Možnosti optimalizace u daňového zvýhodnění na děti


Ing. Stanislav Suchan
26. 7. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Foto: 123RF

 

Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ní ve společné domácnosti. Pokud má fyzická osoba více dětí, mohou v praxi nastat komplikované situace, které mohou vést i k vyšší daňové optimalizaci.


 
Daňové zvýhodnění na děti je upraveno v ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Při uplatnění daňového zvýhodnění může vyjít daňový bonus. Ten lze chápat jako zápornou daň, tj. pohledávku za finančním úřadem. Tuto částku nám finanční úřad vrátí. To neplatí u slev na dani, které zápornou daň nemohou učinit.

Příklad 1

Pan Koutný vykazuje daň před slevou ve výši 15 200 Kč, uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě.

Řešení:

Základní sleva na poplatníka za zdaňovací období roku 2022 činí 30 840 Kč. Po odečtení slevy vychází daň 0 Kč. Daň po odečtení slev nemůže vyjít záporná. Od této částky se odečte daňové zvýhodnění na jedno dítě, které činí 15 204 Kč. Daňový bonus tedy vychází 15 204 Kč.

Daňový bonus bude vyplacen po splnění následující podmínky. Fyzická osoba uplatňující daňové zvýhodnění má příjmy podle § 6 ZDP nebo § 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Limit pro rok 2022 činí 97 200 Kč. Do těchto příjmů se nepočítají příjmy, které jsou od daně osvobozené, a příjmy zdaněné srážkovou daní, viz § 35c odst. 4 ZDP.

Na jaké dítě lze uplatnit daňové zvýhodnění?

Jedná se o vlastní dítě, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů – dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do péče rozhodnutím příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, kterému bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají dostatečné příjmy dle § 35c odst. 4 ZDP.

Dále lze daňové zvýhodnění uplatnit na nezletilé dítě do 18 let a také na zletilé dítě do dovršení věku 26 let, pokud nepobírá invalidní důchod třetího stupně a:
 • soustavně se připravuje na budoucí povolání,
 • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz,
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit i v případě dočasného pobytu mimo obvyklé bydliště během střední či vysoké školy (internát, kolej apod.).

Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů. Lze jej uplatnit již v měsíci narození dítěte a ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění.

Jaké studium se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání?

Studium dítěte je upraveno v zákoně o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.) v § 11 až § 15.

Střední škola:
 • nelze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, které studuje střední školu nebo vyšší odbornou školu dálkově, distančně, večerní nebo kombinovanou formou, pokud si zároveň při daném studiu vydělává (zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, podnikání apod.), nebo má v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu na rekvalifikaci,
 • daňové zvýhodnění lze uplatnit při studiu na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v ČR zapsaných do rejstříku škol při prezenčním studiu,
 • daňové zvýhodnění nezaniká v období školních prázdnin, pokud se jedná o prázdniny mezi ročníky,
 • daňové zvýhodnění lze uplatnit do 31. 8. v roce ukončení studia (vykonání maturity) za podmínky, že dítě není v celém měsíci červenci či srpnu účastno na nemocenském pojištění (nesmí být zaměstnáno nebo podnikat celý měsíc – pokud bude po část měsíce, tak podmínka není porušena, nebo nesmí celý měsíc čerpat podporu v nezaměstnanosti či podporu na rekvalifikaci),
 • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou podle příslušného právního předpisu, dané studium se považuje za studium na středních školách.
Vysoká škola:
 • daňové zvýhodnění lze uplatnit ode dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, do dne, kdy ukončilo studium,
 • daňové zvýhodnění nezaniká v období prázdnin mezi střední školou a vysokou školou (v daných měsících může být zaměstnán a podnikat),
 • daňové zvýhodnění lze uplatnit naposledy v měsíci, kdy dítě ukončilo studium na vysoké škole, lze uplatnit i měsíc po ukončení studia za podmínky, že celý tento měsíc nebude dítě pracovat nebo podnikat nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Příklad 2

Pan Koutný bydlí s manželkou v jedné společně hospodařící domácnosti s vlastním dítětem, které se narodilo 29. dubna 2022, a poté s dítětem manželky z prvního manželství, kterému je nyní 24 let. Dané dítě dokončilo studium na vysoké škole (státní závěrečná zkouška proběhla 22. června, promoce 10. září a od 1. září již vykonává závislou činnost v pracovním poměru. V měsíci červenci a srpnu nebyla vykonávána výdělečná činnost a nebyl čerpán nárok na podporu v nezaměstnanosti apod.

Řešení:

Daňové zvýhodnění lze uplatnit za měsíc, kdy se dítě narodí (tedy již za duben). Co se týče dítěte, které ukončilo vysokou školu, tak tam lze uplatnit daňové zvýhodnění ještě měsíc po ukončení studia (tedy za červenec), jelikož pracovat začalo až od září. Daňové zvýhodnění lze uplatnit i na dítě manžela/manželky z předešlých vztahů.
 
Měsíce    Dítě manželky Vlastní dítě
leden–březen 3 × 1 267 x
duben–červenec 4 × 1 267 4 × 1 860
srpen–prosinec x 5 × 1 267
  = 8 869 Kč = 13 775 Kč
CELKEM 22 644 Kč

Příklad 3

Pan Koutný má dvě děti, obě jsou ve střídavé péči, a tak se s bývalou manželkou domluvili, že každý uplatní jednu polovinu daňového zvýhodnění. Syn David je postižený a je držitelem průkazu ZTP/P. David studuje prezenčně střední specializovanou školu. Dále má pan Koutný dceru Karlu. Dceři bylo 26 let v dubnu, v květnu složila státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole, v červnu se uskutečnily promoce a od 1. srpna již nastoupila do pracovního poměru.

Řešení:

U Davida vzniká daňové zvýhodnění po celé zdaňovací období, tj. 12 měsíců. Je třeba mít na paměti, že dítě se ZTP/P má dvojnásobnou sazbu, viz § 35c odst. 7 ZDP. Je třeba s touto informací nakládat a snažit se dané dítě vždy dávat na „druhé místo“. Co se týče dcery Karly, zde je situace komplikovanější. Dcera dostudovala vysokou školu, a tak je možnost uplatnit daňové zvýhodnění měsíc po ukončení, pokud dítě nepracovalo. Ovšem nesmíme opomenout ani podmínku věku. Dceři bylo 26 let v dubnu. To znamená, že za květen již nelze uplatnit daňové zvýhodnění. Je třeba si to neplést se slevou na studenta, která trvá až do věku 28 let při prezenčním doktorském studiu.
 • David: daňové zvýhodnění leden–prosinec
 • Karla: daňové zvýhodnění leden–duben
Aby bylo daňové zvýhodnění vyšší, tak za období leden–duben bude David na „druhém místě“ a za období květen–prosinec na prvním místě.

Celkové daňové zvýhodnění: (15 204 / 12) × 4 (Karla za období leden–duben) +
[(22 320 × 2) / 12] × 4 (David za období leden–duben) + [(15 204 × 2) / 12] × 8 (David za období květen–prosinec) = 40 220 Kč. Každý z manželů si uplatní polovinu, tj. 20 110 Kč, jelikož jsou děti ve střídavé péči a domluvili se, že si každý uplatní půlku daňového zvýhodnění.

Příklad 4

Pan Koutný žije s manželkou a se čtyřmi dětmi (všichni v jedné společně hospodařící domácnosti). Dcera Dana (18 let), která odmaturovala a od 16. srpna je zaměstnána v pracovním poměru s hrubou mzdou 25 000 Kč, dcera Romana (10 let), která je držitelkou průkazu ZTP/P, a syn Matěj (narozen 30. listopadu daného roku). Ve společně hospodařící domácnosti ještě žije dcera Monika (28 let), která pochází z předešlého vztahu manželky paní Koutné. Dcera je studentkou doktorského prezenčního studia na vysoké škole.

Řešení:

Na dceru Moniku nelze uplatnit daňové zvýhodnění kvůli věku nad 26 let. Na Matěje lze uplatnit daňové zvýhodnění za měsíce listopad–prosinec, za dceru Romanu lze uplatnit daňové zvýhodnění za leden–prosinec (bude dvojnásobné kvůli ZTP/P) a na dceru Danu lze uplatnit daňové zvýhodnění za měsíce leden–srpen (pracovní poměr v srpnu netrval celý měsíc).
 • Daňové zvýhodnění za období leden–srpen: (15 204 / 12) × 8 (dcera Dana) + [(22 320 × 2) / 12] × 8 (dcera Romana) = 39 896 Kč
 • Daňové zvýhodnění za období září–říjen: [(15 204 × 2) / 12] × 2 (dcera Romana) = 5 068 Kč
 • Daňové zvýhodnění za období listopad–prosinec: (15 204 / 12) × 2 (syn Matěj) + [(22 320 × 2) / 12] × 2 (dcera Romana) = 9 974 Kč
 • Daňové zvýhodnění celkem: 54 938 Kč

Doporučení na závěr

Dané postupy jsou v souladu se zákonem o daních z příjmů. Co ovšem není v souladu, je vynechávání prvního dítěte. Je třeba si uvědomit, že pořadí první, druhý, třetí a další nezáleží na věku, ale na tom, jak si to poskládá fyzická osoba uplatňující daňové zvýhodnění. Musí ovšem platit, že na „první“ dítě bude uplatněno všech 12 měsíců, a až poté lze řešit další dítě.

Nelze si tedy říct, že na první dítě uplatním dva měsíce a na druhé 12 měsíců. Tím sice dosáhneme vyššího daňového zvýhodnění, ale v daném případě se jedná o daňový podvod, jelikož jsme úmyslně vynechali 10 měsíců u prvního dítěte.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Začal se vyplácet pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě

10. 8. 2022 | Rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě, se jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč začal již automaticky postupně vyplácet. Ostatní rodiny, které splňují podmínky nároku na tento příspěvek, o něj mohou začít žádat od 15. 8. A to buď elektronickou žádostí, nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou požádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Fa Milan Šulovský
prodloužená záruka o 3 roky
www.sulovskymilan.cz

Plastické logo na zeď
Dáme vašemu logu 3D rozměr a umístíme například do recepce.
www.aproduction.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme