Prohlášení poplatníka daně z příjmů


Bc. Renata Blahová
27. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Prohlášení poplatníka podepisují zaměstnanci při nástupu do zaměstnání a pak každoročně vždy do 15. února.

Foto: Fotolia

 

Všichni zaměstnanci každoročně podepisují prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. růžový papír). Co z podpisu tohoto formuláře vyplývá? Jaké slevy na dani a zvýhodnění si můžete za rok 2015 uplatnit?


 
Nejdříve si řekněme, kdo může formulář prohlášení podepsat. Prohlášení poplatníka může podepsat zaměstnanec pouze u jednoho plátce (zaměstnavatele). Prohlášení nemůže mít v jednom měsíci podepsáno současně u více zaměstnavatelů.
 
Prohlášení podepisují zaměstnanci v klasickém zaměstnaneckém poměru na základě pracovní smlouvy a také brigádníci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, musí však dodržet jednu podmínku – nesmí mít v daném měsíci prohlášení podepsáno u jiného plátce.
 
Příjmy na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně se zdaňují srážkovou daní, v případě, že zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka, nezdaňují se tyto příjmy srážkovou daní, ale zálohovou, jako u klasických pracovních poměrů.
 
Prohlášení poplatníka podepisují zaměstnanci při nástupu do zaměstnání a pak každoročně vždy do 15. února. Jeden formulář slouží pro tři zdaňovací období a tvoří ho tři oddíly.

I. oddíl u prohlášení

V oddíle I. uvádí poplatník slevy a zvýhodnění, na které má nárok a které mu zaměstnavatel bude na základě tohoto podepsaného prohlášení zohledňovat ve mzdě každý měsíc ve výši 1/12 celkové částky. Konkrétně se jedná o (uvedené částky jsou platné pro rok 2015):
 • slevu na poplatníka – jedná se o základní slevu na dani, na kterou má nárok každý poplatník (zaměstnanec) – 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně),
 • slevu na dani na invaliditu 1. nebo 2. stupně2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně),
 • slevu na dani na invaliditu 3. stupně 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně),
 • slevu na dani pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně),
Invalidní důchodci uvádějí, jaký druh důchodu pobírají, číslo a datum rozhodnutí o přiznání důchodu a odkdy mají důchod přiznaný, resp. odkdy mají vystavený průkaz ZTP/P, nárok na slevu se dokládá rozhodnutím ze správy sociálního zabezpečení.
 
 • slevu na dani na studenta – jedná se o studenty soustavně se připravující na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem do věku 26 let, při prezenční formě studia v doktorském studijním programu na vysoké škole dokonce až do věku 28 let, sleva činí 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně),
 • daňové zvýhodnění na děti – jedná se o vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, poplatník uvádí jméno, příjmení, rodné číslo dětí a jakou částkou slevu uplatňuje (první dítě 13 404 Kč ročně, druhé dítě 15 804 Kč ročně, třetí a každé další dítě 17 004 Kč ročně), dále se uvádějí nezletilé děti a děti zletilé do 26 let soustavně se připravující na budoucí povolání a které děti jsou držiteli průkazu ZTP/P (u držitelů průkazů ZTP/P se částka zvyšuje na dvojnásobek).

II. oddíl u prohlášení

V oddíle II. se poplatník podepisuje a svým podpisem potvrzuje pravdivost a úplnost údajů, které v prohlášení uvádí. Zároveň prohlašuje, že nepodepsal na stejné období prohlášení u jiného plátce (zaměstnavatele) a neuplatňoval u jiného zaměstnavatele slevy na dani.
 
Pokud sám poplatník (zaměstnanec) neuplatňuje slevy na dani na jím vyživované děti, ale uplatňuje je druhá osoba (většinou manžel/manželka), uvádí tuto osobu.
 
V oddíle II. zaměstnanec také uvádí všechny změny, které v daném období nastaly.
 
Oddíl I. a II. mohou vyplnit a podepsat všichni zaměstnanci, kteří splňují podmínky pro uplatnění slev a zvýhodnění. A to i v případě, že si budou sami podávat daňové přiznání.

III. oddíl u prohlášení

Oddíl III. je žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
 
O toto zúčtování mohou svého zaměstnavatele požádat pouze ti zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání. A zároveň neměli jiné příjmy než příjmy ze zaměstnání. Příjmy ze zaměstnání mohli mít buď jen od jednoho zaměstnavatele, nebo postupně od více zaměstnavatelů. V žádném případě se zaměstnání nemohou překrývat. Výjimku tvoří brigády na základě dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní. Tyto příjmy je možné zahrnout do základu daně, ale v tom případě si zaměstnanec musí sám udělat daňové přiznání.
 
Pokud měl poplatník během roku postupně více zaměstnavatelů, může po svém posledním zaměstnavateli požadovat provedení ročního zúčtování daně. Musí však uvést, ve kterém období a od kterého zaměstnavatele příjmy pobíral, a tyto příjmy musí doložit prostřednictvím potvrzení o vyplacených příjmech a sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Toto potvrzení je zaměstnavatel povinný svému zaměstnanci vydat.
 
Poslední podmínka, kterou musí zaměstnanec dodržet, je taková, že neměl kromě příjmů ze zaměstnání a kromě příjmů osvobozených od daně a příjmů zdaňovaných srážkovou daní jiné příjmy (podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů) vyšší než 6 000 Kč. Za jiné příjmy se považují příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příležitostné příjmy.
 
To znamená, že zaměstnanec může mít příjmy ze zaměstnání postupně od více zaměstnavatelů, příjmy osvobozené od daně, příjmy zdaněné srážkovou daní a ostatní příjmy do 6 000 Kč, aby mohl svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně.
 
V žádosti o provedení ročního zúčtování může zaměstnanec uvést nezdanitelné části základu daně. Konkrétně se jedná o (částky platí pro rok 2015):
 • zaplacené úroky z úvěru na bydlení – musí doložit potvrzení vystavené bankou (nebo spořitelnou), v případě, že tyto úroky uplatňuje jiná osoba nebo osoby, uvede jejich jména, rodná čísla a adresy, maximálně lze uplatnit 300 000  na společně hospodařící domácnost, a to souhrnně ze všech úvěrů na bydlení,
 • bezúplatná plnění (dary) – maximálně 15 % základu daně, minimální hodnota daru je 1 000 Kč, dárci krve si mohou ze svého daňového základu odečíst 2 000 Kč za každý odběr, muži maximálně 8 000 Kč ročně (čtyři odběry), ženy 6 000 Kč ročně (tři odběry), dary musí poplatník doložit potvrzením,
 • zaplacené příspěvky na své vlastní penzijní připojištění, pojištění nebo spoření – poplatník si může odečíst částky převyšující 12 000 Kč, maximální odčitatelná částka činí také 12 000 Kč ročně, zaplacené příspěvky je potřeba doložit potvrzením,
 • zaplacené pojistné na své vlastní soukromé životní pojištění – maximální částka, kterou lze z daňového základu odečíst, je 12 000 Kč ročně a na základě potvrzení z pojišťovny,
 • zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace – maximálně 3 000 Kč ročně na základě potvrzení,
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – maximálně 10 000 Kč na základě potvrzení.
Dále může kromě slev na dani uvedených v oddíle I. uplatnit nárok na slevu na dani:
 • na manželku/manžela, která/který s poplatníkem žije (v daném zdaňovacím období žila/žil) ve společně hospodařící domácnosti a neměla/neměl vlastní příjem přesahující 68 000 Kč – uvede jméno, příjmení, rodné číslo a zda je nebo není držitelem průkazu ZTP/P, sleva na dani na manželku činí 24 840 Kč ročně, v případě ZTP/P je to dvojnásobek,
 • za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy – dítě musí žít ve společně hospodařící domácnosti a slevu uplatňuje pouze jeden z poplatníků, sleva se dokládá potvrzením ze školky, uvádí se jméno, příjmení a rodné číslo dítěte/dětí, maximálně 9 200 Kč ročně, sleva na dani se vztahuje pouze na poplatky za umístění, nikoliv na platby za stravu.
Zaměstnavatel je povinný provést roční zúčtování daně nejpozději v březnové výplatě. To znamená, že zaměstnanec dostane přeplatek na dani v průběhu měsíce dubna v termínu výplat spolu se mzdou. Samozřejmě může zaměstnavatel provést zúčtování i dříve.
 
Pokud zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání a nemá nárok žádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele, ale má nárok na uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani, může si daňové přiznání podat sám. Pokud tak neučiní, o tyto výhody a případné vrácení daně přijde.
 
 
Související články:
Nárok na daňový bonus
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015
Podání daňového přiznání – nejčastější otázky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marie
16. 9. 2020 11:33:14
Dobrý den,můj přítel je v invalidním důchodu 3 stupně,část roku se snažil podnikat ale vydělky byly malé ( nepřesáhly ani 10 tisíc) nyní nastoupil na dohodu o provedení práce a měl by si vydělat do 10 tisíc měsíčně ... jak v takovémto případě probíhá ročnní daňové přiznání
Hlášení závadného obsahu

Šárka
20. 8. 2020 6:29:43
Dobrý den,
jak je to prosím v případě, kdy k nám nastoupila slečna na dohodu o pracovní činnosti a je vedená na ÚP v současné době. Její výdělek bude max. 3tis. za měsíc a podepsala u nás prohlášení poplatníka. Budeme za ni odvádět nějakou daň?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Pepa90
15. 3. 2020 11:43:58
Dobrý den ... Prosím vás mám jednu otázku. Před pár lety jsem byl jaksi nucen si dělat daně sám, protože ve firmě nebyli ochotni jej udělat. Jestli to tak můžou dělat ve firmách netuším. Asi to není jejich povinnost, co já vím a dali mi prostě POTVRZENÍ a starej se. Nicméně jsem se to naučil a jsem za to moc rád. Daně si dělám již 4 rokem, ale teď jsem trošku narazil a potřeboval bych pomoc. Změnil jsem zaměstnání před rokem a uvědomil jsem si a nejen já, že nám zaměstnavatel nedal: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. růžový papír) k podepsání. Abych byl konkrétnější, tak pracuji pro agenturu. A já teď teda netuším, co mám dělat? Poradíte mi? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

lumir
19. 3. 2019 12:57:20
Posim vas co když sem nestihl podepsat daně do 15.2. Mužu i potom. Díky
Hlášení závadného obsahu

Jitule111
13. 3. 2019 21:41:25
Dobrý den,právě vyplňuji manželovi daňové přiznání. Jde mi konkrétně o slevu na poplatníka. Tu slevu 24840 můžu do přiznání uplatnit vždy? Nebo v případě, že slevu započítává zaměstnavatel měsíčně ve výplatě, tak už ji nemůžu dát do ročního přiznání? To samé u slevy na děti? V pokynech pro vyplnění o tom nic není. Díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

romana
21. 2. 2019 9:32:59
Podepisuje zaměstnanec zadní stranu prohlášení(tabulku až dole( v případě , že nežádá za příslušný rok a vyúčtování daně?
Hlášení závadného obsahu

Jenn
16. 1. 2018 21:25:43
Dobrý den. Právě jsem koncim s jednou brigádou a zacinam s jinou. Podepsala jsem smlouvu v te jiné, ale nedali mi k podepsání "růžový papír", ani nechteli potvrzení o studiu, nic. Spoluzacka mi řekla, ze taky mela brigádu (na koupališti), kde růžový papír ne podepisovala, potvrzení o studiu nedala, peníze dostala nezdanene a vše bylo OK. Tak by me zajímalo, zda-li mohu mít brigádu i tam, kde jsem papír nepodepisovala (potvrzení o studiu nedala, řekli, ze peníze budou co 2 týdny na ruku) a jestlipak mužů mít v ten samy čas i brigádu, kde je normálně ten růžový papír Podepsán. A je vůbec v poradku, ze nechtěli ani potvrzení o studiu, nic, jen číslo OP?
Hlášení závadného obsahu

Iva
30. 11. 2017 14:02:03
Dobrý den, byla jsem zaměstnaná v lednu až březnu 2017 u prvního zaměstnavatele a tam jsem i podepsala prohlášení k dani. Od dubna do října jsem pracovala a podepsala prohlášení u druhého zaměstnavatele. Od listopadu pracuji znovu u prvního zaměstnavatele /je to sezónní práce/ musím znovu podepisovat prohlášení k dani, když jsem ho podepsala v lednu 2017?
Případně pokud bych těch prací měla během roku více a střídaly by se jak by to bylo s prohlášením? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Deninda
30. 9. 2017 21:45:07
Dobrý den, poprvé jsem v ČR nastoupila do zaměstnání a tam mi řekli, že se prohlášení poplatníka podepisuje až na konci roku, jelikož jsem poprvé zaměstnaná, nevěděla jsem, že mám nárok na slevu na dani a že to můžu podepsat hned. Bohužel teď čtu, že se to má podepsat do 30dnů od nástupu do zaměstnání a to už uplynulo. Chtěla bych se tedy zeptat, zda je ještě nějaká šance, aby se mi to oodečítalo už teď? - nevědomost neomlouvá, ale myslím, že by mě o tom měl informovat zaměstnavatel a to se nestalo... Děkuji D.
Hlášení závadného obsahu

Jita
30. 3. 2017 22:20:29
Dobrý den,jsem na dpc u zaměstnavatele v březnu sem byla rok,podepsala růžovák,teď sem ale koukala mám zálohovou daň?a nestrzene sp a zp,jde zpětně podepsat abych dostala vráceno část ?dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jita
30. 3. 2017 22:16:34
Dotaz
Hlášení závadného obsahu

veverka
2. 3. 2017 14:06:40
Radka:
Ano - pokud se nebudou brigády překrývat a budou postupně za sebou tak to tak lze udělat.
Hlášení závadného obsahu

Radka
1. 3. 2017 10:45:39
Dobrý den,dcera je studentka ,chce si přivydělat brigádně na DPP,od března do června ma jednu brigádu a od července druhou,muže podepsat "růžový papír" u obou zaměstnavatelu?
Hlášení závadného obsahu

Marketa
15. 10. 2016 7:48:44
Dobrý den, mám dotaz. Jsem živnostník a mam pod sebou brigádníka na DPP, mzdu má do 4000,- protoze je vedeny na úřadu prace. Tim pádem odpada placeni ZP a SP. Jak je to ale se zdaněním? Když mi podepíše prohlášení poplatnika daně z příjmů? Budu mu něco srážet? Kam pak já jako zaměstnavatel budu toto prohlášení dokládat? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jáňa
7. 10. 2016 14:49:26
Radek: V zákoně to bohužel nikde uvedené není, že Vám prohlášení musí dát zaměstnavatel podepsat. Ale pokud se tomu brání je to každopádně dost divné a podezřelé...

O slevy ale nepřijdete, nemusíte se bát. Akorát když nepodepíšete prohlášení, budete si muset podat sám daňové přiznání (do konce března 2017), kde si slevy můžete nárokovat zpětně. Ale budete s tím mít práci a přiznání si budete muset sám zpracovat (případně to můžete dát nějaké účetní).
Hlášení závadného obsahu

Radek
5. 10. 2016 17:45:29
dobry den. muj novy zamestnavatel u ktereho pracuji uz mnesic mi doposud neumoznil podepsat danove prohlaseni. na dotaz zda mi daji take k podpisu danove prohlaseni mi bylo receno : " nejste nahodou nejak moc chytrej ? nechcete nam snad mluvit do ucetnictvi ? mi vime co je nase povynnost ! " je to jejich povinnost ? nepodepsanym danovim prohlasenim totiz prijdu o cca 7 tis. prosim o pomoc - radu. dekuji moc specha.
Hlášení závadného obsahu

Pattty
18. 4. 2016 17:30:26
Je možné,že při stejném platu,mám za darování krve o 5000 méně neż loni? (2014-11odběrů-7000,-vrácení daně; 2015-12odb.-2000,-)díky za odp.
Hlášení závadného obsahu

Bohumila
10. 2. 2016 15:18:46
derkovas: Já bych vyžadovala raději doložení dodatků ke smlouvám.
Hlášení závadného obsahu

derkovas
8. 2. 2016 17:52:24
Prosím o radu jak postupovat při odečtu zaplaceného vlastního životního pojištění v souvislosti se změnami smluv v roce 2015. Mám vyžadovat doložení dodatků ke smlouvám, které měl pojištěný podepisovat s pojišťovnou, když si chce toto pojištění odečítat? Nebo mi stačí potvrzení pojišťovny na kterém je napsáno, že smlouva je v souladu se změnou zákona.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
29. 1. 2016 14:12:39
Dobrý den, darování krve je v článku uvedeno jako často uplatňovaný odpočet bezúplatného plnění. U darování KRVE platí limit 3x a 4x ročně, krevní plazmu můžete darovat častěji, o darování plazmy se však v uvedeném příkladu nezmiňuji.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 28
29. 1. 2016 11:44:10
To možná ano, ale za bezúplatný dar, se považuje i darování plazmy, která se může darovat více krát.Nikdy mi FÚ nevytkl nárokovanou částku v přiznání za darování.
Hlášení závadného obsahu

Klára
29. 1. 2016 8:27:26
Ono to v zákoně skutečně není, ale ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně. Tak to prostě je, víckrát byste odběry krve absolvovat prostě neměli. ;-)
Hlášení závadného obsahu

Blanka
28. 1. 2016 22:26:51
Dobrý den, to taky slyším poprvé, že by bylo omezení počtu odběru krve, které se může uplatnit. Muselo by to být přece v zákoně stanoveno.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
28. 1. 2016 11:09:49
Dobrý den, v ZDP to sice napsané není, ale ze zdravotního hlediska nelze víc odběrů (dárcovství krve) učinit.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 28
27. 1. 2016 20:37:57
Dobrý den, bohužel nevím zda mohu souhlasit s poznámkou u bezúplatného plnění-darů, že muži si mohou uplatnit pouze 4 odběry ( 8 000,- Kč) a ženy 3 odběry (6 000,- Kč).Toto sylším poprvé, nikde jinde jsme se to nedočetla, ani v pokyněch k přiznání ani v zákoně o dani z příjmu.Doposud jsem vždy uplatnovala plný odpočet např. 7 odběrů apod.Prosím o sdělení odkud tato informace vznikla Děkuji Markéta.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Marie Maryášová
vedení účetnictví, daňové evidence, veškeré daně, poradenství
centrum.cz

Vedení účetnictví a mezd
Zpracováváme účetnictví, daně a mzdovou agendu. Bereme nové klienty!
www.prahavedeniucetnictvi.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme