Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Registrace k DPH


Bc. Michaela Hauzarová
30. 3. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Plátcem se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč.

Foto: Fotolia

 

Kdy se stáváme povinně osobou identifikovanou či registrovanou k DPH (plátcem)? Můžeme se stát osobou identifikovanou či registrovanou k dani dobrovolně? Za jakých podmínek lze registraci k dani zrušit? To vše se dozvíte v tomto článku.


 

Identifikovaná osoba

Identifikovanou osobou se za podmínek stanovených v zákoně o DPH (dále jen „ZDPH“) stává osoba povinná k dani (fyzická nebo právnická osoba uskutečňující ekonomickou činnost), která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani (např. územní samosprávné celky, které uskutečňují pouze výkony veřejné správy), pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu, a to ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

Identifikovanou osobou se stává i osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, pokud:
 • přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku v souladu s ustanovením § 6h ZDPH (např. přijme službu z EU nebo třetí země),
 • poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH v souladu s ustanovením § 6i ZDPH.
Osoba identifikovaná, na rozdíl od osoby registrované k dani (plátce DPH), uskutečňuje ostatní plnění v tuzemsku stále jako neplátce DPH.
 
Povinnost podat přiznání k DPH má identifikovaná osoba za každý měsíc, kdy jí vznikla daňová povinnost, a to do 25. dne následujícího měsíce. Oproti osobě registrované k dani však nemá povinnost podávat kontrolní hlášení.
 
Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Povinná registrace identifikované osoby

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani se stává osobou identifikovanou (dle § 6g ZDPH), pokud:
 • pořizuje zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem daně (výjimku z tohoto pravidla tvoří třístranný obchod), identifikovanou osobou se stává ode dne prvního pořízení tohoto zboží.
V souladu s ustanovením § 2a odst. 2 ZDPH však předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud:

a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a

b) pořízení zboží je uskutečněno:
 • osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
 • osvobozenou osobou, která není plátcem,
 • osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
 • osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo
 • právnickou osobou nepovinnou k dani.
Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle § 2a odst. 2 písm. a) ZDPH se nezahrnuje hodnota pořízeného:
 • nového dopravního prostředku,
 • zboží, které je předmětem spotřební daně,
 • zboží, které by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10 ZDPH, nebo
 • zboží, které je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží předmětem daně s použitím:
  • zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
  • přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo
  • zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.

Příklad:
Pan Junák, OSVČ vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH, provozuje malý obchod s dekoračními předměty. V roce 2015 nakoupil z Rakouska dekorační předměty v celkové hodnotě bez daně 100 000 Kč. V této chvíli se osobou identifikovanou ke dni pořízení zboží nestává, jelikož podnikatel za předchozí kalendářní rok nepřesáhl limit 326 000 Kč při pořízení zboží z jiného členského státu.

Pan Junák v lednu roku 2016 pořídil dekorační zboží z jiného členského státu v hodnotě bez daně 150 000 Kč a dne 14. 3. 2016 nakoupil z Polska skleněné sošky v hodnotě bez daně 200 000 Kč a tím překročil limit dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) ZDPH 326 000 Kč za kalendářní rok. Pan Junák se stává osobou identifikovanou ke dni pořízení zboží (14. 3. 2016) a je povinen podat přihlášku k registraci do 29. 3. 2016.


Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, se stává osobou identifikovanou (dle § 6h ZDPH) ode dne přijetí, pokud:
 • přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o:
  • poskytnutí služby,
  • dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
  • dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Příklad:
Pan Ztracený, neplátce DPH, podniká jako ladič klavírů a vede daňovou evidenci. Místo podnikání má v ČR a nikde jinde nemá žádnou provozovnu. V Rakousku se mu porouchal automobil, který si tam nechal opravit. Místem plnění je místo, kde má příjemce služby (český plátce) sídlo či provozovnu. To znamená, že místo plnění je v tuzemsku. Pan Ztracený se ode dne přijetí zdanitelného plnění (poskytnuté služby) stává identifikovanou osobou a vzniká mu povinnost odvést daň podle § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH.

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou (dle § 6i ZDPH) ode dne poskytnutí služby, pokud:
 • poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně.

Příklad:
Pan Svoboda, neplátce DPH, vykonává samostatnou výdělečnou činnost týkající se pronájmu zemědělské techniky. Od 1. 3. 2016 dlouhodobě pronajal traktor s přívěsem podnikateli na Slovensku. Příjemcem služby je osoba povinná k dani, proto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZDPH je místem plnění Slovensko (místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání). Pan Svoboda se stává osobou identifikovanou k 1. 3. 2016 a je povinen podat přihlášku k registraci do 16. 3. 2016. Dále podnikateli vzniká povinnost předložit souhrnné hlášení s uvedením kódu služby.

Dobrovolná registrace identifikované osoby

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se dle § 6j až § 6l ZDPH může stát dobrovolně identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud:
 • bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa,
 • bude pořizovat zboží z jiného členského státu EU,
 • bude s místem plnění v tuzemsku pořizovat služby z EU nebo třetí země,
 • bude s místem plnění v tuzemsku přijímat zboží s instalací nebo montáží z EU nebo třetí země,
 • bude s místem plnění v tuzemsku přijímat zboží soustavami nebo sítěmi z EU nebo třetí země,
 • bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Příklad:
Pan Novák, který není plátce DPH, si objedná zboží od německého plátce DPH, který od něj vyžaduje platné DIČ. Tuzemský odběratel mu ho může sdělit, jelikož se zaregistroval jako identifikovaná osoba ještě před pořízením zboží. Pokud by se pan Novák nezaregistroval dobrovolně, nemohl by sdělit německému plátci své DIČ, a stal by se identifikovanou osobou ze zákona až ode dne pořízení zboží.

Zrušení registrace identifikované osoby

Zrušení registrace z moci úřední – správce daně může zrušit registraci identifikované osoby, pokud jí ve dvou bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň.
 
Zrušení registrace na vlastní žádost – identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace, pokud není v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a splňuje tyto podmínky:
 • za šest bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jí nevznikla povinnost:
  • přiznat daň z přijatých služeb,
  • přiznat daň z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
  • přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo
  • podat souhrnné hlášení,
 • v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce:
  • nepořídila zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně), jehož celková hodnota bez daně překročila 326 000 Kč, a
  • neučinila rozhodnutí podle § 2b ZDPH (volba předmětu daně),
 • přestala uskutečňovat ekonomické činnosti.
Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.

Osoba registrovaná k DPH

Z pohledu zákona o DPH existuje několik možností, jak se stát osobou registrovanou k DPH. Pro každého nového plátce platí měsíční zdaňovací období, kdy každý plátce podává přiznání k DPH (i když je nulové), a od letošního roku nově i kontrolní hlášení.

Povinná registrace plátce DPH

Povinná registrace plátce DPH (dle § 6 až § 6e ZDPH):
 • Osoba povinná k dani překročí obrat
Plátcem se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Tato osoba se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.
 
Příklad:
Pan Matoušek, neplátce DPH, provozuje malou truhlářskou dílnu. Dne 11. 3. 2016 překročil obrat 1 000 0000 Kč za předcházejících 12 měsíců. Podnikatel se musí zaregistrovat k DPH do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu ve smyslu zákona o DPH. Registraci musí provést do 15. 4. 2016 a od 1. 5. 2016 se stává plátcem DPH.
 
 • Osoba povinná k dani je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně. V takovém případě se stává plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků.
 • Osoba povinná k dani se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem. Plátcem je ode dne, kdy se stala společníkem.

Příklad:
Podnikatel pan Dvořák není dosud plátcem DPH, provozuje samostatně živnost a od 1. 1. 2016 je zároveň společníkem společnosti s dalšími dvěma podnikateli – panem Svítilem a panem Hadravou. Pan Dvořák v únoru přesáhl za předcházejících 12 měsíců ze své samostatné živnosti obrat pro účely zákona o DPH 1 000 000 Kč. Pan Dvořák se stane plátcem DPH od 1. 4. 2016. O této skutečnosti je povinen informovat ostatní dva společníky společnosti, kteří se rovněž stanou plátci DPH.
 
 • Osoba povinná k dani nabyla majetek:
  • pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci,
  • od plátce nabytím obchodního závodu.
Plátcem se stává ode dne nabytí majetku.
 • Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebo která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko. Plátcem se stává ode dne poskytnutí těchto služeb nebo dodání tohoto zboží.
 • Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a:
  • která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa. Plátcem se stává ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění,
  • není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně. Plátcem se stává ode dne dodání tohoto zboží.
 • Osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko. Plátcem se stává ode dne uskutečnění tohoto plnění.
 • Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností. Plátcem se stává ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.

Dobrovolná registrace plátce DPH

Přihlášku k registraci DPH může podat (dle § 94a ZDPH):
 • osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně,
 • osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku.
Daňová správa však může kromě vyplněného a doručeného registračního formuláře vyžadovat doložení dalších podkladů týkajících se podnikatelských aktivit. Společně s registračním formulářem může osoba povinná k dani doložit informace týkající se podnikatelského záměru, místa podnikání – provozovny, kopii smluv – nájemní, o vedení podnikatelského účtu atd.

Zrušení registrace k DPH

1. Z moci úřední (dle § 106 ZDPH)
Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce:
 • přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,
 • neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo
 • uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Správce daně zruší registraci plátce:
 • který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a
 • současně
  • jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 000 000 Kč,
  • za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, nebo
  • je skupinou.
2. Na žádost plátce (dle § 106b ZDPH)
O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, požádat, pokud splňuje tyto podmínky:
 • uplynul jeden rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce:
  • nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 1 000 000 Kč, nebo
  • uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo
 • přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.

Příklad

Daňový subjekt byl zaregistrován na základě vlastní žádosti s účinností od 1. 2. 2016. Po přehodnocení výhod a nevýhod registrace zjistil, že je pro něj registrace nevýhodná a rozhodl se ke zrušení registrace k DPH.
 
Správce daně může daňovému subjektu registraci zrušit až po jednom roce od registrace k DPH, pokud nepřekročí obrat 1 000 000 Kč za předcházejících 12 měsíců, nebo pokud bude uskutečňovat pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Dřívější zrušení registrace na vlastní žádost je možné pouze tehdy, pokud by plátce přestal vykonávat ekonomickou činnost.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

R. Petrášek
22. 6. 2018 12:49:50
Dobrý den, letos bych měl vyvést do zemí EU zboží o ceně zhruba 300 tisíc Kč a mimo EU 500 tisíc, vzniká mi povinnosti se registrovat jako plátce DPH? V ČR vyrobím a prodám zboží zhruba za 300tisíc. Dohromady to dává více než jeden milion, ale dočetl jsem se, že zboží vyvážené do třetích zemí se nepočítá v ohledně povinnosti registrace.
Budu velice vděčný za info. Hezký den
Hlášení závadného obsahu

Magda
29. 3. 2017 0:34:05
Prosím do limitu pro nákup zboží z EU se započítává i uhrazená doprava nebo opravdu jen hodnota zboží??? Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
22. 3. 2017 11:34:20
Dobrý den,
ubytovávám turisty v Praze a nyní výdělek přesáhla 1000000,-
musím se tedy registrovat jako plátce daně. Jak toto v praxi vypadá - jakou daň budu odvádět a zvládnu to sama, nebo už je potřeba pomoc účetní?
Velice děkuji za info.
Novotná
Hlášení závadného obsahu

Honza
13. 3. 2017 18:33:02
Dobrý den,jsem OSVČ neplátce DPH.
Plátcem DPH se staneme, pokud náš obrat za předchozích nejvýše 12 kalendářních měsíců dosáhne 1 milion Kč. Tento OBRAT není ale posuzován dle skutečně přijatých plateb ale dle datumu uskutečněných plnění(jak chápu dle § 4a (1) č. 235/2004 Sb.). Co je ale v mém případě datumem uskutečněného plnění? Na mých fakturách, jako NEplátce DPH, přece správně ani nemám uvádět datum uskutečnění zdanitelného plnění. Uvádím ale datum vystavení a datum splatnosti.
děkuji za vysvětlení.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
9. 3. 2017 6:35:29
Pro Jirku: Dobrý den, společností není myšlena společnost s ručením omezeným ani žádná jiná korporace, ale jedná se o společnost podle § 2716 - §2746 nového občanského zákoníku (NOZ), dříve sdružení bez právní subjektivity.
Hlášení závadného obsahu

Jirka
8. 3. 2017 23:34:57
Dobrý den, pokud se jako osvč (neplátce) stanu společníkem sro (plátce dph), musím se registrovat také jako plátce dph? Nebo se tato povinnost týká jen sdružení. V článku tuto povinnost připisujede vstupu do společnosti. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

martin
2. 3. 2017 23:15:27
Dobrý den, mám prosím dotaz - firma, která pronajímá byty a chce teď jeden dům celý rekonstruovat a pak byty prodat (dům vlastní více jak 5 let), stane se prodejem bytů automaticky plátcem DPH, když její obrat jednorázově stoupne přes 1.000.000,- ? Děkuji moc za radu
Hlášení závadného obsahu

Novák
2. 3. 2017 16:34:16
Moc děkuji za rychlou reakci. Vaši předchozí odpověď na stejný dotaz jsem úspěšně nalezl.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
2. 3. 2017 14:04:04
pro p. Nováka:
Dobrý den, na obdobný dotaz jsme nedávno odpovídali v naší online poradně (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-57-dil/), viz odpověď k dotazu "OSVČ pronajímá byt, počítá se nájem do obratu pro DPH?"
Hlášení závadného obsahu

Novák
2. 3. 2017 12:16:27
Pronajímám byty v činžovním domě, prostý pronájem, neposkytuji žádné služby v souvislosti s nájmem a daním podle § 9 ZDP. Příjmy z pronájmu činí více jak 1 000 000,- Kč. Kdybych si chtěl založit živnostenský list na poradenství, budu se muset stát plátcem DPH, když by příjmy plynoucí na základě tohoto živnostenského oprávnění nepřekročily 1 000 000,- Kč? Resp. sčítaly by se příjmy z pronájmu a příjmy na základě živnostenského oprávnění do částky 1 000 000,- Kč, kdy bych se měl stát plátcem DPH? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Nováková
13. 8. 2016 23:33:40
OSVČ není plátcem DPH, pracuje v zahraničí Indii a přesáhne 1 000 000,- Kč. Pracuje však pro českou firmu. Bylo mi řečeno, že nemusí být plátcem DPH. Je to pravda?
Hlášení závadného obsahu

Lenka
6. 5. 2016 21:02:22
Dobrý den, jak se v daňové evidenci účtují dárkové poukázky, které si fyzická osoba, plátce DPH, sama vytiskne a prodává zákazníkům v hodnotě 500,-- až 2 000,-- Kč. Zákazník si poukázku zakoupí a postupně ji čerpá. Třeba na 5x během platnosti poukázky, platnost poukázky je půl roku. Nikde nemohu najít odpověď, na netu je to vše zablokované a podmíněné zaplacením služby. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
31. 3. 2016 21:12:03
pro paní Pokorná: Obratem se pro účely zákona o DPH rozumí souhrn úplat za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Pokud dodáváte zboží či poskytujete služby mimo tuzemsko, pak se úplaty za tato plnění do celkového obratu pro povinnou registraci k DPH nezapočítávají.
Hlášení závadného obsahu

Pokorná K
31. 3. 2016 13:28:13
Opravuji - obrat 1 000 000,-
Hlášení závadného obsahu

Pokorná K.
31. 3. 2016 13:21:36
Když osoba identifikovaná k daní překročí obrat 1 0000000,-musí se také stát plátce DPH?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

3. 7. 2020 | Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Skuchyně
Zakázkové truhlářství, plánování kuchyní, interiérů
www.skuchyne.cz

RB Accountancy, s.r.o.
Účetní společnost zabívající se vedením účetnictví a daňové evidence
ucetnictviblahova.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,67 Kč
0,040 Kč
23,76 Kč
0,167 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru