Sleva na dani u zastavených exekucí


Ing. Martina Truhlářová
18. 10. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nově zaváděná sleva na dani vychází ze změny exekučního řádu a bude se týkat nízkých pohledávek, jejichž exekuce bude zastavena.

Foto: 123RF

 

Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmů, v rámci které se zavádí nová sleva na dani u zastavených exekucí. V čem spočívá a kdy ji lze uplatnit, se dozvíte v tomto článku.


 
V průběhu letošních prázdnin byl schválen zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a kromě dalších též zákon o daních z příjmů. Změna zákona o daních z příjmů bude účinná od 1. 1. 2022.

Nově zaváděná sleva na dani tak vychází právě ze změny exekučního řádu a bude se týkat nízkých pohledávek, jejichž exekuce bude zastavena.

Novela exekučního řádu ukládá povinnost exekutorům, aby do tří měsíců od nabytí její účinnosti vyzvali oprávněné ke složení zálohy na náklady exekuce u následujících vymáhaných pohledávek:
  • vymáhaných v exekučních řízeních podle exekučního řádu, přičemž tato řízení probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti novely,
  • a v době zahájení řízení se jednalo o pohledávku oprávněného nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství,
  • současně v těchto řízeních v posledních třech letech přede dnem účinnosti novely nebylo nic vymoženo.
Oprávněný bude v takovém případě vyzván, aby složil ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy zálohu na náklady exekuce. Nesloží-li oprávněný ve stanovené lhůtě zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví.

Složí-li oprávněný požadovanou zálohu na náklady exekuce, bude tato skutečnost mít následující účinky:
  • soud po dobu tří let od složení zálohy na náklady exekuce nerozhodne o zastavení exekuce pro nemajetnost bez návrhu,
  • v případě návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost podaného před složením zálohy na náklady exekuce, o kterém do složení zálohy na náklady exekuce nebylo rozhodnuto, soud takovýto návrh zamítne,
  • v případě návrhu podaného po dobu tří let od složení zálohy na náklady exekuce soud takovýto návrh zamítne.
Ve věci výzvy na úhradu zálohy jsou stanoveny výjimky, za kterých exekutor výzvu nezašle, a exekuci tedy ani nezastaví. Je to v těchto případech:
  • probíhá-li insolvenční řízení na majetek povinného, nebo
  • pokud jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.
Nastane-li situace, že zmíněné insolvenční řízení skončí jinak než osvobozením dlužníka od placení neuspokojených pohledávek, pak od skončení insolvenčního řízení začne běžet tříměsíční lhůta pro výzvu k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Co se týká slevy na dani, pak nás zajímá pouze situace, kdy oprávněný věřitel zálohu nezaplatí, a exekutor tedy příslušnou exekuci zastaví.

Oprávněnému za zastavenou exekuci náleží náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Bylo-li na jistinu pohledávky v řízení před zastavením exekuce něčeho vymoženo, pak se náhrada snižuje o výši uhrazené částky. O přiznání této náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce.

A právě tato náhrada nebude poskytována v peněžním plnění, ale formou slevy na dani z příjmů.

Oprávněný věřitel, kterému exekutor přizná v rozhodnutí náhradu za zastavenou exekuci, bude moci tuto náhradu uplatnit jako slevu na dani z příjmů, a to formou slevy za zastavenou exekuci.

Daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, se sníží o slevu za zastavenou exekuci. Novela zákona o daních z příjmů stanovuje pro tuto novou slevu za zastavenou exekuci podmínky, které vychází z novely exekučního řádu:
  • Výše slevy odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb. z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části.
Vzhledem k tomu, že výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota pohledávky je 1 500 Kč, bude tak maximální sleva za jednu zastavenou exekuci ve výši 450 Kč (30 % z 1 500 Kč).

Slevu budou moci uplatnit fyzické i právnické osoby. V případě fyzických osob bude možno uplatnit slevu v daňovém přiznání. V případě, že zaměstnanci nevznikne povinnost podávat daňové přiznání a požádá svého zaměstnavatele v souladu se zákonem o daních z příjmů o roční zúčtování, přihlédne zaměstnavatel ke slevě na dani za zastavenou exekuci právě při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období. Zaměstnanec zaměstnavateli nárok na slevu za zastavenou exekuci doloží usnesením o zastavení exekuce.

Slevu za zastavenou exekuci půjde však uplatnit pouze za zdaňovací období, ve kterém exekutor náhradu přizná. Pokud tedy poplatníkovi nevznikne za příslušné období daňová povinnost, slevu na dani za zastavenou exekuci nebude mít vůči čemu uplatnit, a sleva tím pádem propadne. V takovém případě oprávněný věřitel nedostane za zastavenou exekuci nic.

Zajímavá tato nová sleva na dani může být u subjektů, které exekučně vymáhají velké množství malých pohledávek.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou

30. 3. 2023 | Zaměstnavatelé budou mít novou přihlašovací povinnost od 1. 4. 2023 u zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech. Právnická nebo fyzická osoba bude jako zaměstnavatel povinná nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, do pracovního poměru nebo pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, či na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatelé podat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovat se tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Více se dozvíte na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Stavební chemie
Velkoobchod - Lepidla, tmely, pěny, přísady, kotvy
mospi.cz

TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Turistická ubytovna TJ Slavoj Vám nabízí nejlevnější ubytování v místě
www.ubytovani-velke-pavlovice.cz

Daňový kalendář

3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022
3. 4. 2023 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2022
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za březen 2023)
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,49 Kč
-0,060 Kč
21,60 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 31.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme