Nezdanitelné částky základu daně za rok 2023


Bc. Zuzana Bartůšková
26. 2. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud dar poskytnou manželé ze společného jmění manželů, může dar uplatnit kterýkoliv z nich nebo oba v poměrné části.

Foto: Depositphotos

 

Od 1. 1. 2024 došlo ke změnám v uplatňování nezdanitelných částek a slev na dani. V daňovém přiznání a ročním zúčtování daně za rok 2023 se použijí ještě podle původní úpravy. Některé ale už naposledy. Tentokrát se zaměříme na nezdanitelné částky.


 
Nezdanitelné částky snižují základ daně. To znamená, že platba daně se nesníží o celou částku odpočtu, ale sníží se jen základ daně. Samotná daň klesne v závislosti na výši základu daně. Pro velmi orientační představu v případě vyčerpání celého odpočtu o 15 % z uplatňovaného odpočtu. Pokud například odečítáme dar 1 000 Kč, klesne nám daň v případě vyčerpání celého odpočtu orientačně o 150 Kč.

Pojďme si zopakovat, které nezdanitelné částky základu daně je možné v daňovém přiznání za rok 2023 uplatnit. Příště se zaměříme pro změnu na slevy na dani.

Dary na dobročinné účely

Fyzická osoba může podle § 15 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) ve svém daňovém přiznání uplatnit dary poskytnuté na tzv. dobročinné účely. Zákon výslovně uvádí, že musí jít o účely na:
 • vědu a vzdělávání,
 • výzkumné a vývojové účely,
 • kulturu, školství,
 • policii, na požární ochranu,
 • podporu a ochranu mládeže,
 • ochranu zvířat a jejich zdraví,
 • účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní,
 • náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti,
 • tělovýchovné a sportovní a
 • politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost.
Dary je potřeba poskytnout obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Na základě výjimky pro rok 2023 dané zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, také právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny.

Nelze však uplatnit dary právnickým osobám nebo fyzickým osobám se sídlem na území jiných států (např. USA apod.).

Příklad 1

Poplatník poskytl dar v roce 2023 humanitární organizaci se sídlem na Ukrajině na humanitární účely. A dále jiné humanitární organizaci se sídlem na území Izraele. Rovněž na humanitární účely. Na oba dary má potvrzení o daru. Může oba dary uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023?
 
V přiznání za rok 2023 může poplatník uplatnit dar poskytnutý organizaci se sídlem na území Ukrajiny. Dar poskytnutý organizaci na území Izraele uplatnit nelze – nejde o stát EU, EHP ani území Ukrajiny. Pokud by dar poskytl na pomoc Izraeli prostřednictvím organizace se sídlem v ČR, EU nebo EHP, tak by ho uplatnit mohl.

Dary poskytnuté fyzickým osobám lze uplatnit, jen pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení.

Nebo pokud jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Příklad 2

Poplatník poskytl v roce 2023 dar fyzické osobě – nezletilému dítěti na jeho sportovní aktivity. Dále poskytl dar fyzické osobě provozující zařízení pečující o toulavá zvířata.

Dar fyzické osobě na sportovní účely uplatnit nelze. Pro uplatnění v daňovém přiznání je vhodné dar na sport věnovat prostřednictvím příslušné právnické osoby (např. sportovního klubu).

Dar fyzické osobě provozující zařízení pečující o toulavá zvířata uplatnit lze.


K tomu, aby bylo možné dar odečíst, musí součet darů za rok činit alespoň 2 % ze základu anebo 1 000 Kč. Maximálně lze v přiznání za rok 2023 odečíst dary ve výši 30 % základu daně. Jako dar lze odečíst i bezplatné darování krve. Jeden odběr krve se považuje za dar v hodnotě 3 000 Kč. Podobně lze odečíst odběr orgánu od žijícího dárce (oceňuje se částkou 20 000 Kč). Stejnou částkou, tj. 20 000 Kč, se oceňuje odběr krvetvorných buněk.

Pokud dar poskytnou manželé ze společného jmění manželů, může dar uplatnit kterýkoliv z nich nebo oba v poměrné části.

Příklad 3

Poplatník poskytl následující dary:
 • 2× daroval krev,
 • dar 200 Kč na humanitární účely,
 • manželka poplatníka poskytla ze společného jmění manželů („SJM“) dar na charitativní účely 500 Kč (nemá žádné zdanitelné příjmy a nebude dar uplatňovat).
Všechny dary splňují podmínky dle § 15 odst. 1 ZDP. Základ daně poplatníka činí 850 000 Kč za rok. Kolik si může poplatník uplatnit odpočet v daňovém přiznání?
 • darování krve 2 × 3 000 Kč = 6 000 Kč
 • dar na humanitární účely: 200 Kč
 • dar ze SJM na charitativní účely: 500 Kč
 • delková hodnota darů = 6 700 Kč
Úhrnná hodnota (v součtu za rok) je vyšší než 1 000 Kč, takže poplatník může dar uplatnit. A to až do výše 30 % základu daně, tj. až do limitu 255 000 Kč (850 000 Kč × 30 %). Může tedy uplatnit celou hodnotu darů ve výši 6 700 Kč.

Pokud dar poskytne veřejná obchodní společnost, uplatní si ho společníci ve svých daňových přiznáních fyzických osob, a to ve stejném poměru, v jakém si rozdělují základ daně. Obdobně postupují komplementáři komanditní společnosti.

Dar se odečítá v přiznání za období, ve kterém byl poskytnut.

Uplatnit lze i dary nepeněžní (např. hmotné věci i vlastní služby). Nepeněžní dary se oceňují jejich běžnou cenou, tj. např. u služeb cenou služby, za kterou je poskytována zákazníkům. Pokud není možné tuto cenu zjistit, oceňují se podle zákona o oceňování. Zároveň je potřeba související náklady/výdaje vyjmout z daňových nákladů.

Příklad 4

Podnikatel fyzická osoba (neplátce DPH) nakoupil zásoby zboží ve zdaňovacím období za účelem jeho prodeje. Následně ho ještě během roku 2023 daroval na humanitární účely – splnil podmínky pro daňovou uznatelnost darů. Hodnota zboží činila 10 000 Kč.

Při splnění zákonných podmínek může fyzická osoba uplatnit dar v hodnotě 10 000 Kč. Nákupní cenu zásob musí vyloučit z daňových výdajů – účtovat jako nedaňový výdaj.

Příklad 5

Fyzická osoba působí jako lektor první pomoci. Běžná cena za jednodenní kurz činí 12 000 Kč. V roce 2023 poskytla jednodenní kurz první pomoci žákům místní základní školy bezplatně formou daru na základě darovací smlouvy. Může si dar odečíst?

Fyzická osoba může dar odečíst, a to v částce 12 000 Kč.


Poskytnutí daru se dle pokynu GFŘ D-59 k § 15 odst. 1 bod 5. prokazuje dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí.

Zákon nestanoví, zda se doklad má jmenovat potvrzení o daru nebo darovací smlouva. Ale musí potvrzovat, že dar již byl poskytnut. Nikoliv pouze obsahovat ujednání, že se dárce zavazuje někdy v budoucnu dar poskytnout.

Zároveň je vhodné, aby účel daru byl popsán dostatečně konkrétně, aby bylo možné prokázat, že šlo o některý z výše uvedených zákonných důvodů. Je proto vhodné vyhnout se neurčité formulaci „dar byl poskytnut na účely v souladu se stanovami spolku“ apod. A místo toho uvést například to, že dar byl poskytnut na péči o toulavá zvířata, na podporu a ochranu mládeže, na humanitární, charitativní účely apod.

Na závěr připomínám, že dar dárce poskytuje jako plnění, za které neočekává nic na oplátku. Darem uznatelným jako nezdanitelná částka daně není platba registračního poplatku lékaři, platba školce za umístění dítěte nebo platba do fondu, ze kterého budou hrazeny školní výlety dítěte poplatníka apod.

Úroky z hypotečního úvěru

Od základu daně lze podle § 15 odst. 3 a 4 ZDP odečíst úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru. A to za podmínky, že úvěr slouží k financování bytových potřeb. To znamená, že nemovitost pořizujete za účelem v ní bydlet. Neslouží k nájmu, podnikání nebo jako investice.

Pokud je nemovitá věc používaná částečně k nájmu nebo podnikání a částečně k bydlení, uplatňují se úroky v poměrné výši odpovídající podlahové ploše nemovitosti určené k bydlení.

Příklad 6

Fyzická osoba koupí byt za účelem jeho pronajímání. Může uplatnit úroky z hypotéky jako nezdanitelnou částku?

Úroky nemůže uplatnit jako nezdanitelnou částku – byt neslouží k zajištění bytové potřeby poplatníka, ale k nájmu. Pokud by při zdaňování příjmů z nájmu dle § 9 ZDP uplatňoval skutečné výdaje, může zaplacené úroky z hypotéky uplatnit jako výdaj snižující základ daně.


Podmínkou uplatnění je, že poplatník, který chce úroky odečítat, je účastníkem úvěrové smlouvy (dlužník nebo spoludlužník). Úroky nemůže odečítat ručitel. U úvěrů určených na výstavbu bytového domu, rodinného domu nebo bytu, na koupi pozemku určeného k výstavbě bytové potřeby nebo u koupi bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu nebo bytové jednotky musí být poplatník navíc vlastník nebo spoluvlastník nemovité věci. Nemovitá věc musí sloužit k trvalému bydlení poplatníka nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Příklad 7

Poplatník je účastníkem úvěrové smlouvy na koupi rodinného domu spolu se svojí matkou, která rodinný dům využívá k bydlení. Jako vlastník je v katastru nemovitostí uvedena pouze matka. Syn není uveden jako spoluvlastník rodinného domu. Může poplatník (syn) uplatňovat úroky z hypotéky, když matka nemá žádné zdanitelné příjmy?

Ne, syn nemůže uplatnit úroky z hypotéky, protože není vlastník (spoluvlastník) rodinného domu. I když ostatní podmínky jsou splněny.


Odečíst lze maximálně 150 000 Kč za rok.

Co se považuje za bytovou potřebu pro účely daní z příjmů, upravuje § 4b odst. 1 ZDP:
 
„a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby,

b) úplatné nabytí pozemku
 1. za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku nabytí pozemku, nebo
 2. v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
c) úplatné nabytí
 1. bytového domu,
 2. rodinného domu,
 3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
 4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,

e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,

g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,

h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.“

Použitím prostředků na bytovou potřebu není koupě nebytového prostoru, a to ani za předpokladu, že bude skutečně sloužit k bydlení. Kromě samotné koupě nebo výstavby rodinného domu či bytové jednotky lze úvěr použít i na vypořádání SJM nebo spoludědiců, na úhradu družstevního podílu a získání nájmu tzv. družstevního bytu, na opravy a rekonstrukce nebo na refinancování hypotečního úvěru.

Pokud je účastníkem jedné úvěrové smlouvy více zletilých osob, uplatní úroky z hypotéky buď jeden z nich v plné výši, nebo si úroky uplatní všichni rovným dílem.

Příklad 8

Účastníky úvěrové smlouvy jsou dva bratři. Pořídili si do podílového spoluvlastnictví rodinný dům, ve kterém oba bydlí. Bratři se dohodli, že Jan si uplatní 75 % úroku a Petr 25 % úroku. Je toto možné?

Ne, takovéto rozdělení možné není. Podle zákona si musí buď každý z bratrů uplatnit 50 %, nebo jeden z nich 100 %.

Příspěvek poplatníka na penzijní pojištění

Naposledy za rok 2023 uplatní fyzické osoby příspěvky na penzijní a životní pojištění podle stávající úpravy. Za zdaňovací období 2023 může poplatník uplatnit maximálně 24 000 Kč za vlastní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (částka vlastního příspěvku přesahující státní příspěvek), penzijní pojištění se sjednaným plněním z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, nebo doplňkové penzijní spoření.

Odpočet je možný jen za vlastní příspěvky poplatníka. Poplatník si nemůže ve svém přiznání odečíst příspěvky zaměstnavatele. Uplatní se až částka vlastního příspěvku přesahující státní příspěvek. Příspěvek se uplatňuje na základě potvrzení vystaveného institucí penzijního pojištění. Ta potvrzení nevystaví, pokud nejsou splněny podmínky pro odpočet (např. pokud je vlastní příspěvek příliš nízký).

Příspěvek poplatníka na životní pojištění

Poplatník může odečíst vlastní příspěvky na životní pojištění za podmínky, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let a že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Za zdaňovací období 2023 lze odečíst nejvýše 24 000 Kč. I v případě životního pojištění platí, se uplatňuje na základě potvrzení vystaveného životní pojišťovnou, která potvrzení nevystaví, pokud nejsou splněny podmínky odpočtu.

Změny od 1. 1. 2024

Od zdaňovacího období 2024 bude možný odpočet ve výši 48 000 Kč ročně v úhrnné výši na daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče. Bližší podmínky odpočtu jsou upraveny v nových ustanoveních § 15a až § 15c ZDP.

Členské příspěvky odborové organizaci

Naposledy za zdaňovací období 2023 může poplatník uplatnit zaplacené příspěvky odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Uplatnit lze nejvýše 3 000 Kč, a to na základě potvrzení vystaveného odborovou organizací.

Od roku 2024 je tento odpočet zrušen.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to až do výše 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč může uplatnit fyzická osoba rovněž naposledy za zdaňovací období 2023.

Nejde o jakékoliv vzdělávání a zkoušky, ale o zkoušky splňující podmínky zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). I tento odpočet je od roku 2024 zrušen.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Vedení účetnictví
S možností fyzického nebo cloudového předávání dokladů.
pilsentrade.cz

BS Daně s.r.o.
Vážíme si klientů, kteří znají cenu svého času. Účtujeme v Pohodě.
www.bsdane.cz

Kurzovní lístek

25,23 Kč
-0,005 Kč
23,71 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme