Jak nám dary mohou snížit základ daně?


Ing. Michal Kadlec
16. 10. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Fyzická osoba si může odečíst od základu daně dary ve výši alespoň 1 000 Kč.

Foto: 123RF

 

Pokud přispějeme na dobrou věc, neděláme to ze zištných důvodů. Odměnou navíc nám mohou být jisté daňové úlevy. Komu a co můžeme darovat, abychom si snížili základ daně? Více se dočtete na následujících řádcích.


 
Dar nám definuje občanský zákoník jako bezplatný převod vlastnického práva k nějaké věci z dárce na obdarovaného. Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) pak hovoří o bezúplatném plnění. Toto bezúplatné plnění může mít formu jak peněžní (darujeme peníze), tak nepeněžní (darujeme věc), ale může se jednat i o poskytnutí služby zdarma.

Pokud poskytneme dar (bezúplatné plnění), měli bychom o tom mít ideálně nějaký doklad (a to zvláště v situaci, kdy chceme toto bezúplatné plnění využít ke „snížení daní“). Z tohoto dokladu by mělo být patrné – kdo je dárcem, kdo je příjemcem, o jaký dar (předmět) se jedná, jaká je jeho hodnota a kdy byl poskytnut (předán). Takovým dokladem bývá nejčastěji darovací smlouva.

O bezúplatné plnění (dar) si může poplatník, a to jak fyzická, tak právnická osoba snížit základ daně. Dar tak představuje tzv. nezdanitelnou část základu daně.

Dárce – fyzická osoba

Fyzická osoba si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně. Dar lze uplatnit pouze v období, kdy byl poskytnut.

Příklad

Pokud fyzická osoba daruje 900 Kč, tento dar si neuplatní. Pokud by však darovala 900 Kč a 200 Kč – už si částku v úhrnu 1 100 Kč uplatní (při splnění ostatních podmínek).

Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí (tj. jeden, druhý nebo každý polovinu).

Dary si odečítá fyzická osoba z celkového základu daně (součtu dílčích základů daně – ze zaměstnání, podnikání, kapitálového majetku, nájmu, ostatních příjmů). I pokud má např. jen příjmy ze zaměstnání, může si dary uplatnit, a to buď v rámci ročního zúčtování záloh, nebo podáním daňového přiznání (daňové přiznání podává povinně jen v případě poskytnutí daru do zahraničí).

Dárce – právnická osoba

Pokud hodnota bezúplatného plnění poskytnutá právnickou osobou činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého již o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).

Tento odpočet daru si však nemůžou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

Tab.: Odpočet z daní při poskytnutí daru
 
Dárce Min. % základu daně Minimální hodnota Max. % základu daně
Fyzická osoba 2 % v úhrnu 1 000 Kč v úhrnu 15 %
Právnická osoba XXX 2 000 Kč 10 %

Komu a na co můžeme darovat, abychom si snížili základ daně?

Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění:
 • právnickým osobám se sídlem na území ČR,
 • právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách,
 • obcím, krajům, organizačním složkám státu, pokud jim poskytneme dar na:
  • na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely,
  • kulturu, školství, policii, požární ochranu,
  • podporu a ochranu mládeže,
  • ochranu zvířat a jejich zdraví,
  • sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární nebo charitativní účely,
  • účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti,
  • účely tělovýchovné a sportovní,
  • podporu politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost,
 • fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR:
  • které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení,
  • které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona o sociálních službách,
  • na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích – nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami,
  • na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu,
  • na majetek usnadňujícím těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,
  • které jsou poživateli invalidního důchodu – na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami.

Odstraňování následků živelních pohrom

Obdobně se postupuje i u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu EU nebo státu tvořící Evropský hospodářský prostor (EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko).

V případě, že bychom si toto nepeněžní plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom neuplatnili jako odpočet od základu daně (kde nám platí výše zmiňované procentní a hodnotové limity), můžeme postupovat i jiným způsobem a tyto výdaje (náklady) vynaložené na odstraňování následků živelních pohrom zahrnout do výdajů/nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňové výdaje/náklady) – a to bez procentního a hodnotového limitu.

Příklad

Společnost s ručením omezeným vykázala základ daně 100 000 Kč a darovala na odstraňování následků živelní pohromy v obci, kde působí částku 20 000 Kč. Společnost může postupovat dvěma způsoby:
 1. sníží si základ daně o max. 10 % - tj. o 10 000 Kč – a ušetří na daních částku 1 900 Kč (19 % z 10 000 Kč).
 2. uplatní částku 20 000 Kč přímo do nákladů a v celé výši – a ušetří na daních částku 3 800 Kč (19 % z 20 000 Kč).

Ocenění daru

Pokud darujeme peníze, je hodnota daru jasná – ale pokud darujeme věc nebo poskytneme zdarma službu – musíme stanovit hodnotu tohoto daru.

Některá bezúplatná plnění jsou oceněna přímo v ZDP:
 1. hodnota odběru krve nebo jejích složek dárce (kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem – s výjimkou cestovních náhrad) je oceněna částkou 3 000 Kč,
 2. hodnota odběru orgánu od žijícího dárce je oceněna hodnotou 20 000 Kč,
 3. hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk (s výjimkou úhrady cestovních náhrad) je oceněna taky hodnotou 20 000 Kč.
Ostatní dary se oceňují podle pravidel zákona o oceňování majetku.

Dary jako reklamní nebo propagační předmět

Úplně jinou kategorií „darů“ jsou reklamní a propagační předměty. Do daňově uznatelných výdajů/nákladů můžeme zahrnout reklamní nebo propagační předmět, který:
 1. je opatřen obchodní firmou nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
 2. jeho hodnota je nejvýše 500 Kč (bez DPH),
 3. není předmětem spotřební daně (s výjimkou tichého vína).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

EU schválila reformu trhu s elektřinou

23. 5. 2024 | Členské státy EU schválily reformu trhu s elektřinou, která má zlevnit elektřinu pro spotřebitele a lépe chránit zranitelné zákazníky, například před odpojením. Reforma byla přijata za belgického předsednictví. Nová pravidla posilují spotřebitelská práva, zavádějí mechanismy pro zvládání cenových krizí a podporují investice do energie. Členské státy mají šest měsíců na přizpůsobení své legislativy.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Hana Sítková
Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd.
www.uctotrutnov.cz

Marie Maryášová
vedení účetnictví, daňové evidence, veškeré daně, poradenství
centrum.cz

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
22,81 Kč
0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme