Kontrolní výkaz k DPH


Ing. Michal Kadlec
4. 8. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podávání kontrolního výkazu DPH plátce čeká od roku 2016 a bude pouze elektronické.

Foto: Fotolia

chystase
 

Od 1. ledna 2016 nás čeká další povinný výkaz k přiznání k DPH – a to kontrolní výkaz. Na druhou stranu tento výkaz nahradí i některé výkazy, které musíme dnes v souvislosti s daní z přidané hodnoty na finanční úřad posílat.


 
Zavedení kontrolního výkazu bylo navrženo z důvodu zlepšení výběru daní, omezení daňových podvodů u DPH, a tím i posílení postavení poctivých daňových subjektů. Podobný kontrolní výkaz je již zavedený např. na Slovensku. Na Slovensku však platí sankce za porušení povinností v souvislosti s kontrolním výkazem ve výši až 10 000 Eur (při opakovaném porušení až 100 000 Eur). U nás budou sankce více než symbolické – až 1 000 Kč (resp. až 5 000 Kč při opakovaném porušení).
 
Kontrolní výkaz podává plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce (nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění), a to za zdaňovací období, ve kterém byl povinen přiznat daň.
 
Kontrolní výkaz podává také plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku (nebo který poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění).
 
Kontrolní výkaz se bude týkat těchto plátců:
 • příjemce (resp. poskytovatele) zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku,
 • který zaplatil (resp. přijal) zálohu na budoucí zdanitelné plnění,
 • pořídil zboží z jiného členského státu,
 • který přijal služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku,
 • kterému bylo osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
 • kterému bylo dodáno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu,
 • kterému bylo poskytnuto (resp. který poskytl) plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
 • který má při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato nárok na odpočet daně.
 
Kontrolní výkaz se nebude týkat:
 • identifikované osoby,
 • osoby, která není plátcem DPH.
 
Kontrolní výkaz nebude podávat plátce, který:
 • uskuteční pouze zdanitelná plnění pro osoby, které nejsou plátci,
 • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
 • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně,
 • neuskuteční žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku.
 
Do kontrolního výkazu budeme uvádět podle daňového dokladu (kromě zjednodušeného daňového dokladu):
 • daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo (resp. na druhé straně – který uskutečnil zdanitelné plnění nebo daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě),
 • evidenční číslo daňového dokladu (uvedené plátcem, který daňový doklad vystavil),
 • rozsah a předmět plnění,
 • den uskutečnění plnění (nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň),
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně (v české měně).
 
Pokud plátce provedl opravu základu daně a výše daně nebo opravu výše daně v jiných případech, uvede v kontrolním výkazu podle opravného daňového dokladu tyto údaje:
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo opravného daňového dokladu,
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní,
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečněné zdanitelné plnění celkem.
 
Plátce, který je povinen nebo oprávněn opravit odpočet daně, uvede v kontrolním výkazu podle přijatého opravného daňového dokladu (nebo jiného dokladu) tyto údaje:
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění,
 • evidenční číslo opravného daňového dokladu uvedené plátcem, který daňový doklad vystavil,
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní,
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou plátce uhradil nebo má uhradit za přijaté zdanitelné plnění celkem.

Podání kontrolního výkazu

Plátce je povinen podat kontrolní výkaz pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně (formát XML) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (tedy ve stejném termínu jako přiznání k DPH).
 
Před uplynutím lhůty k podání kontrolního výkazu může plátce nahradit kontrolní výkaz, který již podal, opravným kontrolním výkazem.
 
Pokud plátce, který podal kontrolní výkaz, zjistí po uplynutí lhůty pro podání kontrolního výkazu, že uvedl chybné nebo neúplné údaje, je povinen do 15 dnů ode dne zjištění chybných nebo neúplných údajů podat následný kontrolní výkaz, ve kterém uvede pouze rozdíly mezi opravenými a původními údaji.
 
Pokud nebyl kontrolní výkaz podán v zákonné lhůtě, správce daně vyzve plátce k jeho podání. Pokud vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo úplnosti podaného kontrolního výkazu nebo o pravdivosti údajů v něm uvedených, sdělí správce daně tyto pochybnosti plátci, který podal kontrolní výkaz a vyzve ho, aby se k nim vyjádřil, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil a nepravdivé údaje opravil nebo pravdivost údajů řádně prokázal, a to do 15 dnů od doručení této výzvy.
 
V souvislosti se zavedením kontrolního výkazu se naopak zruší některé povinnosti plátce daně, a to:
 • zrušení režimu přenesení daňové povinnosti v souvislosti s:
  • dodáním zlata,
  • obchodováním s povolenkami na emise skleníkových plynů,
  • dodáním „odpadu a šrotu“,
  • poskytnutí stavebních nebo montážních prací,
 • vedení evidence pro účely DPH,
 • vedení evidence pro účely DPH v souvislosti se zvláštním režimem pro investiční zlato.
 
Do roku 2016 samozřejmě může dojít ještě k určitým změnám.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
UDP AUSTRIA s.r.o.
Nejen účetní, který Vás podrží
www.udpa.cz

ALTEN 96, s.r.o.
společnost, zabývající se výrobou, prodejem a montáží stínící techniky
www.alten.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme