoví jinak).
 
Pokud zaměstnanec na základě žádosti zaměstnavatele použije při pracovní cestě své soukromé vozidlo, přísluší mu základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za použití soukromého vozidla zaměstnanci nepřísluší, pokud by zaměstnanec použil svoje vozidlo z vlastní vůle bez žádosti zaměstnavatele.
 
Náhrada jízdních výdajů by ale neměla být zaměstnanci proplacena ani v případě, že pro účely pracovní cesty byl jako způsob dopravy zvolen např. autobus a zaměstnavatel by dal poté zaměstnanci souhlas s použitím soukromého vozidla. V tomto případě by zaměstnanci měla být poskytnuta náhrada jízdních výdajů ve výši ceny jízdného autobusem.
 
Zaměstnavatel by měl před souhlasem s použitím soukromého vozidla zkontrolovat, zda má platnou technickou prohlídku, měření emisí škodlivin a platnou zelenou kartu. Havarijní pojištění není podmínkou pro povolení k užití soukromého osobního automobilu.
 
Sazba základní náhrady dle § 157 odst. 4 ZP za 1 km jízdy činí nejméně:
 • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
 
Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby 3,70 Kč.

Podobně se postupuje i v případě užití soukromého osobního automobilu pro pracovní cestu do zahraničí.
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí ZP činí:
 • 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,00 Kč u motorové nafty.

Náhrada za nutné vedlejší výdaje

Náhrada za nutné vedlejší výdaje přísluší zaměstnanci, pokud mu tyto vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to v prokázané výši. Pokud by zaměstnanec nebyl schopen prokázat výši těchto výdajů, přísluší mu náhrada ve výši odpovídající ceně věcí nebo služeb v době a místě konání pracovní cesty.
 
Za nutné vedlejší výdaje nelze v žádném případě uznat výdaje, které mají soukromý charakter. Mezi takové výdaje se řadí např. pokuta za porušení pravidel silničního provozu, špatné parkování, konzumace nápojů v ubytovacím zařízení atp.
 
Kapesné patří mezi jiné cestovní náhrady, které může poskytnout dle § 166 odst. 2 ZP zaměstnavatel v podnikatelské sféře. Zákoníkem práce přitom není omezena výše tohoto kapesného a toto poskytnuté kapesné je daňově uznatelným nákladem.
 
Pokud však bude toto kapesné vyšší, než může být za stejných podmínek poskytnuto zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře, je rozdíl v částce předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a vyměřovacím základem pro zdravotní a sociální pojištění.
 
Další povinností, která vyplývá pro zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad, je poskytnutí zálohy na cestovní náhrady až do jejich předpokládané výše, pokud se se zaměstnancem nedohodne tak, že záloha poskytnuta nebude.
 
Vzhledem k tomu, že pro formu této dohody nestanoví ZP žádná pravidla ani postupy, nemusí být tato dohoda písemná. Pokud zaměstnanec na pracovní cestu odjede bez poskytnutí zálohy, má se za to, že s touto dohodou souhlasil. Ani forma poskytnutí zálohy není zákonem stanovena. Může tak být vyplacena v hotovosti, může mu být zapůjčena firemní platební karta, vypsán cestovní šek, nebo může být částka převedena na účet zaměstnance.

Dokdy cestu vyúčtovat?

Zaměstnanec má povinnost do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty, nebo v jiné dohodnuté lhůtě, předložit zaměstnavateli všechny doklady potřebné pro vyúčtování pracovní cesty a případně vrátit nevyúčtovanou zálohu. Každou cestu by měl zaměstnanec vyúčtovat samostatně.
 
Po předložení vyúčtování pracovní cesty zaměstnancem je zaměstnavatel povinen do 10 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná lhůta, vypořádat všechny zákonné nároky zaměstnance. Pokud by nebyla dodržena desetidenní (či jiná dohodnutá) lhůta, neznamená to zánik práva zaměstnance na poskytnutí cestovních náhrad.

Zahraniční stravné

Výše zahraničního stravného byla pro rok 2014 stanovena vyhláškou č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.


Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

mmandat@austina.cz
22. 1. 2015 17:41:13
Dobrý den, zaměstnanec používá k pracovní cestě své soukromé vozidlo. Pokud jede nejprve do zaměstnání a potom dle příkazu zaměstnavatele k zákazníkovi. Od kterého místa počítá km. Od bydliště nebo od zaměstnavatele? To samé cesta zpět. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

stamii
15. 1. 2015 18:40:40
Dobrý den, náš zaměstnanec používá k pracovní cestě své soukromé vozidlo, požádal však také o možnosst použití vozidla manželky, určeného k jejímu soukromému podnikání. Je tato možnost možná?
Hlášení závadného obsahu

Iva
26. 12. 2014 22:32:06
Dobrý den, zaměstnavatel mě chce vyslat na zaškolení do jiného města než mám uvedeno v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce. Musela bych tam jezdit veřejnou dopravou a chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na zaplacení doby, která mi bude trvat než přijedu do místa školení, což je cesta z jednoho města do druhého a zpět. Nemyslím tím však jízdné. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Mike22
4. 8. 2014 15:27:45
Dobrý den, mám 2 dotazy ohledně proplácení zahraničních cestovních náhrad.
1. Firma mi nechtěla dát zálohu podle mých potřeb, že si mám kdyžtak zaplatit ze své karty a oni mi to pak proplatí. Je tento postup v pořádku?
2. Když jsem dělal vyúčtování, vyšlo mi, že bych měl dostat 70 EUR (byl jsem v Itálii), ale pak mi to mají proplatit v korunách a kurz mi dali 24,70CZK/1EURO. Jak se můžu bránit?
Předem děkuji za rady
Hlášení závadného obsahu

Katka
26. 6. 2014 9:39:19
Já osobně bych počítala 18 h. a více. :-)
Hlášení závadného obsahu

Martina
24. 6. 2014 16:01:56
Dobrý den, prosím o radu. Pokud trvá cesta přesně 18 hodin(odlet z Prahy do Bruselu v 6:00 dle letenky)mám počítat stravné 12-18 nebo 18 a více? Díky moc za opdověď.
Hlášení závadného obsahu

alena
14. 5. 2014 16:15:37
to Klemsová: Pracovní doba by se Vám měla počítat podle skutečně odpracovaných hodin. Nejlepší bude dohodnout se se zaměstnavatelem jak Vám pracovní dobu bude počítat.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
13. 5. 2014 9:13:07
pro Pavel B.:

Dobrý den,
v článku Zahraniční pracovní cesta, na který jsem odkazovala, v oddílu Tuzemské a zahraniční stravné v jeden den se píše: "Za tuzemskou část pracovní cesty má zaměstnanec nárok na stravné jako při klasické tuzemské pracovní cestě, tedy po pěti hodinách."

Do ČR jste přiletěl v 19:50 a ten den už jste pět hodin nepřekročil (do půlnoci jsou tou pouze 4 hod. a 10 min.), čili byste nárok na tuzemské stravné mít neměl.
Hlášení závadného obsahu

Klemsová
13. 5. 2014 7:56:16
Dobrý den,
zajímalo by mne, jak se počítá pracovní doba při služební cestě. Mám odjet na služební cestu v pátek ráno a návrat bude v neděli. Všude se uvádí náhrady za cestu a stravné, ale oboje mám zajištěné.
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Pavel B.
12. 5. 2014 15:11:18
Vámi uvedené články jsem četl, ale odpověď na můj dotaz jsem tam nenašel.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
12. 5. 2014 14:45:42
Dobrý den,
doporučuji prostudovat tyto dva články na Portálu POHODA:

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta/

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta-v-prikladech/
Hlášení závadného obsahu

Pavel B.
12. 5. 2014 10:04:44
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda je nárok na tuzemské stravné při čerpání plného zahraničního stravného ve stejný den. Konkrétně: byl jsem na 3 denní zahraniční cestě a můj návrat vypadal takto: 19:50 přílet ze zahraničí do Prahy, poté přesun vlakem do Ostravy. Příjezd domů 01:40.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
2. 5. 2014 9:34:57
Dobrý den,

§ 176 odst. 1 zákoníku práce (http://portal.pohoda.cz/zakony/pracovni-pravo/zakonik-prace-2014/) říká:

Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.
Aktuálně viz vyhláška č. 435/2013 Sb. (http://www.mpsv.cz/files/clanky/16954/Vyhlaska_435_2013.pdf).

Z toho tedy vyplývá, že částky pro zaměstnance ve státní a příspěvkové sféře uvedené výše v článku jsou správné.
Hlášení závadného obsahu

hanka
2. 5. 2014 9:18:29
Zaměstnancům ve státní a příspěvkové sféře může být poskytnuto stravné v rozpětí, které je uvedeno v § 176 odst. 1 ZP:
67 až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,v zákoníku práce v tomto par. a odstavci čtu 58-69Kč, tak tomu nerozumím
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
16. 4. 2014 8:53:31
Dobrý den pane Hrstko, zahraniční pracovní cestě se věnují tyto dva články:

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta/

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta-v-prikladech/
Hlášení závadného obsahu

Pavel Hrstka
16. 4. 2014 8:01:55
Jak je to se stravným, když jedete do SRN přes Polsko, jste třeba 4 hodiny v Polsku a pak 15 hodin z toho dne v Německu. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jarmila F
14. 4. 2014 8:30:01
Dobrý den, děkuji za vysvětlení. Přesně tohle mě zmátlo, a protože nebylo nikde uvedeno min.nebo max.jako u stravnho, tak mě tato věta zavedla trošku špatným směrem. Děkuji, už je mi vše jasné.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
10. 4. 2014 12:47:51
Dobrý den paní Frelichová, v článku to není úplně přesně vyjádřeno a může to být matoucí. Je to myšleno tak, že v případě zahraničních pracovních cest se postupuje obdobně jako u tuzemských (není to tedy tak, že v případě zahraniční cesty soukromým vozem je náhrada ve výši dvojnásobku, čili 2 x 3,70 Kč). Je tam pouze jeden rozdíl - náhrady přísluší zaměstnanci v cizí měně (viz § 167 zákoníku práce).

Doporučuji také prostudovat článek Zahraniční pracovní cesta v příkladech (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta-v-prikladech/), kde to je jasněji vysvětleno na konkrétních příkladech.
Hlášení závadného obsahu

Jarmila F.
10. 4. 2014 11:45:31
Dobrý den,
nikde ve vyhlášce ani v zákoně nemůžu najít to, co uvádíte ohledně náhrad za soukromé vozidlo v zahraničí. Že v případě zahraniční cesty soukromým vozem je náhrada ve výši dvojnásobku čili 2 x 3,70,- Jaká je tedy sazba pokud jedu soukromým vozem např. 100 km v ČR a 400 km na Slovensku? Jaká sazba se uplatní v nákladech?
Děkuji za odpověď.
Jarmila Frelichová
Hlášení závadného obsahu

Václav Sládek
Uživatel POHODA
3. 4. 2014 14:44:16
d
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zahraniční stravné pro rok 2024

5. 12. 2023 | Ministerstvo financí stanovilo na základě nové vyhlášky č. 341/2023 Sb. výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Oproti aktuálně platné vyhlášce č. 401/2022 Sb. se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států. Jedná se například o Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko, Norsko či Švédsko.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Hana Frýbortová
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví, mezd a daní.
www.ucetnictvi-frybortova.cz

JK EDIT s.r.o.
Jsme účetní kanceláří, která vám dává jistotu v oblasti účetnictví.
www.jkedit.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
-0,020 Kč
22,52 Kč
0,081 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme