Jak vyplnit prohlášení poplatníka?


Bc. Zuzana Bartůšková
21. 2. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Prohlášení může mít zaměstnanec v jednom měsíci podepsané vždy jen u jednoho zaměstnavatele.

Foto: 123RF

 

Vyplněním a podpisem prohlášení poplatníka, též známého jako „růžový papír“, zaměstnanec uplatňuje u zaměstnavatele slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě. V následujícím článku si ukážeme, jak vyplnit prohlášení poplatníka na rok 2022.


 
Prohlášení poplatníka může podepsat každý zaměstnanec, a to bez ohledu na to, jestli pracuje na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Prohlášení poplatníka může podepsat také jednatel, společník s. r. o., předseda představenstva a kterýkoliv jiný statutární zástupce vykonávající práci pro společnost mající charakter závislé činnosti.

Podstatnou podmínkou je, že prohlášení může mít zaměstnanec v jednom měsíci podepsané vždy jen u jednoho zaměstnavatele. To platí i v případě změny zaměstnání během měsíce.

Prohlášení poplatníka může podepsat i student nebo starobní či invalidní důchodce, pokud vykonává závislou činnost – zaměstnání. Prohlášení poplatníka může podepsat i zaměstnanec, který je současně OSVČ, má příjmy z nájmu či jiné zdanitelné příjmy, a musí si proto sám podávat přiznání. Je pouze na zaměstnanci, aby si zvážil, zda se mu to vyplatí. Slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě se vždy uplatní na všechny příjmy dohromady jen jednou. Pokud tedy uplatní slevy v zaměstnání měsíčně, je možné, že mu na konci roku v přiznání vyjde větší doplatek na dani, než kdyby prohlášení nepodepsal a slevy si neuplatnil.

Příklad 1

Pan Novák skončil 14. 2. 2022 pracovní poměr u zaměstnavatele A. U tohoto zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka na celý rok 2022. Od 15. 2. 2022 nastupuje do pracovního poměru u zaměstnavatele B. Žádné jiné zaměstnání nemá. Odkdy může podepsat prohlášení u zaměstnavatele B?

Pan Novák má u zaměstnavatele A podepsané prohlášení na celý rok. Sleva se vždy uplatní za celý měsíc a v jednom měsíci nejde uplatnit u dvou zaměstnavatelů. Pan Novák si musí vybrat, jestli slevu za únor uplatní u zaměstnavatele A, nebo u zaměstnavatele B. Pokud u zaměstnavatele A neřešil žádnou změnu, uplatní mu slevu za únor zaměstnavatel A.

U zaměstnavatele B může prohlášení poplatníka podepsat tedy až od března. Za únor mu zaměstnavatel B slevu neuplatní a uplatnit nemůže. Pokud by slevu za únor chtěl uplatnit u zaměstnavatele B, musí zaměstnavateli A oznámit, že slevu uplatní naposledy za leden a zároveň u něj v prohlášení poplatníka oznámit změnu.

Příklad 2

Slečna Vodičková je studentkou střední školy. Během studia si přivydělává na základě dohody o provedení práce. Jiné příjmy nemá. Může podepsat prohlášení poplatníka?

Ano, slečna Vodičková může podepsat prohlášení poplatníka i na příjmy na základě dohody o provedení práce. Navíc jako studentka může kromě slevy na poplatníka uplatnit i slevu na studenta.

Příklad 3

Pan Zelený má příjmy ze zaměstnání na základě pracovní smlouvy v zaměstnání A. Kromě toho má sjednanou dohodu o provedení práce u zaměstnavatele B, kam chodí po skončení pracovní doby u zaměstnavatele A. Může podepsat prohlášení poplatníka?

Pan Zelený může podepsat prohlášení poplatníka, ale jen u jednoho zaměstnavatele. Musí si zvolit, zda to bude zaměstnavatel A, nebo B. V praxi je vhodné podepsat prohlášení u toho zaměstnavatele, u kterého má zaměstnanec nejvyšší příjmy. Což v případě pana Zeleného bude zřejmě zaměstnavatel A, kde má pracovní poměr.

Navíc, pokud pan Zelený podepíše prohlášení poplatníka u zaměstnavatele A a u zaměstnavatele B, kde má dohodu, jej nepodepíše, zdaní mu zaměstnavatel B příjmy z dohody srážkovou daní a panu Zelenému nevznikne povinnost podat daňové přiznání.

Pokud by pan Zelený měl u obou zaměstnavatelů pracovní smlouvu, musí si vybrat jednoho, u kterého podepíše prohlášení. U druhého podepsat prohlášení nesmí. V případě dvou pracovních poměrů současně musí však pan Zelený podat daňové přiznání.

Příklad 4

Paní Mladá je zaměstnaná na pracovní poměr. Kromě toho podniká jako OSVČ. Z podnikání má také příjmy. Vzhledem k tomu má povinnost si podat daňové přiznání. Může v zaměstnání podepsat prohlášení poplatníka a uplatnit slevy na dani?

Ano, paní Mladá může v zaměstnání podepsat prohlášení, i když má příjmy jako OSVČ a vznikla jí povinnost podat přiznání. Měla by si ale zvážit, zda je to pro ni výhodné. V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré svoje příjmy jak ze zaměstnání, tak z podnikání. Slevy se uplatní jen jednou na všechny příjmy. Tj. na příjmy z podnikání tak již „zbude“ jen část slev, která nebyly vyčerpány v zaměstnání.

Toto není potřeba nijak zvlášť v přiznání vyplňovat. Je však potřeba počítat s tím, že doplatek daně bude v tomto případě pravděpodobně vyšší, než by byl, kdyby prohlášení v zaměstnání nepodepsala.

Zjednodušeně řečeno poplatník, který je současně zaměstnanec i OSVČ (popř. má příjmy z nájmu či jiné zdanitelné příjmy), si musí vybrat. V případě, že preferuje spíše vyšší čistou mzdu každý měsíc a vyšší doplatek daně v daňovém přiznání, podepíše v zaměstnání prohlášení poplatníka. Pokud ale dává přednost měsíčně nižší čisté mzdě a v přiznání jednou ročně nižšímu doplatku, prohlášení nepodepíše. Celková odvedená daň bude v obou případech stejná. Jde jen o rozložení v čase.

Kde najdu formulář prohlášení poplatníka

Dle zákona o daních z příjmů nemá zaměstnavatel povinnost zaměstnanci prohlášení poplatníka připravit. Nemá dokonce ani povinnost mu poskytnout formulář nebo mu podpis prohlášení připomínat. Je proto důležité, aby zaměstnanec věděl, kde tiskopis na příslušný rok najít. Prohlášení poplatníka se podepisuje vždy na každý rok znovu. I když zaměstnanec nemění zaměstnání ani rozsah uplatňovaných slev na dani.

Formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ je k dispozici na webu Finanční správy. Pro rok 2022 se použije vzor tiskopisu č. 26. Tiskopis je zde ve dvou formátech. První je klasický tiskopis v PDF k vytištění a vyplnění v ruce, druhý je interaktivní tiskopis (v oddílu „Vyměřovací řízení“) k vyplnění na počítači.

Interaktivní tiskopis je potřeba nejprve stáhnout a uložit do počítače a teprve poté otevřít. Interaktivní tiskopis je možné rovnou vyplnit v PDF a poté ho vytisknout k podpisu. Máte-li tu možnost, doporučuji k vyplnění použít interaktivní tiskopis, protože vyplnění bude jednodušší.

Prohlášení poplatníka je možné vytisknout i černobíle. Není nutné vyplňovat originální tiskopis ani mít tiskopis barevný (v originále růžový). Některé programy umí vytisknout tiskopis i zcela bez pozadí (pozadí je bílé). I takový tiskopis je v pořádku.

Pokud nemáte možnost si tiskopis stáhnout a vytisknout, požádejte o něj svého zaměstnavatele. Zákon mu sice neukládá jej zaměstnanci poskytnout, ale většina zaměstnavatelů tiskopis k vyplnění svým zaměstnancům bez problémů poskytne. A to i v papírové podobě k ručnímu vyplnění. Dále je možné papírový tiskopis získat na podatelně finančního úřadu.
 
Tiskovou sestavu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti najdete v programu POHODA v tiskových sestavách agendy Mzdy/Personalistika, kde rozklikněte sekci Daně z příjmů. POHODA automaticky předvyplní základní údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli i údaje o slevách na dani a daňových zvýhodněních na děti, na které bude zaměstnanec v příslušném roce uplatňovat nárok.

Vyplnění prohlášení – záhlaví

V záhlaví formuláře vyplníte, na jaký rok prohlášení podepisujete. Pouze rok vyplňujete v případě, že prohlášení u daného zaměstnavatele podepisujete na celý rok.

Prohlášení na rok 2022 musel zaměstnanec podepsat do 15. 2. 2022. Pokud to nestihl, může prohlášení podepsat i kdykoliv po tomto termínu, ale slevu zaměstnavatel uplatní nejdříve od března 2022. Zákon o daních z příjmů stanoví, že pokud zaměstnanec prohlášení nepodepíše v termínu, uplatní zaměstnavatel slevu až od dalšího měsíce následujícího po měsíci podpisu prohlášení a doložení nároku na slevy.

Příklad 5

Paní Červená nestihla podepsat prohlášení poplatníka na rok 2022 do 15. 2. 2022. Prohlášení podepsala až 25. 2. 2022.

V tomto případě nemůže zaměstnavatel paní Červené uplatnit slevu na dani za leden a únor. Může nejdříve od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém prohlášení poplatníka podepsala, tj. od března. Za leden a únor jí zaměstnavatel neuplatní slevy na dani.

Paní Červená o ně však nepřijde. Prohlášení podepíše na celý rok 2022. Pokud splní podmínky, může si požádat do 15. 2. 2023 u zaměstnavatele o roční zúčtování a zaměstnavatel jí slevy dodatečně uplatnívrátí jí přeplatek na dani v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022. Pokud by paní Červené vznikla povinnost podat si daňové přiznání (např. kromě zaměstnání měla ještě další zdanitelné příjmy), může si uplatnit slevy za celý rok sama v přiznání.
Pokud zaměstnanec mění zaměstnavatele v průběhu roku, vyplní v záhlaví měsíc a rok, od kterého prohlášení podepisuje. Viz výše uvedený Příklad 1, kdy pan Novák podepisuje prohlášení poplatníka u zaměstnavatele B od března 2022. V hlavičce vyplní tedy „od března 2022“.Volbu „Prohlášení k dani činím / dodatečně činím podle § 38k zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro plátce daně (zaměstnavatele)“ zaškrtne zaměstnanec v případě, že prohlášení podepisuje až po skončení roku do 15. 2. následujícího roku a žádá o uplatnění slev v rámci ročního zúčtování. Slevy si neuplatňoval měsíčně ve mzdách.

Příklad 6

Pan Sýkora nechce u zaměstnavatele měsíčně uplatňovat slevy na dani ani daňové zvýhodnění na dítě. Chce ale provést roční zúčtování za rok 2022 a v něm uplatnit slevu na poplatníka za celý rok 2022 naráz a také jednorázově daňové zvýhodnění na dítě. Jak má postupovat?

Pan Sýkora během roku u zaměstnavatele nepodepíše prohlášení poplatníka. Podepíše ho až po skončení roku 2022 ve lhůtě do 15. 2. 2023 spolu s žádostí o roční zúčtování.

V záhlaví zaškrtne větu „Prohlášení k dani činím / dodatečně činím podle § 38k zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro plátce daně (zaměstnavatele)“, resp. uvede v okénku zkratku „XD“.
Pro dodatečné uplatnění daňového zvýhodnění na dítě/děti uvede „XD“ ve větě „Podle § 35c a § 35d zákona uplatňuji / dodatečně uplatňuji daňové zvýhodnění“ a v tabulce níže uvede údaje o dětech (viz návod dále). A zároveň v tabulce uvede, za které měsíce daňové zvýhodnění dodatečně uplatňuje.Dále vyplní i údaje o všech dalších slevách, které chce uplatnit (viz návod dále) a na závěr podepíše prohlášení v části „Podpisová část“, a to v části „Dodatečně za uvedené zdaňovací období (podle § 38k odst. 7 zákona)“.

Údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci

Zaměstnanec v prohlášení poplatníka vyplní název a adresu zaměstnavatele v části „Název plátce daně“.V části „Identifikace poplatníka“ uvede zaměstnanec údaje o sobě. Část nadepsanou „Daňový nerezident ČR dále vyplní“ vyplňuje pouze daňový nerezident. Běžný zaměstnanec – daňový rezident, tuto část nechává prázdnou.Za daňového rezidenta České republiky se považuje poplatník, který má na území České republiky bydliště nebo zde pobývá alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce. Za daňového nerezidenta se považuje poplatník, který v České republice nemá bydliště nebo zde nepobývá alespoň 183 dnů v kalendářním roce nebo to o něm stanoví mezinárodní smlouvy. Daňový nerezident vyplní další údaje o sobě v části „Daňový nerezident ČR dále vyplní“.

Vyplnění prohlášení – uplatňované slevy na dani

V části s nadpisem „Podle § 35ba odst. 1 uplatňuji“ označí zaměstnanec křížkem slevy, které uplatňuje. Pokud jde o dodatečný podpis prohlášení v rámci ročního zúčtování daně (viz příklad 6 pan Sýkora), označí zaměstnanec dodatečně uplatňované slevy jako „XD“ a do stejného políčka vyplní měsíce, za které slevu uplatňuje dodatečně.

Příklad 7

Pan Smutný podepisuje prohlášení na rok 2022 a chce uplatňovat slevu na poplatníka a slevu na invaliditu 1. stupně. Žádné další slevy neuplatňuje.

Uplatňované slevy označí pan Smutný v části „Podle § 35ba odst. 1 uplatňuji“, a navíc doloží doklady ke slevě na invaliditu.


Příklad 8

Slečna Veselá měsíčně neuplatňovala slevy na dani. Požádala si u zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, v rámci kterého chce dodatečně uplatnit slevu na poplatníka a slevu na studenta za období leden až červen 2022, kdy byla studentkou střední školy. Zaměstnavateli doložila na dané období potvrzení o studiu na SŠ.

Slečna Veselá vyplní dodatečně prohlášení poplatníka podle návodu – viz příklad 6 pan Sýkora. V části slevy vyplní „XD“ u slevy na poplatníka. U slevy na poplatníka neuvádí počet měsíců, protože se vždy uplatňuje v celoroční výši. U slevy na studenta vyplní „XD“ a počet měsíců „1–6“, za které slevu uplatňuje.


Prokazování nároku na slevy na dani

Zákon vyžaduje, aby zaměstnanec prokázal u některých slev nárok na ně. Předepisuje dokumenty, které musí zaměstnanec předložit zaměstnavateli, aby mu zaměstnavatel mohl slevu na dani uplatnit. Dokud tyto dokumenty zaměstnanec nedoloží, nesmí zaměstnavatel slevu zohlednit. Zohlední ji až od dalšího měsíce po měsíci doložení slevy.

Příklad 9

Pan Smutný z příkladu 7 podepsal prohlášení poplatníka na rok 2022 v řádném termínu do 15. 2. 2022. Doklady ke slevě na invaliditu doložil zaměstnavateli až 10. 3. 2022. Jak bude zaměstnavatel postupovat?

Zaměstnavatel zohlední slevu na poplatníka již od ledna 2022. Pan Smutný včas podepsal prohlášení poplatníka. Slevu na poplatníka není potřeba nijak víc dokládat. Slevu na invaliditu zaměstnavatel panu Smutnému zohlední až ve mzdách za duben – v měsíci následujícím po měsíci doložení slevy. Pan Smutný ale o slevu nepřijde. Při ročním zúčtování za rok 2022 zohlední zaměstnavatel slevu za invaliditu zpětně vyplatí panu Smutnému přeplatek na dani.

Sleva na poplatníka

Nárok na slevu na poplatníka má každý poplatník, který podepíše prohlášení. Není potřeba ji ničím dokládat. Tuto slevu lze uplatnit i daňovým nerezidentům. Spolu se slevou na studenta je to jediná sleva, kterou může daňový nerezident uplatňovat.

Sleva na invaliditu

Nárok na slevu na invaliditu (na 1. a 2. stupeň i na 3. stupeň) se dokládá rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o výplatě důchodu. V případě zaměstnance, který ztratil nárok na invalidní důchod z důvodu, že začal pobírat starobní důchod, se sleva prokazuje potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že zaměstnanci zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Nárok na slevu se prokazuje průkazem ZTP/P, pokud je zaměstnanec jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu.

Sleva na studenta

Nárok se dokládá potvrzením školy, že se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, tzv. potvrzením o studiu. Slevu na studenta může uplatnit zaměstnanec – student, do 26 let, případně do 28 let – zde však pouze v případě, že studuje v denním doktorském studijním programu.

Vyplnění prohlášení – daňové zvýhodnění

Zaměstnanec, který uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě/děti, vyplní údaje o dětech v tabulce „Podle § 35c a § 35d zákona uplatňuji / dodatečně uplatňuji daňové zvýhodnění“.

Upozorňuji, že na jedno dítě může daňové zvýhodnění uplatňovat vždy jen jeden z rodičů. Musí jít o dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti – nemůže jej například uplatnit otec po rozvodu, pokud je dítě svěřeno do výhradní péče matky, a to ani když matka nemá žádné příjmy a domluví se tak. Dočasný pobyt dítěte na jiné adrese (např. studenta na internátě, na koleji apod.) nebrání uplatnění daňového zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na dítě do 18 let a později pouze v případě, že je studentem do 26 let. Daňové zvýhodnění lze uplatnit na dítě vlastní nebo dítě manžela/manželky. Nelze uplatnit na dítě druha/družky z předchozího vztahu.

Uplatnit zvýhodnění lze také na dítě osvojené, v pěstounské péči, v péči, která nahrazuje péči rodičů. Prarodič může uplatnit daňové zvýhodnění na vnouče (vlastní nebo i druhého z manželů) pouze za podmínky, že žije s vnoučetem ve společné domácnosti a jeho rodiče nemají žádné příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Daňové zvýhodnění lze poprvé uplatnit za měsíc, kdy se dítě narodilo, u studenta tehdy, kdy začal studovat.

V tabulce zaměstnanec vyplní všechny vyživované děti, které s ním žijí ve společné domácnosti (kromě dětí druha/družky, které si nemůže uplatnit) – ty, které si uplatňuje, i ty, které si neuplatňuje. Ve sloupci „Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na“ zaměstnanec označí, které děti uplatňuje a o kolikáté dítě jde. Nárok na daňové zvýhodnění na jedno dítě označí „1.“, na druhé dítě označí „2.“, na třetí a každé další vyživované dítě označí „3.“ a děti, na které daňové zvýhodnění neuplatňujete, označí „N“.

Dále zaměstnanec označí křížkem ve sloupci „ZTP/P“ děti, které jsou držiteli průkazu ZTP/P. A křížkem ve sloupci „Zletilé dítě“ označí děti, které jsou starší 18 let a jsou zároveň studenty do 26 let. Děti, které nelze uplatňovat, protože jsou starší 18 let a nejsou studenty nebo jsou to studenti starší 26 let, zaměstnanec neuvádí. A to ani když s ním žijí ve společné domácnosti.

Příklad 10

Pan Novotný žije ve společné domácnosti se svou manželkou a jejich společnými dvěma nezletilými dětmi – dvojčaty (tj. mladší 18 let), a navíc se studující dcerou mladší 26 let své manželky z prvního manželství. Po dohodě s manželkou pan Novotný uplatňuje všechny tři děti.

Uplatnit může všechny tři děti včetně dítěte manželky z předchozího manželství.


Příklad 11

Pan Novotný žije ve společné domácnosti se svou družkou (nejsou manželé) a jejich společnými dvěma nezletilými dětmi – dvojčaty (tj. mladší 18 let), a navíc se studující dcerou mladší 26 let své družky z prvního manželství (dítě svěřeno soudem do výhradní péče matky). Může pan Novotný po dohodě s družkou uplatnit všechny tři děti (družka nemá žádné vlastní příjmy)?

Pan Novotný může uplatnit pouze dvě vlastní děti. Dítě družky z předchozího vztahu uplatnit nemůže. A to ani když ona nemá žádné příjmy a daňové zvýhodnění na dítě nikdo jiný neuplatní (otec dítěte také nemůže zvýhodnění uplatnit – není společná domácnost).


Příklad 12

Pan Novotný žije ve společné domácnosti se svou manželkou a jejich třemi společnými dětmi. Po dohodě s manželkou bude pan Novák uplatňovat nejstarší a nejmladší dítě. Nejmladší dítě je držitelem průkazu ZTP/P. Prostřední dítě si uplatňuje manželka.

V prohlášení poplatníka pan Novotný uvede všechny tři děti. U prostředního, které neuplatňuje, uvede „N“, u nejmladšího zaškrtne ZTP/P.


Prokazování nároku na daňové zvýhodnění na dítě

K uplatnění daňového zvýhodnění na dítě musí zaměstnanec, stejně jako v případě slev na dani, předložit dokumenty, které předepisuje zákon. Bez nich nesmí zaměstnavatel daňové zvýhodnění zaměstnanci uplatnit.

Zaměstnanec musí zaměstnanci předložit:
  • úřední doklad prokazující totožnost dítěte (vlastního, osvojence nebo v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků) – např. rodný list,
  • průkaz ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu,
  • jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění, a v jaké výši, případně, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje,
  • potvrzení školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem (potvrzení o studiu) – pouze u studentů nad 18 let,
  • potvrzení správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost,
  • v případě, že dítě studuje na zahraniční škole, potvrzení o studiu vydaném zahraniční školou na určité období a v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.

Prohlášení a údaje o druhém poplatníkovi ve společné domácnosti

V části „Podle § 38k odst. 4 zákona prohlašuji, že“ na druhé straně prohlášení zaměstnanec prohlašuje, že ve stejném kalendářním měsíci nepodepsal prohlášení u jiného zaměstnavatele a neuplatňuje u jiného zaměstnavatel slevy na dani ani daňové zvýhodnění na dítě. Zároveň prohlašuje, že si daňové zvýhodnění na dítě neuplatňuje v daném období nikdo jiný (druhý z rodičů, manžel/ka).

Na závěr zaměstnanec zaškrtnutím volby ANO/NE vyznačí, zda žije ve společné domácnosti s jinou osobou, která může uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě. Může jít o manžela/ku, ale i druha/družku v případě vlastních dětí. Pokud žije s jinou osobou, zaškrtne ANO. Pokud nežije ve společné domácnosti s jinou osobou, zaškrtne NE.

V tabulce poté zaměstnanec uvede údaje o manželovi/manželce či druhovi/družce, se kterým žije ve společné domácnosti a společně vyživují dítě. Pokud je druhý z manželů (či z druhů) také zaměstnaný, vyplní údaje o jeho zaměstnavateli.

Příklad 13

Pan Novotný z příkladu 12 uvádí v prohlášení údaje o své manželce, se kterou žije ve společné domácnosti. Paní Novotná je zaměstnaná ve společnosti DEF, s.r.o.

Jelikož paní Novotná uplatňuje prostřední z dětí, vyplní pan Novotný v prohlášení ve sloupci „Uplatňuje daňové zvýhodnění“ volbu „ANO“. A dále uvede údaje o paní Novotné. A v části „plátce daně“ údaje o zaměstnavateli.


Podpisová část

Zaměstnanec potvrdí správnost údajů uvedených v prohlášení poplatníka svým podpisem v části Podpisová část v tabulce pod větou „Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení a prokazuji je příslušnými doklady podle § 38l zákona“.

V případě, že zaměstnanec podepisuje prohlášení na aktuální rok pro měsíční uplatnění slev na dani ve mzdě během roku, tj. na rok 2022 do 15. 2. 2022 nebo při nástupu u nového zaměstnavatele od měsíce nástupu do 30 dnů od nástupu do zaměstnání, podepisuje se v řádku „Na uvedené zdaňovací období“.

Zaměstnanec se podepisuje v prostředním sloupečku nadepsaném „Prokazatelně učiněné prohlášení poplatníkem (písemně, elektronicky) a datum“ a vedle podpisu uvede datum, kdy prohlášení podepisuje. Krajní sloupec „Ověření plátcem daně (písemně, elektronicky) a datum“ ponechá zaměstnanec prázdný. Zde se podepíše zaměstnavatel.Druhý řádek „Dodatečně za uvedené zdaňovací období (podle § 38k odst. 7 zákona)“ se použije v případě, kdy zaměstnanec neuplatňoval slevy na dani měsíčně a chce je uplatnit po skončení roku v rámci ročního zúčtování. To tedy znamená, že podepisuje dodatečně za rok 2022 do 15. 2. 2023. Viz příklad 6 pan Sýkora.

Změnová část

Pokud dojde během roku k jakýmkoliv změnám v uplatňovaných slevách a daňovém zvýhodnění, musí zaměstnanec tyto změny zaměstnavateli oznámit nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Tyto změny vyznačí zaměstnanec v horní tabulce na druhé straně prohlášení v části „Změnová část“.

V druhé tabulce oznamuje zaměstnanec změny v počtu uplatňovaných dětí.

Příklad 14

Studující dcera manželky pana Novotného z příkladu 10 složila v květnu 2022 státnice na vysoké škole. Tím řádně ukončila své studium na VŠ. Od 1. 6. 2022 nastupuje do zaměstnání na pracovní poměr. Studujícím dítětem je naposledy v květnu.

Nejpozději 31. 5. 2022 musí pan Novotný oznámit zaměstnavateli ukončení studia dcery – ukončení uplatňování daňového zvýhodnění na dítě. To udělá vyplněním údajů ve změnové části. Zároveň vyplní i druhou tabulku, protože došlo ke změně v počtu vyživovaných dětí ze tří na dvě. Dcera totiž již není považována za vyživované dítě, i kdyby žila s panem Novotným dále ve společné domácnosti.


Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Stannda
31. 1. 2023 9:51:25
Dobrý den, pro lepší přehlednost by bylo dobré příklad 13 rozšířit o to, kdy je manželka OSVČ.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
31. 10. 2022 9:00:28
Jakube - prohlášení si zaměstnavatel založí k dalším mzdovým podkladům, uchovává se 3 roky po podání vyúčtování zálohové daně.
Hlášení závadného obsahu

Jakub
31. 10. 2022 6:12:43
Dobrý den, všude najidu na co má nárok zaměstnanec, ale nikde jk pracovat s prohlášením z pohledu zaměstnavatele. Jestli si mám jako zaměstnavatel prohlášení nechat a dojít s nim na FU po skončení zdaňovacího období nebo jestli ho mám dát na FU hned po vyplnění aj.
Děkuji za odpověď, Jakub
Hlášení závadného obsahu

Petra
27. 10. 2022 15:27:46
Přeji hezký den, podepsat prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele platí pro zaměstnavatele v ČR? Jak se věci mají, když mám zaměstnání v Německu, kde také platím daně, a v ČR bych ráda pracovala na dohodu pro jiného zaměstnavatele? Mám v ČR podepsat prohlášení? Díky
Hlášení závadného obsahu

Lucie
30. 5. 2022 12:50:14
Dobrý den, když chce zaměstnanec uplatnit nově slevu na děti v průběhu roku, tak se to zapíše do změny a děti se vyplní ve spodní tabulce, jako při změně pořadí dětí? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
21. 2. 2022 10:06:18
Michale vyplníte měsíc od kdy uplatňujete slevy a poté ve změnách označíte konec uplatňování. Aktuální verze tiskopisu neumožňuje vyznačit přímo u jednotlivých slev na které měsíce se podepisuje. To lze jen u dodatečného podpisu zpětně.
Hlášení závadného obsahu

Michal
21. 2. 2022 8:42:39
Dobrý den, nenašel jsem tam návod, jak Prohlášení vyplnit, když např. student ho chce uplatnit u jednoho zamestnavatele pouze na jeden mesic? Caste u brigad.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 21,9 miliardy korun

16. 5. 2024 | Banky a stavební spořitelny v dubnu poskytly hypotéky za 21,9 miliardy korun. Průměrná hypoteční sazba klesla z 5,19 % na 5,1 %. Počet nových hypoték za tento měsíc je nejvyšší od května 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun, růst je podpořen vyššími cenami nemovitostí, klesajícími úrokovými sazbami a rostoucími mzdami. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 5 500 Kč měsíčně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AKVA-TERA.CZ (SK)
e-shop akvaristika a teraristika od A-Z
www.akva-tera.cz

Účetnictví Vlašim
Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, mezd
www.ucetnictvi-vlasim.cz

Kurzovní lístek

24,71 Kč
-0,005 Kč
22,79 Kč
0,046 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme