Zákonné snížení základu daně u podnikající FO a PO


SLUTO s.r.o.
3. 5. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby si podnikatel snížil základ daně o pravomocně stanovenou daňovou ztrátu či její část.

Foto: 123RF

 

Téměř každý podnikatel, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, řeší před termínem podání přiznání k dani z příjmů výši své daňové povinnosti. Zákon umožňuje hned několik způsobů, jak snížit základ daně. Pojďme se na ně podívat.


 

Odpisy majetku

majetku s pořizovací cenou nižší než 80 000 Kč se podnikatel rozhodne, zda jej bude odpisovat, nebo jeho pořizovací cenu zahrne jednorázově do nákladů. Tím může ovlivňovat výši základu daně. Pokud se rozhodne pro účetní odpisování majetku, tak se musí stanovit, jak dlouho a jakým způsobem budou účetní odpisy počítány. Tyto účetní odpisy jsou zároveň jeho daňovým nákladem. Metodiku účetních odpisů však musí mít zapracovanou do vnitropodnikové směrnice.

Příklad 1

Podnikatel pořídil v únoru 2022 počítač, jeho pořizovací cena byla 78 000 Kč. Pokud se rozhodne, že jej nebude účetně odpisovat, tak pořizovací cenu promítne celou do daňových nákladů, resp. do výdajů v případě daňové evidence.

Pokud se rozhodne, že jej bude rovnoměrně odpisovat po dobu tří let, tak jeho daňové náklady, resp. výdaje, budou následující:
  • rok 2022: (78 000 / 36) × 11 = 23 833 Kč
  • rok 2023: (78 000 / 36) × 12 = 26 000 Kč
  • rok 2024: (78 000 / 36) × 12 = 26 000 Kč
  • rok 2025: (78 000 / 36) × 1 = 2 167 Kč


Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 80 000 Kč, se odepisuje daňově podle zákona o daních z příjmů. Majetek se musí zařadit správně do jedné ze šesti odpisových skupin, které říkají, jak dlouho se bude majetek podle zákona odepisovat. Podnikatel si v prvním roce odpisování vybere buď rovnoměrný, nebo zrychlený způsob výpočtu odpisování. Tento způsob daňových odpisů nelze v dalších letech změnit.

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) navíc dává podnikateli v § 26 odst. 8 tu možnost, že si nemusí daňové odpisy uplatňovat, a tím například neprohlubovat daňovou ztrátu. Nicméně je nutné si uvědomit, že pokud se neuplatní daňové odpisy, tak účetní odpisování majetku nelze přerušit, protože by účetnictví ztratilo svůj věrný a poctivý obraz. Pozor ale na skutečnost, že účetní odpisy tohoto majetku nejsou daňovým nákladem, resp. nejsou výdajem dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Příklad 2

Podnikatel si pořídil v roce 2022 osobní automobil v pořizovací ceně 500 000 Kč. Osobní automobil patří podle zákona do 2. odpisové skupinyodpisuje se 5 let.
 
Rok Výše daňových odpisů
Zrychlený
způsob výpočtu
Rovnoměrný
způsob výpočtu
2022 100 000 55 000
2023 160 000 111 250
2024 120 000 111 250
2025 80 000 111 250
2026 40 000 111 250


V tabulce je dobře vidět, jak se volbou způsobu výpočtu daňových odpisů dá ovlivňovat základ daně.

Mimořádné odpisy majetku

Pro majetek, který byl pořízen v roce 2022 (platí pro majetek pořízený od 1. 1. 2020 a prozatím do 31. 12. 2023, nicméně zpětně nelze způsob odepisování měnit), umožňuje zákon o daních z příjmů využít při odepisování tzv. mimořádných odpisů. Oč se jedná? Pro hmotný majetek, který má pořizovací cenu vyšší než 80 000 Kč, byl pořízen v roce 2022 a patří podle zákona o daních z příjmů do 1. nebo 2. odpisové skupiny, lze při odpisování využít tzv. mimořádných odpisů. Ty se na rozdíl od běžných daňových počítají měsíčně.

Majetek zařazený v první odpisové skupině bude 100% odepsán už za 12 měsíců namísto tří let a ten zařazený v druhé skupině za 24 měsíců namísto pěti let. Přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. Odpisovatel navíc musí být prvním vlastníkem majetku. Daňové odpisy se počítají až od měsíce, který následuje po měsíci pořízení.

Příklad 3

Podnikatel si pořídit v únoru 2022 nový nákladní automobil za 600 000 Kč, u něhož se rozhodl, že při jeho odepisování využije možnost jej mimořádně daňově odepsat už za 24 měsíců, protože se mu mimořádně daří a nechce mít vysokou daňovou povinnost.

V tomto případě bude výše daňových odpisů následující a pro porovnání jsou v tabulce vypočteny i klasické daňové odpisy.

 
Rok Výše mimořádných
daňových odpisů
Výše daňových odpisů
Zrychlený
způsob výpočtu
Rovnoměrný
způsob výpočtu
2022 300 000 120 000 66 000
2023 260 000 192 000 133 500
2024 40 000 144 000 133 500
2025 0 96 000 133 500
2026 0 48 000 133 500
 

Příklad 4

Podnikatel si v červnu roku 2022 pořídil nový počítač s pořizovací cenou 90 000 Kč. Rozhodl se u něj využít mimořádných daňových odpisů a majetek odepsat už za 12 měsíců, protože má vysoký základ daně.

Výše daňových odpisů bude u tohoto majetku následující a pro porovnání jsou v tabulce i klasické daňové odpisy.

 
Rok Výše mimořádných daňových odpisů Výše daňových odpisů
Zrychlený způsob výpočtu Rovnoměrný způsob výpočtu
2022 45 000 30 000 18 000
2023 45 000 40 000 36 000
2024 0 20 000 36 000

Odpisy nehmotného majetku

Stanovení délky a způsobu odepisování nehmotného majetku je plně v rukou podnikatele. Zákon o daních z příjmů už u nově pořizovaného majetku nestanovuje délku ani výši daňových odpisů. Podnikatelům se tam otevírá možnost nastavit si odpisování nehmotného majetku co nejvíce podle svých představ.

Účetní odpisy nejsou tak striktně definovány jako ty daňové. Způsob odpisování nehmotného majetku podnikatel definuje ve své vnitropodnikové směrnici.

Příklad 5

Podnikatel grafik A si v srpnu koupil počítačový program, který nutně potřebuje pro práci. Ve vnitropodnikové směrnici má uvedeno, že tento typ majetku odepisuje 36 měsíců. Pořizovací cena byla 120 000 Kč.

Totožný počítačový program si ve stejnou dobu kopil i grafik B. Ten má ovšem ve vnitropodnikové směrnici definováno, že tento typ majetku odepisuje po dobu 24 měsíců. Výše odpisů bude tedy následující a z tabulky je i vidět, jak nastavení odpisování nehmotného majetku může ovlivňovat základ daně.

 
Rok Grafik A Grafik B
Počet měsíců odpisování Celková výše odpisů za rok Počet měsíců odpisování Celková výše odpisů za rok
2022 4 13 333 4 20 000
2023 12 40 000 12 60 000
2024 12 40 000 8 40 000
2025 8 26 667 - -

Daňová ztráta

Pokud byl podnikatel v minulých letech v daňové ztrátě, může si tak o tuto ztrátu minulých let snížit základ daně. Uplatnit ji může během pěti let od jejich vykázání. Je potřeba mít ale na paměti, že pokud se uplatňuje ztráta z minulých let, prodlužuje se lhůta pro stanovení daně, a tedy i pro případnou kontrolu správce daně až o pět let.

Příklad 6

Podnikatel v roce 2022 pro snížení základu daně použije ztrátu vykázanou za zdaňovací období 2019. Při případné kontrole ze strany správce daně musí vzít poplatník daně na vědomí, že lhůta pro stanovení daně z příjmů roku 2019 končí až v roce 2028.

Fyzické osobě může ztráta vzniknout pouze ze samostatně výdělečné činnosti nebo z nájmu. Zákon o daních z příjmů ale fyzické osobě umožnuje tuto ztrátu použít i ke snížení jiného dílčího základu daně, mimo příjmů ze závislé činnosti. U fyzické osoby uplatněná daňová ztráta však nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet pojistného.

Příklad 7

Podnikatel v roce 2021 vykázal ztrátu ze samostatně výdělečné činnosti. Za zdaňovací období roku 2022 ze samostatně výdělečné činnosti vykázal opět ztrátu, ale u dílčího základu daně u příjmů z pronájmu mu vyšel zisk. Tento zisk může snížit o ztráty z minulých let, které vykázal u příjmů ze samostatně výdělečné činnosti.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby si podnikatel snížil základ daně o pravomocně stanovenou daňovou ztrátu či její část, a to ve dvou zdaňovacích obdobích, které bezprostředně předcházejí zdaňovacímu období, za které se podává daňové přiznání.

Příklad 8

Podnikatel za rok 2021 generoval zisk a ten vykázal v daňovém přiznání. Za rok 2022 tento podnikatel v daňovém přiznání vykázal ztrátu. Nyní může tuto ztrátu uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2021 a požádat o vrácení přeplatků na dani z příjmů, které mu vzniknou právě na základě takto zpětně uplatněné ztráty.

Výše zpětně uplatnitelné ztráty je zákonem stanovena maximálně na 30 000 000 Kč v souhrnu za obě dvě předcházející období.

Rozhodne-li se poplatník část ztráty uplatnit zpětně, tak zbývající část může uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích.

Paušální výdaje na automobil

Jedná se o jeden z nejvíce podnikateli využívaných optimalizačních daňových nástrojů. Paušální výdaje na automobil podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP lze použít, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. k) téhož zákona.

Podnikatelé mohou v daňovém přiznání zvolit, zda pro ně bude výhodnější použít paušální výdaje na dopravu nebo skutečně vynaložené výdaje na používání automobilů.

Podnikatelé obvykle během roku dávají do nákladů, resp. výdajů skutečně vynaložené náklady na pohonné hmoty a parkování, a až při sestavování daňového přiznání se mohou rozhodnout, jestli pro ně nebude výhodnější využít paušální výdaje a v rámci daňového přiznání skutečné výdaje na pohonné hmoty a parkování vyloučit jako daňově neúčinné.

Paušální výdaj na jedno motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc činí 5 000 Kč, pokud je vozidlo využíváno výhradně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Během měsíce, kdy jsou uplatňovány paušální výdaje na dopravu, nesmí být vozidlo přenecháno k užívání jiné osobě. Za přenechání se pak nepovažuje, pokud je využíváno spolupracující osobou v případě podnikatele fyzické osoby nebo zaměstnancem. Nesmí být ovšem využíváno pro jeho soukromé účely.

Příklad 9

Podnikatel má v majetku dvě vozidla. S jedním jezdí on sám i pro soukromé účely a druhé využívá jeho zaměstnanec, který jej ale nevyužívá k soukromým účelům. Druhé vozidlo koupil až 1. 6. 2022.

Pokud by na tato dvě vozidla chtěl uplatnit výdajový paušál na dopravu, bude v následující výši:
  • 1. vozidlo, které využívá on sám: 12 × 4 000 Kč = 48 000 Kč,
  • 2. vozidlo, s nímž jezdí zaměstnanec: 7 × 5 000 Kč = 35 000 Kč.


Paušální výdaje lze využít až na tři vozidla a není rozhodující, zda jsou či nejsou zahrnuta v obchodním majetku nebo jsou v nájmu.

Příklad 10

  Reálné výdaje Počet měsíců
použití
Soukromé účely Paušální výdaje Výhodné použít
paušální výdaje
1. auto 43 185 9 ne 9 × 5 000 = 45 000 ano
2. auto 62 400 12 ano 12 × 4 000 = 48 000 ne
3. auto 18 900 2 ano 2 × 4 000 = 8 000 ne
4. auto 58 000 12 ne 12 × 5 000 = 60 000 ano
5. auto 35 600 8 ne 8 × 5 000 = 40 000 ano


Jak je vidět, možností snížení základu daně z příjmů je hodně. Některé způsoby jsou poměrně variabilní, jako např. paušální výdaje na automobil, u jiných, jako jsou odpisy majetku, je třeba své rozhodnutí dobře zvážit, protože má důsledky i do dalších zdaňovacích období.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností SLUTO s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
18. 8. 2023 14:02:45
Dobrý den, pane Součku, děkujeme Vám za upozornění. Řešení v příkladu 6 jsme po konzultaci s autory již upravili.
Hlášení závadného obsahu

Otakar Souček
Uživatel POHODA
18. 8. 2023 1:01:36
Jste si jistí řešením příkladu 6? Zákon podle mě říká, že lhůta pro stanovení u zdaňovacího období 2019 a pěti následujících se prodlužuje až do března/června 2028. Nevím, proč by měl být otevřený rok 2014...
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

EU schválila reformu trhu s elektřinou

23. 5. 2024 | Členské státy EU schválily reformu trhu s elektřinou, která má zlevnit elektřinu pro spotřebitele a lépe chránit zranitelné zákazníky, například před odpojením. Reforma byla přijata za belgického předsednictví. Nová pravidla posilují spotřebitelská práva, zavádějí mechanismy pro zvládání cenových krizí a podporují investice do energie. Členské státy mají šest měsíců na přizpůsobení své legislativy.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Daně - Ing. Syptáková L.
Daňový poradce - Ing. Leona Syptáková - daně, účto, poradenství


GDECO Trade Olomouc
Filtrace vody
www.reverzni-osmozy.cz

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
22,81 Kč
0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme