Roční zúčtování za zdaňovací období 2021


Ing. Radek Bílý
31. 1. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Roční zúčtování je v podstatě zjednodušené daňové přiznání, které za zaměstnance zpracuje poslední zaměstnavatel ve zdaňovacím období.

Foto: 123RF

 

Zaměstnanci mohou ve většině případů požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. Jaké musí splňovat podmínky, dokdy o něj mohou zažádat a jaké slevy a odčitatelné položky si v něm mohou uplatnit?


 
Rok 2021 je již minulostí, ale některým daňovým poplatníkům, fyzickým osobám, běží lhůty pro vypořádání daňových povinností za uplynulý rok. Vypořádání s těmito povinnostmi může probíhat v zásadě dvěma způsoby:
 1. Poplatník má povinnost podat daňové přiznání, kde nejbližší lhůta pro podání je 1. 4. 2022.
 2. Poplatník je zaměstnancem a v tomto případě může požádat mzdovou účtárnu zaměstnavatele o „Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021“.
V dnešním článku se podíváme právě na druhou z uvedených možností. Roční zúčtování je vlastně takové zjednodušené daňové přiznání, které za poplatníka zpracuje poslední zaměstnavatel ve zdaňovacím období (obvykle kalendářní rok). K příjmům ze zaměstnání (závislé činnosti) se zúčtují zálohy na daň a případně se uplatní poplatníkem doložené odčitatelné položky od základu daně nebo slevy na dani.

Celý postup můžeme shrnout následovně.

Kdo může podat žádost o roční zúčtování

Každý zaměstnanec, který nemá povinnost podat daňové přiznání. Přiznání nemusí podat zaměstnanec, který:
 • měl v uplynulém roce příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho zaměstnavatele,
 • měl v uplynulém roce příjmy ze zaměstnání od více zaměstnavatelů, ale postupně za sebou, souběh zaměstnavatelů není možný, ten již zakládá povinnost podat daňové přiznání,
 • u všech zaměstnavatelů po sobě jdoucích podepsal „prohlášení poplatníka“ (tzv. růžový formulář), v tomto případě také musí zaměstnanec předložit poslednímu zaměstnavateli, který bude provádět roční zúčtování, „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ od všech předchozích zaměstnavatelů; pokud zaměstnanec po část roku nepracoval, doloží tuto skutečnost např. potvrzením z úřadu práce,
 • neměl jiné příjmy (vyjma příjmů osvobozených od daně) z podnikání a jiné výdělečné činnosti, příjmy z nájmu a ostatní příjmy; uvedené příjmy nesmí překročit za rok hranici 6.000 Kč, jinak opět vzniká povinnost podat daňové přiznání,
 • neměl příjmy ze zaměstnání v zahraničí,
 • předčasně neukončil smlouvu o životním nebo penzijním připojištění, kde by mu vznikla povinnost dodanit v daňovém přiznání uplatněné odpočty od základu daně v minulých letech,
 • neobdržel výplatu plnění ze soukromého životního pojištění, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
 • neobdržel oznámení od zaměstnavatele o dlužné částce na dani, nebo daňovém bonusu, která vznikla zaviněním zaměstnance (např. dodáním chybných podkladů),
 • neobdržel v roce 2021 doplatek čisté mzdy, která se vztahuje ke mzdě minulých let zúčtované předchozím zaměstnavatelem, ale nebyla do konce ledna 2021 vyplacena,
 • neuplatňuje dar, který poskytl do zemí EU,
 • pokud neobdržel výplaty důchodů, jejichž výše by přesáhla 36násobek minimální mzdy.

Kde může zaměstnanec podat žádost o roční zúčtování

U posledního zaměstnavatele, kterého měl v roce 2021.

Kdy může zaměstnanec o roční zúčtování požádat

Nejpozději do 15. 2. 2022.

Jak zaměstnanec žádá o roční zúčtování

Vyplněním formuláře „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021“. Pro roční zúčtování za období 2021 připravila finanční správa nový formulář 25 5457/B – vzor č. 2. Formulář reaguje na změny v legislativě v souvislosti s uplatňováním odečtu úroků z úvěrů na financování bytových potřeb jako odčitatelné položky od základu daně.

Nicméně pokud za rok 2021 nebudou zaměstnanci uplatňovat úroky z úvěrů, mohou ještě uplatnit žádost o roční zúčtování na starém tiskopisu „Prohlášení k dani“ vzor č. 25. Se zavedením tiskopisu na žádost o roční zúčtování 25 5457/B – vzor č. 2 byl také zaveden nový formulář „Prohlášení k dani“ vzor č. 26. Důvodem pro zavedení nového samostatného formuláře Prohlášení k dani vzor č. 26 je také skutečnost, že zaměstnanec může Prohlášení poplatníka nebo Žádost o roční zúčtování odevzdat nejen písemně, ale také elektronicky.

Podle informací Finanční správy je v případě elektronické formy nezbytné, aby dokumenty byly opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo aby plátce daně zaručil v rámci svého vnitřního systému jednoznačnou identifikaci poplatníků. K předání předmětných dokumentů elektronickou formou plátcům daně může poplatník také využít datové schránky, pokud s ní disponuje a na základě judikatury Nejvyššího správního soudu lze akceptovat předání předmětných dokumentů prostřednictvím e-mailové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem.“
 
Nevíte si s ročním zúčtováním rady? Pokud používáte mzdový systém PAMICA nebo účetní program POHODA, nezoufejte. Připravili jsme pro vás praktické videonávody Jak vytvořit roční zúčtování v programu PAMICA a Jak vytvořit roční zúčtování v programu POHODA.

Jaké odčitatelné položky od základu daně je možné uplatnit v ročním zúčtování

Odčitatelné položky od základu daně a podmínky pro jejich uplatnění nalezneme v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a to v § 15. Jedná se o:
 • Dary poskytnuté:
  • právnickým osobám za účelem podpory vědy a výzkumu, školství, policie, požární ochrany, ochrany mládeže, ochrany zvířat, kultury, sportu, zdravotnictví apod.,
  • fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,
  • podmínky pro uplatnění darů najdete v § 15 odst. 1 a 2 ZDP,
  • bezplatný odběr krve se pro účely daru oceňuje částkou 3.000 Kč,
  • bezplatné darování orgánu se pro účely daru oceňuje částkou 20.000 Kč,
  • dary je možné uplatnit, pokud jejich celková hodnota přesahuje v úhrnu 2 % ze základu daně, nebo alespoň 1.000 Kč, maximální hranice pro uplatnění daru činí 30 % ze základu daně; dokládá se potvrzením o poskytnutém daru, případně darovací smlouvou a výpisem z účtu.
 • Úroky zaplacené z úvěrů poskytnutých k účelu financování bytových potřeb:
  • maximální částka úroků, kterou je možné uplatnit, je 300.000 Kč u úvěrových smluv na bytové potřeby, které byly pořízené nejpozději do konce roku 2020,
  • maximální částka úroků, kterou je možné uplatnit, je 150.000 Kč u úvěrových smluv na bytové potřeby, které byly pořízené po datu 31. 12. 2020,
  • výše úroků se prokazuje potvrzením o výši zaplacených úroků, potvrzení vydává poskytovatel úvěru,
  • podmínky pro uplatnění úroků najdete v § 15 odst. 3 a 4 ZDP.
 • Penzijní připojištěnízaplacené zaměstnancem (příspěvky zaměstnavatele nelze zahrnout):
  • maximální částka, kterou lze uplatnit, je 24.000 Kč, přičemž se od zaplacených příspěvků zaměstnancem odečítá 12.000 Kč (částka, ke které náleží maximální státní příspěvek), pro uplatnění maximální částky je tedy nutné uložit 36.000 Kč za rok (3.000 Kč měsíčně),
  • prokazuje se potvrzením o zaplaceném pojistném, které vystavuje penzijní fond, a smlouvou,
  • podmínky pro uplatnění penzijního připojištění najdete v § 15 odst. 5 ZDP.
 • Životní pojištění:
  • příspěvky zaměstnance lze odečíst až do výše 24.000 Kč,
  • příspěvky se prokazují potvrzením pojišťovny a smlouvou,
  • podmínky uplatnění najdete v § 15 odst. 6 ZDP.
 • Členské příspěvky odborové organizaci:
  • příspěvky lze uplatnit až do výše 3.000 Kč za zdaňovací období,
  • zaplacené příspěvky se prokazují potvrzením od odborové organizace.
 • Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (na základě zákona č. 179/2006 Sb.):
  • odečíst lze částku do výše 10.000 Kč (ZTP do výše 13.000 Kč, ZTP/P do výše 15.000 Kč),
  • prokazuje se potvrzením o úhradě poplatku za zkoušku,
  • jedná se o vzdělávání, které neplatil zaměstnavatel.

Jaké slevy na dani lze uplatnit

Následující položky jsou slevy, které se odečítají z již vypočtené daně. Většinu slev zaměstnanci uplatňují v průběhu roku měsíčně, a to na základě formuláře „Prohlášení poplatníka“ (tzv. růžový formulář), ve kterém zaměstnavateli oznamují a případně dokládají, jaké slevy na dani chtějí uplatňovat.

Jedná se o následující slevy:
 • základní sleva na poplatníka ve výši 27.840 Kč (30.840 Kč pro rok 2022),
 • sleva na studenta ve výši 4.020 Kč (zůstává ve stejné výši i pro rok 2022),
 • daňové zvýhodnění (nebo daňový bonus) na vyživované děti:
  • roční částky daňového zvýhodnění jsou ve výši 15.204 Kč ročně na jedno dítě, 22.320 Kč ročně na druhé dítě a 27.840 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Částky slev na druhé a třetí dítě byly zvýšeny novelou ZDP v červenci 2021. Chybou schvalovacího procesu bylo, že se novelizovaly roční částky, ale zákonodárci opomněli novelizovat částky měsíční. Tuto nesrovnalost je případně potřeba napravit v ročním zúčtování. Stejné výše slev zůstávají i v roce 2022,
 • daňový bonus – mohou čerpat zaměstnanci, kteří měli příjem ze zaměstnání nebo podnikání minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2021 se jedná o částku 91.200 Kč, za rok 2022 pak 97.200 Kč. Do této hranice se nezapočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku. Byl zrušen strop daňového bonusu (60.300 Kč), nyní již lze čerpat daňový bonus v neomezené výši,
 • sleva na invaliditu ve výši 2.520 Kč na invaliditu prvního a druhého stupně (zůstává ve stejné výši i pro rok 2022) a 5.040 Kč na invaliditu třetího stupně (zůstává ve stejné výši i pro rok 2022),
 • sleva pro držitele průkazky ZTP/P ve výši 16.140 Kč (zůstává ve stejné výši i pro rok 2022).

Slevy na dani, které je možné uplatnit výhradně v rámci ročního zúčtování

Samozřejmě lze uplatnit slevy i výše uvedené, pokud je zaměstnanec neuplatňoval měsíčně, například z důvodu nevyplnění „růžového formuláře“, nebo jejich neprokázáním. Následující slevy je však možné uplatnit výhradně až v ročním zúčtování, neboť jejich výše je známa až na konci zdaňovacího období.

Jedná se o:
 • slevu na manželku (manžela) žijící ve společné domácnosti – slevu lze uplatnit, pokud výše vlastního příjmu manželky (manžela) nepřesáhla ve zdaňovacím období částku 68.000 Kč:
  • do vlastního příjmu se zahrnují – příjmy od zaměstnavatele za minulá období (vyplacené v jiném měsíci daného zdaňovacího období než v lednu), peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, starobní důchod, invalidní důchod, částečný invalidní důchod, příjmy z podnikání, příjmy z dědictví apod.,
  • do vlastního příjmu se nezahrnují – rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné, porodné, stipendium apod.,
  • sleva se prokazuje čestným prohlášením ohledně výše příjmů a oddacím listem, podmínky pro uplatnění slevy na manželku (manžela) najdete v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP,
 • slevu za umístění dítěte (školkovné) – v rámci jedné společně hospodařící domácnosti slevu uplatňuje pouze jeden z poplatníků, sleva je ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte, avšak do maximální výše minimální mzdy, tj. 15.200 Kč za rok 2021; prokazuje se potvrzením předškolního zařízení o platbách za umístění dítěte a podmínky pro uplatnění slevy najdete v § 35bb ZDP.

Kdy je zaměstnavatel povinen provést roční zúčtování

Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období. Pokud zaměstnanci vznikne přeplatek na dani nebo nárok na daňový bonus, vrátí jej zaměstnavatel nejpozději při výplatě březnové mzdy.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Věra Jasanská
25. 4. 2022 23:02:33
Dobrý den, ještě jsem nedostala vrácení vyúčtování roční daní. V práci mě řekli že to bude ve výplatě za duben, tedy v květnu. Je to možné. De
Dobrý den, ještě jsem neměla vrácení daní a daňového bonusu na dítě. V práci mě řekli že to bude v dubnové výplatě, tedy až v květnu. Je to možné? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
1. 3. 2022 20:13:42
Dobry den, zaměstnavatel byl v průbehu roku 1 měsíc na úřadu práce, jak zahrnu v Pohodě do ročního zúčtování? Jakou položku mám na záložce "Daně a pojistné" zvolit?

Děkuji, Lenka
Hlášení závadného obsahu

Regina
24. 2. 2022 11:59:13
Roční zúčtování zaměstnance a ukončení PP
Hlášení závadného obsahu

Klarissa
16. 2. 2022 6:23:00
Lenka: Podívejte se do pokynu k vyplnění přiznání (https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-D-1_6.pdf?202202160618), vyplňování hodně usnadní.

ř. 52 Úhrn sražených záloh na daň ze závislé činnosti (po slevách na dani) – uveďte úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani), které Vám byly sraženy všemi zaměstnavateli. Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti uveďte v souladu s § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 29 se jedná o údaj uvedený na řádku 8). V případě, že Vám bylo provedeno roční zúčtování, uveďte částku sražených záloh sníženou o vrácený přeplatek z ročního zúčtování.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
15. 2. 2022 14:53:11
Dobrý den,

dělám si daňové přiznání sama, ale zasekla jsem se u řádku 52 a 53. V roce 2021 jsem pracovala pouze u jednoho zaměstnavatele, ale v dubnu mi byl vyplacen doplatek za rok 2020 vyšší než 10000,-, zaměstnavatel na potvrzení zaškrtl, že jsem neučinila prohlášení. Mám tedy tuto daň zahrnout do kolonky 52, nebo se jedná o daň sraženou dle zákona uvedenou na řádku 53.

Děkuji, Lenka
Hlášení závadného obsahu

Martinka
9. 2. 2022 13:29:01
Zaměstnanec v exekuci má velký přeplatek na dani, mám tuto částku odvést exekutovi, nebo daňový bonus se do to nepočítá.
Hlášení závadného obsahu

Michaela
9. 2. 2022 11:35:26
dagmara: Slevu na studenta lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně. Tj. pokud dcera dosáhne věku 26 let v únoru, lze za měsíc únor slevu ještě uplatnit. V únoru nemusí řešit zatím ani zdravotní pojištění.
Hlášení závadného obsahu

dagmara
9. 2. 2022 10:37:12
Prosím jen o doplňující info, dcera studuje, (řádné denní studium), 9. 2. 2022 jí bude 26 let,má trvalou brigádu DPČ.Slevu za studenta si bude moci uplatnit jen za leden 2022 nebo i za únor 2022? Díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
8. 2. 2022 19:43:21
pokud zaměstnanec po část roku nepracoval, doloží tuto skutečnost např. potvrzením z úřadu práce // jakým způsobem se tato skutečnost promítne do ročního zúčtování daně?
Hlášení závadného obsahu

Radek Bílý
2. 2. 2022 15:44:59
Dana Alexová – Domnívám se, že by Vám přeplatek na dani měl vzniknout minimálně z titulu uplatnění celé roční částky slevy na poplatníka. Tato sleva nabyla uplatňována v měsících nemoci.
Hlášení závadného obsahu

Radek Bílý
2. 2. 2022 15:41:50
Lenka – Ano, myslí se tím elektronický podpis zaměstnance. Zaměstnanec tímto podpisem podepíše e-mail, v němž zasílá žádost a podklady k ročnímu zúčtování zaměstnavateli.
Hlášení závadného obsahu

Dana Alexová
2. 2. 2022 15:14:48
Dobrý den za loňský rok jsem narodila 7 měsíců,budou mi vráceny peníze?
Hlášení závadného obsahu

Lenka
31. 1. 2022 10:04:29
Dobry den, chtela bych se zeptat k bodu:

Podle informací Finanční správy je „v případě elektronické formy nezbytné, aby dokumenty byly opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo aby plátce daně zaručil v rámci svého vnitřního systému jednoznačnou identifikaci poplatníků. K předání předmětných dokumentů elektronickou formou plátcům daně může poplatník také využít datové schránky, pokud s ní disponuje a na základě judikatury Nejvyššího správního soudu lze akceptovat předání předmětných dokumentů prostřednictvím e-mailové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem.“

Mysli se tim uznavany elektronicky podpis poplatnika (tj. zamestnance)?

Dekuji, Lenka
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
TERCOM s.r.o.
Stavební a prodejní společnost, která zajistí kompletní stavbu.
www.tercom.cz

Mgr. Lenka Kutilová
Vedení účetnictví a daňové evidence včetně výpočtu mezd
lenkakutilova.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme