Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Slevy na dani z příjmů fyzických osob za rok 2017


Bc. Michaela Hauzarová
7. 2. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Sleva na manžela (manželku) se uplatňuje poměrem 1/12 ke každému měsíci, po který byla uplatněná osoba vždy k prvnímu dni v daném měsíci manželem (manželkou).

Foto: 123RF

 

Víte, jaké slevy na dani můžete uplatnit v daňovém přiznání či ročním zúčtování daně? Do jaké výše lze uplatnit například slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení? A jak je to se slevou na studenta a kombinovaným studiem?


 
Slevy na dani mohou v souladu se zákonem o daních z příjmů uplatnit fyzické osoby bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci však mají na rozdíl od podnikatelů možnost některé slevy využívat již během zdaňovacího období.

V dnešním článku si představíme slevy, které poplatníci daně z příjmů fyzických osob uvedení v § 2 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) mohou využít ke snížení vypočtené daně za zdaňovací období 2017.

Základní sleva na poplatníka – § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP

Jedná se o základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka, kterou lze snížit vypočtenou daň z příjmů fyzických osob. Na slevu, a to v plné výši (sleva se nekrátí), mají nárok všichni poplatníci – zaměstnanci, podnikatelé, důchodci atd., kteří měli alespoň za část zdaňovacího období zdanitelné příjmy.

Zaměstnanci, kteří během zdaňovacího období podepsali prohlášení k dani, mohou tuto slevu uplatnit již v průběhu daného roku ve výši 2 070 Kč měsíčně. Prohlášení však lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Zaměstnanci, kteří nemají u svého zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani, nebo se jedná o osoby samostatně výdělečné činné, si odečítají základní slevu na poplatníka až prostřednictvím daňového přiznání.

Příklad

Zaměstnankyně byla od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 evidována na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání bez zdanitelných příjmů, od 1. 4. 2017 do konce roku 2017 byla zaměstnaná a podepsala u svého zaměstnavatele prohlášení k dani a uplatňovala základní slevu na poplatníka.

Základ daně byl za zdaňovací období 2017 ve výši 187 300 Kč a skutečně odvedená daň ve výši 9 510 Kč. Jiné slevy zaměstnankyně neuplatňuje.

Zaměstnankyni bude v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání započítána sleva na poplatníka v plné výši 24 840 Kč.


Tab.: Řešení
 
Položka Částka v Kč
Základ daně 187 300
Vypočtená daň 15% 28 095
Sleva na poplatníka 24 840
Daň po slevě 3 255
Na dani odvedeno 9 510
Přeplatek 6 255

Zaměstnankyni vznikl přeplatek na dani z příjmů ve výši 6 255 Kč zejména z důvodu, že ačkoliv neměla za první tři měsíce zdanitelné příjmy, může uplatnit slevu na poplatníka za celý rok.

Sleva na manžela – § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP

Jedná se o slevu na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud neměla za zdaňovací období roku 2017 vlastní příjem přesahující 68 000 Kč.

Manžel (manželka) tuto skutečnost obvykle doloží čestným prohlášením. Pokud je manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, pak se částka 24 840 zvyšuje na dvojnásobek.

Do vlastního příjmu manželky se nezahrnují:
 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou osobu nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,
 • příjem osvobozený podle § 4 ZDP.
Do vlastního příjmu manželky (manžela) se naopak zahrnují nemocenské dávky (včetně mateřské dovolené), důchod nebo podpora v nezaměstnanosti. Sleva je roční, nelze ji tedy uplatnit v průběhu zdaňovacího období, ale až v ročním zúčtování či daňovém přiznání poplatníka. Opět nezáleží na tom, zda měl poplatník uplatňující slevu na manželku (manžela) zdanitelné příjmy po celý rok nebo jen část roku.

Tato sleva se však uplatňuje poměrem 1/12 ke každému měsíci, po který byla uplatněná osoba vždy k prvnímu dni v daném měsíci manželkou (manželem).

Příklad

Poplatník uplatňuje slevu na manželku žijící ve společně hospodařící domácnosti, k uzavření sňatku došlo 7. 7. 2017.

Řešení:

Poplatník nemůže uplatnit slevu na manželku v plné výši 24 840 Kč, ale pouze k měsícům, kdy k prvnímu dni v měsíci roku 2017 byla uplatňovaná osoba jeho manželkou. Poplatník může tedy uplatnit slevu na manželku pouze za pět měsíců (srpen až prosinec 2017):

1/12 z 24 840 = 2 070 × 5 = 10 350 Kč.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu – § 35ba odst. 1 písm. c) a d) ZDP

Na základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč má nárok poplatník:
 • je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo
 • zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.
Na rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč má nárok poplatník:
 • je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo
 • jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni,
 • zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo
 • je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.
Zaměstnanci, kteří podepsali prohlášení k dani z příjmů fyzických osob, mohou slevu uplatňovat i měsíčně (samozřejmě pouze za měsíce, po které jim vznikl nárok na slevu na invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně), a to v poměrné výši 1/12 z roční slevy.

Sleva na držitele ZTP/P – § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP

Nárok na slevu ve výši 16 140 Kč (popřípadě v měsíční výši 1/12 z 16 140 Kč) mohou uplatnit osoby, které mají přiznán nárok na průkaz ZTP/P. Slevu lze uplatnit za každý měsíc, k jehož prvnímu dni byl nárok na průkaz ZTP/P přiznán.

Sleva na studenta – § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP

Slevu na studenta ve výši 4 020 Kč (popřípadě v měsíční výši 1/12 z 4 020 Kč) lze uplatnit u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů 14d) pro účely státní sociální podpory.

Slevu uplatní student za každý měsíc, na jehož počátku jsou podmínky soustavné přípravy a věku dodrženy. Slevu lze uplatnit i v případě studia na vysoké škole formou prezenční, kombinované i distanční výuky.

V případě přerušení studia na vysoké škole se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje i doba, po kterou by trvala mateřská či rodičovská dovolená (do tří let věku dítěte). Naopak na celoživotní vzdělávání se sleva na studenta nevztahuje.

K uplatnění nároku na slevu je nutné doložit potvrzení o studiu příslušné školy.

Příklad

Student vysoké školy v průběhu magisterského studia dne 1. 3. 2017 dovršil věk 26 let.

Řešení:

Poplatník měl nárok na slevu na studenta naposled za únor 2017, jelikož k 1. 3. 2017 již nebyla splněna podmínka pro uplatnění slevy. Pokud by však student dovršil věk 26 let až 2. 3. 2017, měl by nárok na slevu na studenta ještě i za měsíc březen.

Sleva za umístění dítěte – § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb ZDP

Výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených na dané zdaňovací období.

Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí:
 • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.
Za každé dítě lze však uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Za rok 2017 je maximální výše slevy 11 000 Kč. Podmínkou je, že vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Slevu lze doložit potvrzením od příslušného předškolního zařízení. Jedná se o roční slevu (nelze uplatnit měsíčně ani u zaměstnanců, kteří podepsali prohlášení k dani).

Sleva na evidenci tržeb – § 35ba odst. 1 písm. h) a § 35bc ZDP

Sleva na dani na evidenci tržeb je uplatnitelná pouze v rámci ročního daňového přiznání. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí však nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Slevu lze uplatnit pouze za zdaňovací období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob – § 35c ZDP

Jedná se o slevu, přesněji daňové zvýhodnění na vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor ve výši:
 • 13 404 Kč ročně na jedno dítě,
 • 19 404 Kč ročně na druhé dítě a
 • 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě.
Poplatník však nesmí uplatňovat slevu na dani podle § 35a nebo § 35b ZDP (ustanovení se týkají příslibu investiční pobídky).

Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit ve třech formách:
 1. daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani,
 2. daňové zvýhodnění ve formě daňového bonusu,
 3. daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani a daňového bonusu.

Příklad – Daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani

Poplatník vypočítal svou daňovou povinnost podle § 16 ZDP za zdaňovací období rok 2017 ve výši 54 000 Kč. Uplatnil základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani na jedno dítě.

Řešení:

Daň 54 000 Kč − Sleva na poplatníka 24 840 Kč − Sleva na dítě 13 404 Kč = 15 756 Kč.

Konečná daňová povinnost poplatníka po uplatnění slev je 15 756 Kč.

Příklad – Daňové zvýhodnění ve formě daňového bonusu

Poplatník vypočítal svou daňovou povinnost podle § 16 ZDP za zdaňovací období rok 2017 ve výši 13 000 Kč. Uplatnil základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani na jedno dítě.

Řešení:

Daň 13 000 Kč − Sleva na poplatníka 24 840 K4 (maximálně však lze odečíst částka do výše daně tzn. 13 000 Kč) = 0 Kč.

Daňové zvýhodnění na dítě lze využít ve formě daňového bonusu tzn.:

Daň po slevě na poplatníka 0 Kč − 13 404 Kč = − 13 404 Kč (daňový bonus na jedno dítě).

Poplatník má nárok na daňový bonus na své dítě ve výši 13 404 Kč.

Příklad – Daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani a daňového bonusu

Poplatník vypočítal svou daňovou povinnost podle § 16 ZDP za zdaňovací období rok 2017 ve výši 30 000 Kč. Uplatnil základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění ve formě slevy na dani na jedno dítě.

Řešení:

Daň 30 000 Kč − Sleva na poplatníka 24 840 Kč = 5 160 Kč.

Poplatník využije daňové zvýhodnění na dítě ve formě slevy na dani i daňového bonusu:

5 160 Kč – 13 404 Kč (z toho 5 160 Kč je ve formě slevy a 8 244 Kč ve formě daňového bonusu) = − 8 244 Kč.

Poplatník má tedy nárok na daňový bonus na vyživované dítě ve výši 8 244 Kč.


I výše daňového bonusu je však omezena. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.

Zároveň na daňový bonus má nárok jen ten poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 nebo 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.

Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 ZDP a příjmy, které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty ze zdanění.

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě má poplatník za každý měsíc zdaňovacího období, na jehož začátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.

Příklad

Poplatníkovi se narodil syn 2. 1. 2017. Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na své dítě za jedenáct měsíců (tzn. 11/12), jelikož na počátku měsíce ledna nebyla splněna podmínka pro uplatnění daňového bonusu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

3. 7. 2020 | Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JOLANA NOVOTNÁ
Účetnictví, DE, mzdy, intrastat nejen pro firmy z Jihlavy a Vysočiny
www.eurosid.eu

Geodézie Pardubice s.r.o.
Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodezii
www.geodeziepce.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,67 Kč
0,040 Kč
23,76 Kč
0,167 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru