Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zpětné uplatnění daňové ztráty


Ing. Radek Bílý
23. 2. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nově byla do zákona o daních z příjmů zavedena možnost uplatnit vykázanou ztrátu také zpětně za předchozí 2 roky.

Foto: 123RF

 

V daňovém přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období 2020 se některým poplatníkům nabízí nová možnost uplatnění daňové ztráty, a to zpětně za roky 2018 a 2019. Jak na to, vám poradíme v následujícím článku.


 
Pomalu se nám opět blíží termíny pro podání daňových přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období 2020. S tímto podáním se některým daňovým poplatníkům otevírá nová možnost, a to uplatnění daňové ztráty vykázané v daňovém přiznání za období 2020 zpětně za roky 2018 a 2019. Jak prakticky postupovat a jaké podmínky zpětné uplatnění ztráty má, to je náplní tohoto článku.

Spoustu let jsme byli zvyklí, že daňovou ztrátu si jako položku odečitatelnou od základu daně můžeme uplatnit v následujících 5 letech. Novelou č. 299/2020 Sb. byla do zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) zavedena možnost uplatnit vykázanou ztrátu také zpětně za předchozí 2 roky. Novou zákonnou úpravu pro uplatnění ztráty najdeme v § 34, § 38zh a v přechodných ustanoveních čl. III zákona č. 299/2020 Sb.

Jaké podmínky uvedená legislativní opatření stanoví?

1. Ztrátu je možné uplatnit zpětně 2 roky

To umožňuje novelizované znění § 34 odst. 1 věty první ZDP: „Od základu daně lze odečíst pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část, a to ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta stanoví, nebo v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta stanoví (…).“

2. Omezení zpětně uplatnitelné ztráty

Na základě § 34 odst. 1 věty páté ZDP lze zpětně uplatnit ztrátu pouze do výše 30 000 000 Kč. Bude-li vykázána například ztráta ve výši 50 000 000 Kč, zpětně lze uplatnit pouze 30 000 000 Kč a zbývajících 20 000 000 Kč bude možné uplatnit „standardně“ v následujících 5 letech po období, za které byla daňová ztráta stanovena.

3. Kdy je možné poprvé daňovou ztrátu uplatnit zpětně?

Odpověď na tuto otázku nalezneme v bodech 1 a 2 přechodných ustanovení zákona č. 299/2020 Sb.: „Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. června 2020; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které se tato daňová ztráta stanoví. Na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo přede dnem 30. června 2020, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Z uvedených přechodných ustanovení vyplývá, že i pro období, která jsou hospodářskými roky a končí 30. 6. 2020 a déle, je možné daňovou ztrátu uplatnit zpětně, a to za předchozí 2 zdaňovací období. U období, která skončila 29. 6. 2020 a dříve, zpětné uplatnění není možné a daňovou ztrátu lze uplatnit klasicky jen v následujících 5 obdobích.

4. Jak uplatnit daňovou ztrátu zpětně?

§ 38zh je zvláštním ustanovením ZDP pro uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně: „Pokud poplatník podá současně s daňovým přiznáním nebo dodatečným daňovým přiznáním za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých mu vznikla daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém uplatní tuto daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně, hledí se na toto dodatečné daňové přiznání jako na podané v den, kdy byla tato daňová ztráta pravomocně stanovena (…).“

Z textu vidíme, že zároveň s podáním řádného daňového přiznání za období 2020 můžeme podat také dodatečné přiznání na období 2019, případně i 2018, kde bude uplatněna daňová ztráta ze současně podávaného daňového přiznání za období 2020.
 
 V programu TAX je možné v dodatečném přiznání za rok 2019 a případně za rok 2018 zadat pravomocně stanovenou daňovou ztrátu z roku 2020. U očekávané daňové ztráty se v sekci Ztráta uvádí pouze zdaňovací období a výše očekávané daňové ztráty (sl. Nyní uplatněno). V případě zadání pravomocně stanovené daňové ztráty se v sekci Ztráta vyplňují všechny sloupce.

5. Odhad daňové ztráty za období 2020

Třetí a poslední bod přechodných ustanovení umožňuje pouze pro období 2020 daňovou ztrátu odhadnout a takto odhadnutou ztrátu použít jako odčitatelnou položku od základu daně v dodatečném přiznání, ale pouze za období 2019.

Zákon nijak nespecifikuje, jestli je nutné odhad správci daně doložit, popřípadě jakým způsobem. Nicméně doložení odhadu ztráty může být důležité v okamžiku, kdy následně bude podáno daňové přiznání za rok 2020 a v tomto daňovém přiznání bude vykázána ztráta nižší, než byl odhad. V takovém případě je nutné podat další dodatečné daňové přiznání za období 2019, ve kterém byl odhad ztráty uplatněn, a neoprávněný přeplatek na dani z titulu chybného odhadu vrátit správci daně.

V tomto případě pak bude následovat sankce u vráceného přeplatku ve výši 14 % + repo sazba ČNB p.a. (od 1. 1. 2021 po novele daňového řádu ve výši 8 % + repo sazba ČNB). V tento okamžik nastává důležitost podkladu stanovení odhadu ztráty. Daňový řád umožňuje požádat o prominutí vyměřené sankce. Pokud poplatník doloží, že chybný odhad ztráty byl zapříčiněn vnějšími vlivy, pak je samozřejmě šance na prominutí sankce vyšší.

Dodatečné daňové přiznání za období 2019, ve kterém byl uplatněn odhad ztráty, bylo možné uplatnit již od účinnosti zákona, což bylo datum 31. 7. 2020.

6. Prekluzivní lhůty

Jedná se o velmi důležitý aspekt při uplatňování ztrát obecně. Prekluzivní lhůta je období, kdy lze stanovit daň. Po jejím uplynutí již stanovení daně není možné, to znamená, že nemůže již být zahájena daňová kontrola.

Pokud daňový poplatník podá daňové přiznání, ve kterém není vykázána daňová ztráta, pak platí prekluzivní lhůta 3 roky, která počíná běžet od termínu pro podání řádného daňového přiznání. V úpravě před novelou, kdy byla možnost uplatnit ztrátu pouze v následujících 5 letech, se prekluzivní lhůta za období, ve kterém byla vykázána ztráta, automaticky prodloužila na 8 let (5 let na možnost uplatnění ztráty + 3 roky prekluzivní lhůty posledního pátého roku pro uplatnění ztráty).

V tuto chvíli pominu výklady Finanční správy, které vedly k tzv. rolování ztrát a které poslední vývoj judikatury NSS zamezil. To by bylo na samostatný článek. Jak to tedy vypadá po novele? Zde nám ZDP nabízí možnosti, jak s prekluzivní lhůtou pracovat. V § 34 odst. 1 ZDP je uvedeno, že se poplatník může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty: „Od základu daně lze odečíst pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část, a to ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta stanoví, nebo v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta stanoví.

Poplatník se může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, oznámením správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví; lhůtu pro podání tohoto oznámení nelze navrátit v předešlý stav. Vzdání se práva má účinky pro všechna období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět.


Z uvedeného textu je možné dovodit:
  • Mohu prohlásit, že se vzdávám práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna. Pak mám i na období, kdy byla vykázána ztráta, prekluzivní lhůtu 3 roky.
  • Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty mohu v termínu pro podání řádného daňového přiznání. Zde pozor na toleranční dobu 5 dní. Ta v tomto případě neplatí.
  • Prohlášení je nevratné a nelze jej vzít zpět.
  • Jak technicky provést vzdání se práva? Zatím není žádný formulář, to znamená nejlépe obecnou písemností.
  • Vzdání se práva je nutné udělat, i když celá ztráta bude uplatněna zpětně.
Dále pak z ustanovení § 38r odst. 2 ZDP vyplývá, že pokud bude daňová ztráta uplatněna zpětně, pak se prekluzivní lhůta období, za které je ztráta uplatněna, prodlužuje na prekluzivní lhůtu období, ve kterém byla daňová ztráta vytvořena. To znamená, že například u období 2019, ve kterém se uplatnila ztráta z období 2020, se prekluzivní lhůta prodlužuje o jeden rok.

Problematikou uplatnění daňové ztráty se bude zabývat Koordinační výbor, který by měl být zveřejněn v průběhu měsíce března 2021.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marcela
2. 5. 2021 12:45:57
formulář na vzdání se nároku na uplatnění ztráty ?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
13. 4. 2021 7:14:18
Lenka Maloňová: Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, již jsme v článku upravili.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Maloňová
Uživatel POHODA
12. 4. 2021 18:29:08
Dobrý den, omlouvám se, ale místo "v § 34, § 38zn a v přechodných ustanoveních čl. III zákona č. 299/2020 Sb.,"neměl to být § 38zh ? Lenka
Hlášení závadného obsahu

Olga
31. 3. 2021 18:09:06
Dobrý den, mám dotaz, chtěla bych uplatnit ztrátu z roku 2020 za zisk v roce 2018. Je to možné? Podle toho, co jsem nastudovala, asi ano. Akorát mi není jasné, kde v přiznání DPPO se to provede. To jsem zatím nenašla... Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Markéta
17. 3. 2021 13:45:43
Dobrý den,
jestliže se vzdám práva na uplatnění ztráty vzniklé v roce 2020, tak to neovliňuje ztráty vzniklé v dalších letech? Jestliže tedy vytvořím ztrátu další rok, znovu se mohu rozhodnout zda se toho nároku vzdám nebo ne?
Děkuji Markéta
Hlášení závadného obsahu

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
12. 3. 2021 8:53:17
Vendula: Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. V programu TAX je nově možné zadat v dodatečném přiznání za rok 2019 a případně za rok 2018 i pravomocně stanovenou daňovou ztrátu z roku 2020. U očekávané daňové ztráty se v sekci Ztráta uvádí pouze zdaňovací období a výše očekávané daňové ztráty (sl. Nyní uplatněno). V případě zadání pravomocně stanovené daňové ztráty se v sekci Ztráta vyplňují všechny sloupce.
Hlášení závadného obsahu

Vendula
11. 3. 2021 12:26:44
Dobrý den,
bylo by prosím možné přidat krátký návod, jak tohle potom prakticky udělat v Pohodě, když je v roce 2019 hotová datová uzávěrka? Děkuji, Vendula
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Bohumila Matějková
Kompletní zpracování účetnictví pro malé obce a neziskové organizace.


AUDEA s.r.o., Tábor
Komplexní služby v oblasti účetnictví, DE, mezd, archivní služby
audea.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru