Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Srážková a zálohová daň v roce 2015


Bc. Kateřina Kandlerová
1. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Mzda je příjmem, který podléhá dani z příjmů fyzických osob. Tato daň může být srážena buď jako daň srážková, nebo jako zálohová.

Foto: Fotolia

 

V tomto článku se podíváme na jednotlivé typy odvodů daní či jejich záloh a popíšeme si, jaký je rozdíl mezi srážkovou a zálohovou daní. Zaměříme se též na změny, které u těchto daní nastaly v roce 2015.


 
Pokud nejste podnikatelé, ale jste zaměstnanci, či pracujete na dohodu o pracovní činnosti („DPČ“) nebo na dohodu o provedení práce („DPP“), vaše mzda je příjmem, který podléhá dani z příjmů fyzických osob. Tato daň může být srážena buď jako daň srážková, nebo jako zálohová.
 
Pokud jste podnikatelé, i pro vás je praktické vědět, jak své příjmy nebo příjmy svých zaměstnanců či brigádníků danit. V tomto článku se podíváme na jednotlivé typy odvodů daní či jejich záloh, jaký je mezi nimi rozdíl a na změny, které se týkají roku 2015.

Srážková daň

Jedná se o tzv. zvláštní sazbu daně, jak ji charakterizuje § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a která činí ve většině případů 15 % (u finančního leasingu je její výše stanovena na 5 %).
 
Na jaké příjmy se tato daň uplatňuje? Jde především o:
  • příjmy z kapitálového majetku (podíly na zisku, výnosy z bankovních produktů),

  • příjmy z výher (pokud nejsou osvobozeny od daně),

  • příjmy z autorských honorářů do 10.000 Kč (zde nastaly v roce 2015 změny, které nastíníme v další části tohoto článku),

  • příjmy z dohod o provedení práce do 10.000 Kč atd.
 
Jak je z výše uvedeného výčtu vidět, s některými druhy příjmů se setkáme častěji než s jinými. Pravděpodobně nejvíce se nás bude dotýkat zdanění našich příjmů. A protože jsme se na začátku článku zmínili právě o mzdě, zajímá nás, v jakém případě se naše mzda či plat daní srážkovou daní a v jakém případě zálohovou a co z toho pro nás vyplývá.
 
Aby příjem zaměstnance podléhal srážkové dani, musí být podle § 6 odst. 4 ZDP splněny tři podmínky:
  1. jedná se o příjmy plynoucí na základě DPP,

  2. výše těchto příjmů u jednoho plátce daně nepřesáhne 10.000 Kč za měsíc,

  3. zaměstnanec u tohoto plátce nepodepsal Prohlášení k dani.

Krátce k dohodě o provedení práce

Zaměstnanec může uzavřít dohodu o provedení práce s více zaměstnavateli (libovolný počet). Přitom platí, že rozsah práce nesmí být sjednaný na více než 300 hodin ročně. Pokud je na základě takovéto dohody sjednaný příjem zaměstnance do výše 10.000 Kč (rozumí se tím hrubého), nepodléhá takovýto příjem platbám za zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění.

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod, tyto dohody se pro účely sociálního i zdravotního pojištění sčítají.
 
Pro rok 2015 stále platí, že pokud má zaměstnanec za rok nízké příjmy, může si sraženou daň v rámci daňového přiznání nárokovat zpět. K tomu je zapotřebí, aby zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele, aby mu vystavil „speciální“ Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP. Zaměstnanec pak tyto příjmy uvede v daňovém přiznání.

Příklad

Student Pavel má několik dohod o provedení práce. Celkový roční Pavlův příjem činí 120.000 Kč.
 
Sražená daň tedy bude činit: 120.000 x 0,15 = 18.000 Kč.
 
Pokud by Pavel nepodal daňové přiznání, z jeho výdělku by byla odvedena daň 18.000 Kč.
 
Pokud daňové přiznání podá, základ daně sníží o nezdanitelné částky (např. poskytnuté dary, úroky z úvěrů na bydlení apod.) a o slevy na dani (sleva na poplatníka, sleva na studenta aj.). Pavlovi tak vyjde nulová daň. To znamená, že sraženou srážkovou daň nebude možno použít na úhradu nulové daně a tak se stane vratitelným přeplatkem na dani. Pavel tedy dostane zpět 18.000 Kč. Důležité je nezapomenout požádat o vrácení na poslední straně daňového přiznání.

Změny od roku 2015 týkající se srážkové daně

Změna nastává především u příjmů z autorských honorářů. Legislativa se částečně vrací k ustanovením platným do konce roku 2013, kdy se srážková daň vztahovala pouze k honorářům za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize, nikoliv k honorářům za autorská práva v širokém slova smyslu.
 
Limit příjmu od jednoho plátce však nesmí překročit 10.000 Kč za měsíc. Další změnou je, že se ruší možnost přiznat tyto příjmy zdaněné srážkovou daní v daňovém přiznání se započtením sražené daně na celkovou daň (více viz článek Autorské honoráře od roku 2015).
 
Další změna se týká daňových nerezidentů. I ti mají od roku 2015 možnost u zdaňovaných příjmů z DPP, pokud si podávají daňové přiznání, započíst srážkovou daň z těchto příjmů na celkovou daňovou povinnost.

Zálohová daň

Stejně jako tomu je u srážkové daně, také sazba zálohové daně je ve výši 15 % a používá se v případech, kdy se nepoužije srážková neboli zvláštní sazba daně. Jedná se zejména o případy, kdy poplatník (např. zaměstnanec) podepíše Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti. Přičemž toto Prohlášení může podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.
 
Nebo pokud je výše naší odměny u DPP vyšší než 10.001 Kč, pak se též odvádí zálohová daň. V případě, že máme u takového zaměstnavatele podepsané Prohlášení, snižuje se tato daň o příslušnou slevu na dani (např. na poplatníka, invaliditu, studenta apod.), jinak nikoliv. Takovýto příjem podléhá zároveň sociálnímu i zdravotnímu pojištění.
 
Princip zálohové daně funguje tak, že zaměstnanci je strhávána ze mzdy ve formě záloh, které jsou na konci zdaňovacího období zúčtovány.

Roční zúčtování

Poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjmy ze závislé činnosti neboli ze zaměstnání, může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. Musí to udělat písemně nejpozději do 15. února po skončení zdaňovacího období.
 
V ustanovení § 38ch ZDP jsou uvedeny podmínky, při jejichž splnění může zaměstnanec o roční zúčtování požádat. Mezi tyto podmínky například patří:
  • zaměstnanec měl ve zdaňovacím období příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele,

  • zaměstnanec měl příjmy od více zaměstnavatelů, ale jednotlivé zaměstnavatele měl v rámci zdaňovacího období postupně za sebou,

  • zaměstnanec podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani.
 
Pouze na okraj dodáváme, že daňové přiznání podávat nemusíte, pokud jste zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele a žádné další příjmy nemáte. Naproti tomu daňové přiznání podávat musíte v případě, že máte vysoké příjmy a vztahuje se na vás tak solidární daň.

Solidární daň

Jestliže vaše příjmy za rok 2015 překročí 48násobek průměrné mzdy (1 277 328 Kč), musíte z toho, co bude nad uvedenou hranicí, odvést 7% daňový příplatek. Tato daň se týká výhradně příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Takový zaměstnanec musí sám podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

Změny od roku 2015 týkající se zálohové daně

Také u zálohové daně najdeme několik změn, ke kterým v roce 2015 došlo. Dochází například k novým lhůtám, které nalezneme v § 38ch odst. 4 a 5 ZDP. Kvůli administrativní náročnosti se vrátila zpět původně zkrácená lhůta pro zpracování ročního zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti z 15. 3. 2015 na 31. 3. 2015.
 
S tím souvisí i prodloužení původně zkrácené lhůty pro vrácení přeplatků na dani vypočtených z ročního zúčtování daně ze závislé činnosti a pro vrácení daňových bonusů. Zaměstnancům budou tyto částky vráceny nejpozději při zúčtování mzdy za březen (dříve to bylo nejpozději do 31. března).
 
Dále podle § 38g odst. 5 ZDP dochází k rozšíření povinnosti podat daňové přiznání, a to poplatníkem s příjmy ze závislé činnosti, který zaviní daňový nedoplatek. Plátce daně (zaměstnavatel) bude moci řešit opravu chyb vzniklých ze zavinění poplatníka (zaměstnance) pouze oznámením o vzniklých chybách správci daně (například dojde-li k chybným údajům v Prohlášení).
 
Zaměstnanec pak musí vzniklou dlužnou částku uhradit podáním daňového přiznání na základě výzvy, kterou dostane od správce daně (finančního úřadu). Pokud podá daňové přiznání ve lhůtě stanovené ve výzvě, nedostane pokutu za opožděné podání daňového tvrzení. Více naleznete v článku Nová povinnost zaměstnance podat daňové přiznání.
 
Další změna se týká již zmíněné solidární daně. Podle ustanovení § 38g odst. 4 ZDP vzniká povinnost podat daňové přiznání v důsledku solidárního zvýšení daně pouze zaměstnancům, u kterých dojde k překročení „ročního limitu“, a to bez ohledu na to, že byl překročen tento limit při výpočtu měsíční zálohy. Toto platí i zpětně pro rok 2014. Tito zaměstnanci mohli požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně ze závislé činnosti již za rok 2014.
 
Od 1. 1. 2015 zaniká osvobození příspěvků, které platil zaměstnavatel na „investiční“ soukromé životní pojištění zaměstnance. Týká se to příspěvků placených po 1. 1. 2015. Prostředky vybrané po 1. 1. 2015 se stávají jednorázovým zdanitelným příjmem zaměstnance, a to zpětně za dobu 10 let.
 
Paragraf 38g odst. 6 ZDP říká: „Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.“
 
Toto se nevztahuje na příspěvky zaměstnavatele, které byly zaměstnanci poskytnuty a osvobozeny do konce roku 2014.

Shrnutí

Následující tabulky ukazují vztah mezi dohodou o provedení práce, podepsaným Prohlášením, hranicí 10.000 Kč a zálohovou a srážkovou daní.

Tab. 1: Dohoda o provedení práce – odměna do 10.000 Kč
 
  Podepsané Prohlášení poplatníka Nepodepsané Prohlášení poplatníka
  Zálohová daň 15 %
minus sleva na dani
Srážková daň 15 %
Zdravotní pojištění ne ne
Sociální pojištění ne ne


Tab. 2: Dohoda o provedení práce – odměna od 10.001 Kč
 
  Podepsané Prohlášení poplatníka Nepodepsané Prohlášení poplatníka
  Zálohová daň 15 %
minus sleva na dani
Zálohová daň 15 %
Zdravotní pojištění ano ano
Sociální pojištění ano ano


Jak jsme mohli z článku vidět, problematika srážkové a zálohové daně není na první pohled zcela jednoznačná a lehce se může stát, že nevíme přesně, jakým způsobem zdanit příjem (např. u dohod konaných mimo pracovní poměr), či zda je možné uplatnit slevy na dani.
 
Pokud patříte mezi zaměstnance, nezapomeňte se dopředu informovat u svého zaměstnavatele, jakým způsobem bude váš příjem danit a pokud budete mít možnost, využijte slevy na dani, které mohou váš příjem ovlivnit o stovky až tisíce korun měsíčně.
 
Na druhou stranu, pokud jste zaměstnavatelé a zaměstnanec bude po vás žádat uplatnění slev na dani, ujistěte se, že vám předal všechny potřebné podklady, abyste mu takovéto úlevy mohli uplatnit. Nebo naopak, abyste mohli zaměstnanci či brigádníkovi vysvětlit, že v jeho případě je nutné uplatnit srážkovou daň, a to v souladu s platnou legislativou pro rok 2015.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

kristen
22. 1. 2018 19:56:03
Dobrý den,
měla jsem od ledna - konec listopadu podepsanou smlouvu DPP a vydelek jsem asi krome dvou mesicu mela vzdy nad 10tis, tudiz se me tyka zalohova dan. Mam narok na nejake vraceni penez?
Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

verca
19. 1. 2018 22:52:51
Dobrý den, zaměstnanec na DPP nepodepsal prohlašení poplatníka za rok 2016. Přijmy z DPP nepřekročily 10 tis. U zaměstnavatele mu byla srážena 15% srážková daň. Neměl povinnost podat daňové přiznání za rok 2016 a také nepodal. Může v roce 2018 podat daňové přiznání za rok 2016 a uplatnit za rok 2016 slevu na poplatníka?
Hlášení závadného obsahu

Robin
20. 3. 2017 18:18:44
Dobrý den mohu uplatnit slevu na studenta (4020 KČ) i v případě, že samotná daň z příjmů je nižší než použitá sleva (jen 1020 KČ) ? Když v danovém přiznání slevu použiji, vyhází mě nesmysly. Jak slevu na studenta uplatnovat správně ? Měl jsem souběžně 2 dohody o provedení práce s nízkými příjmy, bez podepsání "prohlášení k dani.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Martina
22. 2. 2017 17:28:02
Dobry den, nevite prosim jak to je, kdyz jsem oficiálně prohlášena v jiné zemi, kde i podávám danove přiznání a v cr bych ted měla mit bokovou praci na dpp. Musím byt tim pádem přihlášena i cr, platit si soc i zdravotní? Musím podávat danove přiznání i tady? Na základě dpp se mi strhává pouze srážkový dan, je to tak?
Hlášení závadného obsahu

Rena
22. 2. 2017 5:41:16
Hezký den, naše daňová zachránkyně :-)
chtěl bych požádat o radu ohledně platby srážkové daně. Mám uzavřenou smlouvu DPP a jednu DPČ současně. Po uzavření smlouvy DPČ-kde uplatňuji slevu na poplatníka, jsem samozřejmě požádala zaměstnavatele, kde mám DPP, aby mi tuto slevu u něj zrušil a tedy strhával 15% daň. On mi tuto změnu sice potvrdil, ale již druhý měsíc mi ppsílá na pčet částku bez srážky daně. Mohu já sama, případně jakým způsobem, tuto daň dodatečně odvést? děkuji mnohokrát
Hlášení závadného obsahu

Zuzza
15. 2. 2017 15:21:44
Hana - pokud si chce zaměstnanec zahrnout srážkovou daň, musí si přiznání podat sám.
Hlášení závadného obsahu

Hana
13. 2. 2017 14:48:36
Dobrý den, prosím, může roční zúčtování udělat zaměstnavatel zaměstnanci, který měl u něj HPP 1.1.-14.2. potom 1.3.-31.12. (podepsal prohlášení) a mezi tím měl DPP 1.2.-31.3., příjem do 10.000,- a srážkovou daň? Nebo si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám pokud chce zahrnout i srážkovou daň? Děkuji moc
Hlášení závadného obsahu

Betka
2. 2. 2017 14:18:18
Dobré odpoledne, mohu si podíl na zisku jako společník s.r.o. zahrnout do daňového přiznání? Pokud ano, do jakého řádku je zapíši? Děkuje Betka
Hlášení závadného obsahu

Marta
2. 2. 2017 12:46:14
Dobrý den, prosím, chci se zeptat, od září do prosince roku 2016 jsem pracovala na DPP a měla jsem podepsané prohlášení poplatníka. Výdělek byl vždy do 10 000. Byl to můj jediný zaměstnavatel. Bylo mi vystaveno potvrzení o zdanitelných příjmech. Chápu správně, že je přesně toto případ, kdy není potřeba podávat daňové přiznání? Nebo mám teď ještě něco zvláštního podnikat? Velmi Vám děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Alena Ou.
24. 1. 2017 7:25:03
Dobrý den,

manžel má hlavní pracovní poměr, ve kterém má podepsané daňové prohlášení. Měl v jednom měsíci roku 2016 uzavřenu DPP u jiného subjektu na částku 30 000 Kč. V dohodě měl napsáno, že si má provést odvod daně, o platbě sociálního a zdravotního pojištění není v dohodě ani zmínka. Když jsme nyní požádali subjekt, kde měl DPP o potvrzení příjmu pro daňové přiznání, odmítnul mu je vydat. Prosím o radu, jak mám postupovat.

Děkuji Vám
Hlášení závadného obsahu

Anette
23. 1. 2017 14:53:28
Petra: Pokud jste měla podepsané prohlášení poplatníka, tak jste určitě žádnou daň neplatila při tak nízkém výdělku, protože daň jistě pokryla sleva na poplatníka. Proto si myslím, že podat přiznání nemá cenu.
Hlášení závadného obsahu

Petra
19. 1. 2017 11:08:24
Dobrý den, v období srpen - prosinec jsem pracovala u firmy, kde jsem měla podepsané "Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob... Během této doby, jsem si každý měsíc vydělala do 10 000,- ale byla mi strhávána "zálohová daň". Pochopila jsem správně, že tyto zdaněné peníze dostanu zpět, pokud odevzdám daňové přiznání? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
7. 12. 2016 23:06:35
Rena: Kvůli souběhu dvou zaměstnání máte povinnost podat daňové přizná FO. A ano, můžete zahrnout do tohoto přiznání jak DPČ, kde uplatňujete slevu na dani, tak i DPP, kde je daň prováděná srážkou. Pokud se ale tak rozhodnete, musíte sem uvést všechny Vaše další zaměstnání, kde máte příjem daněn srážkovou daní. Pokud již nic takového není, zahrňte tedy oba tyto příjmy do Vaše přiznání a daň z DPP Vám bude vrácena. Akorát u toho zaměstnavatele z DPP možná budete muset žádat o potvrzení, nedává se automaticky právě proto, že je to srážková daň.
Hlášení závadného obsahu

Rena
7. 12. 2016 21:27:31
Dobrý den, dovolte mi prosím dotaz ohledně ročního zůčtování, pokud mi běží 2 smlouvy současně. Jedna DPP do 10 000 Kč sražena 15% daní bez uplatnění slevy na poplatníka a druhá smlouva DPČ, kde uplatňuji slevu na poplatníka. Jedná se ale vždy například o částku 1000Kč (tedy do 2070Kč je zde ještě rezerva) . Mohu požadovat vrácení na konci roku té 15% srážkové daně i když jsem u daného zaměstnavatele slevu na poplatníka nemohla uplatnit z důvoda dalšího dpč? Moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
25. 7. 2016 12:09:02
Při DPP se studentem nebo důchodcem se odvádí či neodvádí srážková daň.
Hlášení závadného obsahu

Hana
13. 7. 2016 19:11:38
Dobrý den jsem studentka VŠ a mám dvě brigády, na jedné jsem si uplatnila potvrzeni o studiu ale překročím částku 10 000 u dohody o provedení práce, čeká me tedy 15% dan a sociální a zdravotní poj.? Musím u této brigády podepsat též prohlaseni k dani? u druhe brigady jsem slevu uplatnovala do kvetna ale potvrzeni o studiu jsem tam zrusila a chtela uplatnit zde. Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Marcela
4. 5. 2016 6:56:01
Dobrý den, odvodem srážkové daně jsem důchodkyni za minulý rok poškodila. Lze tuto chybu napravit? Např. požádat o převedení na zálohovou daň a následně požadovat vrácení?
Hlášení závadného obsahu

Sarah
6. 4. 2016 8:30:01
Roman: Srážkovou daň je možné zahrnout do přiznání. Daňové přiznání se mělo podat do 1.4. Ale dnes jsem zrovna četla, že bez pokuty ho lze podat ještě do 8.4.
Hlášení závadného obsahu

Roman
5. 4. 2016 13:49:45
Dobry den prajem,
manzelka pracovala na dohodu, zarobila 44000 KC a formou zrazkovej dane jej bolo strhnutych 6000 Kc. Da sa este k tymto peniazom dostat, ak ano ano, alebo uz je neskoro?
Vopred dakujem.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
31. 3. 2016 12:26:32
Pajo, bývalý zaměstnavatel Vám už roční zúčtování ("daňové přiznání") neudělá, protože byste ho musela o to požádat do 15.2., což se nejspíš nestalo. Pokud jste ještě dva měsíce před nástupem na ÚP pracovala, tak se Vám vyplatí podat DP (něco málo by Vám vrátili). Pokud byl Váš celkový výdělek za r. 2015 vyšší než 15.000 Kč, DP podat musíte. Pozor - termín odevzdání je už 1.4. takže máte nejvyšší čas.
Hlášení závadného obsahu

Paja
31. 3. 2016 10:58:53
Dobrý den, 3.2.2015 mi zkončila rodičovská dovolená. Dostala jsem výpověď a do konce dubna jsem byla ještě zaměstnaná na HPP - průměrný čistý výdělěk 9500,-Kč. Dostala jsem 3 měsícní odstupné a od května jsem vedena na úřadu práce. Můžete mi poradit, zda musím podat DP a kdo ho podává, zda já nebo bývalý zaměstnavatel. Pokud ho nemusím podávat, nevyplatí se mi ho v momentální situaci raději podat. Děkuji P.
Hlášení závadného obsahu

Vladimira
30. 3. 2016 15:47:38
Dobry den, mam to za minuly rok trochu prekombinovane:
leden 2015 - HPP (dan za mna odviedol zamestnavatel)
pak par mesiacov urad prace
a ku koncu roka dve rozne DPP, kde som nepodpisala prohlaseni a zarobila pod 10.000 korun, a jedno velice kratke DPC, kde som prohlaseni podpisala (vydelek 2.000). Ide o roznych zamestnavatelov a tieto brigadky sa mi aj prekryvali.
Danove priznani si idem podat sama a podla mojho nazoru tam musim priznat HPP a DPC, DPP nemusim. Chapem to spravne? Z DPC totiz nemam ziadne potvrzeni o zdanitelnych prijmech, tak mam trochu stresy. Nejde mi o vratenie penazi, chcem to len odovzdat a mat klud :) Dakujem za radu, Vl.
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
29. 3. 2016 10:59:30
Marcela: Dobrý den, částku, kterou poplatníkovi případně vrátí FÚ, nemůžete zjistit bez znalosti jeho výdělku a výše odvedených záloh na DPFO z dalších zaměstnání a nijak nesouvisí s výší vypočtené zálohy u Vás. V každém případě mu FÚ nemůže vrátit více, než na zálohách skutečně zaplatil během roku.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
26. 3. 2016 19:44:31
Dobrý den, zaměstnávám brigádníka na DPP do 10.000,-, podepsal prohlášení, zálohová daň je po odečtení slevy 0,-. Brigádník měl další práci a podává si daňové přiznání. FÚ mu tedy vrátí vypočtenou zálohovou daň, kterou jsem z jeho DPP nemusela odvádět? Je to dobře?
Hlášení závadného obsahu

Wlada
22. 3. 2016 22:07:28
Jsem OSVČ (12 měsíců hlavní) + DPP (do 10 000/měs.). Do daňového přiznání uvedu i příjem z DPP a sraženou daň.
Jak je to v přehledu pro OSSZ? Je daňový základ (řádek 26 přehledu) včetně příjmu z DPP tedy řádek 45 DAP nebo pouze dílčí základ daně (řádek 37 DAP).

Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

M.H.
17. 3. 2016 8:25:17
KarKa: Pokud jsou všechny zdaněny srážkovou daní (nemáte nikde podepsáno prohlášení poplatníka), tak nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
16. 3. 2016 15:13:27
Omlouvám se, zapomněla jsem uvést, že předchozí odpověď je pro tazatelku AlenaJiraskova.
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
16. 3. 2016 15:12:01
Dobrý den, srážková daň je možná jen u dohod o provedení práce, odškodné bylo zdaněno zálohovou daní. Zaměstnanec má tedy souběžně příjmy od více plátců zdaněné zálohovou daní a proto má povinnost podat si daňové přiznání. Vy mu RZD udělat nemůžete.
Hlášení závadného obsahu

KarKa
15. 3. 2016 21:34:32
Dobrý den, pokud mám více dohod o provedení práce souběžně u ruzných zaměstnavatelů, ale všechny do deseti tisíc korun, musím podávat danové příznání?
Hlášení závadného obsahu

pondra
10. 3. 2016 11:03:52
Dobrý den, mám potvrzení od zaměstnavatelů a chci si podat daňové přiznání. U tří jsem podepsal Prohlášení k dani, u toho čtvrtého už ne. Poradíte mi jak správně podat daňové přiznání? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Natalie
9. 3. 2016 11:49:03
Mirka Havelková: Do daňového přiznání lze uvést i srážkovou daň (z dohod o provedení práce).
Hlášení závadného obsahu

Mirka Havelková
7. 3. 2016 16:34:19
Dobrý den, prosím o radu. Může si student (do 26let, celý rok 2015), OSVČ jako vedlejší činnost, + DPP, kdy 4-8/2015 nebylo podepsáno prohlášení poplatníka a 9-12/2015 u téhož zaměstnavatele prohlášení podepsal, zadat do přiznání k dani z příjmu i srážkovou daň? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Rosa
7. 3. 2016 10:32:11
Vlaďka K. - Do přiznání zahrnete všechny příjmy, které byly zdaněny zálohovou daní (jako pomůcku můžete využít tabulku na konci článku). Můžete tam uvést ale i příjmy zdaněné srážkovou daní.

Zuzana P. - Termín pro vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2015 je 1.4.2016.

Eva N. - Sleva na poplatníka náleží vždy v plné - celoroční - výši.
Hlášení závadného obsahu

valdemar
7. 3. 2016 8:38:35
Prosím - když podávám Vyúčtování ze záv.činnosti, týka se to zaměstnanců i na dohody, všude kde je podepsáno Prohlášení poplatníka. Naopak Vyúčtování daně vybírané srážkou se týká zaměstnanců na HPP i na dohody, všude kde není podepsané Prohlášení? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Eva N.
6. 3. 2016 17:47:30
Dobrý den, pokud jsem část roku 10 měsíců OSVČ na hlavní čínnost a část roku zaměstnána - od půlky listopadu (prohlášení u zaměstnavatele jsem podepsala) a zároveň jsem OSVČ vedlejší činnost (při tom zaměstnání), jak vyplním v daňovém přiznání kolonku sleva na poplatníka. Bude to jen za 10 měsíců hlavní podnikatelské činnosti, protože jsem podepsala u zaměstnavatele to růžové prohlášení a on mi slevu asi tedy strhával nebo to bude v daňovém přiznání vyplněno za celých 12 měsíců? Moc děkuji Eva N.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana P.
6. 3. 2016 10:53:15
Dobrý den, jestli jsem to správně z článku pochopila. Pokud mám zaměstnance na DPP do 10.000,- posílám na FÚ měsíčně 15% dan a pak musím udělat po konci roku udělat vyúčtování této daně. A termín na toto vyúčtování je nově 31.3. nikoliv již 15.3.? Děkuju
Hlášení závadného obsahu

Vlaďka K.
4. 3. 2016 22:32:00
Dobrý den, leden až březen 2015 jsem byla osoba pečující o dítě do 7 let, měla jsem DPP, výdělek do 10.000 Kč (podepsané prohlášení o dani), od dubna dosud HPP a zároveň od dubna do června 2015 DDP (nepodepsané prohlášení), chtěla bych se zeptat, které příjmy musím zahrnout do daňového přiznání? Musí tam být všechny? Nebo stačí jen ty z HPP? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Magda U.
2. 3. 2016 11:36:30
Jakube, určitě se Vám to vyplatí. Pokud jste nepodepsal Prohlášení poplatníka, tak Vám neuplatňovali slevu na dni na poplatníka. Takže pokud si podáte přiznání, vrátí Vám sraženou daň, kterou jste z DPP zaplatil. Pokud si jej nepodáte (a DPP byla zdaněna srážkovou daní), tak se nic neděje, ale zbytečně se připravujete o penízky. :-)
Hlášení závadného obsahu

Jakub
2. 3. 2016 9:53:15
Dobrý den,
v průběhu roku jsem pracoval pro dva zaměstnavatele, u obou na DPP. Hrubá mzda za měsíc ani jeden měsíc (záměrně) nepřekročila 10 000 Kč. U zaměstnavatelů jsem nepracoval souběžně - tedy nejdříve u jednoho, potom u druhého. Ani u jednoho jsem nepodepsal Prohlášení poplatníka. Jiné příjmy než z těchto dvou dohod jsem v roce 2015 neměl. Podotýkám, že pro jistotu jsem si od posledního zaměstnavatele nechal vystavit Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Od prvního zaměstnavatele toto potvrzení nemám a mít nebudu. Musím podávat daňové přiznání? Případně má to z hlediska mojí situace nějaké výhody? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Liliana
24. 2. 2016 14:54:31
pro Adéla Pohoda: Vystavila bych "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně."
Hlášení závadného obsahu

Adéla Pohoda
24. 2. 2016 10:42:51
Dobrý den,
zaměstnávám na DPP studentku VŠ. Její měsíční mzda nepřekročí 10 000 Kč, odvádím za ni měsíčně 15 % srážkovou daň. Studentka pracuje pouze u mne. Nyní chce podat daňové přiznání a požádat o vrácení srážkové daně. Co pro to já, jako její zaměstnavatel, musím udělat? Stačí pouze vyplnit Potvrzení o zdanitelných příjmech, které přidá jako přílohu ke svému daňovému přiznání?

Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
22. 2. 2016 18:36:41
hvendula: pokud zaměstnáte někoho, kdo Vám podepíše prohlášení, začnete mu tímto uplatňovat zálohovou daň (v případě, že požaduje i slevu, tak mu daň sice žádná nevznikne, ale i tak se bere, že je závislá). A od toho dne byste se měla znovu přihlásit na závislou činnost na FÚ. V dalším roce budete muset do 1. 3. podávat vyúčtování ze závislé činnosti.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
22. 2. 2016 18:33:20
Dada: ano přesně tak. Srážkovou daň není nutné uvádět do přiznání. proto je srážková. Povinnost si podat přiznání je jenom, když máte více jak dvě souběžné činnosti, ze kterých uplatňujete zálohovou daň. Srážka je jakoby navíc, pokud Vám to lépe vyjde.
Hlášení závadného obsahu

hvendula
22. 2. 2016 17:58:03
Zjednodušeně řečeno,zda mohu dát zaměstnancům podepsat toto prohlášení poplatníka pokud nejsem na FÚ přihlášena k dani ze závislé činnosti!?
Hlášení závadného obsahu

hvendula
22. 2. 2016 17:42:52
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda jako zaměstnavatel musím být přihlášena k dani ze závislé činnosti a funkčních požitků,pokud zaměstnanci podepíší slevu na poplatníka,všichni zaměstnanci v důchodu a na DPP, výdělek do 5tis měsíčně.K této dani jsem byla přihlášena,ale následně jsem ji odhlásila neboť roční vyučtování bylo vždy 0.Vznikne nějaký problém pokud se následně opět zaregistruji k této dani - ze závislé činnosti.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dada
22. 2. 2016 17:30:10
Zuzana: jestli tomu dobře rozumím. Zaměstnavatel u kterého mám DPP, mi vystavil potvrzení o příjmech a sražené dani ( on mi žádné přiznání dělat nebude)a je jenom na mě jestli si ho přidám do přznání k příjmům které mám u druhého zaměstnavatele kde jsem na HPP a mám zálohovou daň. Když to bude výhodné a pomohlo by mi to "vylepšit daň" tak si to tam můžu přidat.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
22. 2. 2016 17:19:23
Dada: pokud máte druhý PP, což může být je Dohoda o provedení práce do 10 000 a kde je Vám srážena srážková daň, nemáte povinnost při přiznání podat a můžete požádat zaměstnavatele, aby Vám provedl roční zúčtování sám. Pokud tuto možnost nemáte a přiznání si tak jako tak dělat budete/chcete, požádejte si o potvrzení od zaměstnavatele i ze srážkové daně a tu si tam zahrňte, pokud nečerpáte plnou slevu na poplatníka či máte ještě další odpočty, tak se Vám sražená srážková daň může hodit....:-)
Hlášení závadného obsahu

Dada
22. 2. 2016 17:11:42
Dobrý den, když mám jeden HPP kde mám odvody pojištění a zálohovou daň a druhý PP na dohodu,kde je mi srážena srážková daň. Jakým způsobem provedu daňové přiznání? Musím do daňového přiznání uvádět i ty příjmy z DPP kde mi byla sražena srážková daň?
Hlášení závadného obsahu

Jiřina
16. 2. 2016 10:27:47
Vandr: Pokud nemá zaměstnankyně povinnost si podat DAP sama tak jí roční zúčtování udělat můžete.
Hlášení závadného obsahu

Vandr
15. 2. 2016 15:49:43
Dobrý den, mohu udělat roční zúčtování daně ze závislé za rok 2015 pracovnici zaměstnané na DPP, která nemá jiný příjem (rodičovská dovolená) a která podepsala prohlášení k dani ze závislé? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Roman
15. 2. 2016 11:09:15
honza: sčítají se měsíčně
Olga: 2x za měsíc si slevu na poplatníka nelze uplatnit, určitě budete muset vrátit
Hlášení závadného obsahu

Olga
13. 2. 2016 19:59:55
Dobrý den poraďte mi prosím v roce 2015 jsem měla 2zaměstnavatele (1HPP do 4/2015 a 2HPP od 4/2015)a oba zaměstnavatelé mi uplatnili slevu na poplatníka v 4/2015. budu muset jednu úlevu vracet státu?
Hlášení závadného obsahu

honza
12. 2. 2016 10:53:02
Dobrý den,v článku uvádíte, že pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod, tyto dohody se pro účely sociálního i zdravotního pojištění sčítají, to je myšleno měsíčně nebo, pokud mám u 2 dohody březen a duben,tak musím také odvádět ZP a SP? Děkuji Honza
Hlášení závadného obsahu

lily
29. 1. 2016 8:44:07
Katka - ano
Hlášení závadného obsahu

Katka
28. 1. 2016 14:14:39
Dobrý den,pri praci na DPP a prijmu do deseti tisic (jiny zamestnavatel neni,jsem na rodicaku) muzu podat danove priznani a uplatnit v nem i deti?Dan mam srazkovou.Predem dekuji
Hlášení závadného obsahu

helena
28. 1. 2016 12:26:03
Dobrý den, jako důchodce si přivydělávám prací na DPP,loni u 5 firem u jedné podepsané prohlášení, ostatní daněné daní srážkovou. Roční hrubá mzda cca 40 000,- Kč. Má smysl podávat danové přiznání?
Hlášení závadného obsahu

AlenaJiraskova
27. 1. 2016 13:29:52
Dobrý den, byl by mi schopen někdo vysvětlit jak je to s odškodněním pracovního úrazu - myšleno odvod daně z náhrady za ztrátu na výdělku? zaměstnanci bylo pojišťovnou sražena 15% daň z částky 5.962,-Kč a já nevím zda to byla srážková či zálohová a zda mu tedy za minulý rok můžu udělat roční zúčtování daně nebo ho poslat na FÚ aby si podal DP sám. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

barry
18. 1. 2016 9:11:05
MM: Daň 15% se počítá ze základu daně. Pokud je výdělek DPP do 10.000 Kč, tak se daň počítá v podstatě z hrubé mzdy. Pokud je výdělek nad 10.000 Kč, tak ze superhrubé mzdy.
Hlášení závadného obsahu

MM
17. 1. 2016 22:59:22
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak přesně postupovat při výpočtu daně u DPP. Vypočtu 15% přímo z hrubé mzdy, nebo se to nějak předem zaokrouhluje? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
14. 1. 2016 23:56:40
Odpověď pro Milada: ano, musíte se registrovat na FU, jako zaměstnavatel. Pak můžete zaměstnávat na DPP. Pokud nepodepise prohlášení a mzda je do 10000, srazite 15% daň a tu odvede na srážkový účet FU. Neuplatňujete mu slevu na dani, když nepodepsal.
Hlášení závadného obsahu

milada
14. 1. 2016 15:53:28
Dobrý den, jsem podnikatel - fyzická osoba - mohu zaměstnat na Dohodu o provedení práce? A jak mám postupovat při odvodu srážkové daně, když zaměstnanec nepodepíše Prohlášení? Musím se přihlásit na FÚ jako zaměstnavatel, nebo stačí jen odvést za zaměstnance daň? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
13. 1. 2016 23:10:02
Zpráva pro Albrecht: odměna z titulu předsedy SVJ nesmí být formou DPP. Je to odměna statutárního orgánů a to se řídí obchodním zákonikem. Co se týká daně, rozhodně se uplatňuje 15% zalohova daň a + se z toho musí odvést zdravotní pojištění.
Hlášení závadného obsahu

ALBRECHT
13. 1. 2016 10:38:51
Dobrý den, jsem předseda výboru SVJ za tuto činnost pobírám roční odměnu 6000,- Kč.jsem starobní důchodce a jiný zdroj přijmu nemám. podléhá tato částka zdanění? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ivo Tilšar
4. 1. 2016 14:57:17
Ověřoval jsem osobně na FÚ, pokud je podepsáno prohlášení u zaměstnavatele k pracovní smlouvě na HPP a vedle toho je se stejným zaměstnavatelem uzavřena DPP, platí se zálohová daň z DPP. Písemně to nemám.
Hlášení závadného obsahu

Táňa
4. 1. 2016 13:29:54
Ivo Tilšar: Pokud na DPP nemáte podepsané Prohlášení poplatníka, uplatňuje se srážková daň (tuto informaci najdete i výše v článku..)
Hlášení závadného obsahu

Ivo Tilšar
29. 12. 2015 8:40:49
U jednoho zaměstnavatele jsem zaměstnán ( podepsáno prohlášení ) a zároveň mám DPP na jinou činnost s příjmem do 10000 Kč/měs. Je odváděna zálohoví daň nebo srážková z příjmu DPP ? děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Karel
28. 11. 2015 21:47:15
Dobrý den. Jako důchodce mám na základě DPP měsíční příjem od 5000 do 10000Kč. Zaměstnavatel daní srážkovou daní. Lze dodatečně podepsat daňové prohlášení poplatníka (třeba teď v listopadu) a bude tak možno požádat o roční zúčtování daně, tj. využít daňovou slevu na poplatníka? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

sie0018
16. 10. 2015 11:22:17
Dobrý den, jsem studentka a od začátku roku mám DPČ kde mám také podepsané prohlášení od dani z příjmu a v září jsem začala ještě pracovat na DPP, kde jsem prohlášení nepodepsala.
Chci se zeptat na to jak to řešit na konci roku? Mám požádat tam kde mám DPP o přehled mzdy a to pak následně odevzdat tam kde mám daňové prohlášení podepsané a nebo to mám řešit nějak jinak. Děkuji Iveta
Hlášení závadného obsahu

jenny_m
15. 9. 2015 8:27:24
Sociální a zdravotní pojištění platíte pokud úhrn příjmů z více DPP u jednoho zaměstnavatele překročí částku 10.000 Kč měsíčně.
Hlášení závadného obsahu

Mariana
14. 9. 2015 11:59:51
Dobrý den, zajímalo by mě pokud budu mít dvě dohody DPP a u jedné nebudu mít podepsané prohlášení poplatníka (výdělek do 10 000 kč)...musím odvádět soc. a zdr. pojištění, pokud součet z obou DPP je nad 10000kč??
Děkkuji
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Kandlerová
4. 6. 2015 22:22:07
Dobrý den, děkuji za upozornění. Během zítřka bude text v článku poupraven. Přeji hezký zbytek dne.
Hlášení závadného obsahu

Sarka
4. 6. 2015 14:28:34
Dobrý den, v článku uvádíte, že se DPP pro účely zdravotního pojištění nesčítají, ale od nového roku se prý u jednoho zaměstnavatele sčítají.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ si mohou podávat žádosti o ošetřovné za březen

23. 4. 2021 | Od 22. 4. si mohou OSVČ zažádat o ošetřovné poskytované z důvodu uzavření škol za období od 1. 3. do 31. 3. 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím elektronického formuláře nebo také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to do 21. 5. 2021. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den včetně víkendů. Ošetřovné nelze ale kombinovat s kompenzačním bonusem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
BO-IMPORT s.r.o.
Česká firma zabývající se prodejem kvalitního nářadí a nástrojů.
www.bo-import.cz

Jagamont s.r.o.
kancelářské židle, řemesla pro interiéry
www.jagamont.cz

Daňový kalendář

26. 4. 2021 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)
26. 4. 2021 Souhrnné hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Kontrolní hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Přiznání DPH (za březen 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,85 Kč
-0,015 Kč
21,42 Kč
-0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.04.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru