Informace k novele zákona o DPH od 1. 7. 2017


Redakce
7. 7. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V červenci 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH.

Foto: 123RF

 

Dne 16. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 170/2017 Sb., jehož třetí část obsahuje změny týkající se zákona o dani z přidané hodnoty. Účinnost tohoto zákona nastala 1. 7. 2017. Jaké změny v oblasti DPH tedy přináší?


 

Změny v pojmosloví – § 4

Definice „nového dopravního prostředku“ se rozšířila na všechna motorová pozemní vozidla, jsou to tedy i vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky).

Dále dochází ke zpřesnění definice „obchodního majetku“. Osoba povinná k dani při pořízení určité majetkové hodnoty určí, zda, kdy (ihned nebo s určitým časovým odstupem) a v jaké části ji zařadí do svého obchodního majetku.

Vymezení „dlouhodobého majetku“ se doplnilo zásadou, podle které se v případech, kdy plátce pořizuje tento majetek formou finančního leasingu, považuje tento majetek pro účely DPH za dlouhodobý majetek uživatele.

Společnost (dříve sdružení)

Specifická úprava registrace a postupů při správě daně u společnosti se ruší a nově se postupuje podle obecných principů DPH. Nové podmínky jsou postaveny na individuálním působení každého člena (společníka), tzn. každý společník sleduje svůj obrat samostatně.

Dále si společník povede v evidenci pro účely DPH veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i v rámci společnosti) a bude je také uvádět v daňovém přiznání. V souhrnném hlášení zaznamená údaje o svých uskutečněných přeshraničních plněníchv kontrolním hlášení pak údaje o svých uskutečněných a přijatých plněních.

Při vystavování daňových dokladů se na každého společníka, který uskutečňuje ekonomickou činnost v rámci společnosti, vztahují ustanovení § 27 a násl. zákona o DPH.

Při rušení registrace postupuje každý společník jako každý jiný plátce. Společníci, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, mohou využít přechodné období a postupovat podle ní dále při uplatňování DPH, nejdéle však do 31. 12. 2018.

Místo plnění

Do ustanovení § 10 zákona o DPH se doplňuje vymezení pojmu „služby vztahující se k nemovité věci“. Takovouto službou je pouze služba, která má dostatečně přímou souvislost s danou nemovitou věcí. Tato zásada vyplývá z přímo použitelného prováděcího nařízení Rady EU s účinností od 1. 1. 2017.

Do ustanovení § 11 odst. 2 zákona o DPH se zakotvuje zásada, podle které nemá plátce za daných okolností nárok na odpočet daně na vstupu uplatněné z titulu pořízení zboží v tuzemsku. Jedná se o situaci, kdy tuzemský plátce pořizuje zboží z jiného členského státu s tím, že zboží není přepraveno do státu, který vydal DIČ, pod nímž plátce zboží pořizuje, ale je přepraveno do odlišného členského státu.

Vznik povinnosti přiznat daň – § 20a

Novela také zpřesňuje pravidlo pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění. Povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty vzniká pouze v případě, je-li ke dni přijetí úplaty dostatečně známo zdanitelné plnění.

Uskutečnění zdanitelného plnění – § 21

Při dodání zboží se podle obecného pravidla považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem, ke kterému dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, popř. v okamžicích vymezených v § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH. Den převzetí zboží již není určující.

Při poskytnutí služby se pak zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu, s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, přičemž záleží na tom, který den nastane dříve. V zákoně o DPH již není uvedena vazba na den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému.

Dále dochází ke zrušení definice opakovaného plnění. V případě dodání zboží či poskytnutí služby, které probíhá po dobu delší než  dvanáct měsíců, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, kdy bylo poskytování tohoto plnění započato.

Oprava základu daně – § 42

Nově se může provést oprava základu a výše daně, a to v případě, že při pořizování zboží formou finančního leasingu dojde při převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele ke změně výše úplaty nebo pokud k převodu vlastnického práva z jakéhokoliv důvodu nedojde.

Oprava se provede ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převodu vlastnického práva, popř. ve kterém nastala skutečnost, kvůli níž k převodu vlastnického práva na uživatele nedošlo.

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – § 51, § 57

Povinnost přiznat plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně vzniká ke dni jeho uskutečnění. Pokud je před uskutečněním tohoto plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty pouze v případě, jestli je toto plnění ke dni přijetí úplaty dostatečně známo.

Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do čtyř let v denním režimu, pokud tyto služby poskytuje stát, kraj, obec, organizační složka státu, kraje nebo obce, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha nebo jeho městská část, příspěvková organizace nebo nestátní nezisková organizace pro děti a mládež.

Vyrovnání a úprava odpočtu daně – § 77, § 78e

Vyrovnání nebo úpravu původně uplatněného odpočtu daně plátce musí provést při nedoložených případech zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku.

Vracení daně osobám se zdravotním postižením – § 85

Osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň zaplacená u motorového vozidla, ji nově musí zcela nebo v poměrné výši vrátit na účet správce daně, pokud vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo vozidlo pronajme ve lhůtě pěti let od vrácení daně.

Režim přenesení daňové povinnosti – § 92b až § 92ea

Novela zavádí režim přenesení daňové povinnosti při:
  • poskytnutí zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata,
  • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci,
  • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci,
  • dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky,
  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem.

Skupina, skupinová registrace – § 5c, § 95a

Za práva a povinnosti skupiny vyplývající z daňových zákonů odpovídají společně a nerozdílně členové skupiny, a to jak za doby existence skupiny, tak po jejím zrušení či po zániku jejich členství ve skupině. Platí to jak pro hmotněprávní povinnosti, tak pro povinnosti procesní povahy, v rovině nalézací i v rovině platební nebo vymáhací.

Osoba, na kterou přechází nebo se převádí jmění při přeměně člena skupiny (tento člen nezaniká) a která je v okamžiku přeměny nově vzniklou osobou, se stává členem skupiny.

Podání daňového přiznání v insolvenci – § 99b, § 101b

V případě rozhodnutí o úpadku plátce nedochází ke vzniku samostatných zdaňovacích období, ale stávající období skončí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala účinnost rozhodnutí o úpadku.

K období před účinností rozhodnutí o úpadku se váže povinnost podání daňového přiznání do 30 dnů od tohoto dne.

Daňové období za zbývající část zdaňovacího období se podává v obecné lhůtě 25 dnů po skončení zdaňovacího období nebo ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, pokud by tato lhůta uplynula později.

Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba – § 106a, § 106aa

K institutu nespolehlivého plátce se zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně.

Pokud se stane nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Pokud se stane nespolehlivá osoba nebo plátce členem skupiny, stává se tato skupina nespolehlivým plátcem.

Pokud dojde ke zrušení registrace nespolehlivého plátce – skupiny, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy skupina přestala být plátcem.

Ručení příjemce zdanitelného plnění – § 109

Příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem v případě, že úplata za plnění je, byť jen částečně, poskytnuta virtuální měnou.

Kontrolní hlášení a daňové přiznání

V souvislosti s novelou zákona o DPH vydává Generální finanční ředitelství aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH, aktualizovaný formulář „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ a související „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty“.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marci
6. 10. 2017 10:11:03
Prosím o vysvětlení novelizace §21 v praxi
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2023

6. 12. 2022 | Osobám samostatně výdělečně činným, které se dobrovolně účastní nemocenského pojištění, se od roku 2023 zvýší minimální výše platby pojistného. Budou platit nově 168 Kč (místo 147 Kč). Nezapomeňte si tedy upravit platbu již za leden. Pokud byste totiž zaplatili méně, než je nově stanovené minimum, znamenalo by to pro vás zánik účasti na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetnictví Šepsová s.r.o
Kompletní řešení pro daně a účetnictví. Zpracování, kontrola a dohled.
www.sepsova.com

Hana Sítková
Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd.
www.uctotrutnov.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,32 Kč
-0,035 Kč
23,12 Kč
0,122 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 06.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme