Zjednodušený postup při třístranném obchodu


Bc. Michaela Hauzarová
23. 9. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Prostřední osoba se nesmí při užití zjednodušeného třístranného obchodu registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě.

Foto: 123RF

 

Třístranným obchodem je pro účely DPH myšleno uzavření obchodu mezi třemi osobami, které jsou registrované k dani v různých členských státech, a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi subjekty.


 
Dodáním zboží je myšleno dodání zboží z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Přičemž u vícestranného obchodu do tohoto procesu vstupuje prostřední osoba, která zboží nakoupí od prodávajícího a obratem prodává kupujícímu, aniž by toto zboží fyzicky obdržela, a zboží je přepraveno přímo od prodávajícího ke kupujícímu. Při splnění podmínek třístranného obchodu lze uplatnit zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř Evropské unie podle § 17 zákona o DPH.

V následující části textu si budeme definovat jednotlivé zúčastněné osoby, které musí splnit určité náležitosti, aby se mohlo jednat o třístranný obchod s uplatněním zjednodušeného postupu při dodání zboží.

Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu myslí od DPH neosvobozená osoba registrovaná k dani v jiném členském státě (dále jen „JČS“), ze kterého je zahájeno odeslání či přeprava zboží.

Kupujícím se pro účely třístranného obchodu myslí osoba registrovaná k dani v JČS, kde došlo k ukončení odeslání či přepravy zboží, přičemž kupující toto zboží nakoupil od prostřední osoby.

Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu myslí osoba registrovaná k dani v JČS, který je odlišný od JČS prodávajícího a kupujícího, a tato osoba nemá sídlo ani provozovnu v členském státě kupujícího. Prostřední osoba pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.

Prostřední osoba se nesmí při užití zjednodušeného třístranného obchodu registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě.

Pořízení zboží při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu uskutečněné prostřední osobou a ukončené v tuzemsku je osvobozeno od daně, pokud:
  • je zboží pořízeno z jiného členského státu a je uskutečněno prostřední osobou, která není plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
  • pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku,
  • prostřední osoba, která zboží pořídila, jej přímo odeslala nebo přepravila z členského státu prodávajícího do tuzemska a zboží je od začátku určené pro kupujícího, pro kterého prostřední osoba uskutečňuje jeho dodání,
  • kupující je plátce DPH nebo identifikovaná osoba,
  • kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední osobou, jako by bylo zboží pořízeno z jiného členského státu.
Prostřední osoba, která je osobou registrovanou v JČS, je povinna oznámit své daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést jej na daňovém dokladu pro kupujícího se sdělením, že se jedná o třístranný obchod.

Příklad 1

Tuzemský plátce nakoupil zboží od osoby registrované k dani v Rakousku a následně toto zboží nechal přepravit osobě registrované na Slovensku. Zboží bylo přepraveno z Rakouska do Slovenska.

Řešení:

Polský dodavatel vystavil fakturu tuzemskému plátci – prostřední osobě. Český plátce vystavil fakturu slovenskému kupujícímu bez DPH a uvedl na ní informaci, že se jedná o třístranný obchod. Tuzemský plátce uvede pořízení zboží na řádku 30 přiznání k DPH a následné dodání na Slovensko na řádku 31 přiznání k DPH. Dodání zboží pak ještě tuzemský plátce uvede do souhrnného hlášení pod kódem číslo 2.

Příklad 2

Tuzemský plátce nakoupí zboží v Polsku a následně ho prodá osobě neregistrované k dani v Německu.

Řešení:

Dodáním zboží osobě neregistrované k dani v JČS nejsou splněny podmínky pro zjednodušený třístranný obchod.


Pro účely uplatňování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 zákona o DPH se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

Aby došlo ke splnění podmínek třístranného obchodu a osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, musí být splněna podmínka, že je přeprava uskutečněna pouze prodejcem, prostřední osobou nebo třetí nezávislou osobou zmocněnou jedním z nich. Přeprava tedy musí být přiřazena prvnímu dodání zboží mezi prodávajícím a prostřední osobou. Pokud by si přepravu uskutečňoval sám kupující, pak by nebylo možné uplatnit zjednodušený režim třístranného obchodu.

Příklad 3

Tuzemský plátce nakoupí od rakouského dodavatele zboží, které následně prodá do Itálie. Italský zákazník na zboží chvátá a tuzemský plátce, který měl zajistit přepravu zboží, mu ho není schopen z Rakouska do Itálie doručit do 24 hodin, jak kupující požaduje. Italský koncový zákazník si proto sjedná externí autodopravu vlastním jménem a na vlastní náklady.

Řešení:

Ačkoliv jsou všechny ostatní podmínky zjednodušeného třístranného obchodu splněny, nelze prodej zboží do Itálie osvobodit od DPH a tuzemský plátce vystaví italskému odběrateli fakturu včetně DPH, jelikož přepravu zajišťoval kupující.

Komplikace zjednodušeného postupu v třístranném obchodu v praxi

V praxi může nastat u vícestranného obchodu situace, kdy přepravu má zajistit prodávající, a tím by byla při splnění ostatních podmínek splněna podmínka zjednodušeného třístranného obchodu. Prostřední osoba by odběrateli vystavila fakturu bez DPH a uvedla plnění na řádcích 30 a 31 daňového přiznání k DPH.

Mezitím se ale prodávající a kupující nedohodnou na dopravě a kupující si dopravu zajistí sám. Jedná se o obdobnou situaci jako u posledního příkladu s tím rozdílem, že přepravu tentokrát měl zajistit rakouský dodavatel zboží. Jelikož ale nebyl schopen dopravu zajistit včas, tak si přepravu na vlastní náklady a vlastním jménem zajistil italský koncový zákazník sám.

Problém je v tom, že tuto skutečnost nikdo z těchto účastníků neoznámil prostřední osobě – tuzemskému plátci, a on nemusí vůbec zjistit, že obchod nesplňuje podmínky pro osvobození DPH a v nejhorším případě se toto dozvídá až při kontrole a doměření od finančního úřadu.

Jedním z řešení, jak předcházet této situaci, a které je často vidět v praxi, je postup, že tuzemský plátce – jako prostředník, uplatní DPH na výstupu, vyfakturuje dodání zboží s českou daní. A až pokud kupující dodá důkazy, že byly splněny podmínky k osvobození od DPH dle § 64 zákona o DPH, pak vystaví plátce opravný daňový doklad a DPH kupujícímu vrátí.

Využití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu je pro zúčastněné osoby právem, nikoliv povinností. Pokud se však již rozhodnou využít tohoto postupu, pak musí dodržet veškeré náležitosti tohoto ustanovení včetně správné reference na faktuře.

V praxi se již stalo, že prostřední osoba opomenula na vystaveném dokladu pro kupujícího uvést informaci o tom, že daň odvede zákazník, který ji pak v praxi neodvedl, a prostřední osobě bylo následně vyměřena DPH, jelikož její povinností je kupujícího informovat, že na něj přenáší povinnost odvést DPH.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ivet
18. 7. 2023 11:19:09
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak by to bylo kdybych nakoupila v Německu materiál a prodala ho rovnou v Německu s tím že mám i Německé UID ale dodavatel mi dodá materiál sám k zákazníkovi,?
děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jakub
28. 9. 2022 13:22:50
Dobrý den, tedy pokud by došlo k situaci v př. 3 musí se tuzemský plátce registrovat k DPH v Itálii neboť místem plnění je Itálie a ne ČR? a pokud ne, z jakého titulu by bylo zboží předmětem daně v ČR? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Lion Consulting s.r.o.
Účetnictví · Daně · Mzdy · Personalistika
www.lionconsulting.cz

Lenka Šínová
Zpracuji účetnictví nebo daňovou evidenci pro malé i střední firmy.
www.ucetnictvi-on-line.webz.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme