Vybrané daňové novinky roku 2017 a 2018


Bc. Zuzana Bartůšková
25. 1. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Ani v letošním a příštím roce neunikneme daňovým změnám.

Foto: Shutterstock

 

Jaké novinky se nás budou týkat v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v letošním roce a jaké můžeme očekávat v roce příštím? Pojďte se s námi podívat na jejich praktické shrnutí.


 

Změny v dani z příjmů fyzických osob od roku 2017

Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění

Dochází ke zvýšení limitů pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění placené zaměstnancům z 30 000 Kč (platných v roce 2016) na 50 000 Kč ročně (viz § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDP“).
 
Zvýšila se také nezdanitelná částka, kterou lze odečíst u fyzické osoby od základu daně, na penzijní připojištění dle § 15 odst. 4 ZDP z 12 000 Kč (platí pro přiznání za zdaňovací období 2016) na 24 000 Kč (použije se od zdaňovacího období 2017).
 
Zvýšil se i odpočet na životní pojištění dle § 15 odst. 6 ZDP z 12 000 Kč (platí pro zdaňovací období 2016) na 24 000 Kč (použije se od roku 2017).

Změny ve zdanění výher z hazardních her

Výhry z hazardních her, které nebudou osvobozeny, se již nebudou zdaňovat srážkovou daní. Ale budou se zdaňovat v daňovém přiznání jako ostatní příjem dle § 10. Zároveň bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení těchto příjmů.

Další změny v dani z příjmů fyzických osob od 1. 4. 2017

V pátek 13. 1. 2017 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení sněmovní tisk 873, který přináší další změny od 1. 4. 2017. Změny ještě musí schválit Senát a prezident, než budou zveřejněny ve Sbírce. Sněmovní tisk obsahuje následující změny.

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě

Pro celý rok 2017 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. U zaměstnanců se nová výše daňového zvýhodnění bude aplikovat podobně jako v loňském roce až od měsíce zveřejnění zákona ve Sbírce, tj. pravděpodobně ve mzdách za duben 2017, které se počítají v květnu.
 
Výše ročního daňového zvýhodnění na rok 2017:
 • 13 404 Kč (1 117 Kč za měsíc) na první dítě – beze změny,
 • 19 404 Kč (1 617 Kč za měsíc) na druhé dítě,
 • 24 204 Kč (2 017 Kč za měsíc) na třetí a další dítě.
Podle přechodných ustanovení se však zvýšené daňové zvýhodnění na dítě bude moci použít pro celé zdaňovací období 2017. To znamená, že půjde zpětně uplatnit vyšší daňové zvýhodnění i za měsíce leden až březen. Poplatníkům, kteří mají děti, se vyplatí požádat u zaměstnavatele o roční zúčtování daní, nebo si podat daňové přiznání.

Stanovení daně z příjmů fyzických osob paušální částkou

Došlo ke zmírnění podmínek pro stanovení daně paušální částkou dle § 7a ZDP. Nově bude moci požádat o stanovení daně paušální částkou i fyzická osoba, která má zaměstnance.
 
O stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období 2017 bude možné požádat do konce května 2017.
 
Úlevy v oblasti EET pro fyzické osoby využívající daně paušální částkou nebyly schváleny.

Změny daně z příjmů platné od roku 2018

Omezení paušálních výdajů

Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích.
 
Výdaje v roce 2018:
 • paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč,
 • paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 600 000 Kč,
 • paušál 40 % (ostatní podnikání) – maximální výdaj 400 000 Kč,
 • paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9) – maximální výdaj 300 000 Kč.
Tyto výdaje odpovídají výši příjmů 1 000 000 Kč. Pokud bude mít poplatník příjmy vyšší, může paušální výdaje uplatnit také, ale pouze ve výše uvedených částkách.
 
Za rok 2017 si ještě bude moci poplatník zvolit, zda si vybere úpravu pro rok 2016, tj. vyšší paušální výdaje bez možnosti slevy na manžela/ku a dítě, nebo úpravu pro rok 2018, tj. nižší paušální výdaje a možnost odečtu slevy na manžela/ku a daňového zvýhodnění na dítě.
 
Za zdaňovací období 2016 se použije dosavadní úprava, tj. bez možnosti uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě a limit výdajů:
 • paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 1 600 000 Kč,
 • paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 1 200 000 Kč,
 • paušál 40 % (ostatní podnikání) – maximální výdaj 800 000 Kč,
 • paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9) – maximální výdaj 600 000 Kč.

Zaměstnání malého rozsahu

U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do 2 500 Kč měsíčně budeme uplatňovat srážkovou daň. Podobně jako dosud u dohod o provedení práce do 10 000 Kč dle § 6 odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v daňovém přiznání.

Omezení daňového bonusu na dítě

Pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy podle § 6 až § 9 ZDP. Od roku 2018 se do příjmů pro nárok na daňový bonus nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP).
 
Pro získání nároku na daňový bonus bude muset mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

Slevy na invaliditu a pro držitele průkazu ZTP/P

Slevu na invaliditu bude možné uplatňovat od doby, kdy byl přiznán invalidní důchod. Nyní je možné slevu uplatnit až od doby, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen.
 
Podobně slevu pro držitele průkazu ZTP/P, slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, bude možné uplatnit již od přiznání statusu zdravotního postižení s nárokem na výhody plynoucí z držby průkazu ZTP/P. Nyní rozhoduje držení průkazu ZTP/P.

Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem

Rozšíří se okruh vozidel, u nichž bude možné při proplácení výdajů na pracovní cesty použít skutečné výdaje za spotřebované pohonné hmoty, tj. dle dokladu o silničním motorovém vozidle užívaném na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu.

Změny v oblasti DPH pro rok 2017

Snížení sazby DPH u dodání novin

Ode dne vyhlášení novely ve Sbírce zákonů bude snížena sazba DPH u novin („deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů“) z 15 % na 10 %.

Změny v kontrolním hlášení

Nález Ústavního soudu P1. ÚS 32/15 k 31. 12. 2017 ruší § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o DPH. Ustanovení § 101d odst. 1 ukládá plátci povinnost v kontrolním hlášení vést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Ustanovení § 101g odst. 5 uvádí, že výzva zaslaná e-mailem se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Zrušení zvláštní úpravy pro společnosti (dřívější sdružení) bez právní subjektivity

Ruší se celá zvláštní úprava v oblasti DPH pro společnosti. Důvodem této změny je uvést český zákon o DPH do souladu s evropskou směrnicí o DPH.
 
Nově se bude každý společník z pohledu DPH posuzovat samostatně. Podle této nové úpravy se:
 • pro účely obratu a následné podání přihlášky k registraci sleduje obrat za každého společníka samostatně,
 • každý společník vede v evidenci pro účely DPH (§ 100 zákona o DPH) veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti,
 • každý společník v daňovém přiznání (§ 101 zákona o DPH), v souhrnném hlášení (§ 102 zákona o DPH) a v kontrolním hlášení (§ 101c zákona o DPH) uvádí údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti,
 • při vystavování daňových dokladů se na každého společníka, který uskutečňuje ekonomickou činnost v rámci společnosti, vztahuje ustanovení § 27 a násl. zákona o DPH, každý plátce je povinen vystavit daňový doklad při dodání zboží a poskytnutí služby ve smyslu § 28 zákona o DPH, a to s náležitostmi stanovenými v § 29 zákona o DPH (vlastnictví daňového dokladu s předepsanými náležitostmi je v některých případech důležité při uplatnění nároku na odpočet daně podle § 72 a násl. zákona o DPH),
 • pro účely zrušení registrace, v důsledku zrušení § 106c zákona DPH, postupuje tak, jako každý jiný plátce (§ 106b zákona o DPH).
Společnosti budou moci podle dosavadní úpravy postupovat až do konce roku 2018.

Nespolehlivé osoby

Zavádí se nový institut tzv. „nespolehlivé osoby“. Za nespolehlivou osobu může být správcem daně označena jakákoliv fyzická či právnická osoba, která není plátce, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH.

Dlouhodobý majetek, který je předmětem finančního leasingu

Zboží přenechané k užití se smluvním ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva a současně mající znaky dlouhodobého majetku se bude považovat za dlouhodobý majetek uživatele. Bude tedy možné uplatňovat odpočet z majetku, který je předmětem finančního leasingu jako z běžného pořízení zboží.
 
Zároveň bude odpočet podléhat úpravám odpočtu v případě částečného použití pro neekonomickou činnost. A bude podléhat úpravám odpočtu daně v případě, že dojde ke změnám v rozsahu použití.

Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku

Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku se bude provádět v okamžiku uskutečnění plnění. Nikoliv až v přiznání za prosinec, resp. 4. čtvrtletí.

Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou

Příjemce zdanitelného plnění (odběratel) bude ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (odběratelem) v případě, že platba bude provedena virtuální měnou. V praxi půjde nejčastěji o platbu bitcoiny.

Úprava odpočtu u mank

V případě nepodložených případů zničení, ztráty či odcizení zásob bude třeba provést úpravu odpočtu DPH na vstupu, a to v období, kdy se plátce dozvěděl nebo mohl dozvědět o změně stavu zásob.
 
Dosud se neodůvodněná manka považovala za použití zboží pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a plátce měl povinnost odvést daň na výstupu.

Povinnost odvést DPH při prodeji poukázek

Povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění vznikne, pouze pokud budou známy (současně) alespoň tyto údaje:
 • zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
 • sazba daně v případě zdanitelného plnění,
 • místo plnění.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Přenesení mezi dvěma tuzemskými plátci se použije nově v těchto případech:
 • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce dle CZ-CPA 41 až 43,
 • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji,
 • dodání zboží poskytovaného jako záruka,
 • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli.

Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
 

Související článek:
Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

JANA PLACHÁ
17. 3. 2018 10:59:33
informace
Hlášení závadného obsahu

Petra
15. 12. 2017 20:13:14
Dva společníci mají sdružení, provadějí montáže střech. Jak postupovat podle nového zákona o dph ohledně společníků. Nelze vystavit zákazníkovi přece dvě faktury za jednu střechu ( co když je společníků ještě víc? ) Jeden fakturuje zákazníkovi a společníci si fakturují mezi s aebou? To taky není reálné, vzhledem tomu, že od dodavatele je jedna faktura za materiál, nelze odhadovat nějaký podíl na materiálu a práce. Jak se toto bude řešit? Děkuji Plachá
Hlášení závadného obsahu

Eva Dočekalová
Uživatel POHODA
25. 8. 2017 11:40:03
Dobrý den, prosím o inforamaci. Naše zaměstnankyně, které je vedena na Úřadu práce a u nás má podepsanou dohodu o prvedení práce na úklidové práce. Na Úřadu práce musela podepsat dokument, že je srozuměna, že se z těchto dohod budou platit daně i kdyby brala třeba jenom 1000,-Kč.Já jsem zatím nikde žádnou změnu nenašla, pouze změnu o DPČ. Prosím tedy o informaci, zda v roce 2018 můžeme znovu sepsat dohodu o provedení práce na úklid a nebo se již musí sepsat dohoda o pracovní činnosti, kde bude odvádět daň+ZP+SP.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KOLINGER unikátní pohovky
unikátní pohovky pro život
www.kolinger.com

zabezpečovací systémy
prodej, servis, obchod, jablotron, dsc,paradox,galaxy,hikivison,avtech
www.a1com.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme