Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 16. díl


Bc. Michaela Sobotková
24. 7. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

U kterého z rodičů je výhodnější uplatňovat slevu na dítě? Musí „eseróčko“ posílat na obchodní rejstřík kromě účetní závěrky také návrh na rozdělení zisku? Na dotazy z online poradny vám odpovídají odborníci na účetnictví, daně a právo.


 

Daň z příjmů

Firemní účet a soukromé záležitosti
Můj klient je jediným společníkem v s.r.o. a neustále používá firemní účet k tomu, že si ze soukromého účtu přeposílá peníze a platí soukromé věci. Potřebovala bych poradit, jak toto nejlépe řešit.

Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Především je třeba uvést, že je to velký nešvar podnikatelů, který může mít negativní dopad při daňových kontrolách na ně samotné. V případě, že se jedná o fyzickou osobu, není v daňové evidenci ještě tak složité odlišit daňové a nedaňové výdaje jako v případě, kdy jde o osobu právnickou. Pokud si společník posílá z firemního účtu peníze na svůj soukromý účet, jde z hlediska daňového o nedaňové náklady s.r.o., navíc by měly tyto platby být na straně společníka zdaněny jako příjem vyplácený společností. Nejlepším řešením pochopitelně je dosáhnout toho, aby společníkovi šly na jeho soukromý účet pouze peníze spojené s odměnou za práci pro společnost, a vše ostatní aby hradil ze svého soukromého účtu.


Můžu si uplatnit slevu na vyživované dítě?
Syn, student VŠ, který nyní ukončil 2. ročník tříletého bakalářského studia, uzavřel od 1. 7. 2014 pracovní smlouvu s úvazkem 0,33, tj. 12 hodin týdně, a výdělkem cca 8.500 Kč hrubého. Nadále je tedy studentem, ale bude si přivydělávat (pracovní poměr je na 11 měsíců). Mám nadále jako samoživitelka a zaměstnanec nárok na slevu na dani na vyživované dítě, resp. je třeba tuto skutečnost hlásit mzdové účtárně? Dále prosím o radu, zda si syn má vyplnit u zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně z příjmů nebo nikoliv. Účetní mu formulář dala s tím, že si to může zvolit.
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
V dotazu neuvádíte, jakou formu pracovněprávního vztahu Váš syn se zaměstnavatelem uzavřel. Může se jednat o pracovní smlouvu na částečný úvazek, nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Dohoda o provedení práce mi podle uvedených parametrů nepřijde v tomto případě pravděpodobná – vychází mi překročení ročního limitu 300 odpracovaných hodin.
 
Pokud tedy syn pracuje v klasickém pracovním poměru nebo na DPČ, je pro něj samozřejmě výhodné podepsat u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Bude si pak moci uplatnit nárok na slevu na dani na poplatníka. Sleva činí částku 2.070 Kč za kalendářní měsíc, což při Vámi uváděném předpokládaném výdělku znamená, že syn nebude odvádět ze zaměstnání žádnou daň z příjmů. Současně by měl syn k Prohlášení poplatníka doložit potvrzení školy o studiu. Třebaže při tak nízkém výdělku již neuplatní slevu na dani na studenta, je toto potvrzení důležité z hlediska zdravotního pojištění. V případě DPČ s Vámi uvedenou měsíční odměnou odvádí zaměstnavatel pojistné ze skutečně dosaženého příjmu bez dopočtu do minimálního vyměřovacího základu.
 
Pokud jde o Vámi dotazovanou slevu na dani na vyživované dítě (daňové zvýhodnění), pak toto zvýhodnění uplatní rodič za celý rok, pokud dítě celý rok bylo studentem a splňuje podmínku přípravy na budoucí povolání dle ustanovení § 12 až § 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Dále musí být splněna podmínka, že vyživované dítě žije s rodičem ve společné domácnosti. V takovém případě nemá zaměstnání syna žádný vliv na uplatnění daňového zvýhodnění u rodiče. Nemusíte proto zaměstnání Vašeho syna hlásit mzdové účtárně. Váš syn si u zaměstnavatele může požádat do 15. 2. 2015 o zpracování ročního zúčtování daně, případně si může výše uvedené slevy uplatnit v případě, kdy by si sám podával daňové přiznání k dani z příjmů.
 

Studium kombinovanou formou a bonus na dítě
Pokud bude dcera studovat VOŠ – kombinovanou formu studia, mohu uplatňovat bonus na daních za dítě?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Odpověď na Váš dotaz najdeme v ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle ustanovení § 12 tohoto zákona se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle § 10 téhož zákona, nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Studiem na středních školách se pro účely tohoto zákona rozumí také studium na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.
 
V případě, že Vaše dcera bude studovat kombinovanou formou, a bude-li současně výdělečně činná, případně bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, není možno na ni uplatňovat daňové zvýhodnění podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů.
 

U koho je výhodnější uplatňovat slevu na dítě?
Kdo z manželů by si měl uplatňovat slevu na děti? Ten s vyšším, nebo nižším příjmem? Oba jsme zaměstnanci, máme dvě děti. Manžel má hrubý příjem cca 23.000 Kč, ale začal pracovat až od května 2014, předtím byl půl roku nezaměstnaný. Já 17.400 Kč hrubého a uplatňuji slevu na děti, tedy dostávám daňový bonus. Manžel tak odvádí celkem vysokou zálohu na daň, kterou při ročním zúčtování moc nesnížíme, uplatňujeme pouze cca 12.000 Kč úroky z hypotéky, čímž snížíme jen základ daně.
 
Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Vzhledem k tomu, že se jedná o slevu na dani či o daňový bonus, pokud daňová povinnost poplatníka je menší než nárok na daňové zvýhodnění, nemá rozhodnutí o tom, kdo bude toto zvýhodnění uplatňovat, žádný velký význam. Jedná se vždy až o úpravu daňové povinnosti poplatníka. Buď se odečte sleva na dítě, nebo se uplatní daňový bonus. Jen je třeba upozornit, že pro uplatnění daňového bonusu platí, že jej může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2014 je to částka 51.000 Kč).


Zprostředkování nákupů na e-shopech
Pokud zprostředkovávám nákupy na e-shopech, jakou částku dávám do příjmů a výdajů? Př.: Zákazník si vybere na e-shopu zboží za 200 Kč a já se nabídnu, že mu jej objednám, aby se nemusel o nic starat. Za zprostředkování si vezmu 50 Kč. Zákazník mi tedy dá celkem 250 Kč, z čehož si 50 Kč nechám jako svou provizi a 200 Kč použiji na objednání jím vybraného zboží, přičemž jako objednatel bude uveden zákazník. Z hlediska příjmů/výdajů si do daňové evidence napíši 250/200, nebo 50/0?
 
Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
V uvedeném případě se podle mého názoru jedná o nákup a prodej zboží. Pokud poplatník objedná a nakoupí svým jménem určité zboží pro svého zákazníka, jedná se o jeho výdaj a příjmem na druhé straně je konečná částka, kterou obdrží. Příjmem tedy bude 250 Kč a výdajem částka 200 Kč.

Účetnictví

Vyúčtování energií
Přišlo nám vyúčtování za energie. Zaúčtovala jsem do přijatých faktur a vznikl nám přeplatek za energie, který byl už připsán i na bankovní účet. Ale přes povel Likvidace (Banka příjem) nemůžu z přijatých faktur přeplatek zlikvidovat.
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Předpokládám, že účtujete v programu POHODA. Při pokusu o likvidaci se v tomto případě objeví chybová hláška „Příjmovým dokladem nelze hradit závazek“. Doporučuji v agendě Banka příjem zavést novou předkontaci, např. „Inkaso přijatých dobropisů“ s kontací 221/321, případně účtovat Ručně stejnou kontaci. V agendě Přijaté faktury pak u přijatého dobropisu likvidaci provedete příkazem Likvidace/Likvidace bez vazby. Správnost spárování příslušných vztažných položek si případně ověřte v agendě Účetnictví/Saldo.

Pracovněprávní oblast

Platí ještě mandátní smlouva?
Mám uzavřenou mandátní smlouvu. Zjistila jsem, že dle NOZ již tento pojem neexistuje a je nahrazena smlouvou o příkazu. Jak postupovat dál, tj. jak od mandátní smlouvy odstoupit, resp. zda je potřeba od ní odstupovat, nebo je neplatná a jak ji nahradit smlouvou o příkazu?
 
Odpovídá Mgr. Tomáš Prchal:
Nejdříve je nutné vyřešit otázku, zda je uzavřena mandátní smlouva, kde mandantem (obchodní korporace) a mandatářem (Vy) je osoba, která je zároveň i statutárním orgánem této obchodní korporace, či tomu tak v opačném případě není, a Vy jste osobou, která jedná na bázi mandátního zastoupení pouze v případech zařizování určitých záležitostí. Bohužel z dotazu není zřejmé, o kterou z variant se jedná, a ani zda je mandantem obchodní korporace, či jde například o zastoupení mezi FO, kde se jedna FO zavazuje druhé FO k obstarání určité záležitosti.
 
Vzhledem však k momentální aktuálnosti tématu změn smluv o výkonu funkce mezi statutáry obchodních korporací předpokládám, že i Váš dotaz směřuje do této sféry. Tak tedy obecně. Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se primárně řídí ustanoveními nového občanského zákoníku (NOZ) o příkazu (§ 2430 a násl.), pokud ovšem není sjednána smlouva o výkonu funkce, případně pokud zákon o obchodních korporacích (ZOK), konkrétně v ustanoveních § 59 až § 62, nestanoví něco jiného. Zůstává tak i nadále na úvaze a vůli stran, zda tento vztah bude podroben úpravě ve smlouvě o výkonu funkce či nikoliv. Nedojde-li však k uzavření takové smlouvy, budou se v takovém případě ze zákona řídit vzájemná práva a povinnosti přiměřeně ustanoveními NOZ o příkazu.
 
Pozor však na revoluční změnu. Nově je totiž stanoveno, že v případě, kdy smlouva o výkonu funkce nebude uzavřena, bude se jednat o bezplatnost výkonu funkce (s výjimkou případů upravených v ust. § 59 odst. 4 ZOK). Důležité je ust. § 777 odst. 3, dle kterého je nutné uzpůsobit ujednání již uzavřených smluv o výkonu funkce a o odměně novému zákonu do 30. 6 2014, v opačném případě je stanoveno, že výkon funkce bude pokládán za bezplatný.

Vzor nové smlouvy o výkonu funkce dle znění ZOK lze najít i na Portálu POHODA. Další informace naleznete také v článku Souběh funkcí od roku 2014.
 

Povinnost zaměstnavatele držet místo po dvou mateřských dovolených
Jak je to s nástupem do práce po dvojnásobné mateřské dovolené? Je zaměstnavatel povinen mi držet místo? Po prvním dítěti ano, platí to ale i u dvou mateřských po sobě?
 
Odpovídá Lenka Uvírová, účetní:
Zaměstnavatel je Vám povinen držet stejnou pracovní pozici a stejné místo po dobu mateřské dovolené, tedy 28 týdnů. Po dobu trvání rodičovské dovolené musí zaměstnavatel držet jen takové místo, které odpovídá sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy. To stejné platí při navazování další mateřské a rodičovské dovolené – zaměstnavatel je povinen držet jen takové místo, které odpovídá sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy.

Daň z přidané hodnoty

Prodej nákladního auta v obchodním majetku
Podnikatel FO, plátce DPH, měl v obchodním majetku nákladní auto, které je již odepsáno, čili zůstatková hodnota je 0 Kč. V 5/2014 auto vyřadil z obchodního majetku. V 7/2014 auto prodal za 30.000 Kč a následně přizná příjem z prodeje dle § 10 v daňovém přiznání za rok 2014. Je těchto 30.000 Kč předmětem DPH? Musí se těchto 30.000 Kč uvést v daňovém přiznání k DPH a odvést DPH? Pokud ano, musí prodávající vystavit daňový doklad? A následně může si kupující uplatnit nárok na odpočet DPH na základě tohoto daňového dokladu?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Pokud jste vyřadili v květnu 2014 nákladní auto z obchodního majetku, pak se postupuje podle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH, podle něhož se dodáním zboží za úplatu považuje také použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností a poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.
 
V takovém případě odvádí poplatník DPH na výstupu na základě vystavení dokladu o použití podle § 32 zákona o DPH. Základem daně v tomto případě je podle ustanovení § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Tedy podle mého názoru je ve Vašem případě nutné nechat vyřazené auto „ocenit“ s přihlédnutím k výše uvedené ceně buď odborným autobazarem, případně znalcem v oboru oceňování vozidel. Z této ceny byste pak měli na základě kvartálního přiznání za 2. kvartál 2014 či v dodatečném přiznání za květen 2014 odvést DPH na výstupu. Prodej auta po jeho vyřazení z obchodního majetku již pak není předmětem DPH, pouze předmětem daně z příjmů podle Vámi uvedeného § 10.
 

Jak vystavit fakturu s dvěma měnami a DPH?
Vystavuji fakturu konečnému zákazníkovi s DPH na Slovensko v cizí měně (nákup na našem e-shopu). Jak mám fakturu vystavit, aby na ní byly obě měny CZK a EUR + DPH? Postup vystavení: cizí měna Euro celková částka, členění DPH UD. Na faktuře není i přes členění DPH UD vyčísleno DPH. Jak mám fakturu vystavit, aby tam DPH bylo?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o DPH musí daňový doklad mimo jiné obsahovat i výši daně v české měně. Pokud jsem z Vašeho dotazu pochopil, ptáte se na to, jakým způsobem v účetním programu POHODA vystavit daňový doklad v cizí měně s odvodem DPH v ČR podle § 8 zákona o DPH tak, aby na něm byla vyčíslena částka DPH podle výše zmíněného ustanovení. Tedy jste ještě nepřekročili limit pro povinnou registraci k DPH na Slovensku.
 
Navrhuji postupovat tímto způsobem: agenda Vydané faktury/Insert/Záznam/Cizí měna. Členění DPH zvolte UD, potom přes kolonku Položky faktury vyplňte příslušné zdanitelné plnění včetně sazby a částky DPH – vše samozřejmě v cizí měně. Sestavu zvolte Faktura v cizí měně a zaškrtněte položku Daňový doklad. Položky faktury pak budou správně vyčísleny v cizí měně a pro účely DPH základ daně i DPH v českých korunách.
 

Můžu uplatnit odpočet DPH z uhrazených faktur?
OSVČ (plátce DPH), daňová evidence. Chtěl bych vložit do podnikání stavbu (dílnu) pořízenou pro soukromou potřebu na hypoteční úvěr, který dosud splácím. Stavba byla zkolaudována před pěti měsíci. Můžu si uplatnit odpočet DPH z uhrazených faktur?
 
Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle mého názoru v tomto případě není pro uplatnění nároku na odpočet DPH podstatné to, zda vložíte dílnu do obchodního majetku pro účely daně z příjmů. Podstatné je to, jestli dílna bude používána pro účely uskutečňování ekonomických činností. Pokud ano, pak podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona o DPH je v takovém případě nárok na odpočet na vstupu u plnění přijatých v souvislosti s výstavbou dílny.
 
Je samozřejmě potřeba splnit podmínky pro uplatnění nároku podle § 73 zákona o DPH. Podle ustanovení § 100 odst. 3 zákona o DPH je dále povinnost vést evidenci obchodního majetku, přičemž pro účely DPH se obchodním majetkem myslí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. Do tohoto obchodního majetku pak patří i dlouhodobý majetek, který je hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů.
 

Montáž stroje do třetí země
Fakturujeme české firmě montáž stroje v Kyrgyzstánu. Je to pouze montáž bez dodání stroje. Vztahuje se na to § 67 zákona o DPH? Nebo fakturujeme s DPH?
 
Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Zákon o DPH řeší místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi, v § 10k. Podle tohoto ustanovení se, s výjimkou služeb osvobozených od daně, považuje za místo plnění tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku. Osvobozenou službou jsou podle § 67 zákona o DPH práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo převezen do třetí země.
 
Vzhledem k tomu, že neplatí ani jedno ani druhé, bude se postupovat dle obecného ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH. Místem plnění pak bude, v případě poskytnutí služby osobě povinné k dani, místo, kde má tato osoba sídlo. Jelikož příjemcem zdanitelného plnění je osoba povinná k dani, která má sídlo v tuzemsku, uplatní se DPH na výstupu.

Podnikání

Patří návrh na rozdělení zisku do obchodního rejstříku?
Musí s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích posílat na obchodní rejstřík kromě účetní závěrky i návrh na rozdělení zisku?
 
Odpovídá Mgr. Tomáš Prchal:
Tuto povinnost dříve zakládal obchodní zákoník, nově je otázka veřejných rejstříků generálně zakotvena v novém občanském zákoníku, který ji deleguje na speciální právní předpis, konkrétně zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kde jsou v části věnující se Sbírce listin obsažena, podobně jako v obchodním zákoníku, ustanovení, která zakládají povinnost dle § 66 a § 67 tohoto zákona návrh na rozdělení zisku uveřejnit.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jiří Nigrin
18. 11. 2014 20:39:46
Musím uznat, že pan Libor má pravdu v tom, že jsme na uvedený dotaz zcela jasně neodpověděl. Přehlédl jsem, že tam posílá peníze ze soukromého účtu. Pokud jde o správné řešení, z hlediska s.r.o. je tedy třeba účtovat jen o platbách, týkajících se nákladů společnosti a souromých transakcí tedy v účetnictví společnosti vůbec neúčtovat. Je však třeba upozornit na to, že bude nutné prokazovat, že se jedná skutečně o transakce, které se netýkají podnikatelských aktivit.
Hlášení závadného obsahu

Libor
18. 11. 2014 14:35:09
Pan Nigrin odpovida na neco co v textu neni....asi to tam chtel videt.A tudiz dotaz zustal nezodpovezen a jeste k tomu je jako naschval uveden jako prvni v tistenem zoravodaji Pohody.Prelozim pro pana Nigrina:podnikatel si preposila ze soukromeho uctu penize na podnikatelsky ucet a pak temito penezi hradi soukrome platby....Firemni ucet je jen takovy prutokac.Asi nema k soukromemu uctu kartu.nebo ma na ni male limity....duvod neni podstatny.I ja obdobne pouzil firemni ucet pro prijeti jedorazove zahranicni platby v EUR.Nebudu zakladat konto v EUR pro obcasne soukrome vyrovnani zavazku...
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
22. 8. 2014 9:23:19
pro Blanka Vojtěchová:

Odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-17-dil/
Hlášení závadného obsahu

Jiří Nigrin
7. 8. 2014 14:37:49
Reaguji na dotaz Heleny Turečkové. Především je nutno vědět, zda se jedná o podnikající fyzickou či právnickou osobu. Pokud jde o fyzickou osobu stačí vozidlo vložit do obchodního majetku, ocenění se stanoví podle §29ZDP. Jestliže by však osoba prodávala své vlastní firmě, která je právnickou osobou je třeba použít cenu obvyklou a prodejní smlouvu, pokud je na straně prodávajícího i kupujícího stejná osoba, ověřit u notáře.
Hlášení závadného obsahu

Helena Turečková
7. 8. 2014 14:24:39
Lze použít kupní smlouvu na převod vozidla do účetnictví abych mohla uplatňovat náklady na servis vozidla a jeho odpisy ( sama sobě prodám své osobní vozidlo vlastní firmě ).
Hlášení závadného obsahu

Blanka Vojtěchová
6. 8. 2014 17:18:58
Může s.r.o. mít pouze jednoho zaměstnance na Dohodu o provedení práce? Ten bude současně jednatelem.
Hlášení závadného obsahu

hanka
6. 8. 2014 12:46:38
pro Helenu: Můžete, ale pouze jedno podepsané prohlášení u jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci. To znamená, že když budete mít dva různé zaměstnavatele v jednom měsíci, tak můžete podepsat pouze u jednoho.
Hlášení závadného obsahu

Helena
6. 8. 2014 10:27:45
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat u kolika zaměstnanců můžu podepsat prohlášení poplatníka. Podepsala jsem jej u zaměstnavatele na brigádě v červnu, tak jestli mužu u i ujiného v srpnu. Děkuji za odpověď, Hrubá
Hlášení závadného obsahu

Lenka
4. 8. 2014 15:32:59
Dobrý den, moc děkuji za odpověď na můj dotaz ohledně mandátní smlouvy. Pan Mgr. Tomáš Prchal žádal ve své odpovědi zcela oprávněně o upřesnění dotazu, a to o jakou mandátní smlouvu se jedná. Jedná se o smlouvu mezi PO ( s.r.o. ) a FO, tj. mnou coby mandatářem. Účelem smlouvy je obstarání určité záležitosti. Stále se nemohu dopátrat toho, jak postupovat, zda od smlouvy odstoupit, ukončit ji výpovědí, apod. Prosím o radu a Váš názor, jak mám postupovat. Předem moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
25. 7. 2014 8:36:12
Dobrý den Alenko. Podle ustanovení § 21 zákona o DPH je dnem uskutečnění zdanitelného plnění buď den dodání automobilu podle § 13 odst. 1 zákona o DPH (pokud byl automobil dodán na základě kupní smlouvy s místem plnění v tuzemsku), nebo den fyzického převzetí automobilu v ostatních případech (mimo kupní smlouvu). Datum zápis do technického průkazu měl své opodstatnění jen do platnosti novely zákona o DPH č. 87/2009 Sb., tedy do 1. 4. 2009, kdy se podle kategorie vozidla zapsané v technickém průkazu odvozovala možnost uplatnění či neuplatnění odpočtu DPH. Pro uplatnění nároku na odpočet je tedy podstatný den uskutečnění zdanitelného plnění, tedy 28. 4. 2014, nikoli den zápis do technického průkazu.
Vzhledem k tomu, že klient pořídil auto ještě před registrací k DPH, postupuje se podle § 79 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že zřejmě vozidlo v prvním přiznání neuplatnil, musí v souladu s § 79 odstavec 3 podat za květen dodatečné přiznání. Hodnota odpočtu DPH při registraci dle § 79 se v daňovém přiznání uvádí na řádku 45.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Nigrin
24. 7. 2014 13:51:44
Tazatel má pravdu, přehlédl jsem, že se jedná o českého plátce. Pak je zdanitelné plnění v tuzemsku.
Hlášení závadného obsahu

EN
24. 7. 2014 12:41:16
Montáž stroje do třetí země - k odpovědi v textu
Dobrý den, nevím, zda té odpovědi správně rozumím, ale dle zadání dotazu má odběratel služby sídlo v ČR (česká firma)- proto by místo zdanitelného plnění měla být ČR a faktura by měla být vystavena s daní, protože půjde o fakturu dle § 9 ZDPH. Odpověď by dle mého platila v případě, že by bylo fakturováno společnosti se sídlem v Kyrgyzstnánu.
Hlášení závadného obsahu

Alenka
24. 7. 2014 9:32:02
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, když klient pořídil auto na fakturu před registrací DPH, ale zařadil auto do majetku po data registrací DPH, má nárok na odpočet DPH? Auto je 100% na podnikání.
Bylo zaúčtováno tak to:
28.4 pořízení auta na fakturu 042/321
28.5 Registrace DPH
17.6 zapsání auto na klienta ve velkém technickém průkazu
17.6 zařazení auta do majetku 022/042

Pokud má nárok na odpočet, musí uvést v jakém řádku v přiznání, a musí podat dodatečné přiznání za květen?
Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NEST.HB spol. s r.o.
generální dodávky staveb na Vysočině i v celé ČR
www.nesthb.cz

JOLANA NOVOTNÁ
Účetnictví, DE, mzdy, intrastat nejen pro firmy z Jihlavy a Vysočiny
www.eurosid.eu

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru