Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pronájem a půjčování automobilů z pohledu daní, účetnictví a DPH


Ing. Filip Sinecký
9. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro krátkodobé využití může být vůz z autopůjčovny dobrou volbou. Náklady nejsou nikterak závratné ve srovnání s náklady na pořízení nového auta či na jeho dlouhodobý pronájem.

Foto: Fotolia

 

Existuje několik možností, jak využít auto a přitom ho nemuset vlastnit. V následujícím textu si přiblížíme režim a fungování pronájmu a půjčování automobilů, a to z pohledu DPH, účetnictví i daně z příjmů.


 
V minulém článku jsme se věnovali obecně DPH u automobilů, zejména v porovnání nových a ojetých vozidel (viz článek Nový a ojetý automobil v DPH). V následujícím textu si přiblížíme režim a fungování pronájmu a půjčování automobilů, a to z pohledu DPH a částečně i účetnictví a ostatních daní. Automobil je prostředkem pro dopravu ve smyslu § 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH).
 
Neustále potřebujeme přemisťovat sebe, zboží nebo zákazníky z místa na místo. Většinou pro tyto účely využíváme automobily. Ne každý však má „odvahu“ a chuť automobil (ať už osobní, či nákladní) pořizovat a vlastnit. Proto existuje několik jiných možností, jak automobil využít a přitom ho nemuset vlastnit. Konkrétně se jedná o možnost zápůjčky, a to krátkodobé i dlouhodobé, případně pořízení na splátky formou finančního leasingu, nebo dlouhodobého pronájmu formou operativního leasingu.
 
Někdo automobil nechce kupovat z principu. Jiný považuje náklady na vůz a jeho provoz za zbytečné. Další nemá kde parkovat. A někdo zase rád auta střídá. Pro všechny je řešením využití služeb autopůjčovny, nebo jedné z dalších forem „pronájmu“.
 
Pro krátkodobé půjčení (např. krátká služební cesta, odvoz materiálu většího objemu, než se vejde do firemních osobních aut apod.) může být vůz z autopůjčovny dobrou volbou. Náklady nejsou nikterak závratné ve srovnání s náklady na pořízení nového vozu či na jeho dlouhodobý pronájem.

Půjčení vozu v autopůjčovně

V případě půjčení vozu v autopůjčovně řidič nemusí řešit pojištění, servis či dálniční známku, vše je většinou v ceně půjčovného. V tomto případě odběratel (příjemce služby) obdrží daňový doklad za celkovou cenu vč. DPH, pokud je autopůjčovna plátcem.
 
Je-li příjemce služby rovněž plátcem DPH, a použije-li automobil ke svým ekonomickým činnostem, má nárok na odpočet ze zaplacené DPH za půjčení automobilu, jakožto i z následně zakoupených pohonných hmot při dodržení veškerých pravidel a podmínek ZDPH.
 
Při půjčení v autopůjčovně je třeba počítat s vratnou kaucí (zálohou), jejímž cílem je určitá pojistka proti případům, kdy zákazník vrátí půjčenou věc poškozenou, anebo ji třeba nevrátí vůbec. V okamžiku jejího přijetí účtuje půjčovna na vrub účtu finančních účtů, nejčastěji pokladny (např. 211), neboť většinou je vybírána v hotovosti. Protistranou je pak účet závazku z titulu této zálohy účtovaný např. na účet 324 – Přijaté zálohy.
 
Pokud zákazník vrátí půjčenou věc nepoškozenou, v dohodnutém termínu a neporuší‑li další výpůjční podmínky, je mu celá záloha (kauce) vrácena. Složená kauce na straně zákazníka je nedaňovým výdajem a na straně poskytovatele se nejedná o zdanitelný příjem.
 
Uhradí-li si však poskytovatel z této kauce náhradu škody, nebo uhradí-li nezaplacené nájemné, daňový režim se změní a v tomto případě bude čerpaná částka daňovým výdajem na straně zákazníka a zdanitelným příjmem na straně poskytovatele.
 
V případě, že se ze složené kauce (zálohy) čerpá částka na likvidaci vzniklé škody, měla by půjčovna rozlišovat mezi opravitelnou škodou (např. oprava odřeného laku), neopravitelnou škodou (např. totální zničení, odcizení, nevrácení věci).
 
U opravitelné škody bude půjčovna účtovat náklady na opravu nejspíš na účet 511 – Opravy a udržování. Vzhledem k tomu, že se nejedná z daňového hlediska o škodu dle § 25 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), která by byla pro účetní jednotku nedaňovým výdajem, bude účtovaný náklad také nákladem daňovým. Půjčovna bude nejspíš vymáhat náhradu škody po zákazníkovi. V tom případě bude pro půjčovnu zdaňovaným výnosem, účtovaným na příslušný účet účtové skupiny 64 – Jiné provozní náklady.
 
Je-li věc zcela zničena, nebo dokonce odcizena (nevrácena), bude se pak jednat o klasickou škodu (manko), s veškerými dopady do daní. Účetní zůstatková cena pronajatého automobilu, který je dlouhodobým hmotným majetkem, bude odúčtována při jeho vyřazení do účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady (např. 549).
 
Daňová zůstatková cena tohoto automobilu bude daňově uznatelným nákladem pouze do výše náhrady, a to buď od pojišťovny, nebo od zákazníka. Související výnos (účtovaný do účtové skupiny 64 – Jiné provozní náklady) bude zdanitelným výnosem.

Vratná záloha a smluvní sankce

Obecně je kauce (vratná záloha) účtována bez DPH, jelikož se nepředpokládá, že zákazník dostane nějaké protiplnění za tyto peníze. V případě, že nedojde k uplatnění kauce na náhradu škody a bude opravdu vrácena zákazníkovi, bude nadále mimo režim DPH. Ovšem v okamžiku, kdy by se mělo naplnit něco z výše uvedeného, tj. využití zaplacené kauce na náhradu škody, stává se zdanitelným plněním a měla by se zahrnout do režimu DPH.
 
Další samostatnou kapitolou je pak otázka, kdy se stává vratitelná kauce (záloha) předmětem DPH, kdy nastává DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění), kdy má příjemce povinnost odvést DPH z přijaté kauce a zda a kdy má její poskytovatel nárok na odpočet.
 
V rámci půjčování automobilů mohou mít jednotliví poskytovatelé i své „provozní podmínky“, nebo chceme-li výpůjční řád, kde mohou být sjednány i další sankce za nedodržení specifických podmínek (např. vrácení automobilu s nedoplněnou nádrží, nadměrné zašpinění vozidla apod.). V takových případech by se jednalo o smluvní sankce, které mají i svůj vlastní daňový režim.
 
Sice musí být účtovány již v okamžiku jejich uplatnění vůči zákazníkovi (účtová skupina 64, např. 644 – Smluvní pokuty), ale daňový dopad na zvýšení základu daně ve výnosech mají až v okamžiku jejich úhrady, tedy většinou započtení oproti složené vratné záloze.
 
Podle ZDP se základ daně snižuje o rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím období.

A naopak se základ daně zvyšuje o přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích.

Pronájem – leasing

Opustíme-li pole autopůjčoven, kde se převážně vyplatí uvažovat o krátkodobé zápůjčce, můžeme využít další formu využití automobilu bez nutnosti jeho koupě, a to je pronájem neboli leasing.
 
U finančního leasingu je financované vozidlo po celou dobu majetkem leasingové společnosti a jeho vlastnictví přechází na zákazníka na jeho konci. Finanční leasing předpokládá, že po skončení nájmu dojde k převodu vlastnictví předmětu leasingu z poskytovatele na příjemce.
 
Naproti tomu při operativním pronájmu se předmět nájmu vrací zpět poskytovateli, a tudíž vozidlo zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy.
 
Pokud z podmínek smlouvy na finanční leasing vyplývá, že příjemce po skončení finančního pronájmu předmět pronájmu odkoupí, půjde o dodání zboží a DUZP bude den předání předmětu leasingu příjemci (nájemci). Za splnění této podmínky a dalších podmínek dle ZDPH má plátce (příjemce předmětu leasingu) nárok na odpočet DPH na vstupu z celé hodnoty předmětu leasingu již v den převzetí předmětu leasingu do užívání.
 
Naopak u operativního leasingu je DPH zahrnována do jednotlivých splátek. Dá se říci, že operativní leasing z pohledu DPH funguje jako zápůjčka z autopůjčovny, tedy co aktuálně zaplatíme, to je s DPH a plátce si při splnění zákonných podmínek může tuto DPH ihned nárokovat zpět.
 
V rámci operativního leasingu jsou většinou zahrnuty i doprovodné služby plynoucí z vlastnictví vozidla (pojištění, zákonem stanovené poplatky). Zvláštní, finančně nákladnější variantou je full service leasing, který mimo to zahrnuje i zajištění servisních a asistenčních služeb.

Nájem dopravního prostředku a DPH

Při nájmu dopravních prostředků se obecně musí z pohledu ZDPH rozlišovat mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem dopravních prostředků. Hranicí mezi krátkodobostí a dlouhodobostí je 30 dní, u lodí pak 90 dní.
 
Při krátkodobém pronájmu dopravních prostředků je místem plnění místo, kde zákazník dopravní prostředek skutečně fyzicky přebral k jeho užívání. Pro posouzení, zda se jedná o krátkodobý nájem, je důležité posoudit, zda splníme podmínku nepřetržitého držení nebo užívání dopravního prostředku – automobilu po dobu maximálně 30 dní.
 
Při dlouhodobém nájmu automobilu nad 30 dní je pak místem plnění při poskytnutí pronajatého automobilu osobě nepovinné k dani místo, kde má vydlužitel (nájemce, uživatel vypůjčeného vozu) sídlo nebo místo pobytu.
 
Pokud by však ve vztahu k třetím zemím došlo ke skutečné spotřebě v jiném místě, než je místo plnění podle základního pravidla nebo pravidla pro místo plnění při krátkodobém pronájmu, pak je místo plnění v místě skutečného užití.
 
To znamená, že bude-li dle předchozích podmínek místo plnění stanoveno v ČR, ale ke skutečnému užití automobilu dojde ve třetí zemi, bude místo plnění ve třetí zemi. A naopak, bude-li místo plnění ve třetí zemi a skutečně bude automobil používán v tuzemsku, bude místo plnění v tuzemsku.
 
S tím souvisí právě podmínky fakturace a účtování DPH, zda s DPH, nebo bez DPH, zda se použije reverse charge (přenesení daňové povinnosti), či nikoliv.

Příklad

Společnost X (plátce DPH) ze Slovenska pronajme společnosti Y (plátci DPH) z České republiky automobil. Vlastníkem vozidla je slovenská společnost, ale jezdit bude na českých silnicích. Pokud by se jednalo o dlouhodobý pronájem, tj. více než 30 dní, bude slovenská firma X fakturovat české společnosti Y bez DPH a česká firma vykáže ve svém přiznání přes reverse charge (přenesení daňové povinnosti), jako při klasickém intrakomunitárním obchodním styku.
 
Kdyby šlo o krátkodobý pronájem do 30 dnů, tak je místo plnění tam, kde bude auto skutečně předáno do užívání. Lze prokázat zápisem, předávacím protokolem, smlouvou apod. Pokud slovenská firma X předá do užívání automobil společnosti Y v České republice, bude fakturovat s českou DPH. Pokud ale dojde k faktickému předání automobilu společnosti Y do užívání na Slovensku, bude slovenský poskytovatel automobilu (společnost X) fakturovat se slovenskou DPH.
 
 
Související článek:
Nový a ojetý automobil v DPH
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela
25. 4. 2019 8:59:14
Dobrý den,
mám otázku. Firma, ve které pracuji vlastní 4 osobní automobily pro servisní techniky. Jelikož jsme momentálně přišli o dva zaměstnance, jeden vůz bude zcela nevyužit, přemýšlíme, že bychom ho pronajaly společníkovi, který je OSVČ po dobu kdy ho nebudeme potřebovat. Jednalo by se tedy o dlouhodobý nájem. Jak by vypadalo účtování z pohledu firmy i z pohledu OSVČ? Oba jsou plátci DPH.

Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Yevhen
10. 8. 2018 0:40:58
Chcú auto
Hlášení závadného obsahu

Vladimir Melanchuk
16. 9. 2017 22:06:16
Dobrý den, měl bych dotaz k případu, kdy s.r.o. není plátce DPH a pronajímá nákladní vozidlo od plátce DPH z Německa a dodává tím vozidlem zboží z Česka do Německa. Přijatou fakturu z DPH od Německé osoby účtujeme v plně výši do nákladu. Nemám ale jistotu že postupuji správně. Jak to mělo vypadat podle Váši názoru? Děkuji předem, Vladimir Melanchuk
Hlášení závadného obsahu

Martin
16. 2. 2016 9:44:25
Dobrý den, pořídili jsme osobní automobil na full service leasing a každý měsíc nám chodí faktura za leasing. Chtěl bych se zeptat, zda je možné u tohoto leasingu si uplatnit celé DPH při přijetí faktury, pokud je automobil používán i pro soukromé účely (cca 100 km měsíčně).Tyto soukromé km fakturujeme dále zaměstnanci a ten nám je zaplatí do pokladny (z fakturované částky odvádíme samozřejmě i DPH). Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Martin
8. 2. 2016 23:10:40
Dobrý den,
tuzemská podnikající fyzická osoba používá pro podnikání automobil pronajatý od fyzické osoby s bydlištěm na Slovensku. Vozidlo není v ČR přihlášeno k dani silniční, neboť není v ČR registrováno. Je možné nájemné uplatnit jako daňově uznatelný výdaj? Lze na toto vozidlo uplatnit paušální výdaj na dopravu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Filip
8. 1. 2016 14:57:02
Pro Evu S. - Dobrý den. V principu z daňového hlediska by problém být neměl. Možná jen,pokud omezuje leasingová smlouva. Doporučuji prodiskutovat s poskytovatelem financování.
Hlášení závadného obsahu

Eva Skutilová
8. 1. 2016 12:36:12
Dobrý den,
je možné, aby a.s., plátce DPH dlouhodobě pronajímala auto do zahraničí, pokud je vůz na leasing? Tedy bude ve VTP leasingová společnost psaná jako majitel, provozovatel česká a.s., ale auto pronajímáno ven?

Pokud to možné není a a.s. by měla auto na úvěr, tedy bude ve VTP psaná jako majitel a zahraniční firma jako provozovatel?

Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
27. 9. 2015 8:42:57
Dobrý den, jak budu účtovat, když nám auto pronajme fyzická osoba? Měsíčně jim budeme platit určitou část a veškeré další výdaje - pohonné hmoty, dálniční známky apod. budeme hradit již sami. Jak to pak zaúčtuji? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
4. 11. 2014 8:53:28
pro Eriku:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-20-dil/
Hlášení závadného obsahu

Erika
22. 9. 2014 9:47:55
Dobrý den,
firma s.r.o., plátce DPH, bude pronajímat svým zaměstnancům pro soukromé účely auta dle smlouvy o nájmu, jedná se většinou o krátkodobé. Jak mám správně účtovat? A je lepší si k tomu vést i předávací protokol? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Alena
12. 8. 2014 12:09:08
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám zaúčtovat zapučení náhradního vozu ze servisu kde se firemní auto opravuje
Hlášení závadného obsahu

Filip
11. 6. 2014 10:59:15
Dobrý den Markéto27, ano v principu to možné je.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
11. 6. 2014 10:52:01
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pro naši firmu pracuje subdodavatel, kterému by naše firma firma chtěla zapůjčit-pronajmout vozidlo, s tím, že by si hradil veškeré náklady na pohonné hmoty.Je toto možné?
Hlášení závadného obsahu

Palhanec
30. 4. 2014 12:04:38
Prosím mám dotaz o pronájmu vozidla, které vlastním v majetku.
Pronajmu dlouhodobě vozidlo (cca 1 rok), kdo bude hradit opravy? Může být ve smlouvě, že veškeré opravy si hradí pronajímatel, popřípadě jak to bude s technickým zhodnocením vozidla.
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
30. 4. 2014 9:25:30
Dobrý den. Měla bych dotaz ke smlouvě o výpůjčce osobního automobilu bezplatně, a to od občana pro s.r.o. v roce 2014 dle §2193 a násl.zák. č.89/2012 Sb. Jedná se mi i o to jak postupovat při výpůjčce vozidla v roce 2014 z hlediska DPH, jestli lze uplatňovat DPH na vstupu z PHM, režie...v s.r.o. za vypůjčené vozidlo. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Filip
10. 4. 2014 10:01:05
Dobrý den. Toto je velmi problematické téma. Když pomineme nebezpečí posouzení jako Švarc systém, což je jiné téma, tak povinnost doložit cenu obvyklou je na Vašich bedrech, což si asi správně uvědomujete, ale důkazní břemeno, že to není tak, jak tvrdíte už má správce daně. Nicméně souhlasím, že ceny z autopůjčoven jsou vysoké. Jak ta auta pořizuje to SRO? Nemá je třeba na operativní leasing, nebo i finanční? To je také určitá cena pronájmu... :-) Případně se lze doptat firem v okolí. Teoreticky by se dalo vycházet i z přidaňování 1% VC automobilu zaměstnancům. Bohužel ani jedna z variant není všespásná, ale máte-li to takto nepříliš šťastně nastavené, prozatím moc dalších možností tam nevidím.
Hlášení závadného obsahu

Josef Novák
9. 4. 2014 8:42:15
Dobrý den. Měl bych dotaz k případu, kdy s.r.o. pronajímá firemní vozidla svým obchodním zástupcům, kteří nejsou zaměstnanci, ale OSVČ a poskytují zprostředkovatelské služby na základě mandátní smlouvy. Jakým způsobem stanovit v tomto případě nájemné ve výši obvyklé (§23 ZDP)? Pokud by s.r.o. chtěla pro nájemné stanovit cenu například dle autopůjčoven pro stejné nebo obdobné vozidlo, vycházejí ceny za zapůjčení vozidla velmi vysoko. Je možno nájemné stanovit jinak ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

20. 1. 2022 | Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BScom s.r.o.
Prodej a servis výpočetní techniky, elektroniky a software.
www.bscom.cz

M M s.r.o.
Prodej jízdních kol ACSTAR a cyklistického příslušenství.
www.acstar.cz

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,085 Kč
21,45 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru