Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdaňování příjmů u společenství vlastníků


Ing. Libor Sládek
14. 12. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

SVJ má povinnost podat daňové přiznání pouze v případě, že má příjmy, které jsou předmětem daně a zároveň nepodléhají dani vybírané srážkou.

Foto: Shutterstock

 

Společenství vlastníků není veřejně prospěšným poplatníkem. Pro účely zákona o daních z příjmů je tedy považováno za „standardního“ poplatníka a bude postupovat dle § 18. Jaké příjmy SVJ jsou předmětem daně? Kdy musí podat daňové přiznání?


 
Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) dle § 17a odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) není veřejně prospěšným poplatníkem. SVJ je tedy pro účely ZDP považováno za „standardního“ poplatníka a bude postupovat dle § 18 ZDP. Dle tohoto ustanovení jsou předmětem daně z příjmů příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak.
 
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v § 16 odst. 1 uvádí, že příjmem SVJ jsou zejména:
 
a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,

b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,

c) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

d) úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ,

e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných SVJ,

f) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných SVJ týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a

g) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem SVJ.

Příjmem SVJ nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet SVJ. Jde zejména o tyto příjmy:
  • nájemné z pronájmu společných částí domu,
  • úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a
  • příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.
V § 18 odst. 2 písm. f) ZDP je dále stanoveno, že předmětem daně z příjmů nejsou příjmy SVJ z:
  • dotací,
  • příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  • úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.
Z výše uvedeného vyplývá, že příjmem SVJ, který je předmětem daně z příjmů, jsou příjmy uvedené v § 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, pod písmeny b) až f) – viz výše v textu.
 
Na tomto místě upozorňuji na častou chybu SVJ, která mají v některých případech tendenci zdaňovat daní z příjmů právnických osob příjmy z nájmu společných prostor v případě, kdy peněžní prostředky z těchto činností zůstávají na účtu SVJ. Je samozřejmě možné, aby SVJ rozhodlo o tom, že finance budou použity v SVJ, nemá to ale dopad na způsob zdanění. Takové příjmy jsou vždy příjmem jednotlivých spoluvlastníků a takto se musí i daňově vypořádat.

Jak je to u SVJ s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Dle § 38mb písm. b) ZDP není daňové přiznání povinno podat společenství vlastníků, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
 
Dle § 38mc ZDP není SVJ, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, povinno sdělit tuto skutečnost správci daně.
 
SVJ tedy bude mít povinnost podat daňové přiznání pouze v případě, že bude mít příjmy, které jsou předmětem daně a zároveň nepodléhají dani vybírané srážkou.
 
Dle § 36 odst. 9 ZDP se daň vybíraná srážkou použije u úrokových příjmů z vkladů na bankovním účtu. Z těchto příjmů je přímo bankovním ústavem odváděna daň ve výši 15 % a nebudou tedy zahrnovány do základu daně.
 
Upozorňuji na to, že vyčleněním SVJ z kategorie veřejně prospěšných poplatníků již SVJ nemůže uplatňovat odpočitatelnou položku dle § 20 odst. 7 ZDP ve výši 30 % základu daně.

Shrnutí

SVJ, která fungují ve standardním režimu, to znamená, že zajišťují správu domu, shromažďují od vlastníků platby záloh na služby (a tyto následně vyúčtovávají) a do fondů oprav na bankovním účtu, na kterém jim banka připisuje úrokové výnosy, která nemusí účtovat sankce vlastníkům z důvodu neplnění jejich povinností a neinkasují pojistná plnění – taková SVJ nemají příjmy, které by byly předmětem daně.
 
Nemusí tedy podávat daňové přiznání k dani z příjmů a tuto skutečnost nemusí správci daně ani oznamovat.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Válková
8. 3. 2019 20:42:31
Kolik a jak vysoká je daň správce SVJ když jeho měsíční odměna je 700 Kč odměna
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace




Firmy v Pohodě
 
Andrea Mášová
Účetní a daňové služby.
seznam.cz

CAPITAL Control s.r.o.
Komplexní účetní servis
www.capitalcontrol.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru