Změny ve zdanění u zaměstnaneckých aut od 1. 7. 2022


Ing. Martina Truhlářová
27. 6. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

První mzdou, ve které zohledníme 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla, bude mzda za červenec 2022.

Foto: 123RF

 

Spolu s novelou silniční daně vchází v platnost též novela daně z příjmů, ve které dochází od 1. 7. 2022 ke změně v přidanění u zaměstnaneckých vozidel užívaných pro služební i soukromé účely. Jak tato změna zasáhne do práce mzdových účetních?


 
Dne 1. 7. 2022 nabývá platnosti novela zákona o daních z příjmů, která mění znění § 6 odst. 6, jenž definuje, co se považuje za příjem zaměstnance, který má jako firemní benefit k dispozici služební auto pro účely jak pracovní, tak soukromé. Tento nepeněžní příjem se tedy zaměstnanci v rámci mzdy přidaňuje.

Cílem novely bylo změnit nastavení daní tak, aby došlo k odstranění některých potenciálních překážek pro využívání alternativních způsobů dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů, a to formou podpory využití nízkoemisních vozidel. V současné době existují značné rozdíly v pořizovacích cenách mezi vozidly nízkoemisními (např. elektromobily, plug-in hybridy) a vozidly s konvenčním pohonem (naftovým nebo benzínovým), přičemž tyto rozdíly jsou u podnikatelských a zaměstnavatelských subjektů kompenzovány poskytováním různých forem dotací za účelem podpory nákupu vozidel šetrných k životnímu prostředí.

Stav před novelou zákona upravoval zaměstnanecký benefit v podobě bezplatného poskytnutí služebního auta zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely tak, že nerozlišoval mezi oběma typy vozidel. V důsledku vyšší pořizovací ceny nízkoemisního vozidla tak způsoboval vyšší daňovou zátěž zaměstnance využívajícího takové auto pro služební i soukromé účely oproti situaci, kdy využíval i pro soukromé účely služební vozidlo s konvenčním pohonem. Z těchto důvodů zaměstnavatelé neprojevovali dostatečný zájem o poskytování služebních nízkoemisních vozidel, které by zaměstnanec používal jak ke služebním, tak i k soukromým účelům.

Proto se zákonodárci rozhodli v novele zvýhodnit využívání nízkoemisních aut i pro soukromé účely zaměstnanců, a motivovat tak zaměstnavatele k obnovování vozového parku nákupem nízkoemisních vozidel.

Novela mimo to obsahuje i další daňovou výhodu spojenou s elektromobilitou – přeřazení zařízení sloužícího k dobíjení elektromobilů ze třetí odpisové skupiny do odpisové skupiny druhé. Jak uvádí důvodová zpráva, zrychlení odpisování těchto zařízení je však pouze dočasným režimem do doby, než bude v zákoně o daních z příjmů komplexně rekodifikována oblast daňového zacházení s majetkem, jejímž cílem je mimo jiné zjednodušení odpisování a snížení počtu odpisových skupin.

Novela zákona zakotvuje, že v případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši:
  • 1 % vstupní ceny vozidla, nebo ve výši
  • 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících,
a to za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Další podmínky výpočtu, které známe již z minulého znění zákona, jsou následující:
  • jde-li o auto najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla,
  • pokud ve vstupní ceně není zahrnuta DPH, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší,
  • je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč,
  • vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9 zákona o daních z příjmů (v tomto ustanovení je definováno, kdy použijeme jako vstupní cenu pořizovací cenu, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cenu, cenu zjištěnou atd.).
U výpočtu základu daně k přidanění mohou nastat dva druhy komplikovanějších případů. A to jednak pokud je zaměstnanci poskytnuto více vozidel v kalendářním měsíci za sebou, anebo druhý případ, tj. když je zaměstnanci poskytnuto více vozidel v měsíci současně.

Při postupném poskytnutí více vozidel za sebou v průběhu kalendářního měsíce se považuje za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Je-li však motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla.

Při poskytnutí více vozidel současně v průběhu kalendářního měsíce se považuje za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních, pro které platí i zde 0,5 % z jejich vstupní ceny.

Příjem ze závislé činnosti z tohoto užívání se dle důvodové zprávy k zákonu zjistí ve dvou následujících krocích: „V prvním z těchto kroků se zvlášť vypočte příjem ze závislé činnosti související s užíváním běžných motorových vozidel (nikoli nízkoemisních) a zvlášť se vypočte příjem související s užíváním nízkoemisních motorových vozidel. Výpočet se provede tak, že se vždy úhrn vstupních cen jedné či druhé kategorie vozidel vynásobí sazbou ve výši 1 % (v případě běžných motorových vozidel) nebo sazbou ve výši 0,5 % (v případě nízkoemisních vozidel). Tímto způsobem získá poplatník dvě částky, které následně sečte, a tím zjistí výši příjmu ze závislé činnosti za daný kalendářní měsíc.“

Novým pojmem je nízkoemisní motorové vozidlo. V blízké budoucnosti by tento pojem měl být přesně vymezen odkazem na jeho definici, která bude stanovena v projednávaném zákoně o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (nyní sněmovní tisk 160).

Přijetí a vyhlášení navrhovaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel lze přitom s vysokou pravděpodobností předpokládat v průběhu roku 2022. Vzhledem k tomu, že však došlo k situaci, že novela zákona o daních z příjmů již nabývá účinnosti k 1. 7. 2022 a zákon o podpoře nízkoemisních vozidel je teprve ve schvalovacím procesu, je v přechodných ustanoveních na toto pamatováno, a právě zde nyní najdeme platnou definici nízkoemisního vozidla.

Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Přechodná ustanovení se též věnují tomu, za jaká období již můžeme použít nové znění zákona, tedy od které mzdy budeme přidaňovat nově.

Jednak je řečeno, že nové znění § 6 odst. 6 zákona se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ještě staré znění zákona. Z uvedeného vyplývá, že první mzdou, ve které zohledníme 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla, bude mzda za červenec 2022.

Protože ale snížení platí již na celé období roku 2022, v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění potom bude zohledněn nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti též ve vztahu ke kalendářním měsícům skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy. Zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani vzhledem k tomu, že při výpočtu zálohy za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byly zohledňovány vyšší částky příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s bezplatným poskytnutím nízkoemisního motorového vozidla.

V případě zaměstnanců, kteří nemají možnost využít ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, se nižší částka příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti projeví na základě podaného daňového přiznání za rok 2022.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zahraniční stravné pro rok 2024

5. 12. 2023 | Ministerstvo financí stanovilo na základě nové vyhlášky č. 341/2023 Sb. výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Oproti aktuálně platné vyhlášce č. 401/2022 Sb. se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států. Jedná se například o Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko, Norsko či Švédsko.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
MIDATAX Experts s.r.o.
vedení účetnictví, mzdy, daňový poradce
midatax.cz

ROTSCHEIN, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní
www.ucetni-kancelar.eu

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
-0,020 Kč
22,52 Kč
0,081 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme