Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela daní z příjmů od roku 2017


Ing. Michal Kadlec
12. 9. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

chystase
 

Začátek roku 2017 přinese opět řadu daňových změn. Podívejme se na ty nejdůležitější, které by měly být schváleny u daně z příjmů. Nevyhnou se srážkové dani, daňovému zvýhodnění na dítě, příjmům z prodeje podílů v obchodních korporacích či odpisům.


 

Daňové zvýhodnění na děti

Pokračuje zvyšování daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Zvýhodnění se zvýšilo v roce 2015 oproti roku 2014 a i v roce 2016 došlo k jeho zvýšení – i když tato změna byla přijata až v průběhu roku, týká se „zpětně“ celého roku 2016.
 
Od roku 2017 dojde k dalšímu zvýšení tohoto zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč ročně (resp. 1 617 Kč měsíčně) a na třetí a další dítě na 24 204 Kč ročně (resp. 2 017 Kč měsíčně).

Tab.: Vývoj výše daňového zvýhodnění na dítě
 
Daňové zvýhodnění V roce 2015 a původní v roce 2016 (ročně/měsíčně) V roce 2016 novelizované (ročně/měsíčně) V roce 2017 (ročně/měsíčně)
na první dítě 13 404 Kč/1 117 Kč 13 404 Kč/1 117 Kč 13 404 Kč/1 117 Kč
na druhé dítě 15 804 Kč/1 317 Kč 17 004 Kč/1 417 Kč 19 404 Kč/1 617 Kč
na třetí a další dítě 17 004 Kč/1 417 Kč 20 604 Kč/1 717 Kč 24 204 Kč/2 017 Kč


Za vyživované dítě bude nově (od 1. 1. 2017) považováno zletilé dítě, kterému není invalidní důchod třetího stupně přiznán (ne jako dosud zletilé dítě, které tento důchod nepobírá).
 
Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, se daňové zvýhodnění zvyšovalo na dvojnásobek. Dvojnásobné zvýšení zůstává, ale upřesňuje se „na okamžik, ke kterému nárok na toto zvýhodnění vzniká“ – již to tedy není datum vydání průkazu ZTP/P (uvedené na tomto průkazu), ale datum rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu. Analogicky je upraveno uplatňování i dalších slev vázaných na průkaz ZTP/P.
 
Daňový bonus na vyživované dítě může nadále uplatnit poplatník, který dosahuje ročního příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Na rozdíl od roku 2016 se však do těchto příjmů započítávají pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání). Od roku 2017 se již do těchto příjmů nezapočítávají příjmy z kapitálového majetku ani příjmy z pronájmu.

Srážková daň u zaměstnání malého rozsahu

Srážková daň (15 %) bude uplatňována i u příjmů ze závislé činnosti do 2 500 Kč měsíčně (jak jsme zvyklí např. u dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně). Tato částka (2 500 Kč) je shodná s částkou pro příjmy ze závislé činnosti „malého rozsahu“, známé z pojistného na sociální zabezpečení.

Příjmy z prodeje podílů v obchodních korporacích fyzických osob

Příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci byl osvobozen (u fyzických osob) od daně, pokud doba mezi nabytím a úplatným převodem činila více než 5 let.
 
Před rokem 2014 docházelo k tomu, že majitel nemovitosti tuto nemovitost vložil do obchodní korporace, jejímž členem byl více než 5 let, a následně svůj podíl v této obchodní korporaci prodal, čímž se vyhnul zdanění prodeje nemovitosti.
 
Od roku 2014 se tedy toto osvobození nevztahovalo na příjem z úplatného podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu.
 
Toto zpřísnění pravidel však postihlo daleko širší spektrum případů, než zákonodárce původně zamýšlel (nejen převody nemovitostí).
 
V roce 2017 (a podle přechodných ustanovení už i v roce 2016) se tedy osvobození nebude vztahovat pouze na nepeněžité plnění ve prospěch vlastního kapitálu.

Doba odepisování nehmotného majetku (minimální)

Nehmotný majetek odepisujeme buď podle doby (určité), na kterou máme „užívací právo“, nebo v ostatních případech podle konkrétního druhu tohoto majetku rovnoměrně bez přerušení takto:
  • audiovizuální díla – 18 měsíců,
  • software – 36 měsíců,
  • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců,
  • ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců.
Od roku 2017 bude mít poplatník možnost tyto striktně dané doby odepisování považovat za minimální a jejich počet zvýšit. Tato změna však platí až na majetek, u něhož bude odepisování zahájeno v roce 2017.

Odepisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem

Do konce roku 2016 můžou technické zhodnocení k hmotnému majetku odepisovat (při přenechání věci) pouze nájemci nebo uživatelé u pronajatého majetku nebo majetku pořízeného formou finančního leasingu.
 
Od roku 2017 se rozšiřuje možnost odepisovat technické zhodnocení i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užívání někomu jinému (nejen tedy na případy nájmu nebo finančního leasingu).
 
Jedná se o případy, kdy:
  • technické zhodnocení hradí poplatník, který má právo k užívání hmotného majetku, na kterém provedl technické zhodnocení,
  • technické zhodnocení nezvyšuje ocenění majetku u vlastníka,
  • realizace technického zhodnocení proběhla s písemným souhlasem vlastníka,
  • technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.

Vrácení zaplacené zálohy na podíl na zisku a sražené daně při změně společníka

K poměrně nové úpravě problematiky záloh na podíl na zisku přibude od roku 2017 nové ustanovení zákona o daních z příjmů, podle kterého, pokud se vrací vyplacená záloha na podíl na zisku poté, co došlo k převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci, náleží právo na vrácení neoprávněně sražené daně vztahující se k vyplacené záloze na podíl na zisku poplatníkovi, kterému vznikla povinnost vrátit zálohu na podíl na zisku.
 
Převodem nebo přechodem podílu se zásadně převádějí všechna práva a povinnosti s podílem spojena, tj. práva a povinnosti plynoucí z účasti na obchodní korporaci, tedy jak právo na doplatek podílu na zisku, tak povinnost vyplacenou zálohu nebo její část vrátit – nebylo-li rozhodnuto orgánem obchodní korporace o rozdělení zisku vůbec nebo nejsou-li splněny podmínky pro jeho výplatu, nebo stanovený podíl na zisku nedosahuje výše vyplacené zálohy.
 
Povinnost vrátit zálohu má nový nabyvatel podílu, nikoliv původní vlastník podílu, kterému byla vyplacena záloha. Sražená daň z této vrácené zálohy pak patří také novému nabyvateli podílu, který má povinnost zálohu vrátit.
 
Pokud by poplatník měl pochyby o správnosti této sražené daně, může požádat plátce daně o vysvětlení nově až do dvou let ode dne sražení daně.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Bio obchod Bazalka
Bazalka Hradec Králové: obchod, vegetariánská restaurace, rozvoz
www.bazalkahk.cz

COMPO PRAHA, s.r.o.
Prodáváme čalounické potahové látky od renomovaných světových výrobců.
www.compo-potahove-latky.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru