Úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ


Ing. Martina Truhlářová
25. 4. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Úroky z vkladů jsou vždy předmětem daně.

Foto: 123RF

 

Pokud má společenství vlastníků jednotek na svém bankovním účtu našetřeno více peněz, mohou mu k tomuto vkladu přirůstat nemalé úroky. Jak se na takovéto úroky dívá naše daňová a účetní legislativa?


 
Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Může však nabývat majetek, ale s takovýmto majetkem má právo nakládat pouze pro účely správy domu a pozemku.

Čí je úrok z vkladů na bankovních účtech SVJ?

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím v paragrafech týkajících se hospodaření společenství vlastníků jednotek při správě domu a pozemku uvádí, že příjmem společenství vlastníků jednotek jsou mimo jiné též úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek. Jakmile tedy k vkladu na účtu vlastněném společenstvím vlastníků přiroste úrok, je tento úrok považován za jeden z příjmů, který patří společenství vlastníků, a mělo by se s ním nakládat pro účely správy domu a pozemku.

Odpověď na otázku je tedy jasná – úrok je právnické osoby, tj. příslušného společenství vlastníků. Tak se s ním bude zacházet daňově i účetně a dle výše uvedeného jej lze použít pouze pro účely správy domu a pozemku.

Zdanění úroků

Podle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) nejsou předmětem daně následující příjmy společenství vlastníků jednotek:
  • z dotací,
  • z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  • z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,
  • z pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.
Úroky z vkladů zde uvedeny nejsou, což znamená, že budou vždy předmětem daně.

Zákon dále uvádí, že daň se vybírá srážkou z těch příjmů, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Srážku je povinen provést plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka.

Dle § 36 odst. 5 písm. b) ZDP zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev u společenství vlastníků jednotek.

Z uvedeného vyplývá, že úroky z vkladů se budou zdaňovat následovně:
  • srážkovou daní,
  • 19 %,
  • daň vypočítává a odvádí plátce, tj. banka, spořitelní a úvěrní družstvo.
Úroky tedy budou při jejich připsání na bankovní účet již zdaněny a vzhledem k tomu, že se jedná o srážkovou daň, společenství vlastníků již nemá povinnost tyto úroky zdaňovat ani daň vypořádávat.

O úrocích se tedy bude účtovat v netto částce, tj. v částce po zdanění. Důvodem toho, proč je to takto legislativně zakotveno, je to, že většině SVJ nevzniká povinnost podávat daňové přiznání k daním z příjmů právnických osob a jenom skutečnost, že jsou jim připsány úroky, jim tuto povinnost nezaloží. Proto se stát rozhodl vybírat daň srážkou přímo od banky, a to je i důvod, proč se jedná o daň ve výši 19 % (tedy ve výši daně z příjmů právnických osob).

Pro úplnost uveďme, že podle zákona o daních z příjmů daňové přiznání není povinno podat společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Navíc společenství vlastníků jednotek, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinno sdělit tuto skutečnost správci daně.

Společenství vlastníků jednotek není ani povinno podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy:
  • které nejsou předmětem daně,
  • které jsou osvobozené od daně, nebo
  • z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Zaúčtování úroků z vkladů

Společenství vlastníků jednotek účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Dle této vyhlášky se o úrocích z vkladů bude účtovat ve výkazu zisků a ztrát v ostatních výnosech, a to v položce B.IV.7. Výnosové úroky. Tato položka obsahuje úroky přijaté od bank, spořitelních a úvěrních družstev a od jiných dlužníků a obdobná plnění.

V případě úroků, které se zdaňují zvláštní sazbou, a srážkovou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úroky před zdaněním, v ostatních případech se úroky uvádějí ve výši po zdanění.

Vzhledem k tomu, že v našem případě se jedná o úroky, u kterých nelze srážkovou daň započíst na celkovou daňovou povinnost, budeme účtovat v částce po zdanění.

Obdobně se vyjadřují i České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a to konkrétně Český účetní standard č. 412 Náklady a výnosy. K zaúčtování úroků z vkladů říká následující.

V případě příjmů (výnosů), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně, a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování brutto úrok ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 64 – Ostatní výnosy. V ostatních případech se úrokový výnos účtuje v netto částce.

Závěr z výše uvedeného je takový, že o úrocích z vkladů budeme účtovat v netto částce (tedy v částce po zdanění) ve prospěch ostatních výnosů (předkontace 221/644).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Monika S.
1. 12. 2023 11:21:54
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o konzultaci. Naše SVJ nemá zdanitelné příjmy, má však Termínovaný vklad a z něho plynou kladné úroky, srážkovou daň odvádí banka.
Je správná moje úvaha? Společenství vlastníků vznikne při účetní závěrce v roce 2023 kladný hospodářský výsledek (účet 931). Shromáždění vlastníků by mělo rozhodnout, jak s tímto kladným zůstatkem naloží. Má se převést tento zisk na účet 911 Fond ze zisku? Je možné z tohoto fondu následně čerpat na úhradu nákladů např. na opravy domu, případně úhrad DPP, DPČ?
Účetní zápisy by byly pak takto:
1. Převod výsledku hospodaření do účelového fondu ze zisku na základě rozhodnutí shromáždění: 931/911.
2. Vznik nákladu na správu domu (faktura): 5xx/321.
3. Úhrady faktury z BU: 321/221.
4. Čerpání fondu 911 na úhradu předmětného nákladu: 911/648.
-----------------------------
Varianta převést úroky z termínované vkladu jednotlivým vlastníkům do fondu oprav je chybná?

Děkuji mnohokrát za radu.
Hlášení závadného obsahu

V.Sychra
23. 11. 2022 12:58:42
Jak na danění termínovaného vkladu?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
JANKOSTAV s.r.o.
Firma (zal. r. 1991) specializovaná na dopravní stavby a recyklaci.
www.jankostav.cz

HP Finance
Levné ale profosionální služby. Komletní vedení účetnictví, daní, mezd
www.hpfinance.cz

Kurzovní lístek

25,32 Kč
-0,060 Kč
23,35 Kč
-0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme