Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Faktura – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad


Ing. Dagmar Halabrinová
6. 6. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňové doklady vystavují plátci daně z přidané hodnoty.

Foto: Fotolia

 

Jak správně vystavit fakturu, aby byla daňovým dokladem? Kdy je možné vystavit zjednodušený daňový doklad? Jaké náležitosti musí daňové doklady obsahovat? Odpovědi na tyto otázky naleznete v dnešním článku.


 
Daňové doklady vystavují plátci daně z přidané hodnoty. Plátci DPH jsou subjekty, které se dobrovolně přihlásily do systému placení daně z přidané hodnoty, nebo se staly plátci ze zákona.
 
Nejčastějším důvodem pro povinnou registraci je překročení obratu (§ 6 zákona o DPH, dále jen „ZDPH“). Pokud jejich obrat za 12 bezprostředně předcházejících měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, stanou se plátci od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obrat byl překročen. Dojde-li tedy k překročení obratu v měsíci květnu 2016, jsou plátci DPH od 1. 7. 2016.
 
Nejsou-li podnikatelé plátci DPH, nesmí daňový doklad vystavit. Pokud se tak stane, mají povinnost daň vyčíslenou na dokladu finančnímu úřadu uhradit (§ 108 odst. 1 písm. i) ZDPH).
 
Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti (dle § 29 ZDPH):
 • označení osoby, která uskutečňuje plnění (dodavatel),
 • DIČ osoby, která uskutečňuje plnění,
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (odběratel),
 • DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den vystavení daňového dokladu,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty,
 • jednotkovou cenu bez daněslevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně – tato daň se uvádí v české měně.
Označením se rozumí uvedení názvu a sídla. Sídlem (dle § 4 odst. 1 písm. i) ZDPH) je adresa místa vedení firmy, tedy místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí, nebo místo, kde se vedení schází. Pokud nemá fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu.
 
Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne přijetí platby nebo ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 28 ZDPH).
 
Doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad (§ 30 ZDPH), pokud celková částka za plnění není vyšší než 10 000 Kč. Zjednodušený daňový doklad obsahuje méně náležitostí, zejména zde není nutné uvádět identifikaci kupujícího.
 
Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat:
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • výši daně (neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku včetně daně).
Den uskutečnění zdanitelného plnění (§ 21 ZDPH) patří mezi povinné náležitosti daňového dokladu. Tento den určuje, ve kterém zdaňovacím období dodavatel daň odvede. Je nutné jej tedy stanovit správně. Pokud DPH není uhrazena včas, mohou být doměřeny sankce.
 
Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Jak se určí den zdanitelného plnění ve vybraných případech, vidíte v následující tabulce.
 
Dodání zboží Poskytnutí služby
 • při prodeji podle kupní smlouvy je rozhodující okamžik, kdy dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, tedy den dodání
 • v ostatních případech, zejména při dodání zboží občanům, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den skutečného převzetí zboží
 • dnem poskytnutí služby
 • dnem vystavení daňového dokladu
 • dnem zaplacení
Rozhoduje okamžik, který nastane dříve.
Pokud přijmete zálohu na tato plnění, daň se vyčíslí ke dni přijetí úplaty.

 
V § 21 ZDPH je stanoveno, jak se určí den zdanitelného plnění v ostatních případech, např. při dodání nemovité věci, při dílčích a opakovaných plněních apod.

Vystavení faktury

1. Označení dokladu a číslo dokladu

Pojem faktura není zákonem upraven. Je to termín, kterým se označuje účet za poskytnutou službu, prodaný výrobek nebo zboží. Pokud je firma plátcem DPH, používá k textu faktura dodatek, že jde o daňový doklad. Neplátci DPH tento dodatek nepoužívají.
 
2. Označení dodavatele

Identifikace subjektu, který doklad vystavuje. Kromě názvu společnosti nebo jména podnikatele se uvádějí další praktické informace, které zákazník může potřebovat v souvislosti se zaevidováním dokladu.
 • Název: Uvádí se název firmy, který je zapsaný ve veřejném rejstříku. Fyzická osoba uvádí jméno a příjmení.
 • Sídlo: Právnické osoby uvádějí své sídlo a fyzické osoby bydliště. Může být uvedena i provozovna. Provozovna je místo, kde je živnost provozována, např. umístění prodejny nebo kanceláře.
 • IČ (identifikační číslo): Identifikační číslo je osmimístné číslo, které právnickým osobám přiděluje rejstříkový soud. Fyzická osoba uvádí identifikační číslo, které jí přidělil živnostenský úřad. Jde o unikátní číslo.
 • DIČ (daňové identifikační číslo): Daňové identifikační číslo používají plátci DPH. Pokud dodavatel plátcem DPH není, DIČ nevyplňuje. Někteří dodavatelé uvádějí informaci „nejsme plátci DPH“. Daňové identifikační číslo se skládá ze dvou částí. První je kód země, v České republice se používá zkratka CZ. V druhé části naleznete nejčastěji u právnické osoby identifikační číslo a u fyzické osoby rodné číslo.
 • Logo dodavatele: Obrázek s logem nebo případně firemní slogan. Logo je součástí firemní image a pomáhá identifikovat firmu.
 • Kontakt na dodavatele (e-mail, telefon, webové stránky): Může se stát, že na faktuře bude nějaká nejasnost nebo chyba. Je vhodné uvést kontakty na osobu, která zákazníkovi pomůže nejasnost odstranit nebo chybu napravit. Uvádí se kontakt na osobu, která doklad vystavila.
 • Odkaz na zápis ve veřejném rejstříku: Uvádí se evidence, ve které jsou tyto osoby zapsány. Právnické osoby se odkazují na zápis ve veřejném rejstříku včetně uvedení spisové značky. Fyzické osoby vyplní informaci, že jsou zapsány v rejstříku živnostenském.
3. Označení odběratele
 
Identifikační údaje odběratelů naleznete v databázi ARES (administrativní registr ekonomických subjektů).
 • Konečný příjemce: Vyplňuje se, pokud se liší fakturační adresa od adresy, kam si přeje zákazník doklad zaslat.
4. Číslo objednávky
 
Uvádí se na žádost odběratele. Umožňuje zákazníkovi lépe identifikovat, který zaměstnanec službu, výrobek či zboží objednal.
 
5. Variabilní symbol
 
Variabilní symbol se používá při bezhotovostní úhradě faktury. Tento symbol je ve většině případů totožný s číslem faktury. Nicméně není to nutností. Variabilní symbol může být také číslo smlouvy, číslo objednávky apod. Odlišný variabilní symbol od čísla faktury se vyskytuje zejména při pravidelných fakturacích ve stejné výši, kdy si tak druhá strana může nastavit trvalý příkaz (částka ani variabilní symbol se nemění).
 
6. Konstantní symbol
 
Identifikuje v rámci bezhotovostního styku typ platby. Nyní není potřeba při zadávání bankovních příkazů symbol uvádět, s výjimkou plateb, které plynou do státního rozpočtu. Ve fakturách se s ním často setkáte. V případě zboží se používá symbol 0008u služeb 0308.
 
7. Číslo bankovního účtu
 
Číslo účtu, na který má být faktura uhrazena.
 
8. Způsob platby
 
Upřesňujete, jak má být faktura hrazena, např. převodem, hotově, zápočtem, dobírkou.
 
9. Způsob dopravy
 
Uvedete, jaký si zákazník zvolil způsob doručení zboží. Zboží můžete dopravovat např. pomocí pošty, vlastní přepravou nebo si přepravu může zajistit zákazník sám.
 
10. Datum vystavení
 
Den, kdy se doklad vystavuje. Účetní doklady by se měly vystavovat bez zbytečného odkladu. Ve většině případů se vyhotovuje ihned po dodání nebo poskytnutí služby. Splatnost je často vázána na den vystavení, z toho tedy vyplývá, že čím dříve doklad vystavíte, tím dříve dostanete zaplaceno. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne přijetí platby nebo ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
 
11. Datum splatnosti
 
Den, kdy má být nejpozději faktura uhrazena. Den splatnosti je stanoven ve smlouvě, objednávce nebo může být dohodnut ústně.
 
12. Text faktury
 
Většinou jde o úvodní větu, po které následuje specifikace předmětu fakturace.
 • Předmět fakturace
Uvádí se název prodaného zboží nebo služby, kterou jste zákazníkovi poskytli.
 
13. Cena za měrnou jednotku
 
Uvádí se i cena za měrnou jednotkupočet měrných jednotek. Pokud zákazníkovi poskytnete slevu, je zde většinou vyčíslena také.
 
14. Sazba DPH
 
Sazbu uvádějí pouze plátci daně.
 
15. Tabulka s daňovou rekapitulací
 
Uvádí se celková cena bez daně, výše daně, cena celkem včetně DPH. Tyto informace uvádějí pouze plátci DPH. Neplátci uvádějí pouze konečnou cenu.
 
16. Razítko a podpis
 
Nejde o povinné náležitosti faktury. Někteří zákazníci tyto položky mohou vyžadovat, ale jejich žádost nemá oporu v zákoně.
 
Na daňových dokladech není povinností uvádět číslo bankovního účtu, variabilní symbol nebo číslo objednávky. Z výše uvedeného textu je však patrné, že je vhodné tyto údaje na dokladech zaznamenat.
 

Vzor faktury – daňového dokladu


Zdroj: Praktický průvodce fakturací aneb jak správně vystavovat faktury a další doklady
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

petrsss7
12. 10. 2018 13:17:08
Dobrý den
myslím, že nejjednodušší je si na to pořídit nejaky program..podle vasich potreb
jsou zadarmo i slozitejsi za pár kacek
Hlášení závadného obsahu

Lída
18. 1. 2018 10:36:55
Mohu zapsat do daňové evidence plátce DPH Fakturu na částku 2000,00 Kč jako paragon? Dodavatel neuvedl na faktuře DIČ ani IČO, faktura je hrazena převodem.Poraďte, jestli si mohu uplatnit DPH na vstupu.
Hlášení závadného obsahu

D. Halabrinová
15. 7. 2016 14:11:31
Dobrý den, souhlasím, že úplně znění § 29 odst. 1 písm. h) zní: Náležitostí daňového dokladu je den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu.
Účelem článku nebylo citovat znění zákona a vystihnout všechny možné situace, ale spíše naznačit, jak při vyplnění faktury (daňového dokladu) v účetním programu postupovat.
Hlášení závadného obsahu

Tereza K.
14. 7. 2016 15:33:48
Obávám se, že se autorka článku mýlí. Datum uskutečnění zdanitelného plnění není povinnou náležitostí daňového dokladu, pokud je shodný s datem vystavení daňového dokladu, stačí uvést datum vystavení dokladu (viz § 29 odst. 1 písm. h) Pokud se mýlím já, dejte mi vědět. Díky.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Všichni důchodci obdrží v prosinci 5 000 Kč

24. 11. 2020 | Příspěvek ve výši 5 000 Kč dostanou všichni důchodci, tzn. jak ti, kteří pobírají starobní důchod, tak ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi. O příspěvek není nutné žádat, obdrží jej stejným způsobem jako standardně pobíraný důchod, tedy na účet nebo poštovní poukázkou, a to v průběhu prosince 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Gabex s.r.o.
Prodejce širokého sortimentu šachtových poklopů a tvarovek IGLÚ.
www.gabex.cz

Jarmila Svobodová
Vedení účetnictví a daňové evidence
jarmilasvobodova.wbs.cz

Daňový kalendář

25. 11. 2020 Přiznání DPH (za říjen 2020)
25. 11. 2020 Souhrnné hlášení (za říjen 2020)
25. 11. 2020 Kontrolní hlášení (za říjen 2020)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

Další termíny

Kurzovní lístek

26,26 Kč
-0,045 Kč
22,13 Kč
0,027 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru