Změna výpočtu odložené daně


Ing. Radek Bílý
3. 4. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Odložená daň se účtuje ve formě odloženého daňového závazku nebo odložené daňové pohledávky.

Foto: Depositphotos

 

Konsolidační balíček vlády od ledna 2024 zvyšuje sazbu daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %. Tato změna se promítne do výpočtu odložené daně v účetní závěrce za rok 2023, kde již bude zohledněna vyšší sazba.


 

Odložená daň

Co je odložená daň? Hodnota odložené daně nám říká, jaká bude naše daňová povinnost v budoucnosti. Tato hodnota vyplývá z dočasného rozdílu (tento rozdíl se postupem času bude vyrovnávat) mezi účetními a daňovými hodnotami aktiv, případně pasiv. Typickým příkladem může být rozdíl účetních a daňových odpisů (a z toho plynoucí rozdíl zůstatkových cen), rozdíl účetních a daňových opravných položek, například k pohledávkám apod.

Odložená daň se účtuje ve formě odloženého daňového závazku nebo odložené daňové pohledávky:
 • Odložený daňový závazek nám říká, kolik bude muset účetní jednotka v budoucnu zaplatit na dani z příjmů z důvodu vyšších daňových hodnot aktiv oproti účetním hodnotám vykázaným v účetnictví. To znamená, že v současnosti má účetní jednotka daňovou výhodu, neboť uplatňuje vyšší daňové položky než účetní. Tento rozdíl bude muset v budoucnu doplatit na dani z příjmů.
 • Odložená daňová pohledávka je opakem závazku. To znamená, že účetní jednotka bude mít v budoucnu daňovou výhodu, neboť účetní hodnoty vykázané v účetnictví jsou vyšší než daňové.

Legislativa pro odloženou daň

Účetní předpisy, které upravují odloženou daň jsou zejména:
 • Vyhláška 500/2002 Sb., v § 59 – metoda odložené daně a § 15a – výsledek hospodaření minulých let
 • Český účetní standard 003 – odložená daň
 • Vybrané interpretace Národní účetní rady
Z uvedených předpisů vyplývá:
 • O odložené dani jsou povinné účtovat účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Ostatní účetní jednotky se mohou rozhodnout, zda o odložené dani budou účtovat či nikoliv.
 • Výpočet odložené daně se provádí závazkovou metodou, která vychází z rozvahového přístupu.
 • Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, kterými jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv či pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze. Daňovou základnou aktiv či pasiv je jejich hodnota uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.
 • Odložená daň se vypočítá jako součin výsledného přechodného rozdílu mezi daňovou základnou aktiv či pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů. Jestliže se sazba daně z příjmů změní, je nutno přepočítat zůstatek účtu odložené daně a rozdíl zaúčtovat prostřednictvím účtu v účtové skupině 59.
 • O odloženém daňovém závazku (dluhu) se účtuje vždy, o odložené daňové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti.
 • Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví.
 • O odložené dani se účtuje na příslušném účtu účtové skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka. Vykazuje se v rozvaze po vzájemném zúčtování položek tvořících odloženou daň jako zůstatek tohoto účtu v:
  • aktivech (odložená daňová pohledávka),
  • pasivech (odložená daňový závazek).
Zároveň se odložená daň účtuje do nákladů, a to na účet 592 – Daň z příjmů – odložená. Na vrub tohoto účtu se účtuje odložený daňový závazek a ve prospěch pak odložená daňová pohledávka.

Příklad na výpočet odložené daně

Zadání

 1. Počáteční stav účtu 481 je na straně DAL ve výši 50 000 Kč, což představuje odložený daňový závazek.
 2. Účetní jednotka používá rozdílné účetní a daňové odpisy. K 31. 12. 2023 činí součet účetních zůstatkových cen 22 500 000 Kč a součet daňových zůstatkových cen 23 800 000 Kč.
 3. Účetní jednotka vytvořila účetní opravnou položku k neprodejným zásobám ve výši 1 000 000 Kč. Daňová opravná položka nebyla tvořena.
 4. Účetní jednotka má k 31. 12. 2023 vytvořené opravné položky k pohledávkám. Účetní opravné položky činí celkem 1 000 000 Kč a daňové 350 000 Kč.
 5. Výpočet odložené daně je zobrazen v následující tabulce:
  Účetní hodnota Daňová hodnota Dočasný rozdíl Daňová sazba Odložená daň
Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku 22 500 000 23 800 000 1 300 000 21 % 273 000
Opravné položky – Zásoby 1 000 000 0 −1 000 000 21 % −210 000
Opravné položky – Pohledávky 800 000 350 000 −450 000 21 % −94 500
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) 24 300 000 24 150 000 150 000   31 500
 
Stav účtu 481 k 1. 1. 2023 −50 000
Výpočet 481 −31 500
Rozdíl 18 500

Řešení

 1. Z tabulky je patrné, že u dlouhodobého majetku je vypočtena odložená daňová pohledávka.
 2. U zásob a pohledávek naopak vychází odložený daňový závazek.
 3. Po sečtení všech položek ale celkově vychází odložený daňový závazek ve výši 31 500 Kč.
 4. Rozdíl mezi počátečním stavem účtu 481 a vypočtenou odloženou daní k 31. 12. 2023 činí 18 500 Kč. Tento rozdíl bude zaúčtován jako snížení odloženého daňového závazku na účtu 481, a to zápisem MD 481 / DAL 592 v částce 18 500 Kč.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

Tovomarket s.r.o.
montáž, servis a prodej v oblasti voda, topení a plyn
www.tovomarket.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme