Souhrnné hlášení


Ing. Michal Kadlec
7. 10. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Řada plátců DPH má kromě povinnosti podat samotné přiznání k DPH také povinnost podat souhrnné hlášení. To slouží jednotlivým členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo poskytnuté plnění v rámci unie zdaněno.


 
Řada plátců DPH má kromě povinnosti podat samotné přiznání k DPH taky povinnost podat i souhrnné hlášení. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o ty plátce, kteří dodávají zboží nebo poskytují vybrané služby do jiného státu EU. Toto souhrnné hlášení slouží jednotlivým členským státům EU ke kontrole toho, zda poskytnuté plnění bylo v rámci unie zdaněno.
 
Souhrnné hlášení je plátce povinen podat, pokud:

a) dodal zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě

Dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Dodáním zboží do jiného členského státu je pak dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.
 
Příklad: Dodání zboží – uvádíme do souhrnného hlášení?

Transakce Uvádíme do souhrnného hlášení? Poznámka
Dodání zboží osobě registrované k dani v Rakousku ANO zboží musí být prokazatelně do Rakouska odesláno nebo přepraveno
Dodání zboží občanovi Polska NE není dodáno osobě registrované k dani
Dodání zboží do Norska NE Norsko není v EU


Do souhrnného hlášení neuvádíme:
 • dodání zboží s instalací nebo montáží,
 • dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu,
 • dodání zboží, které je osvobozeno (např. zdravotní zboží).
 
Dodání zboží, které do souhrnného hlášení uvádíme, uvádíme v souhrnném hlášení s kódem „0“ a v přiznání k DPH se nám jeho hodnota objeví v řádku č. 20 (dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, dále jen „ZDPH“).
 
b) přemístil obchodní majetek do jiného členského státu
 
Přemístěním obchodního majetku se rozumí odeslání nebo přeprava majetku plátcem (nebo jím zmocněnou třetí osobou v tuzemsku) do jiného členského státu – pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském státě.
 
Přemístění obchodního majetku do souhrnného hlášení uvádíme s kódem „1“ a v přiznání k DPH se nám jeho hodnota objeví též v řádku č. 20 (dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 ZDPH).
 
c) dodal zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu
 
Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.
 
Tuto transakci vykážeme v souhrnném hlášení s kódem „2“ a v přiznání k DPH se objeví na řádcích č. 30 (pořízení zboží prostřední osobou u třístranného obchodu) a 31 (dodání zboží prostřední osobou u třístranného obchodu).
 
d) poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby
 
Služby podle § 9 odst. 1 ZDPH jsou služby poskytnuté osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě. Místem plnění těchto služeb je místo, kde má osoba povinná k dani, které jsme službu poskytli, své sídlo.
 
Do souhrnného hlášení se naopak neuvádí služby podle následujících paragrafů ZDPH (tedy služby nespadající pod „základní pravidlo“ pro stanovení místa plnění při poskytování služeb podle § 9 odst. 1 ZDPH):
 • § 9 odst. 2 a následujících – služby poskytnuté osobě nepovinné k dani,
 • § 10 – služby vztahující se k nemovitosti,
 • § 10a – přeprava osob,
 • § 10b – služby v oblasti kultury, umění, sportu, věd, vzdělávání a zábavy,
 • § 10c – stravovací služby,
 • § 10d – nájem dopravního prostředku,
 • § 10e – poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani,
 • § 10f – přeprava zboží osobě nepovinné k dani,
 • § 10g – služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani,
 • § 10h – služby zahraniční osobě nepovinné k dani,
 • § 10i – telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani,
 • § 10k – služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi.

Příklad: Poskytnutí služby – uvádíme do souhrnného hlášení?

Transakce Uvádíme do souhrnného hlášení? Poznámka
Poskytnutí poradenských služeb pro společnost registrovanou k dani v Německu ANO služba podle § 9 odst. 1 ZDPH
Práce architekta (plátce DPH) na nemovitosti v Rakousku pro osobu registrovanou k dani (DPH) v Rakousku NE služba podle § 10 ZDPH (do souhrnného hlášení se uvádí pouze služby podle § 9 odst. 1 tohoto zákona)

Poskytnuté služby uváděné v souhrnném hlášení uvádíme s kódem „3“ a v přiznání k DPH tyto služby napíšeme do řádku č. 21 (poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě …).
 
Pro úplnost je třeba uvést, že nejen plátce daně, ale i identifikovaná osoba (více viz článek Identifikovaná osoba podle zákona o DPH) je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1. ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, a to ve lhůtě do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

Jak a kdy souhrnné hlášení podáváme?

Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy, která není podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.
 
Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně, zaokrouhlené na celé koruny nahoru. Souhrnné hlášení za sdružení podává určený účastník sdružení, který podává daňové přiznání za sdružení.
 
Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Pokud plátce poskytuje pouze služby, podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Je-li tedy plátcem čtvrtletním a poskytuje-li osobě registrované v jiném členském státě pouze služby, pak i souhrnné hlášení podává čtvrtletně.
 
Pokud tento plátce podává souhrnné hlášení čtvrtletně a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční jiné plnění než poskytnutí služby (např. dodání zboží), vzniká mu povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění jiného plnění než poskytnutí služby, podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění jiného plnění než poskytnutí služby.
 
Tento plátce dále podává souhrnné hlášení měsíčně, a to za každý kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil jiné plnění než poskytnutí služby.

Co do souhrnného hlášení vyplňujeme

Souhrnné hlášení se skládá ze tří oddílů:
 • oddíl A. – pro identifikaci plátce, období, za které hlášení podáváme,
 • oddíl B. – pro vyplnění vlastních hodnot,
 • oddíl C. – pro identifikaci a podpis oprávněné osoby.

V oddíle B. vyplňujeme:
 • kód země – tj. dvouznakový kód země pořizovatele zboží (nebo služby), tento kód je vždy dvouznakový

Tab.: Kódy zemí EU

Kód Země Kód Země
AT Rakousko HU Maďarsko
BE Belgie IE Irsko
BG Bulharsko IT Itálie
CY Kypr LT Litva
DE Německo LU Lucembursko
DK Dánsko LV Lotyšsko
EE Estonsko MT Malta
EL Řecko NL Nizozemsko
ES Španělsko PL Polsko
FI Finsko PT Portugalsko
FR Francie SE Švédsko
GB Velká Británie SI Slovinsko
HR Chorvatsko SK Slovensko

Od 1. 7. 2013 je členem EU i Chorvatsko, na něž se jako na nového člena EU v přiznání k DPH i v souhrnném hlášení občas ještě zapomíná (členů EU je tedy včetně ČR již 27).
 
 • DIČ (VAT number) pořizovatele zboží (služeb) – uvádíme již bez kódu země, bez mezer, čárek a teček
Správnost DIČ našich odběratelů z celé Evropské unie si můžeme ověřit např. na webových stránkách Evropské komise.
 
 • kód plnění
0 – při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
1 – při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu,
2 – při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba).
 
 • počet plnění
Počet plnění odpovídá počtu uskutečněných případů pro jednoho odběratele za dané zdaňovací období – tedy počtu dokladů, které byl plátce povinen vystavit např. za každé dodání zboží. Pokud dodáme 10x zboží jednomu odběrateli (vystavíme 10 faktur / daňových dokladů) a navíc vystavíme jeden dobropis / opravný daňový doklad, bude počet plnění 11.
 
 • celková hodnota plnění v Kč
Zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru, uvádíme bez symbolu „Kč“.

Co dělat, když zjistíme chybu

Pokud plátce (nebo identifikovaná osoba), který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné údaje, je povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení (opět pouze elektronicky).
 
Následným souhrnným hlášením se opravují údaje, které plátce uvedl v předchozích podáních (souhrnném hlášení nebo i v následném souhrnném hlášení v případě další opravy) vztahujících se k danému období.
 
Opravou se pak rozumí:
 1. vložení nového řádku (pokud původně chyběl),
 2. storno řádku (v případě, že uveden být neměl) – proškrtnutí křížkem ve sloupci „storno řádek“ (do tohoto stornovaného řádku se vyplní všechny údaje vyplněné v původním řádku),
 3. oprava údajů řádku z předchozích podání – stornováním původního řádku a vložením nového bezvadného řádku.

Formální správnost vytvořeného souhrnného hlášení si můžeme ověřit na webové adrese Daňového portálu. Na této adrese můžeme rovněž samotné souhrnné hlášení vytvořit i „ručně“ např. bez účetního nebo jiného programu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ava Chrtková
25. 4. 2017 15:56:46
Rozumím tomu správně, že když jsem si zboží z EU zakoupila, tak nic nepodávám?
Hlášení závadného obsahu

Jan Omacka
6. 11. 2016 17:27:10
Dobry den, kdy vznika identifikovane osobe povinnost podat souhrnne hlaseni? Do 25. dnu od vystaveni faktury, nebo po zaplaceni faktury? Jinymi slovy, mam podavat souhrnne hlaseni i kdyz mi jeste faktura nebyla proplacena?
Hlášení závadného obsahu

Martina Žáková
1. 7. 2016 7:09:09
Dobrý den, mají se do souhrnného hlášení zahrnovat i bonusy, které vystavujeme našim odběratelům. Jedná se o bonusy čtvrtletní a je to vlastně ponížení našich tržeb
Hlášení závadného obsahu

mitulinka
7. 4. 2016 10:38:04
Takže pokud vůbec nemám spojení se zahraničím, souhrné hlášení nepodávám?
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
12. 1. 2016 15:01:06
"nulové" souhrnné hlášení se nepodává
Hlášení závadného obsahu

Petr
12. 1. 2016 14:58:05
Musím podávat souhrné hlášení i za měsíce nebo kvartál v kterém nedošlo k žádnému pohybu, souhrnné hlášení by tedy bylo prázdné (krom hlavičky). Děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
21. 11. 2015 13:21:20
Pokud poskytnete službu podle §9 ZDPH, stanete se identifikovanou osobou, a pak by se na Vas tato povinnosti vztahovala (viz. clanek v casti "identifikovana osoba")
Hlášení závadného obsahu

Romana
19. 11. 2015 19:13:26
Prosím o informaci, zda souhrnné hlášení musí podávat i neplátce DPH, který dodává službu zahraničnímu plátci DPH v rámci EU. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SOFTWATER s.r.o.
Máme řešení pro Vaši tvrdou vodu
www.softwater.cz

Ing. Kamil Kocurek
Účetnictví, daňová evidence, daně.
www.consilio.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme