Většinu přiznání k OSS podáme poprvé do konce října


Ing. Radek Bílý, STORMWARE s.r.o.
22. 10. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Režim One Stop Shop přichází s možností odvádět daň prostřednictvím jednoho vybraného místa do všech států EU.

Foto: 123RF

 

Pro některé daňové poplatníky bude posledním dnem v říjnu končit lhůta pro splnění nové povinnosti. Tou je přiznání a platba DPH do zvláštního režimu jednoho správního místa – One Stop Shop. Koho se to týká a jak na to, vám poradíme v dnešním článku.


 
Dříve, než se budeme věnovat detailům samotného režimu One Stop Shop („OSS“), uvedl bych do kontextu některé známé skutečnosti k dani z přidané hodnoty („DPH“). Jejich uvědomění si pomůže snáze pochopit režim OSS. Daň z přidané hodnoty je daní, která zdaňuje spotřebu, ať už zboží, nebo služeb. Cena každého jednotlivého zboží či služby obsahuje DPH. V místě, kde dochází ke spotřebě, má být také daň odvedena.

Ustanovení zákona o DPH, která řeší místo plnění, není o ničem jiném než o určení, která unijní země bude mít příjem z odvedené DPH ve svém státním rozpočtu. Tím je zjednodušeně řečeno, kde má být DPH odvedena. Toto pravidlo ale nesmí být náročné a drahé na spravování této daně a zároveň by nemělo klást nadměrné administrativní nároky na „výběrčí“ DPH.

Těmi jsou osoby v různém postavení ve vztahu k zákonu o DPH:
 • osoby povinné k dani – osoby uskutečňující ekonomickou činnost (např. podnikatelé, ale i pronajímatelé):
  • plátci,
  • neplátci,
  • osoby identifikované k dani,
 • osoby nepovinné k dani – neuskutečňují ekonomickou činnost (typicky koncový zákazník).
Z výše uvedených osob odvádí DPH prostřednictvím pravidelných daňových přiznání zejména plátci, kteří podnikají, a také v rámci své činnosti jsou povinni snést určitou administrativní zátěž. Naproti tomu osoby nepovinné k dani jsou obyčejní občané, kteří nakupují například zboží na internetu, a nebylo by asi žádoucí, aby z každého nakoupeného kusu běhali někam platit daň.

Tímto máme zjednodušenou odpověď „kdo“. Otázka „jak“ řeší, aby ten, kdo odvádí daň, to měl co možná nejjednodušší. A tím se již posouváme k meritu OSS.

One Stop Shop – charakteristika a možní uživatelé

Z výše uvedeného se dá dovodit, že režim OSS má za úkol usnadnit odvod DPH u vybraných plnění v jiných členských státech EU. V minulosti totiž v některých případech (viz dále) nebylo možné jinak, než se registrovat ve státě spotřeby jako plnohodnotný plátce DPH a tam podávat přiznání a platit tamní daň.

Režim OSS přichází s možností odvádět daň prostřednictvím jednoho vybraného místa do všech států EU. Jako příklad je možné uvést českého plátce, který prodává zboží koncovým uživatelům v rámci EU. Aby se nemusel v jednotlivých státech registrovat, může se registrovat a podat přiznání v režimu OSS správci daně v ČR, kterým je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno a který DPH jednotlivým státům sám rozešle.

Koho se režim OSS může týkat:
 1. Prodejců zboží na dálku (dříve zasílání zboží) – jedná se o prodej zboží koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU. Původně u zasílání zboží platil limit plnění pro každý stát samostatně. Většinou se jednalo o hranici 35.000 nebo 100.000 EUR. Pokud limit v dané zemi překročen nebyl, obchodník na zboží dával českou DPH. Po překročení hranice v konkrétním státě se obchodník musel registrovat u tamního příslušného finančního úřadu a podávat přiznání a platit daň v dané zemi. V současné době režim OSS umožňuje podávat jedno přiznání za všechny země u jednoho správce daně. V tuzemsku, jak již bylo uvedeno, na FÚ Brno.
 2. Poskytovatelů služeb zákazníkům v EU – opět se jedná o služby typu B2C. Podle § 9 odst. 2 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) platí, že poskytnutím služby osobám nepovinným k dani se za místo plnění považuje místo, kde má osoba poskytující službu sídlo. Pokud tedy tuzemský plátce poskytne službu (například skladovací) koncovému zákazníkovi z Německa, uplatní tuzemskou daň. Existují ale výjimky z uvedeného základního pravidla, které jsou uvedeny v § 9a až § 10d, § 10e až § 10i a § 7 odst. 3 ZDPH a u osvobozených služeb. Zde pak například u služby vztahující se k nemovité věci je místo plnění, kde se nemovitost nachází. Pokud je to například v Německu a architekt poskytne své služby osobě nepovinné k dani, pak neměl jinou možnost, než se v Německu zaregistrovat k DPH. V současné chvíli ale může využít režim OSS a odvést německou daň do Brna.
 3. Provozování elektronického rozhraní (digitální platforma):
 • prodej zboží na dálku za splnění určitých znaků a podmínek,
 • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země napřímo koncovému zákazníkovi v EU – nově je také zavedena povinnost odvádět DPH i u zásilek do hodnoty 22 EUR, které byly dříve osvobozeny. Do hodnoty 150 EUR může DPH za zákazníka odvést prodejce. Zákazník tuto skutečnost musí sdělit obchodníkovi při objednávce. V takovém případě zákazník obdrží tzv. IOSS číslo, které deklaruje odvod DPH prodejcem.
Podle statusu uživatelů režimu OSS se režim ještě dělí na:
 1. Režim EU – slouží pro osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, pokud je zahájena přeprava nebo odeslání zboží v tuzemsku.
 2. Dovozní režim – slouží pro osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem.
 3. Režim mimo EU – slouží pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU.
Při registraci do OSS se zájemce musí zaregistrovat do příslušného režimu.

Základní podmínky pro používání režimu One Stop Shop

Níže stručně uvádíme některé základní podmínky pro používání režimu OSS:
 • Novela ZDPH – platí sice až od 1. 10. 2021, ale jelikož byla vyvolána směrnicí Rady EU 2006/112/ES, která má přímou účinnost před národní legislativou, je možné systém OSS používat již od 1. 7. 2021.
 • Pouze plátce nebo osoba identifikovaná k dani – režim OSS může použít jen plátce nebo identifikovaná osoba. Pokud by chtěl daňový poplatník začít používat režim OSS, musí se nejprve dobrovolně registrovat.
 • Není povinný – poplatníci jej využívat nemusí, pokud půjdou cestou registrací k DPH v jednotlivých zemích EU. Platí ale, že pro všechny případy používat buď registraci v dané zemi, nebo pouze OSS. Kombinace není možná.
 • Pouze B2C – režim OSS platí pouze ve vztahu k osobám nepovinným k dani, tj. koncovým zákazníkům.
 • Překročení limitu 10.000 EUR – jedná se o jednotný limit za všechny státy dohromady a za prodej zboží na dálku včetně služeb telekomunikačních, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby. Limit se sleduje za daný nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Pokud limit překročený není, místo plnění zůstává v tuzemsku a uplatní se tuzemská DPH.
 • Registrace:
  • Dobrovolná před uskutečněním vybraných plnění – ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, od něhož hodlá osoba uskutečňující vybraná plnění používat režim mimo Evropskou unii nebo režim Evropské unie.
  • Po uskutečnění vybraných plnění – do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém proběhla vybraná plnění.
 • Zdaňovacím obdobím je:
  • Kalendářní čtvrtletí u režimu EU a režimu mimo EU.
  • Kalendářní měsíc u režimu dovozního.
 • Daňové přiznání – do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období. Zde je vysvětlení pro úvod článku o lhůtě pro novou povinnost pro některé poplatníky.
 • Daň se platí v EUR – k případnému přepočtu na EUR se používá kurz Evropské centrální banky k poslednímu dni zdaňovacího období. Daň v EUR se uvádí s přesností na dvě desetinná místa.

Nastavení režimu OSS a vytvoření přiznání OSS v programu POHODA

Pro zpřístupnění režimu One Stop Shop v programu POHODA nejdříve zatrhnete volbu v Globálním nastavení přes hlavní nabídku Nastavení v sekci DPH – ostatní. Aby šla tato volba zatrhnout, je nutné mít povolenou práci s cizí měnou a povolit použití historických sazeb. Obě nastavení provedete v Globálním nastavení (sekce Cizí měny, DPH – ostatní).

Sazby DPH v EU nastavíte přes nabídku Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Sazby DPH v EU. Vyberete požadovanou zemi, měnu a typ výpočtu DPH. V účetnictví je možné přednastavit analytické účty DPH. Na záložce Sazby doplníte Typ sazby pro zvolenou zemi, procento DPH a platnost.

U skladových zásob je možné přednastavit Druh dodání na záložce Zaúčtování v části One Stop Shop. Tato volba je přístupná pouze v případě, že je režim OSS povolený v Globálním nastavení. Při vytváření dokladů je třeba nejdříve aktivovat One Stop Shop a následně zadávat položky. Režim OSS nastavíte u nového dokladu přes hlavní nabídku Záznam/OSS. V dialogovém okně vyberete Stát spotřeby a Druh dodání. Na základě zvoleného druhu dodání vstoupí údaje do přiznání. Vyberete Důkazní prostředky, které jste použili ke stanovení místa plnění. Dialog potvrdíte tlačítkem OK.

Doklad, který je v režimu OSS, je nutné zapsat položkově. Zapíšete název položky, množství a cenu. Do pole Druh dodání se přednastaví hodnota, kterou jste zvolili v dialogovém okně. V případě, že přenášíte skladovou položku, Druh dodání se propíše na základě zvoleného druhu dodání u skladové položky v agendě Zásoby ze záložky Zaúčtování.

Jestliže požadujete, aby doklad vstoupil do tuzemského přiznání k DPH, v poli Členění DPH použijete členění typu R. Pokud doklad do tuzemského přiznání k DPH vstupovat nemá, zvolíte členění DPH UN – nezahrnovat do přiznání DPH. Poté doplníte ostatní náležitosti dokladu (např. pole Odběratel) a doklad uložíte.

V případě opravného daňového dokladu v režimu OSS se v dialogovém okně zobrazí další pole DUZP původního dokladu. Pro vstup opravného dokladu do přiznání OSS záleží na tomto datu a na datu zdanitelného plnění na dokladu. Jestliže vytváříte opravný daňový doklad z původního dokladu, který byl také v režimu OSS, bude tento opravný doklad také v režimu OSS a pole DUZP původního dokladu bude předvyplněné.
 
Jak v programu POHODA nastavit režim One Stop Shop, se můžete názorně podívat v našem videonávodu.

Přiznání OSS vystavíte přes klávesu Insert a v otevřeném dialogovém okně vyberete příslušné zdaňovací období. Na rozdíl od jiných se přiznání OSS vystavuje pouze jako řádné, a to v měsíci, který následuje po zvoleném čtvrtletním zdaňovacím období. První přiznání vytváříte za 3. čtvrtletí a je nutné ho odeslat do 31. 10. 2021.

Pokud fakturujete do zemí EU v jiné měně než EUR, je nutné zadat do agendy Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek směnný kurz ECB k poslednímu dni příslušného zdaňovacího období, kterým se v přiznání OSS hodnota cizí měny přepočítá na euro. Výsledná daň za všechny státy spotřeby, upravená o případné opravy, se promítne ve formuláři do pole Celková částka k úhradě (EUR). V poli Přeplatek daně (EUR) se zobrazí částka pouze v případě, že je v daném státě za zdaňovací období plnění nižší než opravy.
 
Podrobnější popis vytvoření a odeslání přiznání OSS z programu POHODA naleznete v tomto videonávodu.Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AV kosmetika a make up
Dekorativní a nehtová kosmetika nejen pro TV, film, divadlo a reklamu.
eshop.magneticnail.cz

miklik.eu
Velkoobchod, maloobchod, e-shop kancelářskými, školními potřebami
www.miklik.eu

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme