Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 9. díl


Bc. Michaela Sobotková
4. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jak správně dodanit neprodané zásoby? Kdy můžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Jak je to s daňovým přiznáním, když máte dvě zaměstnání? Na vaše otázky odpovídají naši odborníci na účetnictví a daně.


 

Daň z příjmů

Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě
Student ukončil bakalářské studium v únoru 2013 a magisterské zahájil od září 2013. Je mu 23 let. Mohou si rodiče uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě za celý rok, tj. 12 měsíců?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
„Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu“ (viz § 14 odst. 2 písm. a) zákona o státní sociální podpoře). Pokud studium na VŠ nenavazovalo na studium na SŠ bez přerušení, nelze v období přerušení studia považovat dítě za nezaopatřené a uplatňovat na něj daňové zvýhodnění na dítě.


Dvě zaměstnání a daňové přiznání
Jak je to s daňovým přiznáním, když mám dvě zaměstnání?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) pouze od jednoho plátce daně anebo postupně od více plátců daně. Podmínkou je, že u všech podepsal prohlášení poplatníka. Dále nemá povinnost podat přiznání poplatník, který má příjmy jen od jednoho zaměstnavatele a u dalších zaměstnavatelů byly příjmy zdaněny srážkovou daní (příjmy do 5.000 Kč hrubého měsíčně u zaměstnavatele, kde není podepsáno prohlášení) – viz § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů.
 
Pokud máte dvě zaměstnání současně a v tom, ve kterém jste nepodepsal prohlášení, jste měl nějaký měsíc více než 5.000 Kč hrubého, máte povinnost podat přiznání. Pokud si nejste jist, zda byly příjmy zdaněny srážkovou daní, doporučuji toto ověřit u mzdové účetní zaměstnavatele. V daňovém přiznání uvedete příjmy z obou zaměstnání na základě potvrzení o příjmech od zaměstnavatelů – vydají Vám je na požádání.


Dodanění neprodaných zásob
Manžel ukončil podnikání, vede daňovou evidenci a chce převést prodejnu na manželku. Musí dodanit neprodané zásoby, když manželka bude pokračovat v prodeji a odvádět daň z prodaných zásob? Nemají rozdělené SJM.
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
To, že manželé nemají rozdělené společné jmění manželů, znamená, že manželka je bezpodílovým spoluvlastníkem veškerého majetku používaného manželem k podnikání – včetně neprodaných zásob. Nemůže tedy tyto neprodané zásoby v podstatě „prodat sama sobě“. Postup bude pak takový, že manžel ukončí podnikání a manželka podnikání zahájí (pokud již samostatně nepodniká například v jiném oboru).
 
Protože manžel vede daňovou evidenci, bude při ukončení podnikání postupovat podle ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 zákona o daních z příjmů. Základ daně z příjmů zvýší o cenu nespotřebovaných zásob. Manželka bude tyto již jednou zdaněné zásoby prodávat ve své živnosti. Přičemž do svého základu daně při dalším prodeji těchto zásob zahrne pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za níž tyto zásoby prodá, tu cenu, o kterou navýšil manžel základ daně z příjmů při ukončení podnikání.
 

Daňové přiznání a evidence na úřadu práce
Jaký formulář daňového přiznání mám vyplnit, když jsem skončila pracovní poměr v říjnu a od té doby jsem evidovaná na úřadu práce? A musím k přiznání doložit kromě potvrzení o zdanitelných příjmech i potvrzení od úřadu práce?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013, vzor číslo 20 (najdete ho například na webových stránkách Finanční správy). Již se nerozlišuje typ A a typ B jako v minulosti a je jen jeden typ přiznání fyzických osob. Potvrzení od úřadu práce se k daňovému přiznání nepřikládá.
 
Část roku jako OSVČ, část roku jako zaměstnanec
Do května 2013 jsem pracovala jako OSVČ (nebyla jsem plátcem DPH). Od 3. 6. 2013 jsem zaměstnána na hlavní pracovní poměr. Musím podat za rok 2013 (do května) daňové přiznání? Jaké podklady k němu potřebuji?
 
 Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Ano, máte povinnost podat daňové přiznání za rok 2013. V přiznání zohledníte příjmy z podnikání a příjmy ze zaměstnání – na základě potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. K daňovému přiznání přiložíte originál potvrzení o příjmech od zaměstnavatele (kopii doporučuji uschovat) a případně potvrzení k nezdanitelným částkám a slevám na dani, které budete chtít uplatňovat. Tak, jak jste byla zvyklá jako OSVČ.
 
Daňové přiznání a peněžitá pomoc v mateřství
Musím podávat daňové přiznání za minulý rok, když jsem v tomto roce po předchozí rodičovské dovolené pobírala peněžitou pomoc v mateřství a poté si nechala proplatit od zaměstnavatele dovolenou ve výši 22.000 Kč?
 
Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů, který má poplatník pouze od jednoho plátce, nemá poplatník podle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů povinnost podávat daňové přiznání.
 
Sleva na poplatníka a renta
Bylo nám sděleno, že můžeme uplatňovat slevu na daňového poplatníka, když manžel pobírá rentu ze šachty. Je toto opravdu možné a co pro to musíme udělat?
 
Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Předpokládám, že máte na mysli slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, tedy slevu na manžela žijícího s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku 68.000 Kč. V tomto ustanovení jsou uvedeny příjmy, které se do vlastního příjmu manžela nezahrnují. Z dotazu sice není zcela zřejmé, o jaký druh renty jde, ale přesto se domnívám, že se nejedná o příjem, který by byl z vlastního příjmu podle tohoto ustanovení vyjmutý.

Pokud jde o uplatnění slevy na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, tam je jediné omezení, že tuto slevu na dani nelze uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Pokud tedy nepobírá starobní důchod, ale pouze výše uvedenou rentu, lze slevu na poplatníka uplatnit.

Daň silniční

Musíme platit za auta zaměstnanců silniční daň?
Jsme s.r.o. a platíme našim zaměstnancům cestovní náhrady za užití jejich soukromých osobních vozidel na služební cesty. Jsme proto povinni přiznat a odvést silniční daň z těchto soukromých automobilů?
 
 Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Ano, máte povinnost platit daň za použití soukromých aut zaměstnanců při pracovních cestách (dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o dani silniční). Sazbu daně uplatníte buď ve výši 1/12 roční sazby za každý měsíc použití auta, nebo ve výši 25 Kč za každý den použití osobního automobilu (§ 6 odst. 4). Můžete si vybrat variantu, která je pro vás výhodnější. Je však třeba uplatnit v celém roce stejnou sazbu daně.

Daň z přidané hodnoty

Nezveřejněné číslo účtu
Jak postupovat v případě, že smluvní dodavatel služeb odmítá zveřejnit své číslo účtu, které uvádí na vystavovaných fakturách? Podle smlouvy nám dodává službu, kterou jsme povinni zaplatit, ale zároveň za něj nechceme přebírat odpovědnost za DPH platbou na nezveřejněný účet.
 
 Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Doporučuji se podívat do registru plátců, jaké číslo účtu má zveřejněné a platit na zveřejněné číslo účtu. Situaci, že platíte na jiné číslo účtu, než je uvedeno ve smlouvě, doporučuji probrat s právníkem. V případě, že váš dodavatel nemá v registru plátců zveřejněné žádné číslo daně, můžete na to písemně upozornit jeho správce daně, který by ho měl vyzvat ke splnění povinnosti. Ručení za platbu na nezveřejněný účet platí u plateb, které přesahují dvojnásobek částky podle zákona o omezení plateb v hotovosti, tj. 700.000 Kč (viz § 109 odst. 2 písm. c) zákona).
 
Kdy uplatnit odpočet DPH?
Odebíráme zboží z Číny, platíme před zasláním zboží vždy 100 % předem. Kdy si můžeme uplatnit odpočet DPH? Hned po zaplacení, po dojití zboží, nebo máme čekat na JCD a pak najednou uplatnit nárok i povinnost?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost – tedy známé JSD (dříve JCD). Na základě Celním úřadem vystaveného daňového dokladu je plátce povinen přiznat DPH v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do příslušného režimu propuštěno. Tento postup upravuje § 23 a § 33 zákona o DPH.
 
Uplatnit si nárok na odpočet DPH podle § 73 odst. 1 zákona o DPH může plátce podle § 23 odst. 3 až 5 téhož zákona v případě, že daň současně přiznal a má k dispozici daňový doklad – tedy až JSD (JCD).
 

Osvobození od DPH
Fakturujeme mezinárodní dopravu do třetích zemí, kdy odběratel má sídlo ve třetí zemi. Je tato fakturace osvobozena od DPH? A když tuto mezinárodní dopravu do třetích zemí fakturujeme tuzemskému odběrateli, který je plátce DPH, je také osvobozena od DPH (např. dle § 69)?
 
Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Podle § 69 zákona o DPH je od daně osvobozena s nárokem na odpočet daně přeprava zboží při vývozu. Pokud však je uvedená přeprava fakturována tuzemskému odběrateli, použije se, podle mého názoru, ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH, tedy, že místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo. Z toho vyplývá, že by se fakturovalo s tuzemskou DPH.
 
Povinnosti při odběru z velkoobchodu z EU
Jsem OSVČ, neplátce DPH. Mám e-shop na zavazadla. Nyní plánuji kupovat od dodavatelů z celé Evropské unie. Můj dotaz zní, co bych měl napsat svému novému dodavateli, řekněme třeba ze Španělska, zda jsem nebo nejsem osoba povinná k dani? Mohu od něho kupovat sortiment bez DPH a tady v ČR sortiment prodávat také bez DPH? Jaké mám povinnosti vůči ČR při odběru z velkoobchodu v rámci EU?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Osobou povinnou k dani jste, protože uskutečňujete ekonomickou činnost (viz § 5 zákona o DPH). Osobou povinnou k dani je v podstatě každý podnikatel, tedy i neplátce. Pokud budete nakupovat nebo prodávat zboží z EU, musíte se na FÚ zaregistrovat jako tzv. „identifikovaná osoba“. Bude Vám přiděleno DIČ pro účely obchodu v rámci EU (bude to stejné DIČ, jaké už máte), které poskytnete svému dodavateli v EU. Na základě toho Vám dodavatel dodá zboží bez DPH. Vy přiznáte DPH v ČR a budete podávat přiznání na nákupy v ČR v režimu identifikované osoby. Pro tuzemsko budete vystupovat dále jako neplátce DPH (viz § 6g zákona o DPH).
 
Zpětné uplatnění DPH
Když se stanu plátcem např. od 10. 2., mohu zpětně uplatnit na vstupu fakturu za pronájem auta s datem zdanitelného plnění 1. 1.?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Ne, nemůžete. Nárok na odpočet při registraci k DPH dle § 79 se týká zdanitelného plnění, které je ke dni registrace součástí obchodního majetku. Tedy zboží (pokud je ke dni registrace na skladě), hmotného a nehmotného majetku. Nikoliv však služeb, protože služby netvoří obchodní majetek.
 
Chci se stát plátcem DPH, ale fakturu od plátce nemám
Jsem neplátce a nakupuji z 3. země. DPH tedy musím doplatit při dovozu. Chci se stát plátcem, avšak fakturu od plátce nemám. Pouze fakturu v cizí měně a doklad od přepravní agentury s výší doplatku. Výši DPH dle dokladu, co mám, dokážu bez problémů spočítat, avšak je to možné?
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Daňovým dokladem při dovozu zboží ze třetí země je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, tzn. doklad od celníků (JSD) – viz § 33 zákona o DPH. Základem daně při dovozu zboží ze třetí země je součet základu pro vyměření cla (dle celního dokladu), včetně cla, dávek a poplatků z důvodu dovozu, vedlejších výdajů a spotřební daně (viz § 38 odst. 1 zákona o DPH).
 
Má smysl se odvolávat na FÚ?
Právnická osoba – registrace k DPH 19. 12. 2013, podána žádost na změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní 23. 12. 2013. FÚ nevyhověl s odůvodněním, že žádost nebyla podána do konce měsíce října 2013, což je termín nereálný. Má smysl se odvolávat?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle ustanovení § 99a zákona o DPH se plátce DPH může při splnění podmínek odst. 1 rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí. Ovšem podle odst. 3 téhož paragrafu tuto změnu zdaňovacího období nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok.
 
Bohužel ve Vašem případě se musí správce daně řídit zněním zákona o DPH a žádost zamítnout. Navíc, i kdybyste byli registrováni již před koncem října 2013 a do konce října podali žádost, je v pravomoci správce daně Vaší žádosti vyhovět pouze z „důvodů hodných zvláštního zřetele“. Mezi takové důvody přitom patří například živelná pohroma, závažné zdravotní důvody, důvody vzniku platební neschopnosti či jiné objektivní překážky, které by plátci bránily v řádném plnění daňových povinností.

Účetnictví

Jak vyřadit dlouhodobou neuhrazenou pohledávku?
Jak mám vyřadit (zlikvidovat) dlouhodobou neuhrazenou pohledávku? Tato vznikla v roce 2007 a mám ji neustále na účtu 311. K tomu byla v r. 2008 vytvořena opravná položka (zákonná – daňová dle § 8a (na 558/391). Kam mám obojí přeúčtovat, aby to zmizelo z účetnictví? Aby vlastní pohledávka nebyla již ve výsledovce, tj. aby byla nedaňová (zdaněno bylo již v r. 2007). Je nutné v tomto případě zrušenou zákonnou opravnou položku zdanit? Podotýkám, že pohledávka nebude v budoucnu nikdy uhrazena a chci ji vyřadit.
 
Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Nejprve zaúčtujete zrušení zákonné opravné položky 391/558 (půjde o zvýšení základu daně). Poté zaúčtujete odpis pohledávky 546/311. Odpis pohledávky do výše vytvořené zákonné opravné položky bude daňovým nákladem. Nad tuto výši půjde o nedaňový náklad. Z toho důvodu doporučuji analyticky rozčlenit účet 546 na nedaňový a daňový. Daňový dopad v roce odpisu tak bude neutrální.
 
Pro úplnost dodávám, že odepsané pohledávky se sledují v podrozvahové evidenci (nevstupují do rozvahy ani do výsledovky). U podnikatelských subjektů není forma podrozvahové evidence dána zákonem.
 
 Jak zaúčtovat nákup materiálu z Číny?
Firma nakupuje materiál v Číně. Na základě PFA materiál uhradí z korunového účtu (banka přepočte kurzem). Celní správa vystaví daňový doklad minimálně o 14 dní později a v jiném kurzu. Pro přiznání k DPH se musí použít částka z daňového dokladu. Jak případ zaúčtovat?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Nejprve si připomeňme, že daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost, nebo jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena. Tento daňový doklad také vstupuje do evidence k DPH. Přijatá faktura od zahraničního dodavatele do evidence DPH nevstupuje a slouží jen k evidenci závazku vůči dodavateli. Při pořízení přijaté faktury účtuje odběratel na straně MD o nákupu materiálu (např. 501, případně 111) a na straně Dal pak o vzniku závazku (účet 321), přičemž používá účetní kurz stanovený svým vnitřním předpisem. Při úhradě faktury pak vzniká kurzový rozdíl mezi kurzem banky a kurzem účetní jednotky.
 
Celní správa používá k přepočtu tzv. celní kurz. Základ DPH při dovozu se stanoví podle ustanovení § 38 zákona o DPH. Takto stanovený základ daně pak vstupuje do evidence k DPH, a to jak na straně přijatých plnění (nárok na odpočet DPH), tak na straně uskutečněných plnění (tzv. samovyměření DPH). Pro zaúčtování základu daně používají účetní jednotky různé pomocné (podrozvahové) účty, například účet 349 nebo 395.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Halina
2. 7. 2016 21:06:27
:-) zkouška
Hlášení závadného obsahu

evka
2. 2. 2015 8:29:30
Lucie: Určitě to lze, nahlašte to zaměstnavateli.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
1. 2. 2015 17:47:44
Dobrý den, od ledna 2015 jsem se stala zaměstnancem na zkracený uvázek za 8 000 Kč hrubého ( 10 720 Kč super hrubá mzda), ráda bych si nechala započítat do mzdy i danové zvýhodnění na ditě. Můžete mi prosím napsat zda je to možné a jak to bude zaúčtováno ? Děkuji Lucie
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
24. 4. 2014 8:51:02
pro Michala

Odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-12-dil/
Hlášení závadného obsahu

Michal
9. 4. 2014 15:12:50
Dobrý den, máme dvě otázky:

1. Jsem OSVČ, čerstvě registrovaný plátce DPH. Ještě jako neplátce DPH jsem za posledních 12 měsíců nakoupil zboží z EU (Finsko) a dodavatelé tedy zaplatili DPH ve Finsku (sazba 24%). Je možné si z takto pořízených zásob odečíst DPH při prvním přiznání, jak je tomu u zásob pořízených v tuzemsku?

2. Část zásob zboží z EU jsem pořídil už jako identifikovaná osoba a zdanil sám v ČR, je alespoň u těchto zásob možný odpočet DPH?

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Petra
28. 3. 2014 8:27:15
Ale možná by si ji mohl partner uplatnit do toho července poměrně.
Hlášení závadného obsahu

Petra
28. 3. 2014 8:25:54
Slevu na dítě si může uplatnit pouze ten, který s dítětem žije ve společné domácnosti. U vás nejspíš tato podmínka splněna nebude. :-(
Hlášení závadného obsahu

Kristina Podlešáková
27. 3. 2014 20:02:46
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda může uplatňovat slevu na dítě bývalý přítel,se kterým nežiji ve spol.domácnosti od července 2013,do 15.11.2013 jsem byla na MD a přivydělávala jsem si během MD brigádou.od 18.11.2013 pracuji na HPP
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
25. 3. 2014 8:25:13
pro Šárku Drápalovou a Mateje Novaka:

Odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-10-dil/
Hlášení závadného obsahu

Šárka Drápalová
Uživatel POHODA
17. 3. 2014 11:15:18
Dotaz: Jaké jsou možnosti přerušení daňových popř. účetních odpisů u hmotného investičního majetku z důvodu ztráty v podnikatelské činnosti?
Hlášení závadného obsahu

Matej Novak
9. 3. 2014 11:45:29
Dobrý deň. Ak som pracoval v ČR 3 mesiace roka 2013, mám nárok na celú nezdaniteľnú čiastku (24800 Kč), alebo len na alikvótnu čiastku? Ďakujem za odpoveď
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
6. 3. 2014 8:35:20
Dobrý den pane Liška. Zaměstnanec si nechá od mzdové účtárny vystavit Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti". V tomto potvrzení bude zohledněno i zaměstnavatelem provedené roční zúčtování daně. Na základě tohoto potvrzení si pak zaměstnanec může podat sám ŘÁDNÉ daňové přiznání za rok 2013 a uplatnit si v něm daňové zvýhodnění na dítě.
Hlášení závadného obsahu

Václav Liška
Uživatel POHODA
6. 3. 2014 3:13:58
Zaměstanec v březnu 2014 nahlásil ,že se mu narodilo dítě v říjnu 2013. Zúčtování daně z příjmu je už hotové(byl nemocen, tak že v únorové výplatě mu bude vyrovnaná daň z příjmu). Jak se provede dodatečné přiznání za rok 2013 . Děkuji za opověď. Vašek
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
4. 3. 2014 13:30:06
Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se podle § 14 odstavec 2) písmeno c) zákona o státní sociální podpoře považuje také doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole. V tomto případě není splněna podmínka maximálně tří měsíců po ukončení bakalářského studia a proto není možno uplatnit daňové zvýhodnění za celý rok.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Vedení účetnictví Hradec
Vedení účetnictví, daňové evidence, mezd-personalistiky, daň. přiznání
www.finapos.cz

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ
internetová galanterie
www.pleteniahackovani.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,70 Kč
-0,035 Kč
22,13 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru