Úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ


Ing. Martina Truhlářová
25. 4. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Úroky z vkladů jsou vždy předmětem daně.

Foto: 123RF

 

Pokud má společenství vlastníků jednotek na svém bankovním účtu našetřeno více peněz, mohou mu k tomuto vkladu přirůstat nemalé úroky. Jak se na takovéto úroky dívá naše daňová a účetní legislativa?


 
Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Může však nabývat majetek, ale s takovýmto majetkem má právo nakládat pouze pro účely správy domu a pozemku.

Čí je úrok z vkladů na bankovních účtech SVJ?

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím v paragrafech týkajících se hospodaření společenství vlastníků jednotek při správě domu a pozemku uvádí, že příjmem společenství vlastníků jednotek jsou mimo jiné též úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek. Jakmile tedy k vkladu na účtu vlastněném společenstvím vlastníků přiroste úrok, je tento úrok považován za jeden z příjmů, který patří společenství vlastníků, a mělo by se s ním nakládat pro účely správy domu a pozemku.

Odpověď na otázku je tedy jasná – úrok je právnické osoby, tj. příslušného společenství vlastníků. Tak se s ním bude zacházet daňově i účetně a dle výše uvedeného jej lze použít pouze pro účely správy domu a pozemku.

Zdanění úroků

Podle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) nejsou předmětem daně následující příjmy společenství vlastníků jednotek:
  • z dotací,
  • z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  • z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,
  • z pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.
Úroky z vkladů zde uvedeny nejsou, což znamená, že budou vždy předmětem daně.

Zákon dále uvádí, že daň se vybírá srážkou z těch příjmů, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Srážku je povinen provést plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka.

Dle § 36 odst. 5 písm. b) ZDP zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev u společenství vlastníků jednotek.

Z uvedeného vyplývá, že úroky z vkladů se budou zdaňovat následovně:
  • srážkovou daní,
  • 19 %,
  • daň vypočítává a odvádí plátce, tj. banka, spořitelní a úvěrní družstvo.
Úroky tedy budou při jejich připsání na bankovní účet již zdaněny a vzhledem k tomu, že se jedná o srážkovou daň, společenství vlastníků již nemá povinnost tyto úroky zdaňovat ani daň vypořádávat.

O úrocích se tedy bude účtovat v netto částce, tj. v částce po zdanění. Důvodem toho, proč je to takto legislativně zakotveno, je to, že většině SVJ nevzniká povinnost podávat daňové přiznání k daním z příjmů právnických osob a jenom skutečnost, že jsou jim připsány úroky, jim tuto povinnost nezaloží. Proto se stát rozhodl vybírat daň srážkou přímo od banky, a to je i důvod, proč se jedná o daň ve výši 19 % (tedy ve výši daně z příjmů právnických osob).

Pro úplnost uveďme, že podle zákona o daních z příjmů daňové přiznání není povinno podat společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Navíc společenství vlastníků jednotek, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinno sdělit tuto skutečnost správci daně.

Společenství vlastníků jednotek není ani povinno podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy:
  • které nejsou předmětem daně,
  • které jsou osvobozené od daně, nebo
  • z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Zaúčtování úroků z vkladů

Společenství vlastníků jednotek účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Dle této vyhlášky se o úrocích z vkladů bude účtovat ve výkazu zisků a ztrát v ostatních výnosech, a to v položce B.IV.7. Výnosové úroky. Tato položka obsahuje úroky přijaté od bank, spořitelních a úvěrních družstev a od jiných dlužníků a obdobná plnění.

V případě úroků, které se zdaňují zvláštní sazbou, a srážkovou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úroky před zdaněním, v ostatních případech se úroky uvádějí ve výši po zdanění.

Vzhledem k tomu, že v našem případě se jedná o úroky, u kterých nelze srážkovou daň započíst na celkovou daňovou povinnost, budeme účtovat v částce po zdanění.

Obdobně se vyjadřují i České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a to konkrétně Český účetní standard č. 412 Náklady a výnosy. K zaúčtování úroků z vkladů říká následující.

V případě příjmů (výnosů), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně, a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování brutto úrok ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 64 – Ostatní výnosy. V ostatních případech se úrokový výnos účtuje v netto částce.

Závěr z výše uvedeného je takový, že o úrocích z vkladů budeme účtovat v netto částce (tedy v částce po zdanění) ve prospěch ostatních výnosů (předkontace 221/644).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

V.Sychra
23. 11. 2022 12:58:42
Jak na danění termínovaného vkladu?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrychlí se lékařská posudková služba

8. 12. 2022 | K posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby povede novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Do výkonu lékařské posudkové služby se budou moci nově zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posudkovým lékařům budou tedy od roku 2023 pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči se tak výrazně urychlí. Více se dozvíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
VANESA
Dámské oděvy, pletené oděvy -velkoobchod
www.vanesa.cz

BiOMill - superpremium
Výhradní zastoupení pro superpremiové krmivo BiOMill pro psy a kočky.
www.biomillcz.com

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,30 Kč
-0,030 Kč
23,01 Kč
-0,120 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme