Vrácení DPH z jiných členských států EU


Ing. Radek Bílý
17. 8. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vrácení daně je možné uplatnit mimo jiné u potravin, nápojů a restauračních služeb.

Foto: Depositphotos

 

Za jakých podmínek je možné vrátit DPH z jiných členských států EU tuzemským plátcům daně? Na žádost o vrácení DPH máte čas až do konce září. Koho se to týká a jak na to, vám poradíme v následujícím článku.


 
Problematika vracení DPH v rámci Evropské unie je poměrně široká. Zahrnuje oblasti jako například vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit, mezinárodním organizacím, v rámci zahraniční pomoci, fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu a další. My se v dnešním článku zaměříme na podmínky pro vrácení daně z jiných členských států EU tuzemským plátcům daně.

Celá problematika vracení daně je jednotně řešena v rámci EU směrnicí Rady 2008/9/ES ze dne 12. 2. 2008 (dále jen „směrnice“). Z této směrnice pak vychází legislativa jednotlivých členských států, která může být v detailech odlišná.

V České republice se v rámci zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) věnují vracení DPH § 80 až § 86a.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech – podmínky

Jak již bylo v úvodu naznačeno, dnes se budeme zabývat podmínkami pro vrácení DPH z jiných členských států tuzemským plátcům. V zákoně o DPH tuto oblast najdeme v § 82. Uvedené ustanovení v souladu se směrnicí upravuje podmínky a postup při vrácení daně, kterou tuzemský plátce zaplatil v jiném členském státě.

Jde o případy, kdy osoba registrovaná k dani v jiném členském státě dodává zboží nebo službu s místem plnění v tomto jiném členském státě a u plnění uplatní daň daného členského státu. Pokud by nebylo v platnosti ustanovení o vrácení daně, pak by docházelo k nerovnosti podmínek v rámci daně z přidané hodnoty.

Ustanovení § 82 ZDPH stanovuje pouze obecné podmínky pro vrácení daně. Konkrétní postup pak vyplývá z právní úpravy jednotlivých členských států.

Mezi základní podmínky patří:
 • O vrácení může požádat plátce (nikoliv například identifikovaná osoba), který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu.
 • Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na vrácení daně jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně.
 • Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím.
 • Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.
 • Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu podle § 72 odst. 6 ZDPH, provede plátce opravu částky daně, o kterou požádal nebo která již byla vrácena.
 • Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud žadatel v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech – formulář

Jak již bylo uvedeno výše, jednou z podmínek pro vrácení daně z jiného členského státu je podání elektronické žádosti prostřednictvím portálu „EPO“. Pokud chceme zpracovat žádost o vrácení daně, musíme nejprve zažádat o přidělení přístupu do „Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech“ (dále jen „aplikace“).

Formulář této žádosti se nachází na Daňovém portále v sekci Elektronická podání => oblast DPH. Příslušný správce daně rozhodne o žádosti nejpozději do 15 pracovních dnů.

Pokud žádost bude vyřízena kladně, může plátce přistoupit k přihlášení do aplikace a začít s vyplňováním žádosti o vrácení DPH. Žádost obsahuje některé standardní údaje. Já bych se zmínil pouze o některých specifických náležitostech:
 • Při vyplňování období pro vrácení lze vyplnit nejvýše jeden kalendářní rok, nejméně tři kalendářní měsíce. Žádat lze i o kratší období než tři kalendářní měsíce, ale to za podmínky, že se jedná o období konce kalendářního roku, končící datem 31. 12.
 • Žádat o vrácení daně je možné, pokud je splněn alespoň minimální limit vracené daně:
  • pro žádosti za období jednoho kalendářního čtvrtletí je minimum refundované daně stanoveno na sumu 400 EUR (nebo ekvivalent této částky v národní měně),
  • v případě podání žádosti za celý kalendářní rok je minimální hodnota požadované daně stanovena na sumu 50 EUR (nebo ekvivalent této částky v národní měně), totéž platí v případech, že si zažádáte o refundaci za období kratší než tři měsíce.
 • Členské státy požadují do žádosti přiložit kopie daňových dokladů v případě, že základ daně u paliv přesahuje v jednotlivých dokladech částku 250 EUR, u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb převyšuje základ daně 1 000 EUR. Zde je nutné postupovat podle pravidel konkrétního členského státu.
 • V popisu zboží či služeb se vyplňují číselné kódy. Základní číselné kódy uvádím níže pro představu, u jakého zboží či služby je možné uplatňovat vrácení daně:
  • 1 = palivo,
  • 2 = nájem dopravního prostředku,
  • 3 = výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod kódy 1 a 2),
  • 4 = mýtné a silniční poplatky,
  • 5 = cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě,
  • 6 = ubytování,
  • 7 = potraviny, nápoje a restaurační služby,
  • 8 = vstupné na veletrhy a výstavy,
  • 9 = výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,
  • 10 = jiné.
Po podání žádosti žadatel získá:
 1. Potvrzení podání prostřednictvím aplikace – podací číslo.
 2. Referenční číslo, které je pak určeno pro případnou komunikaci se správcem daně v jiném členském státě.
V praxi se pak setkáváme se subjekty, které poskytují žadatelům o vrácení daně formou služby zastupování a vyřízení žádosti, včetně komunikace se správci daně v jiných členských státech. Je na každém žadateli, zda takových služeb využije, nebo se do žádosti pustí sám. Důležité je vědět, že možnost vrácení DPH z jiných členských států EU existuje a je potřeba této možnosti hojněji využívat.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Hana Sítková
Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd.
www.uctotrutnov.cz

Zpracování účetnictví
Zpracování účetnictví, daňové evidence

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
0,045 Kč
23,03 Kč
0,099 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.09.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme