Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Osvobození příjmu z prodeje podílových listů


Ing. Martin Bureš
14. 2. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podílové listy většinou nemají fyzickou podobu a jsou evidovány na účtu cenných papírů (např. v bance).

Foto: 123RF

 

Chystáte se prodat podílové listy? Víte, za jakých podmínek příjmy z prodeje podílových listů podléhají dani z příjmů a kdy jsou od daně osvobozené? Všechny potřebné informace a několik praktických příkladů přinášíme v dnešním článku.


 
Tentokrát zaměříme svou pozornost na blízké zástupce cenných papírů, podílové listy, které se v České republice těší velké oblibě nejen díky množství finančních poradců, kteří s oblibou tyto instrumenty nabízejí široké veřejnosti.

Stále větší procento české populace dychtí po všemožných (i nemožných) podílových fondech, které podle názoru finančních poradců nemají v sobě zakomponovaná žádná rizika. Nicméně dle mého názoru také ony nesou určitá rizika.

Na začátek bych rád upozornil, že článek se nezabývá následujícími situacemi:
 • prodejem podílů připadajících na podílové listy (dále jen „podílové listy“), které fyzická osoba držící podílové listy (dále jen „Podílník“) má zahrnuté v obchodním majetku;
 • prodejem podílových fondů, které prodává Podílník, který je daňovým nerezidentem České republiky (dále jen „ČR“).
Možná zní slovo podílový fond složitě, nicméně pro fyzické osoby, které do něj vloží peníze, to není o moc složitější než termínovaný vklad. Fyzická osoba pošle peníze na účet podílového fondu namísto na spořicí účet a obdrží za ně podílové listy.

Podílové listy většinou nemají fyzickou podobu, přičemž jsou evidovány na účtu cenných papírů (např. v bance). Z tohoto účtu je můžeme kdykoliv prodat, přičemž své peníze dostaneme většinou již druhý den. Pokud bychom chtěli udělat tu samou operaci u termínovaného vkladu, museli bychom počkat, až skončí, nebo zaplatit sankci za předčasnou výpověď.

Výhodou podílových fondů oproti termínovaným vkladům je tedy okamžitá možnost dostat naše peníze bez zaplacení jakékoliv sankce. Naopak nevýhodou podílových fondů je, že správce podílového fondu vybírá za správu vložených peněz několik poplatků. Nejčastěji se jedná o vstupní poplatek a poplatek za správu fondu.

Podílový fond investuje vložené peníze vždy podle předem daných pravidel. Pokud bychom vložili peníze do fondu peněžního trhu (který je svými charakteristikami připomíná termínovaný vklad), naše peníze by se investovaly do státních pokladničních poukázek či krátkodobých dluhopisů.

Pro delší investování peněz bychom mohli využít fondy dluhopisové, akciové či smíšené. Názvy podílových fondů napovídají, do jakých instrumentů podílové fondy investují.

U těchto typů podílových fondů máme výhodu, že veškeré starosti související s investováním do dluhopisů či akcií obstarávají podílové fondy (za poplatek) za nás.

Podle názoru finančních poradců především vysoká variabilita podílových fondů z nich dělá nástroj na investování peněz pro každého, i když se o své peníze klient bojí a chce je uložit konzervativně, nebo naopak chce riskovat, pak vždy může najít podílový fond, který je mu ušitý na míru.

Podílové listy z právního hlediska

Podílovými listy rozumíme cenné papíry, které představují podíl Podílníka na majetku v podílovém fondu, s nímž se pojí další práva plynoucí ze:
 • zákona o kolektivním investování nebo
 • ze statutu podílového fondu.
Jde o nástroj kolektivního investování. Aktuální hodnotu podílového listu určíme jako podíl vlastního kapitálu podílového fondu, který připadá na jeden podílový list.

Podílovým fondem rozumíme soubor majetku, který náleží všem Podílníkům, a to v poměru podle jejich podílových listů. Podílový fond není sám o sobě právnickou osobou, tj. nemá právní osobnost. Majetek podílového fondu obhospodařuje investiční společnost svým jménem na účet Podílníků.

Podílové fondy mohou být:
 • otevřené (dále jen „OPF“) a
 • uzavřené.
Nejčastěji se setkáváme s OPF, které nemají omezený počet vydávaných podílových listů. Naopak uzavřený podílový fond má omezen počet vydávaných podílových listů. S podílovým listem OPF je dále spojeno právo na odkoupení podílového listu investiční společností na žádost jeho vlastníka.

Investiční společnost vydá podílový list OPF za částku odpovídající jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni připsání peněz Podílníka na účet podílového fondu. Investiční společnost odkoupí podílové listy OPF za jeho aktuální hodnotu vyhlášenou ke dni obdržení žádosti Podílníka o odkoupení podílových listů, nejdéle však do 15 pracovních dnů, k čemuž použije majetek v podílovém fondu, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů.

Podílové listy nemusíme nabídnout k odkupu pouze investiční společnosti, můžeme je volně převést na jinou osobu. Převod je účinný ve vztahu k investiční společnosti až zápisem do seznamu Podílníků, který vede investiční společnost.

Osvobození příjmů z prodeje podílových listů

Podílové fondy mohou držet ve svých portfoliích různé cenné papíry od nástrojů peněžního trhu, přes dluhopisy až po akcie. Přestože tyto cenné papíry generují pravidelné příjmy v podobě úroků a dividend, Podílník peníze na svůj účet přímo nezíská. Podílové fondy v ČR výnosy z úroků a dividend reinvestují. Podílník má tedy příjem z podílových listů až v okamžiku jejich prodeje.

Podílník může mít při splnění podmínek daných zákonem o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) osvobozený příjem z prodeje podílových listů.

Jako prodej podílových listů se počítá i jejich zpětný odkup investičním fondem, (ZDP uvádí termín „úplatný převod“), přičemž si může vybrat ze dvou podmínek, kterou podmínku pro osvobození příjmu využije.

Podmínky nemůžeme kombinovat dohromady (Pokyn GFŘ D-22 k ZDP bod 20 k § 4 odst. 1 ZDP):
 • Podmínka č. 1 „Příjem do 100 000 Kč“ (§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP)
 • Podmínka č. 2 „Časový test“ (§ 4 odst. 1 písm. x) ZDP)

Podmínka příjmu do 100 000 Kč

Podílník má osvobozený příjem z prodeje podílových fondů, pokud úhrn jeho příjmů z prodeje podílových fondů nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Pozor, do limitu započítáváme také příjem z jiných cenných papírů než jenom podílových listů (např. akcií).

Při praktické aplikaci této podmínky musíme dávat pozor na následující:
 • Testujeme nikoliv jednotlivý příjem z prodeje cenných papírů v průběhu zdaňovacího období, ale celkový součet příjmů za zdaňovací období.
 • Pokud příjem z prodeje cenných papírů překročí limit 100 000 Kč, zdaňujeme veškeré příjmy kromě příjmů osvobozených od daně.
 • Posuzujeme skutečně dosažený příjem z prodeje podílových listů, nikoli zisk z jejich prodeje (rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou podílových listů).
Pro úplnost dodejme, že tento typ osvobození se nevztahuje od zdaňovacího období 2018 na příjmy z prodeje podílových listů do tří let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti (představme si zjednodušeně podnikání), pokud byly podílové listy zařazeny v obchodním majetku Podílníka.

Podmínka časového testu

Podílník má osvobozený příjem z prodeje podílových listů, pokud přesáhne doba mezi jejím nabytím a prodejem (úplatným převodem) dobu tří let. Takovéto osvobození platí bez ohledu na výši příjmu, přičemž platí také pro podílové listy, jejichž emitentem je cizozemec Pokyn GFŘ D-22 k ZDP bod 19 k § 4 odst. 1 ZDP).

Pro správnou aplikaci podmínky „časového testu“ potřebujeme správně určit den nabytí cenného papíru. Za den nabytí považujeme (Pokyn GFŘ D-22 k ZDP bod 4 písm. e) k § 4 odst. 1 ZDP):
 • u cenných papírů v listinné podobě den jejich převzetí,
 • u cenných papírů zaknihovaných den zápisu tohoto cenného papíru na majetkový účet v příslušné evidenci podle zvláštních právních předpisů (tj. připsání na účet majitele),
 • u cenných papírů zděděných den úmrtí zůstavitele, pokud jde o dědění ze zákona, pokud jde o dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy, může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky.
Pro úplnost dodejme, že doba tří let mezi nabytím a prodejem podílových listů se u téhož Podílníka nepřerušuje při:
 • sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo
 • při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond.
Zákonodárci doplnili do ZDP s účinností od roku 2018 ustanovení, že doba tří let mezi nabytím a prodejem podílových listů se zkracuje o dobu, po kterou byly podílové listy ve vlastnictví zůstavitele (v případě dědictví), který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Osvobození se nevztahuje na příjem:
 • z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku Podílníka, a to do třech let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku,
 • který plyne Podílníkovi z budoucího prodeje cenného papíru, uskutečněného v době do tří let od nabytí a
 • z budoucího prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku Podílníka, a to do třech let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po třech letech od nabytí nebo po třech letech od  ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Podílové listy nabyté do 31. 12. 2013

Od roku 2014 došlo k podstatné změně v oblasti osvobození příjmů z prodeje podílových listů u Podílníků, přičemž se časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů posunul z původních šesti měsíců na tři roky.

Pro prodávané podílové listy nabyté do 31. 12. 2013 použijeme starou úprava platnou do 31. 12. 2013 (čl. II bod 5 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.).
 

Příklad – Osvobození podle časového testu

Pan Radovan Třpytivý (dále jen „Třpytivý“), který je celým svým životem vášnivý amatérský zlatokop, uskutečnil následující operace:Pan Třpytivý dosáhl celkového příjmu z prodeje podílových listů v roce 2017 ve výši 136 540 Kč. Příjem pana Třpytivého přesáhl limit 100 000 Kč (stanovený pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů). Nastupuje tedy testování dle „Časového testu“.

Mezi nabytím a prodejem podílových listů Zlatého fondu uplynula doba tří let stanovená jako podmínka pro osvobození příjmů od daně z příjmů. Z tohoto důvodu má pan Třpytivý příjem z prodeje podílových listů Zlatého fondu od daně z příjmů osvobozen.

U prodeje podílových listů Fondu zlatého není splněna podmínka pro osvobození příjmu z úplatného převodu těchto podílových listů (tři roky). Z tohoto důvodu příjem z prodeje podílových listů Fondu zlatého podléhá zdanění jako ostatní příjem ve výši 63 390 Kč.

Pan Třpytivý si může proti příjmu uplatnit daňový výdaj ve výši nabývací ceny podílových listů ve výši 52 880 Kč (100 000 ks × 0,5288 Kč/ks) a případně další výdaje související s uskutečněním prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při jejich pořízení (a to pouze do výše zdanitelných příjmů).

Příklad – Osvobození podle limitu 100 000 Kč

Pan Bohumil Důvěřivý (dále jen „Důvěřivý“) dal na rady svého finančního poradce a uskutečnil následující operace:Pan Důvěřivý dosáhl nižšího celkového příjmu z prodeje podílových listů v roce 2017 (18 156,80 Kč) než limit 100 000 Kč (stanovený pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů).

I když pan Důvěřivý nesplnil „časový test“ ani u jednoho z podílových listů, příjem z jejich prodeje bude od daně z příjmů osvobozen.

Příklad – Transformace podílového fondu

Paní Brigita Poslušná (dále jen „Poslušná“) dala na radu své kamarádky a pořídila si v průběhu roku 2014 podílové listy Akciového fondu East Europe. V průběhu roku 2016 se Akciový fond East Europe transformoval (provedl fúzi sloučením s jiným akciovým fondem).

Paní Poslušná prodala v lednu 2018 veškeré podílové listy. Bude mít paní Poslušná osvobozený příjem z prodeje podílových listů nového akciového fondu?

Paní Poslušná bude mít v roce 2018 osvobozený příjem z prodeje podílových listů nového akciového fondu. Paní Poslušná splnila podmínky „časového testu“, neboť fúze sloučením podílových fondů nepřerušuje lhůtu pro osvobození příjmu od daně.

Zdanění příjmů z prodeje podílových listů

Pokud Podílník nesplní podmínky pro osvobození příjmu z prodeje podílových listů, bude příjem z prodeje podílových listů podléhat zdanění. Podílník zařadí takový příjem do dílčího základu daně § 10 ZDP jako ostatní příjmy, přičemž musí podat daňové přiznání k dani z příjmů, a to i v případě, kdy nabývací cena podílových listů je vyšší než dosažený příjem.

Jen upozorňuji, že pokud by měl Podílník podílové listy zařazené v obchodním majetku, příjem z jejich prodeje by uvedl do § 7 ZDP jako příjmy ze samostatné činnosti.

Dílčím základem daně pro ostatní příjmy je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Příjmy z prodeje podílových listů tedy můžeme snížit o prokazatelně vynaložené výdaje na jeho dosažení, kterými rozumíme zejména pořizovací cenu podílového listu (tj. nabývací cena) a výdaje související s jeho prodejem (např. poplatky) (§ 10 odst. 5 ZDP).

Podílník dále může zisk z prodeje podílových listů kompenzovat případnými ztrátami z prodeje jiných cenných papírů (pozor nikoli obchodních podílů), které vznikly v témže zdaňovacím období.

Při zdanitelném prodeji podílových listů musíme správně určit nabývací cenu podílových listů. Pokud Podílník pořizuje úplatně podílové listy postupně, pořizovací cenu můžeme stanovit třemi způsoby:
 • skutečnou pořizovací cenou každého jednotlivého podílového listu nebo
 • tzv. váženým aritmetickým průměrem (vahou je přepočtená jmenovitá hodnota podílového listu) nebo
 • metodou FIFO (tj. first in first out).
Způsobem stanovení nabývací ceny můžeme významně ovlivnit částku, kterou Podílník zdaní.

Pokud Podílník nabyde podílové listy bezúplatně (např. darem nebo děděním), nabývací cenou rozumíme cenu obvyklou ke dni nabytí podílových listů (jedná se o cenu určenou podle zákona o oceňování majetku).

Příklad – Kompenzace ziskového a ztrátového obchodu

Pan Rudolf Spořílek (dále jen „Spořílek“) rád podléhá módním trendům a uskutečnil následující operace:Pan Spořílek dosáhl v roce 2017 vyššího celkového příjmu z prodeje podílových listů v roce 2017 (184 904 Kč) než limit 100 000 Kč (stanovený pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů). Pan Spořílek nesplní ani podmínky „časového testu“. Z tohoto důvodu uvede příjem z prodeje podílových listů ve výši 184 904 Kč do ostatních příjmů podle § 10 ZDP.

Výsledek z prodeje podílových listů:
 • Dynamického fondu je ziskový a zisk činí 10 808 Kč (95 383 Kč – 84 575 Kč)
 • Expertiza růstová je ztrátový a ztráta činí 13 481 Kč (89 521 Kč – 103 002 Kč)
Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden druh příjmů, může pan Spořílek kompenzovat zisk z prodeje podílových listů Dynamického fondu se ztrátou z prodeje podílových listů Expertizy růstové.

Po kompenzaci by vyšla daňová ztráta z dílčího základu daně z ostatních příjmů dle § 10 ZDP ve výši 2 673 Kč. V rámci dílčího základu daně z příjmů dle § 10 ZDP nemůžeme vykázat daňovou ztrátu. Z tohoto důvodu má pan Spořílek nulový dílčí základ daně z ostatních příjmů.

Příklad – Výpočet nabývací ceny podílových listů

Pan Květoslav Věrný (dále jen „Věrný“) je žhavým fanouškem svého fotbalového klubu, který sponzoruje investiční společnost Conseque Investment, která provozuje Vyvážený fond. Pan Věrný uskutečnil následující operace s podílovými listy sponzora svého oblíbeného fotbalového klubu:
 
Datum Operace Počet podílových listů (ks) Vlastní kapitál na podílový list (Kč) Celkem pořizovací cena (Kč)
1. 9. 2017 Nákup 40 1 226,91 49 076,40
2. 10. 2017 Nákup 30 1 238,51 37 155,30
10. 11. 2017 Nákup 30 1 239,51 37 185,30
6. 12. 2017 Prodej 85    

Pokud pan Věrný použije pro výpočet nabývací ceny 85 ks podílových listů vážený aritmetický průměr, nabývací cena podílových listů Vyváženého fondu vyjde 104 904,45 Kč (85 ks × 1 234,17 Kč / ks). Na číslo 1 234,17 Kč / ks jsme příšli následujícím způsobem: 40 ks × 1 226,91 Kč / ks + 30 ks × 1 238,51 Kč / ks + 30 ks 7× 1 239,51 Kč / ks.

Pokud pan Věrný použije pro výpočet nabývací ceny 85 ks podílových listů metodu FIFO, nabývací cena podílových listů Vyváženého fondu vyjde 104 824,35 Kč (40 ks × 1 226,91 Kč / ks + 30 ks × 1 238,51 Kč / ks + 15 ks × 1 239,51 Kč / ks).

Panu Věrnému se vyplatí použít pro výpočet nabývací ceny 85 ks podílových listů Vyváženého fondu vážený aritmetický průměr.

Cizoměnové podílové listy

V případě, že Podílník obdrží příjmy z prodeje podílových listů v cizí měně nejčastěji ze zahraničí, které nebudou osvobozené, musí je správně přepočíst na českou měnu.

Nejčastěji v těchto situacích využíváme jednotný kurz, který vyhlašuje každoročně GFŘ, které jej stanoví jako průměr směnných kurzů platných pro poslední den každého kalendářního měsíce zdaňovacího období (pro rok 2017 je platný Pokyn GFŘ D-36).

Z toho důvodu nevznikají Podílníkům žádné kursové rozdíly, neboť přepočítávají na českou měnu pouze realizované příjmy. Pro přepočítávání můžeme využít také denních kurzů ČNB, nicméně obě metody nemůžeme kombinovat.

Příklad – Příjem z prodeje zahraničního podílového listu

Pan Antonín Hazardér (dále jen „Hazardér“) na radu svého investičního poradce pořídil v dubnu 2017 500 ks podílových listů zahraničního Dynamic Balanced Fund (dále jen „DBF“) denominovaného v EUR za 5 600 EUR (vlastní kapitál DBF na podílový list vycházel 11,2 EUR).

Pan Hazardér reálně zaplatil při kurzu 26,53 Kč / EUR 148 568 Kč. Pana Hazardéra přestalo bavit sledování podílových listů DPF a v průběhu prosince 2017 prodal všechny podílové listy za 5 600 EUR (reálně se nezměnila hodnota vlastního kapitálu na podílový list). Pan Hazardér reálně obdržel při kurzu 25,645 Kč / EUR 143 612 Kč. Pan Hazardér tedy reálně ztratil 4 956 Kč.

Pan Hazardér použije pro účely daňového přiznání jednotný kurz podle Pokynu GFŘ D-36 26,29 CZK / EUR jak při nákupu, tak i prodeji podílových listů DBF (147 224 Kč). Pan Hazardér tedy z hlediska výpočtu daně z příjmu „nic nevydělal ani neprodělal“.

Pan Hazardér dosáhl celkového příjmu z prodeje podílových listů v roce 2017 ve výši 147 224 Kč. Příjem pana Hazardéra přesáhl limit 100 000 Kč (stanovený pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů). Nastupuje tedy testování dle „časového testu“.

Pan Hazardér nesplnil ani podmínku „časového testu“, neboť není splněna podmínka pro osvobození příjmu z úplatného převodu těchto podílových listů (tři roky). Z tohoto důvodu příjem z prodeje podílových listů DBF podléhá zdanění jako ostatní příjem ve výši 147 224 Kč.

Pan Hazardér může uplatnit oproti příjmu výdaj na dosažení příjmu (nabývací cenu podílových listů DBF) ve stejné výši, přičemž mu vyjde nulový dílčí základ daně.

Závěr

Podílník může mít při splnění podmínek daných ZDP osvobozený příjem z prodeje podílových listů, přičemž si může vybrat ze dvou podmínek, kterou pro osvobození příjmu využije. Podmínky nemůžeme kombinovat dohromady:
 • Podmínka č. 1 „Příjem do 100 000 Kč“ (§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP)
Podílník má osvobozený příjem z prodeje podílových listů, pokud úhrn jeho příjmů z prodeje podílových listů nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Pozor, do limitu započítáváme také příjem z jiných cenných papírů než jenom podílových listů (např. akcií).
 • Podmínka č. 2 „Časový test“ (§ 4 odst. 1 písm. x) ZDP)
Podílník má osvobozený příjem z prodeje podílových listů, pokud přesáhne doba mezi jejím nabytím a prodejem (úplatným převodem) dobu tří let. Takovéto osvobození platí bez ohledu na výši příjmu, přičemž platí také pro podílové listy, jejichž emitentem je cizozemec.

Pro prodávané podílové listy nabyté do 31. 12. 2013 použijeme starou úprava platnou do 31. 12. 2013.

Pokud Podílník nesplní podmínky pro osvobození příjmu z prodeje podílových listů, bude příjem z prodeje podílových listů podléhat zdanění. Podílník zařadí takový příjem do dílčího základu daně § 10 ZDP jako ostatní příjmy.

Dílčím základem daně pro ostatní příjmy je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Příjmy z prodeje podílových listů tedy můžeme snížit o prokazatelně vynaložené výdaje na jeho dosažení, kterými rozumíme zejména pořizovací cenu podílového listu (tj. nabývací cena) a výdaje související s jeho prodejem (např. poplatky).

Podílník dále může zisk z prodeje podílových listů kompenzovat případnými ztrátami z prodeje jiných cenných papírů (pozor nikoli obchodních podílů), které vznikly v témže zdaňovacím období.

Pokud Podílník pořizuje úplatně podílové listy postupně, pořizovací cenu můžeme stanovit třemi způsoby:
 • skutečnou pořizovací cenou každé jednotlivého podílového listu nebo
 • tzv. váženým aritmetickým průměrem (vahou je přepočtená jmenovitá hodnota podílového listu) nebo
 • metodou FIFO (tj. first in first out).
Pokud Podílník nabyde podílové listy bezúplatně (např. darem nebo děděním), nabývací cenou rozumíme cenu obvyklou ke dni nabytí podílových listů (jedná se o cenu určenou podle zákona o oceňování majetku).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

vendole
5. 8. 2018 11:33:43
Když prodám podílové listy např.10 let od koupě za 150000 a ještě k tomu prodám další podíly fondů které jsou jenom 1 rok od nákupu ale jejich cena nebude přes 100000 tak budu muset platit daně ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CONSULT s. r. o.
vedení účetnictví a daňové evidence, ekonom. poradenství
www.consult-cr.z

ÚčtujemeProVás.cz
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci a zpracováváme daňová přiznání.
www.uctujemeprovas.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru