Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kdy se vyplatí paušální výdaj na dopravu?


Bc. Michaela Hauzarová
1. 7. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Paušální výdaj na dopravu může být pro podnikatele výhodným nástrojem při optimalizaci daňových povinností.

Foto: 123RF

 

Paušální výdaj na dopravu může být pro podnikatele výhodným nástrojem při optimalizaci daňových povinností. V tomto článku si na příkladech ukážeme, kdy je použití paušálních výdajů výhodné a kdy je lepší zvolit skutečně vynaložené výdaje.


 
Paušální výdaj na dopravu může být pro podnikatele výhodným nástrojem při optimalizaci daňových povinností. V následujícím článku si mimo jiné na příkladech ukážeme, kdy je použití paušálních výdajů výhodné a kdy je naopak výhodnější uplatnit výdaje na dopravu v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).

Podnikatelé mají před podáním daňového přiznání za příslušné zdaňovací období možnost posoudit, zda je pro ně výhodné uplatnit paušální výdaje na dopravu, nebo skutečně vynaložené výdaje na pracovní cesty.

Paušálními výdaji na dopravu se zabývá ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze použít v případě, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP.

Paušální výdaj na dopravu je ve výši 5 000 Kč na jedno motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za přenechání jiné osobě se nepovažuje použití vozidla spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá pro soukromé účely.

V opačném případě lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období.

Krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč za kalendářní měsíc se použije pro jakýkoliv poměr využívání silničního motorového vozidla k podnikání a k soukromým účelům.

Příklad 1

Podnikatel vlastní dvě vozidla. První vozidlo má zahrnuté v obchodním majetku a využívá ho zcela k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Druhé vozidlo nemá zahrnuté v obchodním majetku a používá ho k výkonu podnikatelské činnosti maximálně dva dny v měsíci.

Řešení:
Na první vozidlo může podnikatel uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc. I u druhého vozidla může podnikatel využít možnosti paušálního výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc. A to i přes to, že tento vůz používá k podnikatelské činnosti velmi sporadicky.


Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše za tři vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá či nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze využít poměrnou část paušálního výdaje na dopravu.

Paušální výdaje na dopravu mohou využít poplatníci daně z příjmů fyzických i právnických osob. Během zdaňovacího období však nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP a naopak.

Paušální výdaj na dopravu je obecně výhodný pro poplatníky, kteří najedou pro účely dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů s vlastním či pronajatým silničním motorovým vozidlem méně kilometrů.

Výhodou při uplatnění paušálních výdajů na dopravu je skutečnost, že poplatník nemusí pro účely zákona o daních z příjmů u tohoto silničního motorového vozidla prokazovat spotřebu pohonných hmot ani vést knihu jízd. Pokud je však daňový subjekt zároveň i plátcem DPH a uplatňuje nárok na odpočet DPH za nákup pohonných hmot, pak musí i v případě uplatnění paušálního výdaje na dopravu prokazovat tento odpočet daňovým dokladem dle zákona o DPH.

Daňově uznatelné výdaje v souvislosti s provozem vozidla při uplatnění paušálního výdaje na dopravu

V případě, že poplatník uplatňuje u silničních motorových vozidel zahrnutých do obchodního majetku nebo u silničních motorových vozidel v nájmu paušální výdaje na dopravu, může zároveň jako daňově uznatelné výdaje (náklady) uplatnit i výdaje na:
 • opravy a údržbu vozidla,
 • daňové odpisy,
 • nájemné,
 • pojistné,
 • silniční daň,
 • dálniční poplatky atd.
Pokud má podnikatel silniční motorové vozidlo zahrnuté v obchodním majetku, a zároveň ho využívá i k soukromým účelům, pak použije krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč za měsíc, což činí 80 % z plného nároku na paušální výdaj na dopravu, který je ve výši 5 000 Kč za měsíc. Veškeré ostatní daňově uznatelné výdaje v souvislosti s provozem vozidla (opravy, pojistné atd.) jsou také z 80 % daňově uznatelné (kromě silniční daně, která je vždy ze 100 % daňově uznatelná).

Při používání silničního motorového vozidla i pro soukromé účely s využitím paušálního výdaje na dopravu se nekrátí odpisy v poměru využívání silničního motorového vozidla k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a k soukromým účelům podle bodu 2 pokynu GFŘ D-22 k § 28 ZDP, ale odpisy se krátí v jednotném poměru 80 %.

Příklad 2

Podnikatel využívá svůj osobní automobil zařazený v obchodním majetku k pracovním i soukromým účelům v poměru 60 % pro podnikání a 40 % pro soukromé účely.

a) podnikatel uplatňuje výdaje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) ZDP

Podnikatel může za zdaňovací období uplatnit pouze 60 % roční výše veškerých výdajů souvisejících s provozem tohoto vozidla, kromě silniční daně (odpisy, pohonné hmoty, opravy atd.)

b) podnikatel uplatňuje paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč za měsíc

Podnikatel může do daňových výdajů za příslušné zdaňovací období zahrnout krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč za měsíc a dále i 80 % roční výše daňových odpisů 80 % veškerých výdajů souvisejících s provozem vozidla (kromě silniční daně, která bude ve výši 100 %).

Daňově neuznatelné výdaje v souvislosti s provozem vozidla při uplatnění paušálního výdaje na dopravu

Při použití paušálních výdajů na dopravu nelze uznat následující výdaje:
 • výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu,
 • 20 % ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený výdaj na dopravu,
 • u silničního motorového vozidla, které není vloženo do obchodního majetku, nelze při použití paušálních výdajů na dopravu uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty a sazbu základní náhrady.
Při uplatnění paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem nelze uplatňovat mimo jiné i výdaje na krátkodobé parkovací služby v souvislosti s používáním vozidla na služebních cestách. Součástí paušálního výdaje na dopravu však není dlouhodobé parkovné nebo stání v garážích v době, kdy vozidlo není použito k pracovní cestě.

Příklad 3

Podnikatel u svého silničního motorového vozidla vloženého do obchodního majetku za rok ujel 6 000 km a spotřeboval za příslušné zdaňovací období pohonné hmoty v hodnotě 13 020 Kč. Dále má pronajaté celoročně parkovací místo, roční nájemné činí 9 000 Kč. Během služebních cest zaplatil za zdaňovací období na parkovném 1 360 Kč. Vozidlo využívá zcela pro podnikatelské účely a pracovní cesty podnikl v každém měsíci v daném roce.

Řešení:
a) podnikatel využije skutečné výdaje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) ZDP a celkové výdaje na dopravu činí:
 • Pohonné hmoty: 13 020 Kč
 • Nájem parkovacího místa: 9 000 Kč
 • Parkovné: 1 360 Kč
 • Celkem daňově uznatelné výdaje: 23 380 Kč
b) podnikatel využije paušální výdaje na dopravu v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP:
 • Paušální výdaj na dopravu: 5 000 × 12 = 60 000 Kč
 • Nájem parkovacího místa: 9 000 Kč
 • Celkem daňově uznatelné výdaje: 69 000 Kč
Stanovená výše paušálního výdaje na dopravu je jednotná pro jakékoliv silniční motorové vozidlo, tedy například jak pro osobní či nákladní automobil, tak i pro motocykl. Naopak paušální výdaj na dopravu nelze uplatnit u zemědělských a lesnických traktorů či u pracovních strojů. Vymezení pojmu silničního motorového vozidla lze nalézt v ustanovení § 2 odst. 1 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.

Uplatnit paušální výdaj na dopravu nelze na vozidla v režimu finančního leasingu a na vozidla vypůjčená. Paušální výdaj na dopravu nelze aplikovat ani v případě, kdy poplatník – fyzická osoba uplatňuje paušální výdaje k příjmům ze samostatné činnosti v souladu s ustanovením § 7 odst. 7 ZDP a při uplatnění paušálních výdajů k příjmům z nájmu dle ustanovení § 9 odst. 4 ZDP.

Příklad 4

Podnikatel používá k pracovním cestám svůj soukromý automobil nezahrnutý v obchodním majetku. Pro podnikatelské účely za rok 2019 najede celkem 10 000 km. Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz je 5,7 l/100 km. Pracovní cesty uskutečnil ve všech měsících roku 2019.

a) podnikatel postupuje podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP

Za každý najetý kilometr k podnikatelským účelům soukromým vozidlem může uplatnit sazbu základní náhrady 4,10 Kč/km a náhradu za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášky č. 333/2018 Sb. (platná pro rok 2019) ve výši 33,10 Kč/1 l.

(10 000 km × 4,10 Kč za 1 km) + (5,7/100) × 10 000 × 33,10 Kč za 1 l = 59 867 Kč

b) podnikatel uplatní paušální výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP

Celkem daňově uznatelné výdaje jsou 4 000 Kč × 12 = 48 000 Kč

V tomto případě je pro podnikatele výhodnější postupovat podle bodu a) a paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem nevyužít.

Paušální výdaj na dopravu v přiznání k dani z příjmů

O paušálním výdaji na dopravu se neúčtuje, jedná se výlučně o daňovou kategorii. U poplatníků vedoucích účetnictví je však nezbytné v rámci účtového rozvrhu definovat analytické účty na spotřebu pohonných hmot a na krátkodobé parkovné v souvislosti s pracovní cestou, které nejsou v případě využití paušálního výdaje na dopravu daňově uznatelným výdajem.

Paušální výdaj na dopravu je pak položkou snižující základ daně přímo v daňovém přiznání.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

14. 8. 2020 | Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Sváříme pro Vás nerez již
Výroba, dodávka a montáž strojních zařízení pro potravinářský průmysl
www.svarkon.cz

MAMIT ÚČTO s.r.o.
Naše společnost se zabývá vedením účetnictvím pro PO i FO a mezd.
mamituctosro.webmium.com

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,010 Kč
22,11 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru