Jak na elektronické podání přiznání


Bc. Zuzana Bartůšková
13. 3. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů činí tři měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Letos tento termín připadá na 3. 4. 2023.

Foto: 123RF

 

S povinným zřízením datových schránek stojí řada osob samostatně výdělečně činných před situací, kdy bude poprvé podávat daňové přiznání elektronicky. V článku si řekneme, koho se elektronické podání týká a jak na něj.


 
Povinnost podávat daňové přiznání elektronicky má dle § 72 odst. 6 daňového řádu (dále jen „DŘ“) daňový subjekt, který má zpřístupněnou datovou schránku: „Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle odstavce 2 písm. c), a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1; při tom se nepřihlíží k datové schránce fyzické osoby podle jiného právního předpisu, kterou lze znepřístupnit na žádost.“

Tato povinnost se netýká fyzických osob, které mají datovou schránku zřízenou na základě vlastní žádosti.

Příklad 1

Fyzická osoba, která má příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání), má na základě vlastní žádosti zřízenou datovou schránku nepodnikající fyzické osoby. Nejedná se o osobu, která má povinně zřízenou datovou schránku podnikající fyzické osoby – nejde o podnikatele. Fyzická osoba bude za rok 2022 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Bude mít tato fyzická osoba povinnost podat daňové přiznání elektronicky?

Fyzická osoba – zaměstnanec, nemá povinnost podávat daňové přiznání elektronicky. A to z toho důvodu, že nemá datovou schránku zřízenou ze zákona, ale na vlastní žádost. Takovou datovou schránku lze na základě žádosti fyzické osoby opět znepřístupnit. Tato fyzická osoba může přiznání podat papírovou formou nebo elektronicky a je čistě na jejím rozhodnutí, kterou formu zvolí. Přičemž pro elektronické podání může využít jakékoliv možnosti elektronického podání včetně podání přes datovou schránku nepodnikající fyzické osoby.


Povinné elektronické podání se týká daňového subjektu, který má zpřístupněnou datovou schránku zřizovanou povinně ze zákona. Před zpřístupněním datové schránky není povinnost elektronického podání. A to ani v případě, že datová schránka je již zřízena, ale dosud ji daňový subjekt nemá zpřístupněnou. Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby, tj. přihlášením pomocí zaslaných přístupových údajů. Pokud nedojde k přihlášení oprávněné osoby, je datová schránka automaticky zpřístupněna nejpozději 15. dnem po dni doručení přístupových údajů oprávněným osobám.

Příklad 2

Podnikající fyzické osobě – OSVČ, byla ze zákona zřízena datová schránka podnikající fyzické osoby. Jedná se o datovou schránku zřizovanou ze zákona – nelze ji zrušit na žádost. Dne 1. 3. 2023 obdržela přístupové údaje do datové schránky. Do datové schránky se dosud nepřihlásila. Žádná další oprávněná osoba přístupové údaje k datové schránce nemá. Dne 3. 3. 2023 by ráda podala daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob papírovou formou. Může tak učinit, nebo již musí přiznání podat elektronicky?

I když byla datová schránka zřízena, a dokonce již OSVČ obdržela přístupové údaje, tak povinnost elektronického podání vzniká až zpřístupněním datové schránky. Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením oprávněné osoby nebo 15. dnem po doručení přístupových údajů. Dne 3. 3. 2023 tedy může tato podnikající fyzická osoba ještě podat přiznání papírově, a to za podmínky, že se dosud nepřihlásila do datové schránky. Pokud se dříve nepřihlásí, bude jí datová schránka zpřístupněna automaticky 15. 3. 2023. Tj. pokud papírové podání nestihne nejpozději do 14. 3. 2023, musí podat přiznání elektronicky.


To, zda je povinnost podat přiznání elektronicky, se posuzuje k datu podání přiznání. Tj. kdy skutečně poplatník přiznání podá. Bez ohledu na to, jaká je lhůta pro podání přiznání.

Doručování přístupových údajů do datové schránky

U povinně zřizovaných datových schránek jsou přístupové údaje doručovány automaticky. Není potřeba o ně žádat. Přístupové údaje do povinně zřízené datové schránky jsou doručovány dvojím způsobem:
  • datovou zprávou – použije se v případě, že má fyzická osoba dobrovolně zřízenou datovou schránku nepodnikající fyzické osoby,
  • poštou (papírovým dopisem) – v ostatních případech.
Při doručování datovou zprávou do datové schránky nepodnikající fyzické osoby jsou přístupové údaje doručovány v režimu „do vlastních rukou“. Přístupové údaje jsou doručeny přihlášením oprávněné osoby do datové schránky. Pokud nedojde dříve k přihlášení oprávněné osoby, jsou přístupové údaje automaticky doručeny ve lhůtě deseti dnů od dodání zprávy.

Papírově jsou přístupové údaje posílány poštou jako doporučená zásilka do vlastních rukou výhradně jen adresáta. To znamená, že přístupové údaje pošta vydá pouze adresátovi. Pokud není adresát zastižen, je dopis s přístupovými údaji uložen na poště. Nedojde-li k vyzvednutí zásilky ve lhůtě deseti dnů, jsou přístupové údaje zneplatněny. V tom případě si adresát musí požádat o vydání nových přístupových údajů.

Pokud oprávněná osoba přístupové údaje k datové schránce ztratí, neobdrží dopis nebo jsou přístupy zneplatněny, může si vyžádat nové přístupové údaje. O nové přístupové údaje je možné požádat:
  • osobně na jakémkoliv kontaktním místě Czech POINT – k vyzvednutí přístupů je potřeba doklad totožnosti, přístupové údaje je možné zaslat na e-mail,
  • online po přihlášení přes Identitu občana – v prostředí klientského portálu datových schránek,
  • písemně v listinné podobě – žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem je třeba doručit Ministerstvu vnitra.
Přístupové údaje do datové schránky se skládají z jména a hesla. Po prvním přihlášení do datové schránky je uživatel vyzván ke změně hesla.

Do datové schránky je možné zřídit přístup jakékoliv jiné oprávněné osobě (např. účetní), která za vás bude podávat daňové přiznání. Oprávněná osoba má své vlastní přihlašovací údaje – obdrží jiné jméno a heslo než vlastník datové schránky. Přístupy oprávněné osobě je možné nastavit přímo v prostředí datové schránky online. Není nutné nikam chodit. Online v prostředí datové schránky je možné také přístupy oprávněné osoby kdykoliv zrušit. Zrušení přístupů je účinné okamžitě. Návod na přidání oprávněné osoby najdete na informačním webu datových schránek.

Zda je poplatníkovi zřízena datové schránka, si může ověřit v seznam držitelů datových schránek. Zde také zjistí ID datové schránky jiného uživatele, kterému chce poslat zprávu prostřednictvím datové schránky.

Formy elektronického podání

Daňový řád v § 72 odst. 2 písm. c) stanoví, že elektronické podání musí být vždy uskutečněno ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Formát a strukturu datové zprávy blíže stanovuje pokyn GFŘ D-48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy. Zde je stanoveno, že daňové přiznání musí být podáno ve formátu XML a v zákonem dané struktuře. Daňové přiznání není možné podávat v jiném formátu (např. posílat datovou schránkou ve formátu PDF, XLS apod.).

Pokud by poplatník podal přiznání v nesprávném formátu (např. ve formátu PDF), bude se jednat o vadné podání dle § 74 DŘ. V tom případě správce daně vyzve poplatníka k odstranění vad podání. Ve výzvě správce daně poplatníka poučí o následcích spojených s neodstraněním vad. Pokud ve stanovené lhůtě poplatník nepodá přiznání ve správném formátu, bude podání považováno za neúčinné, tj. bude na podání nahlíženo, jako by poplatník daňové přiznání nepodal.

Daňový subjekt, který má povinnost podávat daňové přiznání elektronicky z důvodu datové schránky zřízené ze zákona, nemusí k elektronickému podání využívat pouze datovou schránku. Může využít všechny dostupné způsoby elektronického podání:
  • podání prostřednictvím datové schránky – přímé odeslání XML souboru datovou schránkou do datové schránky příslušného finančního úřadu,
  • specializovaný software – programy na zpracování daňových přiznání umožňují elektronické podání přímo (např. program TAX),
  • podání prostřednictvím portálu Finanční správy MOJE daně – portál umožňuje připravit daňové přiznání a podat ho elektronicky s ověřením pomocí uznávaného elektronického podpisu, pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, s využitím přístupu se zaručenou identitou NIA – služba Identita občana, nebo i bez ověření, ale v tom případě je pro platné elektronické podání nutné do 5 dnů od odeslání podání doručit na místně příslušný finanční úřad podepsaný e-tiskopis.

Podání prostřednictvím datové schránky

Při podání daňového přiznání datovou schránkou se podává přiznání v předepsaném XML formátu. Přiznání v tomto formátu získá poplatník vyplněním přiznání ve specializovaném programu (např. programu TAX), nebo vyplněním přiznání na portálu MOJE daně.

Při odesílání přiznání je potřeba znát ID datové schránky příslušného finančního úřadu. ID datové schránky finančního úřadu můžeme vyhledat na webu Finanční správy. ID datové schránky je uvedeno mezi údaji o konkrétním územním pracovišti. Dále je potřeba vyplnit předmět zprávy. Žádné další údaje není potřeba vyplňovat.

Při podání se podává pouze XML soubor. Nepřidává se k němu přiznání v PDF formátu. Sice to žádný zákonný předpis nezakazuje, ale v praxi způsobuje přidání PDF přiznání problémy při zpracování přiznání. Správce daně se pak může mylně domnívat, že přiznání bylo podáno v nesprávném formátu. Povinné přílohy k daňovému přiznání se při jejich vložení do daňového přiznání v programu stanou součástí XML souboru.

Po odeslání přiznání si uložte potvrzení o podání, tzv. doručenku. Uložení doručenky je možné v přehledu odeslaných zpráv v nabídce Další možnosti. Zde je možné uložit doručenku ve formátu ZFO a formátu PDF. Doporučuji uložit oba formáty. Doručenka ve formátu ZFO představuje oficiální potvrzení. PDF doručenku lze snadno přečíst a použít jako důkaz o podání daňového přiznání například pro banku.

Zpracování a podání daňových přiznání v programu TAX

Program TAX umožňuje sestavit daňové přiznání a přímo z programu ho i elektronicky odeslat.

TAX funguje na principu otázek, na základě kterých se zpřístupní jen ty části daňového přiznání, které jsou pro uživatele relevantní. Kromě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob obsahuje i přehled pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Hotové přiznání je možné vytisknout. A také přímo z programu jednoduše odeslat na Daňový portál Finanční správy ČR. Program TAX umožňuje odeslání prostřednictvím elektronického podpisu nebo datové schránky. Dále umožňuje vyexportovat XML soubor, který je možné ručně načíst na portál Finanční správy.

Podání prostřednictvím portálu Finanční správy

Pokud nevlastníte žádný program na vypracování daňových přiznání, lze daňové přiznání vyplnit přímo na portálu Finanční správy MOJE daně. Zde je také možné nahrát přiznání v XML formátu vytvořené ve specializovaném programu (např. v programu TAX).

Pro nahrání XML přiznání slouží volba Elektronická podání pro Finanční správu a dále Načtení ze souboru. Načtené XML přiznání je možné dále upravovat, zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, nebo ho vytisknout. Dále je možné přiznání elektronicky odeslat. Portál nabídne tři možnost: odeslat pomocí DIS+, odeslat a podepsat elektronicky (pomocí Identity občana), datové schránky nebo kvalifikovaného certifikátu.

Třetí možností je odeslat elektronicky podepsat tiskopis. Tato možnost umožňuje odeslat tiskopis elektronicky bez ověření a následně do 5 dnů od odeslání podání doručit na místně příslušný finanční úřad podepsaný e-tiskopis. Tuto formu mohou využít např. OSVČ, které již mají zpřístupněnou datovou schránku, ale z klasického elektronického podání mají obavy například z důvodu malých zkušeností s výpočetní technikou. O podání elektronicky mohou požádat zkušenější osobu a poté si jen podepíšou a na finanční úřad donesou podepsané potvrzení. Pokud však v tomto případě není podepsané papírové potvrzení podáno do 5 dnů, je podání neplatné a je potřeba ho učinit znovu.

Při zvolení možnosti Odeslat a podepsat elektronicky se nabídne opět výběr ze tří možností: ověření Identitou občana, datovou schránkou nebo kvalifikovaným certifikátem (elektronickým podpisem).

Po zvolení příslušné možnosti je uživatel vyzván k přihlášení a následně se přiznání zvoleným způsobem odešle.

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

Lhůty pro podání daňového přiznání upravuje § 136 DŘ. Základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů činí tři měsíce po uplynutí zdaňovacího období (dle § 136 odst. 1 DŘ). Tento termín připadá při podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 na 3. 4. 2023, protože 1. 4. je sobota.

Tuto základní lhůtu je možné prodloužit dle § 136 odst. 2 písm. a) na čtyři měsíce, tj. do 2. 5. 2023. K prodloužení je nutné splnit dvě podmínky. Obě podmínky je potřeba splnit současně, a to:
  • přiznání je podáno elektronicky a zároveň
  • nebylo podáno do tří měsíců, tj. platí pouze při podání elektronicky v termínu 4. 4. až 2. 5. 2023.
Lhůta činí šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud má daňový subjekt povinný audit (dobrovolný audit lhůtu neprodlužuje), nebo pokud přiznání podal poradce (daňový poradce nebo advokát), ale také za podmínky, že přiznání bylo podáno po uplynutí tří měsíců, tj. při podání v období 4. 4. až 3. 7. 2023. Plnou moc poradce stačí podat společně s přiznáním. Již není nutné ji podávat do tří měsíců od skončení zdaňovacího období, jako tomu bylo v minulosti.

Daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Tj. při podání v základním termínu je daň splatná do 3. 4. 2023. V den splatnosti již musí být platba daně připsána na účtu správce, je tedy vhodné příkaz k úhradě zadat raději pár dnů před uplynutím lhůty. Při podání přiznání elektronicky v období mezi 4. 4. a 2. 5. 2023 je daň splatná do 2. 5. 2023. Při podání přiznání poradcem nebo v případě povinného auditu je daň splatná do 3. 7. 2023.

Přehledy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění se podávají ve lhůtě jednoho měsíce od lhůty pro podání přiznání. V případě, že je přiznání podáno do 3. 4. 2023, je lhůta pro podání přehledu OSVČ 2. 5. 2023. Pokud je daňové přiznání podáno elektronicky v termínu 4. 4. až 2. 5. 2023, je lhůta pro podání přehledu OSVČ 1. 6. 2023. Jestliže daňové přiznání podává poradce po 3. 4. 2023, je lhůta pro podání přehledu OSVČ 1. 8. 2023.

Příklad 3

Podnikající fyzická osoba (OSVČ) bude podávat přiznání elektronicky. Jaké je lhůta pro podání přiznání a splatnost daně a pro podání přehledu OSVČ na sociální a zdravotní pojištění, pokud:
 
a) podá daňové přiznání elektronicky 30. 3. 2023,

b) podá daňové přiznání elektronicky 4. 4. 2023,

c) daňové přiznání podá na základě plné moci daňový poradce 30. 3. 2023,

d) daňové přiznání podá na základě plné moci daňový poradce 4. 4. 2023.

Řešení:
 
a) Pokud bylo přiznání podáno do 3. 4. 2023, je lhůta pro platbu daně do 3. 4. 2023. A to i když bylo přiznání podáno elektronicky. Přehledy OSVČ na sociální a zdravotní je potřeba podat do 2. 5. 2023.

b) Pokud je daňové přiznání podáno elektronicky 4. 4. 2023, je lhůta pro platbu daně do 2. 5. 2023. Přehledy OSVČ na sociální a zdravotní je potřeba podat do 1. 6. 2023. V přehledech je potřeba označit, že přiznání bylo podáno elektronicky po 3. 4. 2023.

c) Pokud daňový poradce podá daňové přiznání ve lhůtě do tří měsíců po skončení zdaňovacího období, platí základní lhůta – daň je splatná do 3. 4. 2023. Stejně tak u přehledů OSVČ na sociální a zdravotní platí základní lhůta, tedy do 2. 5. 2023. Při podání přiznání poradcem před uplynutím tříměsíční lhůty nedojde k prodloužení ani u termínu pro podání daňového přiznání a platby daně. Ani u termínu pro podání přehledů OSVČ.

d) Pokud daňový poradce podá přiznání na základě plné moci 4. 4. 2023, je lhůta pro platbu daně do 3. 7. 2023. Lhůta pro podání přehledů OSVČ se prodlouží na 1. 8. 2023. Plnou moc daňového poradce stačí poslat ve stejném termínu jako daňové přiznání.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Agátin svět
Vkusné hry, hračky a knihy, které děti zabaví a rozvíjí. Zn. Djeco,...
www.agatinsvet.cz

Best for Kids
Kvalitní sportovní potřeby a hračky pro aktivní rodinu. Let´s play!
www.bestforkids.cz

Kurzovní lístek

24,74 Kč
0,040 Kč
23,15 Kč
0,252 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme