Samovyměření DPH v programu POHODA


Bc. Zuzana Bartůšková
10. 7. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jak správně provést vyměření DPH v účetním programu POHODA?

Foto: 123RF

 

Za určitých okolností vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň z přidané hodnoty. Plátce má navíc nárok na odpočet. Jak vyměření správně provést v účetním programu POHODA?


 
programu POHODA se vyměření provádí tak, že se nejprve doklad zapíše do agendy Přijaté faktury, popř. Ostatní závazky. Na dokladu se nastaví zaúčtování a v kolonce Členění DPH se zvolí volba PN.
 
Dále vybereme volbu Záznam/Vyměření DPH. Zobrazí se průvodce, ve kterém první dvě okna můžeme ponechat tak, jak jsou a klikat pouze na Další nebo nastavit podle vlastních preferencí.
 
V třetím okně průvodce máme možnost vybrat sazbu DPH, předkonvtaci, členění DPH při vyměření a číselnou řadu v rámci interních dokladů, kam se vyměření provede. Pro přehlednost doporučuji vytvořit v agendě Interní doklady zvláštní dokladovou řadu na doklady vyměření, např. 17RCH (reverse charge).
 
Volbu Vyměření DPH ponecháme zaškrtnutou a zvolíme, kam se bude promítat povinnost přiznat daň. Volbu Odpočet DPH odškrtnete v případě identifikované osobyv dalších případech, kdy nemáme nárok na odpočet.
 
Pokud se nám v poli Členění DPH nenabízejí příslušné kódy, musíme si je nastavit v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH. Najdeme příslušné členění a zaškrtneme u něj volbu Nabízet a uložíme.
 
Po dokončení vyměření se nám v agendě interních dokladů vytvoří jeden (když nemáme nárok na odpočet), nebo dva (pokud máme nárok na odpočet) nové interní doklady na vyměření DPH. Tyto doklady je možné editovat a také měnit jak Předkontaci, tak Členění DPH.

Vyměření při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku

Pokud je plátci nebo identifikované osobě poskytnuta služba dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku, vzniká mu povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Neplátce se okamžikem přijetí tohoto plnění stává identifikovanou osobou dle § 6h.
 
Osobou neusazenou v tuzemsku se myslí osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo, tj. má sídlo v jiném státě EU nebo ve třetí zemi (viz § 4 odst. 1 písm. m).
 
Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve (viz § 24 odst. 1). Povinnost přiznat daň tedy vzniká buď v okamžiku zaplacení platby předem (zálohy), nebo dnem poskytnutí služby či vystavení daňového dokladu, a to podle toho, co nastalo nejdříve. V praxi je nejčastějším datem povinnosti přiznat daň okamžik poskytnutí služby.
 
Povinnost přiznat daň vzniká i v případě, že plátce nebo identifikovaná osoba nemá k dispozici daňový doklad. V tomto okamžiku zároveň plátci vzniká nárok na odpočet dle § 72 odst. 3. Pokud nemá k dispozici daňový doklad, může nárok na odpočet prokázat jiným způsobem, viz § 73 odst. 1 písm. b).
 
Při vyměřování DPH nastavujeme tato členění DPH:
  • při přijetí služby od osoby registrované v jiném členském státě EU (má platné DIČ podle ověření v systému VIES) – pro povinnost přiznat daň členění DDslRegEU (řádek přiznání 5, 6; kontrolní hlášení A.2.), pro nárok na odpočet PDslRegEU (řádek přiznání 43, 44),
  • při přijetí služby od zahraniční osoby ze třetí země – pro povinnost přiznat daň členění DDosDan (řádek přiznání 12, 13; kontrolní hlášení A.2.), pro nárok na odpočet PDosDan (řádek přiznání 43, 44),
  • v ostatních případech (např. přijetí služby od osoby povinné, ale neregistrované z jiného členského státu nebo přijetí dodání zboží s instalací nebo montáží v tuzemsku) – pro povinnost přiznat daň členění DDostEU (řádek přiznání 12, 13; kontrolní hlášení A.2.), pro nárok na odpočet PDostEU (řádek přiznání 43, 44); text vyměření DPH na dokladu si upravíme podle naší konkrétní situace.

Vyměření DPH při pořízení zboží z EU

Povinnost přiznat daň má plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského státu (viz § 108 odst. 1 písm. b). Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a zároveň zboží pořizuje neplátce DPH. Neplátce se stává identifikovanou osobou dle § 6g až po překročení tohoto limitu.
 
Pořízením zboží se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě (tj. od plátce nebo identifikované osoby z EU), pokud se zboží odesílá nebo přepravuje z tohoto jiného členského státu do členského státu od něj odlišného (§ 16 odst. 1).
 
Povinnost přiznat daň při pořízení zboží vzniká plátci nebo identifikované osobě ke dni vystavení daňového dokladu. Pokud se daňový doklad nevystavil, tak tato povinnost vzniká k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno (§ 25 odst. 1). Povinnost přiznat daň vzniká tudíž i v případě, že plátce nebo identifikovaná osoba nemá k dispozici daňový doklad.
 
Nárok na odpočet může plátce stejně jako v předchozím případě uplatnit v okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň a za obdobných podmínek jako výše.
 
Při vyměřování DPH nastavujeme členění DPH DDzbožíEU pro povinnost přiznat daň (řádek přiznání 3, 4; kontrolní hlášení A.2.) a PDzbožíEU pro nárok na odpočet (řádek přiznání 43, 44).

Vyměření DPH při dovozu zboží ze třetích zemí

Plátci vzniká povinnost přiznat daň při dovozu zboží ze třetí země (§ 108 odst. 1 písm. f). Identifikované osobě stejně jako neplátci v tomto případě povinnost přiznat daň nevzniká. Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie (§ 20 odst. 1).
 
Povinnost přiznat daň při dovozu zboží vzniká propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo konečného užití (§ 23 odst. 1 písm. a).
 
Při dovozu zboží se na rozdíl od předchozích případů za daňový doklad považuje nikoliv doklad vystavený dodavatelem, ale rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň. Nebo také jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena (§ 33 odst. 1), tj. doklad vystavený celním úřadem. Z něj je také možné zjistit, kdy došlo k propuštění zboží do příslušného celního režimu.
 
Z tohoto důvodu bude postup při vyměřování DPH v programu POHODA odlišný od předchozích situací. Fakturu od dodavatele zapíšeme do agendy Přijaté faktury, zaúčtujeme a dáme Členění DPH PN.
 
Ale nebude nám sloužit jako podklad pro vyměření cla. K tomu slouží celní doklad. Já toto řeším tak, že si celní doklad zapíšu do agendy Ostatní závazky s Předkontací Bez (celní doklad není účetní doklad, jde pouze o daňový doklad pro účely DPH) a Členěním DPH PN. A nad tímto dokladem dělám vyměření DPH.
 
Povinnost přiznat daň při dovozu zboží se vyměřuje členěním DPH DDdov (řádek přiznání 7, 8; do kontrolního hlášení dovoz zboží nevstupuje), v případě nároku na odpočet PDdovPl (řádek přiznání 43, 44).

Základem daně při dovozu zboží je součet základu pro vyměření cla (oddíl 47 celního dokladu), cla, poplatků spojených s dovozem zboží, vedlejších pořizovacích nákladů (např. doprava nezahrnutá v celní hodnotě, pojištění přepravy, služby celního deklaranta apod.) a spotřební daně (§ 38 odst. 1).

Přenesení daňové povinnosti v tuzemsku

Plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti od jiného tuzemského plátce, má povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. h).
 
Plnění, u kterých se v tuzemsku aplikuje režim přenesení daňové povinnosti, jsou blíže upravena v § 92a až § 92 g.
 
Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. poskytnutím služby nebo dodáním zboží (§ 92a odst. 1).
 
Nárok na odpočet může plátce uplatnit v okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň (§ 72 odst. 3) a za obdobných podmínek jako při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku (§ 73 odst. 1 písm. b).

Při vyměření DPH použijeme členění DPH DDpdp pro daňovou povinnost (řádek přiznání 10, 11; kontrolní hlášení B.1.) a členění DPH PDpdp pro nárok na odpočet (řádek přiznání 43, 44). U členění DPH DDpdp vybereme ze seznamu příslušný Kód předmětu plnění. Pokud máme několik různých režimů přenesení daňové povinnost s různými kódy předmětu plnění, tak si členění DPH DDpdp zkopírujeme a vytvoříme si vlastní členění DPH podle potřeby.
 
Tab.: Přehled členění DPH při vyměřování daně
 
Druh plnění Povinnost přiznat daň Nárok na odpočet
Přijetí služby od osoby registrované v jiném členském státě DDslRegEU PDslRegEU
Přijetí služby od zahraniční osoby ze třetí země DDosDan PDosDan
Ostatní plnění podle § 108 odst. 1 písm. c) DDostEU PDostEU
Pořízení zboží z EU DDzbožíEU PDzbožíEU
Dovozu zboží ze třetích zemí DDdov PDdovPl
Přenesení daňové povinnosti v tuzemsku DDpdp PDpdpSouvisející článek:
Přiznání k DPH v programu POHODA


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Autorka pořádá také praktické kurzy zaměřené na daně, účetnictví a podnikání.


Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
www.knihovnicka.cz
brněnská digitální tiskárna s nabídkou expresního tisku nejen knih.
www.knihovnicka.cz

Účetnictví a mzdy
Vedení účetnictví, mezd a daňové evidence.
www.kamilanavratilova.cz

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme