Dodání a pořízení nového automobilu v rámci EU


Ing. Michal Kadlec
11. 2. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dodání nového dopravního prostředku v rámci EU je vždy zdaněno až v zemi, kde bude využíván.

Foto: 123RF

 

Obchodování s novými automobily v rámci EU má na rozdíl od obchodování s běžným zbožím v oblasti DPH některá svá specifická pravidla. Než prodáme nebo pořídíme nový automobil v rámci EU, měli bychom tato pravidla znát.


 
Tato specifická pravidla neplatí pouze pro nové automobily, ale obecněji pro nové dopravní prostředky.

Novým dopravním prostředkem rozumíme:
  1. Motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km.
  2. Loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti.
  3. Letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu.
Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků lodí a letadel rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo vlastníkovi nebo první den, kdy kupující nebo vlastník je oprávněn s dopravním prostředkem nakládat. A to ten den, který nastane dříve, nebo den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely.

Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se považuje:
  • den, kdy bylo vozidlo registrováno k provozu ve státě výrobce, nebo
  • den, kdy nastala povinnost toto vozidlo ve státě výrobce registrovat,
a to ten den, který nastane dříve.

Pokud není povinnost vozidlo registrovat ve státě výrobce, je dnem prvního uvedení do provozu:
  • den, kdy bylo vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem, nebo
  • den dodání kupujícímu nebo jeho vlastníkovi, nebo
  • den, kdy kupující nebo vlastník s ním mohl nakládat,
a to ten den, který nastane dříve, nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí účely.

Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven, považuje se za den prvního uvedení do provozu den, kdy byl vystaven doklad o prodeji.

Plátce daně dodává nový automobil jinému plátci v EU

Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Toto osvobození je přiznáno v případě, že je nový dopravní prostředek prokazatelně přepraven do jiného členského státu.

Plátce toto dodání vykáže v přiznání k DPH na ř. 20 „Dodání zboží do jiného členského státu“ a uvede jej současně v souhrnném hlášení. V kontrolním hlášení se tento prodej neprojeví.

Spolu s přiznáním k DPH a souhrnným hlášením podává prodávající „Hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu“. Jeho formulář najdete na webu Finanční správy.

Plátce daně dodává nový automobil neplátci v EU

Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet, pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii vystaveného daňového dokladu.

Takovéto plnění se neuvádí do souhrnného ani kontrolního hlášení a v přiznání k DPH jej uvedeme do řádku č. 23 „Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě“.

Osoba, která není plátcem, příležitostně dodá nový automobil do EU

Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v tuzemsku.

Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u svého místně příslušného správce daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání nového dopravního prostředku předloží toto daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu. Tuto lhůtu nelze prodloužit.

Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na požádání správce daně neposkytne informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.

Ačkoliv za běžných okolností by tato osoba žádné přiznání k DPH nepodávala, v tomto případě jej podat může, a to v „šibeniční“ lhůtě 10 dnů od dodání – a tímto podáním si nárokovat odpočet DPH. V přiznání k DPH tato osoba kromě identifikačních údajů vyplní pouze řádek č. 65 „Nadměrný odpočet“, kde vyplní příslušnou částku, kterou od finančního úřadu „požaduje“. Kontrolní hlášení nepodává.

Daňový doklad při dodání nového automobilu do EU

Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být na daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto skutečnost potvrzující.

Plátce, který pořizuje nový automobil od jiného plátce z EU

Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu. Jedná se o stejný případ, jako by pořizoval jakékoliv jiné zboží.

Toto pořízení plátce vykáže v přiznání k DPH na ř. 3 „Pořízení zboží z jiného členského státu“ (v případě, že má nárok na odpočet, vykáže také na ř. 43) a v oddíle A.2 kontrolního hlášení.

Plátce, který pořizuje nový automobil od neplátce z EU

Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z jiného členského státu od osoby, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku.

V přiznání k DPH toto plnění uvede do ř. 9 (v případě, že má nárok na odpočet, vykáže také na ř. 43) „Pořízení nového dopravního prostředku“ a dále v oddíle A.2 kontrolního hlášení. K daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který mu vystavil dodavatel.

Osoba, která není plátcem, a pořizuje nový automobil z EU

Osoba, která není plátcem (může se jednat např. i o soukromou osobu) a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu, je povinna předložit daňové přiznání k DPH, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku.

Pořizovatel – neplátce DPH, podává přiznání do 10 dnů ode dne pořízení a pořízení uvádí do ř. 64 „Vlastní daň“. Kontrolní hlášení nepodává. Na základě tohoto daňového přiznání správce daně vyměří částku daně, která je splatná do 25 dnů ode dne vyměření.

Pořizovatel – identifikovaná osoba, podává přiznání do 25. dne měsíce následujícího po měsíci pořízení a k tomuto dni je daň i splatná. Toto pořízení uvádí do ř. 9 „Pořízení nového dopravního prostředku“ přiznání k DPH. Kontrolní hlášení nepodává.

Lhůty pro podání daňových přiznání k DPH nelze prodloužit.

Záloha na DPH a registrace vozidla

Podmínkou pro zapsání vozidla do registru silničních vozidel je i zaplacení DPH z takovéhoto pořízení. Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který bude registrován v registru silničních vozidel, může hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podat i dříve než až se samotným přiznáním a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového dopravního prostředku – tímto postupem může urychlit registraci vozidla.

K hlášení o pořízení nového motorového vozidla je tato osoba povinna přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele potvrdí.

Závěr

Z výše popsaných příkladů dodání a pořízení nových automobilů v rámci EU tedy vyplývá, že dodání nového dopravního prostředku v rámci EU je vždy zdaněno až v zemi, kde bude využíván (resp. kde bude registrován k provozu).

Může se však stát (zejména z důvodu neznalosti výše popsaných pravidel), že například soukromá osoba koupí nový automobil v EU chybně s daní a pak ještě musí zaplatit znovu daň v ČR.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Kolotoc
18. 2. 2022 15:32:27
Pane inženýre, děkuji za přínosný text!
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
H-servis
Zahradní technika a náhradní díly, servis a prodej
www.servis-h.cz

KRAJAN
Radost z jídla. Výroba hotových teplých a chlazených jídel.
www.krajan.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme