Jak může s. r. o. využít soukromé auto jednatele?


Bc. Zuzana Bartůšková
28. 11. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jednatel může svoje auto s. r. o. například pronajmout. Nicméně jednatel je s „eseróčkem“ spojenou osobou, a proto musí být nájemné sjednáno v obvyklé výši.

Foto: Shutterstock

 

Nově vzniklé společnosti s ručením omezeným ke svému fungování potřebují auta. Avšak prostředky na jejich pořízení v mnoha případech zatím nemají. Nabízí se jednoduché řešení – využívat soukromé auto jednatele. Jak to lze provést?


 
S touto situací se potýká spousta nově vzniklých společností s ručením omezeným („s. r. o.“) Ke svému fungování potřebují auta, ale prostředky na jejich pořízení zatím k dispozici nemají.
 
Nabízí se jednoduché řešení – využívat soukromé auto jednatele. Ale jak dostat náklady na služební cesty soukromým autem jednatele do s. r. o.? O tom bude následující článek.

Cestovní náhrady

Z pohledu zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) je jednatel, který pobírá odměnu jednatele, považován za zaměstnance (viz § 6 odst. 1 ZDP). Z tohoto důvodu může jednatel pobírat cestovní náhrady za stejných daňových podmínek jako zaměstnanec v pracovním poměru. Vyplácení cestovních náhrad za použití vlastního auta ke služebním cestám je nejsnazší cestou, jak uplatnit náklady na služební cesty jako daňové.
 
Vyplacené cestovní náhrady až do výše pro tzv. „státní zaměstnance“ jsou u zaměstnance osvobozené od daně z příjmů dle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP. A také od sociálního a zdravotního pojištění. Cestovní náhrady nad limit podléhají zdanění.
 
Pro úplnost uvádím, že jednateli je třeba vyplácet veškeré cestovní náhrady. To znamená, že není možné mu vyplácet pouze náhrady za vlastní auto a nevyplácet stravné. A to ani v případě, že se ho jednatel dobrovolně vzdá. Důvodem je skutečnost, že je na jednatele při vyplácení cestovních náhrad pohlíženo jako na zaměstnance a zaměstnanec se nemůže cestovních náhrad vzdát.
 
Nárok na cestovní náhrady a jejich výše by měly být upraveny ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, popř. ve smlouvě s jednatelem.

Výpočet cestovních náhrad jednatele

Náhrada jízdních výdajů se stanoví podle § 157 zákoníku práce (dále jen „ZP“) a skládá se ze dvou složek. Z náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu za každý ujetý kilometr a ze sazby základní náhrady za 1 km.
 
Sazbu základní náhrady za 1 km a cenu za pohonné hmoty stanoví každý rok vyhláška. Pro rok 2016 je to vyhláška č. 385/2015 Sb., která stanovila sazbu základní náhrady za 1 km ve výši 1 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel.
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí ZP činí:
 • 29,70 Kč u benzinu natural 95 oktanů,
 • 33,00 Kč u benzinu natural 98 oktanů,
 • 29,50 Kč u motorové nafty.
Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množstvím spotřebované pohonné hmoty.
 
Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou vyhláškou.
 
Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu (viz § 158 ZP).
 
Výhody:
 • lze reagovat poměrně pružně na potřebu použít auto ke služební cestě,
 • náklady na pohonné hmoty a údržbu auta se počítají podle zákona – jsou předem známé,
 • používání auta na služební cestě není považováno za zahrnutí do obchodního majetkupříjem z prodeje bude při splnění dalších podmínek § 4 odst. 1 písm. c) ZDP osvobozen od daně.
Nevýhody:
 • s. r. o. nemůže přímo uplatnit náklady na provoz auta – doklady za pohonné hmoty, opravy auta, odpisy auta apod. jsou již obsažené v náhradách za použití auta,
 • nelze uplatnit nárok na odpočet DPH z přijatých plnění na provoz auta,
 • zaměstnavatel musí zaplatit silniční daň, a to buď ve výši 25 Kč za každý den použití auta, nebo ve výši 1/12 roční sazby silniční daně za každý měsíc, ve kterém bylo auto jednatele použito ke služební cestě. Zaměstnavatel si může vybrat, jakou z metod výpočtu daně použije, ale v jednom roce je nemůže u téhož vozidla vzájemně kombinovat.

Nájem auta s. r. o.

Jednatel může auto s. r. o. pronajmout. Nicméně jednatel je s „eseróčkem“ spojenou osobou, a proto musí být nájemné sjednáno v obvyklé výši ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP.
 
„Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.
 
Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku.
 
Ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob.“
 
Nájemné je daňovým nákladem nájemce (s. r. o.) v období, se kterým věcně a časově souvisí. Náklady na nájemné je tedy třeba v s. r. o. časově rozlišovat.
 
Nájemné soukromého auta je u pronajímatele (jednatele) vždy zdanitelný příjem, a to příjem dle § 9 ZDP. Zdanitelným příjmem pronajímatele (jednatele) je také nepeněžní plnění v podobě technického zhodnocení provedené a hrazené nájemcem, pokud k němu dojde.
 
Nájemce a pronajímatel by měli písemně uzavřít smlouvu o nájmu dopravního prostředku, kde blíže upraví podmínky nájmu – např. výši nájemného, které náklady hradí nájemce a které pronajímatel atp. Náklady na údržbu auta, které má podle smlouvy hradit nájemce, jsou daňovým nákladem společnosti s ručením omezeným.
 
Výhody:
 • nájemné je daňový náklad s. r. o., pokud je v obvyklé výši,
 • jako daňový náklad lze uplatnit i náklady na údržbu vozidla, které je nájemce v nájemní smlouvě zavázán hradit,
 • lze uplatnit paušální výdaje na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, pokud vozidlo není celý měsíc používáno k soukromým účelům jednatele či jiných zaměstnanců s. r. o. ani není celý měsíc přenecháno k užívání jiné osobě než s. r. o. Pokud je auto používáno i soukromě, nelze paušální výdaje na dopravu uplatnit, ale lze uplatnit skutečné výdaje na pohonné hmoty a parkovné dle knihy jízd v poměrné výši,
 • lze uplatnit odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění na údržbu auta dle nájemní smlouvy, pokud je auto používáno k ekonomické činnosti s. r. o. Pokud je auto používáno jak k ekonomické, tak k neekonomické (k soukromým účelům) činnosti, lze uplatnit odpočet v poměrné výši.
Nevýhody:
 • nájemné musí být v obvyklé výši,
 • je třeba vyřešit situaci, kdy jednatel bude chtít auto pronajaté s. r. o. používat i soukromě – jak u s. r. o., tak u zaměstnance,
 • jednatel musí zdanit příjmy z nájmu a případně i nepeněžní příjem z technického zhodnocení hrazeného nájemcem,
 • případný prodej auta pravděpodobně nebude osvobozen od daně z příjmů – vozidlo bylo zahrnuto v obchodním majetku.

Vklad auta do s. r. o.

Jednatel může automobil do s. r. o. vložit jako bezúplatný vklad, a to jak do základního kapitálu, tak i mimo základní kapitál. V tomto případě přestane být vlastníkem automobilu jednatel a stane se jím s. r. o. Poté již s. r. o. s autem disponuje běžným způsobem jako se svým majetkem.
 
Automobil se v účetnictví s. r. o. zařazuje v hodnotě určené znaleckým posudkem na účet 022.
 
Pro účely daně z příjmů pokračuje s. r. o. v daňových odpisech započatých jednatelem (§ 30 odst. 10 ZDP). Nebyl-li automobil dosud daňově odepisován, zahájí s. r. o. odepisování z daňové vstupní ceny, která se stanoví následujícím způsobem.
 
Byl-li automobil pořízen v době kratší než pět let před vložením do obchodní korporace, ocení se pořizovací cenou. Byl-li automobil pořízen v delší době, použije se pro daňové odpisy cena dle znaleckého posudku (§ 24 odst. 7 písm. b) ZDP).
 
Výhody:
 • s. r. o. se stává vlastníkem auta a může uplatňovat veškeré náklady související s vlastnictvím auta,
 • s. r. o. nemusí disponovat finančními prostředky na úhradu auta.
Nevýhody:
 • jednatel přestává být vlastníkem auta – nemá právo s ním disponovat ani na vrácení vozidla,
 • při prodeji auta musí s. r. o. odvést daň z příjmů, případně i DPH, pokud je plátcem DPH,
 • rozdílná účetní a daňová zůstatková cena auta.

Prodej auta do s. r. o.

Jednatel může automobil s. r. o. prodat na základě kupní smlouvy. V tom případě přestává být vlastníkem automobilu jednatel a stává se jím s. r. o.
 
Při prodeji je třeba respektovat cenu obvyklou ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP.
 
Výhody:
 • s. r. o. se stává vlastníkem auta a může uplatňovat veškeré náklady související s vlastnictvím auta.
Nevýhody:
 • jednatel přestává být vlastníkem auta – nemá právo s ním disponovat ani na vrácení vozidla,
 • při prodeji s. r. o. je třeba respektovat cenu obvyklou,
 • s. r. o. musí disponovat finančními prostředky na úhradu auta,
 • při prodeji auta musí s. r. o. odvést daň z příjmů a případně DPH, pokud je plátcem DPH.

Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Autorka pořádá také praktické kurzy zaměřené na daně, účetnictví a podnikání.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marcel
27. 6. 2023 15:59:20
Dobrý den, když jsem jednatel s.r.o. a zároveň jediný vlastník a moje s.r.o. vlastní auto, tak může mi moje vlastní s.r.o. pronajmout auto mě jako jednateli? tzn. na firmě bude příjem z pronájmů a já jako podnikající osoba budu mít výdaj nájemné plus cestovní paušál 5.000,- měsíčně?
Hlášení závadného obsahu

Naďa
6. 2. 2023 21:22:26
Dobrý den, když pronajmu své auto s.r.o. z pozice jednatele, stávám se podnikající FO? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 12. 2016 21:42:53
wegac: Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby pro osobní automobily - viz § 157 odst. 5 Zákoníku práce
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 12. 2016 21:39:22
Tereza K.: Ano. Bližší postup viz článek http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/firemni-auto-z-pohledu-zamestnance/ a http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/firemni-auto-z-pohledu-zamestnavatele/
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 12. 2016 21:24:48
jparkmann: Příjem podle § 7 je příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (viz § 7 odst. 2 písm. b)). Příjem podle § 9 je příjem z nájmu jiný než dle § 7 tzn. nájem majetku nezahrnutého v obchodním majetku. Obchodní majetek definuje § 4 odst. 4 takto: "(4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci." Je tedy na rozhodnutí poplatníka, zda majetek zahrne do obchodního majetku a půjde o příjem dle § 7 nebo nezahrne a půjde o příjem dle § 9. Podnikáním dle § 7 je vždy poskytování ubytovacích služeb, které je definováno v Příloze 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností Nařízení vlády 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností takto: "55. Ubytovací služby
Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům."
Jako vodítko pro určení zda se jedná o ubytovací službu dle § 7 nebo příjem z pronájmu lze využít materiálu k EET z oficiálních stránek www.e-trzby.cz - http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Ubytovani_nebo_najem_EET_verejnost.pdf
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 12. 2016 21:08:21
IvanaOtt: Na jednatele s.r.o. se uplatňuje právní úprava poskytování náhrad cestovních náhrad podle zákoníku práce prostřednictvím výše citovaného § 6 odst. 1 a odst. 2 Zákona o daních z příjmů: "(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou
a) plnění v podobě
1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,
2. funkčního požitku,
b) příjmy za práci
1. člena družstva,
2. společníka společnosti s ručením omezeným,
3. komanditisty komanditní společnosti,
c) odměny
1. člena orgánu právnické osoby,
2. likvidátora,
d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.
(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako "zaměstnanec", plátce příjmu jako "zaměstnavatel". Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady."
A protože je v postavení zaměstnance (pro účely cestovních náhrad), platí pro něj též ustanovení § 346c zákoníku práce: "Zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce."
Tuto skutečnost potvrzuje i Pokyn GFŘ D-22, který v části věnované § 24 odst. 2 pod bodem 31 uvádí: "31. Za pracovní cesty se považují také cesty členů statutárních orgánů vykonávané
v souvislosti s výkonem této funkce, pokud se příslušná jednání konají na jiném místě, než je
sídlo obchodní korporace."
Hlášení závadného obsahu

wegac
7. 12. 2016 12:46:27
Dobry den, je zakladni sazba pri nahrade na nakladni vozidlo stejna jako u osobniho? dekuji j.g.
Hlášení závadného obsahu

Tereza K.
7. 12. 2016 12:30:42
Pokud jednatel prodal vozidlo do s. r. o. a nadále ho částečně využívá ke svým soukromým jízdám, měl by zahrnout 1 % ze vstupní ceny vozu do měsíční odměny jednatele (má smlouvu o výkonu fce jednatele). A pokud by tuto smlouvu neměl, jak by měl postupovat? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

jparkmann
6. 12. 2016 21:16:46
Kde je hranice pro posouzení činnosti pronájmu movité věci jako živnost §7 ZDP a "jen" pronájem §9 ZDP, aby se nedostal poplatník daně do sporu se živnostenským úřadem?
Hlášení závadného obsahu

IvanaOtt
6. 12. 2016 12:37:45
Dobrý den, nesouhlasím s tvrzením, že jednateli je třeba vyplácet veškeré cestovní náhrady. Jednatel není zaměstnancem ve smyslu Zákoníku práce, a proto se na něj žádný zákonný nárok na cestovní náhrady nevztahuje. Naopak, pokud není jeho nárok na cestovní náhrady výslovně stanoven v jeho smlouvě o výkonu funkce, žádný nárok na cestovní náhrady nemá.
Ottová
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
1. 12. 2016 14:46:23
jzampachova: V praxi je samozřejmě třeba každý případ posuzovat individuálně a s ohledem na všechny konkrétní okolnosti a na základě nich vyhodnotit zda příjem bude osvobozený nebo zdaněný. Není smyslem článku řešit každý případ ani předpokládat, která varianta bude v praxi nejpravděpodobnější. Cílem bylo hlavně upozornit, že při prodeji auta bude třeba řešit daňové dopady.
Hlášení závadného obsahu

jzampachova
29. 11. 2016 16:51:49
Nesouhlasím s tím, že s případě nájmu s.r.o. nebude "případný prodej auta pravděpodobně osvobozen od daně z příjmů – vozidlo bylo zahrnuto v obchodním majetku." Můžete mi to vysvětlit? Sama jsem daňovým poradcem a při prodeji bych toto pronajaté auto osvobodila (samozřejmě při splnění podmínky držby min. 1 roku). To, že automobil pronajmu, ještě neznamená, že ho zahrnu do obchodního majetku, ba naopak budu uplatňovat výdaje dle paragrafu 9 odst. 4 zákona o daních z příjmu, tzn. nemám obchodní majetek. Můj názor je tedy spíš ten, že naopak případný prodej auta bude s největší pravděpodobností osvobozen, pokud tedy nebudu příjem z jeho pronájmu přiznávat jako příjem ze samostatné činnosti pod paragrafem 7 a uplatňovat výdaje dle paragrafu 24 ZDP.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BUĎFiT - masérská škola
masérské kurzy nejen pro profesionály, ale i pro širokou veřejnost.
skola.budfit.info

Kateřina Slaná, DiS.
Účetní nabízí komplexní vedení účetnictví, poradenství, mzdy
www.uctoslana.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
-0,065 Kč
23,23 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.10.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme