Dary a DPH


Bc. Zuzana Bartůšková
3. 6. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě koupě zboží za účelem darování nemá plátce nárok na odpočet.

Foto: 123RF

 

Jak je to s odváděním daně z přidané hodnoty v případě poskytnutí darů? V následujícím článku se seznámíme nejenom s všeobecnými principy fungování této daně u darů, ale konkrétně i s DPH u darů na pomoc Ukrajině.


 
V souvislosti s poskytováním finančních i hmotných darů na pomoc Ukrajině vznikla otázka, jak je to s DPH u darů. K této problematice vydala Finanční správa dne 7. 3. 2022 informaci Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině (dále jen „informace GFŘ“). V článku se seznámíme s problematikou DPH u darů nejen na pomoc Ukrajině, ale i s všeobecnými principy fungování DPH u darů.

Finanční dary

Poskytnutí finančních darů, tj. darování peněz, je z pohledu DPH nejméně komplikované. Finanční dary nejsou předmětem DPH. V přiznání k dani z přidané hodnoty se nijak nezohledňují.

Příklad 1

Plátce DPH daruje 10 000 Kč ze svého podnikatelského účtu dobročinné organizaci na pomoc Ukrajině. Dar není předmětem DPH. V přiznání k DPH se tento dar nijak neprojeví.

Prodej zboží v tuzemsku humanitární organizaci, která zboží dopraví do třetí země

Podle § 68 odst. 15 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) je od DPH osvobozeno úplatné dodání zboží v tuzemsku humanitární organizaci, která zboží následně vyveze do třetí země. Jedná se o situaci, kdy plátce prodá zboží v tuzemsku (k předání zboží dojde v České republice) humanitární organizaci. Humanitární organizace následně zboží vyveze do třetí země (např. na Ukrajinu).

I když k dodání zboží dochází v tuzemsku, a nejde tudíž o vývoz zboží, plátce neodvádí z dodání zboží DPH. Osvobozené dodání zboží plátce vykáže v přiznání na ř. 26. Plátce, který uplatňuje osvobození, musí mít k dispozici důkaz o splnění podmínek, tj. potvrzení humanitární organizace o tom, že zboží převzala a že bude vyvezeno do třetí země.

Osvobození lze použít pouze v případě, že zboží bude vyvezeno do třetí země, tedy mimo území EU. Je vhodné se domluvit s humanitární organizací na poskytnutí dokladu o vývozu zboží.

Toto osvobození nelze použít v případě, že plátce zboží sám dopraví do třetí země a přímo zajistí distribuci.

Co se týče nároku na odpočet DPH, je podle informace GFŘ třeba rozlišovat, zda zboží původně nakoupil pro svou ekonomickou činnost, nebo zda ho pořídil za účelem darování.

Pokud plátce zboží nakoupil za účelem dodání humanitární organizaci, nemá nárok na odpočet daně. Pokud však zboží nakoupil původně za účelem své ekonomické činnosti a následně ho prodal humanitární organizaci v tuzemsku za účelem vývozu do třetí země, má nárok na odpočet daně.

Pro uplatnění nároku na odpočet musí být plátce schopen prokázat splnění podmínky podobně jako pro uplatnění osvobození, tj. mít potvrzení humanitární organizace o tom, že zboží bude vyvezeno do třetí země. V praxi může být obtížné prokázat, že zboží nebylo koupeno za účelem darování, ale pro vlastní ekonomickou činnost. I toto by měl být plátce schopen vhodným způsobem prokázat. Nárok na odpočet plátce uplatňuje v přiznání na ř. 40, 41.

Příklad 2

Plátce nakoupil zdravotnické prostředky za účelem jejich prodeje humanitární organizaci, která je následně vyveze na Ukrajinu. Od humanitární organizace obdržel potvrzení o převzetí zdravotnických prostředků a jejich vývozu na Ukrajinu. Plátce nemá nárok na odpočet, protože zdravotnické prostředky nekoupil pro vlastní ekonomickou činnost. Prodej zdravotnických prostředků humanitární organizaci bude osvobozen od DPH. Plátce ho vykáže na ř. 26 v přiznání.

Příklad 3

Plátce DPH – lékárna, nakupuje zdravotnické prostředky za účelem jejich prodeje. Část zdravotnických prostředků v lékárně v tuzemsku nakoupila humanitární organizace za účelem jejich vývozu na Ukrajinu a o tomto vystavila plátci potvrzení. Prodej zdravotnických prostředků humanitární organizaci je osvobozen od DPH. Plátce ho vykáže na ř. 26. Jelikož lékárna zdravotnické prostředky koupila původně za účelem prodeje, tj. ke své ekonomické činnosti, může uplatnit nárok na odpočet na ř. 40, 41 v přiznání k DPH.

Poskytnutí hmotných darů

Jak již bylo řečeno výše, v případě koupě zboží za účelem darování nemá plátce nárok na odpočet. Poskytnutí hmotného daru, u kterého plátce neuplatnil nárok na odpočet, není předmětem daně. Dárce v tomto případě dar v přiznání k DPH nijak neuvádí.

Příklad 4

Plátce DPH nakoupil od jiného plátce přikrývky, aby je daroval v tuzemsku dobročinné organizaci, která přikrývky rozdá uprchlíkům v ČR. Plátce nemá nárok na odpočet DPH, nepořizuje zboží (přikrývky) za účelem své ekonomické činnosti. Jelikož nedošlo k úplatnému dodání zboží (daroval je bezúplatně) a nebyl uplatněn nárok na odpočet, neodvádí plátce z daru DPH na výstupu. V přiznání se nákup ani darování nijak neprojeví.

Pokud plátce zboží pořídil původně ke své ekonomické činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH a následně ho použil jako dar, musí odvést z daru DPH dle § 13 odst. 4 písm. a) odst. 5 ZDPH. Základ daně se v tom případě stanoví dle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH ve výši ceny obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že cenu takto nelze určit, tak ve výši celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Toto plnění vykazuje na ř. 1, 2.

Pokud zboží plátce pořídil ke své ekonomické činnosti, ale odpočet DPH neuplatnil, nemusí ani odvádět DPH z daru.

Příklad 5

Plátce DPH – obchodník s potravinami, nakupuje potraviny za účelem jejich prodeje. Takto ke své ekonomické činnosti pořídil zboží v hodnotě 10 000 Kč bez DPH a uplatnil z něj DPH 15 % ve výši 1 500 Kč. Tyto potraviny následně daroval do národní potravinové sbírky na pomoc lidem v hmotné nouzi.

Jelikož si již uplatnil DPH, má povinnost odvést DPH na výstupu buď ve výši, za jakou by zboží prodal, nebo pokud tuto cenu nelze zjistit, tak ve výši celkových nákladů, tj. v nákupní ceně. Druhou možností je, že plátce neuplatní u tohoto zboží nárok na odpočet. V tom případě nebude muset ani odvádět DPH na výstupu.

Vývoz zboží do třetí země za účelem darování

Pokud plátce uplatní odpočet DPH a následně zboží sám vyveze do třetí země za účelem darování, nelze uplatnit osvobození. A to ani dle § 68 odst. 15 ZDPH, protože zboží nebylo dodáno v tuzemsku humanitární organizaci. A nelze uplatnit ani osvobození vývozu zboží dle § 66 ZDPH. Zboží sice bylo vyvezeno do třetí země, ale nikoliv za účelem jeho prodeje. Plátce má povinnost odvést z daru DPH na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH.

Příklad 6

Plátce DPH nakoupil zdravotnické prostředky pro svou ekonomickou činnost. Uplatnil z nákupu DPH na vstupu. Následně se rozhodl vlastními silami vyvézt zdravotnické prostředky na Ukrajinu a na místě je darovat humanitárnímu centru, které je rozdělí potřebným. Jelikož plátce uplatnil nárok na odpočet a nesplnil žádnou z podmínek pro osvobození, musí z daru odvést DPH na výstupu. Odvod DPH vykáže v přiznání na ř. 1, 2.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
DOPL s.r.o.
Dřevostavby, nízkoenergetické domy
www.dopl.cz

Dětské dekorace Lunami
Velkoobchod a maloobchod samolepicími dekoracemi.
www.detske-dekorace-lunami.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme