Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Osvobození příjmů fyzických osob v roce 2014


Ing. Michal Kadlec
16. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

U osvobození příjmů fyzických osob se v roce 2014 můžeme setkat s řadou změn, které nejsou pouze formální (např. změny pojmů souvisejících s novým občanským zákoníkem), ale mohou se dotknout přímo výše daňové povinnosti poplatníků.


 
S osvobozením příjmů fyzických osob se můžeme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, setkat zejména v těchto ustanoveních:
 • § 4 – Osvobození od daně, který je širokým výčtem osvobozených příjmů a podmínek, za kterých jsou tyto příjmy osvobozeny (stručný přehled osvobození viz na konci článku v tabulce č. 1)
 • § 4a – Osvobození bezúplatných příjmů – tento nový paragraf zákona je reakcí na zrušení daně dědické a darovací (stručný přehled osvobození viz na konci článku v tabulce č. 2)
 • § 10 odst. 3 – Osvobození ostatních příjmů (neosvobozených podle § 4) – osvobození příležitostných příjmů, výher, příjmů z prodeje cenných papírů a ostatních bezúplatných příjmů
 • § 6 odst. 9 písm. l) – Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy – zcela nové osvobození
 
Podívejme se na osvobození, se kterými se setkáváme asi nejčastěji.

Prodej rodinného domu a jednotky při splnění časového testu

Osvobozený je příjem z prodeje:
 • rodinného domu (a souvisejícího pozemku),
 • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor (a souvisejícího pozemku),
 
pokud v něm prodávající měl bydliště:
 • nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem,
 • po dobu kratší dvou let, pokud použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.
 
Pokud by příjem plynul ze společného jmění manželů, k osvobození postačí, aby podmínky pro toto osvobození splnil jen jeden z manželů (pokud majetek, kterého by se osvobození týkalo, není a nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů).
 
Osvobození se však netýká příjmů z prodejů těchto nemovitých věcí, pokud:
 • jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a to do dvou let od jejich vyřazení z tohoto obchodního majetku,
 • se jedná o příjmy z jejich budoucího prodeje (včetně příjmu z budoucího prodeje spoluvlastnického podílu) uskutečněného v době do dvou let od nabytí vlastnického práva,
 • se jedná o příjmy z jejich budoucího prodeje uskutečněného v době do dvou let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po dvou letech od tohoto nabytí nebo po dvou letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku.
 
Co je tedy nového? Pojem „byt“ byl od 1. 1. 2014 nahrazen pojmem „jednotka“. Jednotka zahrnuje podle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ), byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá. Společné části jsou potom alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.
 
Byt je nadále používán pouze ve smyslu označení místa (např. nájem bytu, sídlo v bytě atp.). Pojem „příjmy ze samostatné činnosti“ byl nahrazen pojmem „příjmy z činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.“
 
Určitým nedostatkem zákona je, že nedefinuje nebytový prostor. Zákon říká, že se osvobození vztahuje na jednotku nezahrnující nebytový prostor. Mohlo by se tedy zdát, že příjem z prodeje jednotky, která zahrnuje např. sklep nebo komoru (tj. obecně vnímané jako nebytový prostor), by osvobozen nebyl.
 
Pod nebytovým prostorem myslel zákonodárce ale spíše prostor, který není určen k bydlení, nýbrž např. k provozování podnikatelské činnosti. Ani z důvodové zprávy není patrné, že by cílem zákonodárce byla, kromě nově používaných pojmů odpovídajících NOZ, i faktická změna v rozsahu osvobození.

Prodej rodinného domu a jednotky při nesplnění časového testu

Příjem z prodeje výše uvedených nemovitých věcí, které nesplní časový test (dva roky), jsou osvobozeny, pokud doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem přesáhne dobu pěti let.
 
Doba pěti let se pak zkracuje o dobu:
 • po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem,
 • po kterou prodávající vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě prodeje pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu. Tato doba se pak započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku.
 
Osvobození se však nevztahuje na příjem z:
 • prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období pěti let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku,
 • budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do pěti let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od tohoto nabytí,
 • budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od takového vyřazení,
 • prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby.
 
Doba mezi nabytím a prodejem těchto nemovitých věcí se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k:
 • vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti jejich podílů,
 • tomu, že v domě vznikly jednotky,
 • vypořádání společného jmění manželů,
 • rozdělení pozemku.
 
Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které je (nebo bylo) účtováno anebo je (nebo byla) uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

Prodej cenných papírů

U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů došlo od 1. 1. 2014 ke změně doby časového testu (a zrušení posuzování hranice 5% podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech). Podle nových pravidel se však postupuje až u cenných papírů nabytých 1. 1. 2014 a později. U cenných papírů pořízených dříve postupujeme podle starého znění zákona.
 
Nově je osvobozený příjem z prodeje cenného papíru (a příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu), přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let (namísto původních šesti měsíců). Doba tří let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při skončení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond.
 
Osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje cenného papíru (a na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu), který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do tří let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku.
 
Osvobození se nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje cenného papíru, uskutečněného v době do tří let od nabytí, a z budoucího prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do tří let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena po třech letech od nabytí nebo po třech letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.
 
Obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů, jedná-li se o kmenový list, činí doba pět let (místo tří let).
 
Poměrně drastické prodloužení časového testu pro osvobození z šesti měsíců na tři roky je ale kompenzováno osvobozením dalším – příjmy z prodeje cenných papírů (a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu) jsou osvobozeny, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Pod příjmem zde rozumíme skutečně příjem a ne „zisk“.

Příklad 1a

Fyzická osoba (neměla více než 5% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v době 24 měsíců před prodejem) nakoupila dne 15. 11. 2013 cenný papír za 500 000 Kč, ten následně dne 15. 1. 2014 prodala za 550 000 Kč.
 
Cenný papír byl nakoupen v r. 2013 – osvobození tedy posuzujeme podle „starých pravidel“. Mezi nákupem a prodejem neuběhlo více než šest měsíců, a proto tento příjem z prodeje nebude osvobozen.

Příklad 1b

Fyzická osoba (neměla více než 5% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v době 24 měsíců před prodejem) nakoupila dne 15. 11. 2013 cenný papír za 500 000 Kč, ten následně dne 31. 8. 2014 prodala za 550 000 Kč.
 
Cenný papír byl nakoupen v r. 2013 – osvobození tedy posuzujeme podle „starých pravidel“. Mezi nákupem a prodejem uběhlo více než šest měsíců, a proto tento příjem z prodeje bude osvobozen.

Příklad 2a

Fyzická osoba nakoupila dne 1. 3. 2014 cenný papír za 50 000 Kč a prodala ho dne 20. 5. 2015 za 90 000 Kč (jednalo se o jediný příjem tohoto poplatníka z prodeje cenných papírů v r. 2015).
 
Cenný papír byl nakoupen v r. 2014 – osvobození tedy posuzujeme již podle „nových pravidel“. Mezi nákupem a prodejem neuběhly více než tři roky, časový test pro osvobození tedy splněn nebyl, ale úhrn příjmů nepřesáhl částku 100 000 Kč a bude osvobozen.

Příklad 2b

Fyzická osoba nakoupila dne 1. 3. 2014 cenný papír za 50 000 Kč a prodala ho dne 20. 5. 2015 za 110 000 Kč.
 
Cenný papír byl nakoupen v r. 2014 – osvobození tedy posuzujeme již podle „nových pravidel“. Mezi nákupem a prodejem neuběhly více než tři roky, časový test pro osvobození tedy splněn nebyl a navíc příjem (tj. i úhrn příjmů) přesáhl částku 100 000 Kč, proto nebude osvobozen.

Příklad 3

Fyzická osoba nakoupila dne 1. 3. 2014 cenný papír za 50 000 Kč a prodala ho dne 31. 10. 2018 za 200 000 Kč.
 
Cenný papír byl nakoupen v r. 2014 – osvobození tedy posuzujeme již podle „nových pravidel“. Mezi nákupem a prodejem uběhly více než tři roky, časový test pro osvobození tedy splněn byl a bez ohledu na výši příjmu bude tento příjem osvobozen.

Příklad 4

Fyzická osoba nakoupila dne 1. 3. 2014 cenný papír A za 50 000 Kč a prodala ho dne 30. 11. 2015 bez zisku za 50 000 Kč. Dále koupila dne 1. 4. 2014 cenný papír B opět za 50 000 Kč, který prodala taky dne 20. 12. 2015 se spíše symbolickým ziskem za cenu 50 001 Kč.
 
Cenné papíry byly nakoupeny v r. 2014 – osvobození tedy posuzujeme již podle „nových pravidel“. Mezi nákupem a prodejem neuběhly více než tři roky, časový test pro osvobození tedy splněn nebyl. Nebyl splněn ani test hodnotový – úhrn příjmů z prodeje přesáhl 100 000 Kč (i když jen o jednu korunu). Příjem by tedy nebyl osvobozen.

Osvobození příležitostných příjmů

Pozitivní změnou je zvýšení hranice 20 000 Kč na 30 000 Kč (v úhrnu) u osvobození příjmů z příležitostných činnosti nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, pokud nejsou provozovány podnikatelem.
 
Příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého překročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60 (dříve 40), je částka 500 Kč na jedno včelstvo.

Osvobození bezúplatných příjmů

Osvobození bezúplatných příjmů nahrazuje původní osvobození, které se týkalo zrušených daní – darovací a dědické.
 
Osvobozeny jsou tedy bezúplatné příjmy:
 • od příbuzného v linii
  • přímé
  • vedlejší – pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů (myšleno manžela nebo manželku jednoho z rodičů),
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
 
Dále jsou osvobozeny příjmy obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v předchozích bodech.
 
Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.
 
Zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu. Přijme-li obmyšlený, který je fyzickou osobou, plnění z tohoto fondu, je toto plnění zdanitelným příjmem podle § 10 (ostatní příjmy), pokud však jde o osoby z předchozích bodů – takovýto příjem je osvobozený.
 
V neposlední řadě byl stanoven i limit 15 000 Kč pro příjmy nabyté příležitostně, které jsou do této částky od daně z příjmů osvobozeny. Částka 15 000 Kč tak nyní koresponduje s částkou příjmů pro povinné podání daňového přiznání.

Přehled osvobozených příjmů


Tabulka č. 1: Stručný přehled osvobozených příjmů (za splnění všech zákonných podmínek) fyzických osob – osvobozených podle jednotlivých písmen § 4 zákona o daních z příjmů

Příjmy z prodeje nemovitých věcí – při splnění časového testu
Příjmy z prodeje nemovitých věcí – při nesplnění časového testu
Příjmy z prodeje hmotné movité věci
Přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy
Plnění z pojištění majetku
Plnění z pojištění odpovědnosti za škodu
Plnění z cestovního pojištění
Výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů
Ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí
Ocenění v oblasti kultury
Ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo reklamního slosování (pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii)
Ceny ze sportovní soutěže (s výjimkou podnikání)
Příjmy související s nápravou některých majetkových křivd
Příjmy ve formě nejrůznějších dávek (nemocenských, důchodových, sociálních)
Další sociální dávky
Darování krve a jejich složek, tkání, buněk nebo orgánů
Stipendia, „prostředky“ z fundací, spolků, odborových organizací, fondu kulturních a sociálních potřeb
Penze a plnění z penzijního připojištění
Odměny vojákům
Odměny příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, odchodné vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů
Naturální plnění prezidentu (a bývalému prezidentu) republiky
Dobrovolnické „odměny“
Plnění z vyživovací povinnosti
Příjem z převodu podílu v obchodní korporaci
Stavební spoření
Dotace… na pořízení hmotného majetku, jeho technické zhodnocení nebo odstranění následků živelní pohromy
Odstupné – jednotka (dříve byt)
Úroky nerezidentů z dluhopisů vydávaných zahraničními poplatníky se sídlem v ČR (nebo Českou republikou)
Prodej cenných papírů
Odpis dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení
Úroky z přeplatků zaviněných správcem daně …
Dar – reklamní předmět (do 500 Kč)
Příjmy nabyvatele jednotky – vzájemné vypořádání prostředků na opravy a údržbu
Povinný výtisk
Náhrada za služebnost, náhrada za vyvlastnění
Kurzový zisk (z účtu, který není v obchodním majetku)
Dar zoologické zahradě
Bezúplatný příjem vlastníka jednotky – na úhradu nákladů na správu domu a pozemku
Doplatek na dorovnání při přeměně obchodní společnosti nebo výměně podílů obchodní společnosti
Pobytové výlohy (z EU)
Daňový bonus
Odměna, odchodné, důchod … poslanci (i bývalému) Evropského parlamentu, náhrady poskytnuté v případě úmrtí tohoto poslance
Bezúplatné příjmy


Tabulka č. 2: Stručný přehled osvobozených bezúplatných příjmů (za splnění všech zákonných podmínek) fyzických osob – osvobozených podle jednotlivých písmen § 4a zákona o daních z příjmů

Bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu
Bezúplatný příjem obmyšleného z majetku
Bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k movité věci (v případě vzájemnosti)
Bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene (rozhodnutí pozemkového úřadu)
Bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva člena (bytového) družstva
Bezúplatný příjem ze vzniku služebnosti bytu
Bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k družstevní nemovitosti členem družstva (fyzická osoba)
Bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k nemovitosti vlastněné právnickou osobou vzniklou za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami
Bezúplatný příjem poplatníka provozujícího zařízení, které pečuje o toulavá a opuštěná nebo ohrožená zvířata
Bezúplatný příjem poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené (včetně poskytnutí takovéto pomůcky)
Bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky
Bezúplatný příjem z nabytí majetku na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

David
29. 1. 2019 19:47:32
Dobrý den, v roce 2o16 dostala moje žena stavební pozemek v přímé linii vlastneny dedem více než 5 let, v roce 2018 ho prodala v dobrém úmyslu že daň neplatí že je osvobozena. Jak to prosím je? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

GreatByro
12. 8. 2015 22:28:00
Mohu zdanit příjem státu?
Hlášení závadného obsahu

Jirka
25. 4. 2015 6:02:04
Dobrý den, vlastním analytický přístroj, který jsem nikdy neměl ve firmě a zároveň ho používal pouze pro svoje účely. Přístroj vlastním již 5 let. Nyní ho chci prodat firmě, která ho hodlá pronajímat. Budu platit z prodeje takového přístroje daň z přijmu z prodeje? (cena cca 100 tis.)
Hlášení závadného obsahu

Martin Pfeifer
24. 3. 2015 10:34:53
Dobrý den, jsem ideálním spoluvlastníkem nemovitosti domu se svojí tetou 50/50. Mám v domě trvalé bydliště 30 let. Teta mi dům nyní chce darovat. Zajímá mne ale, kdybych chtěl poté dům prodat celý, v době do 2 let, zda budu platit daň z příjmu dle § 10 z té poloviny, kterou bych nabyl darem před méně než dvěma lety. Děkuji za odpověď. Martin Pfeifer
Hlášení závadného obsahu

Jiří
15. 3. 2015 8:22:59
Dobrý den,vztahuje se omezení na 100000kč i na protiplnění menšinovým akcionářům?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
10. 2. 2015 7:58:42
Zuzana: Od roku 2014 byla zcela zrušena dědická daň (viz § 4a zákona o daních z příjmů). Více informací naleznete v tomto článku:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/dan-dedicka-a-darovaci-od-roku-2014/
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
9. 2. 2015 14:19:23
Dobrý den, v rámci dědictví jsme obdrželi nemovitost,peněžní prostředky , vozdlo jak se bude toto danit když dědění je po bratranci.
Hlášení závadného obsahu

Dagmar
9. 10. 2014 15:09:29
DOBRY DEN,ZAJIMALO BY ME JESTLI PRI DAROVANI VAJICEK MUSIM FINANCNI ODMENU DANIT A KDYBY ANO TAK OD KOLIKA KORUN?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

3. 7. 2020 | Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní kancelář
Vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky a mezd.
centrum.cz

Autodoplňky Rakovník
Autodoplňky, autopříslušenství – vše, co vaše auto potřebuje.
www.autoboxy.com

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,67 Kč
0,040 Kč
23,76 Kč
0,167 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru