Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Fotovoltaické elektrárny od roku 2011


Ing. Jiří Nigrin
2. 6. 2011
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Fotovoltaické elektrárny od roku 2011.

Foto: Fotolia.eu

 

Zásadní změnu ve zdaňování příjmů z provozu fotovoltaických elektráren (FVE) a v odpisování tohoto hmotného majetku přinesl zákon č. 346/2010 Sb., kterým se změnil zákon o daních z příjmů (ZDP) a další související zákony, s platností od 1. 1. 2011. O tom, jaký dopad má tato novela na provozovatele FVE je následující příspěvek.


 

Obrovský rozmach budování fotovoltaických elektráren (FVE) a hrozba růstu cen elektrické energie, přiměl vládu učinit rázné kroky proti podpoře výroby elektřiny z ekologických zdrojů, zvláště pak ze solárních zařízení. Zásadní změnu ve zdaňování příjmů z provozu těchto zařízení a v odpisování tohoto hmotného majetku přinesl zákon č. 346/2010 Sb., kterým se změnil zákon o daních z příjmů (ZDP) a další související zákony, s platností od 1. 1. 2011.

Zrušení osvobození příjmů

Novela zákona zrušila osvobození příjmů z provozu nejen solárních zařízení, ale také z ostatních ekologických zdrojů. To se týká jak fyzických, tak i právnických osob. Osvobození příjmu je tedy možné využít naposledy za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, což znamená, že změna zákona se vztahuje i na poplatníky, kteří uvedli ekologické zdroje a zařízení do provozu před nabytím účinnosti této novely.

Pro fyzické osoby je pozivní změnou to, že se již nebudou muset v případě obržení licence stát účetní jednotkou a vést tedy účetnictví. Pokud však již účetnictví začaly vést, musí postupovat podle zákona o účetnictví, podle něhož mohou účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterém vedly účetnictví.

V této souvislosti je třeba upozornit, že od roku 2011 podléhají tyto příjmy jak sociálnímu, tak i zdravotnímu pojištění, a to i v případě, kdy fyzická osoba nadále povede účetnictví.

Změny v odpisování FVE

Další, a to zcela zásadní změnou je zatřídění fotovoltaických elektráren jako hmotného majetku a doba odpisování. Podle dosavadní praxe se FVE zařazovaly do odpisových skupin takto:

1. FVE umístěná na střeše budovy:

  • nosná konstrukce na střeše budovy a kabely jsou technickým zhodnocením budovy – tedy 5. odpisová skupina,
  • fotovoltaické systémy, panely a měniče – 3. odpisová skupina,
  • samostatné fotovoltaické články, pokud nejsou součástí panelů se zařazují do 2. odpisové skupiny;

2. FVE vybudovaná samostatně na volné ploše – celá stavba (tedy venkovní základ včetně nosné konstrukce a kabelů) se zařadila do 4. odpisové skupiny.

FVE lze v podstatě rozdělit na dvě základní části, a to na stavební část a na část technologickou. Po novele zákona zůstává jako dosud zařazena pouze stavební část, tedy buď v odpisové skupině 4 s dobou odpisování 20 let, nebo v případě umístění na budovách zpravidla v 5. odpisové skupině s dobou odpisování 30 let. 

Technologická část, která je tvořena především solárními panely, měniči a rozvaděči a je zařazena do skupin SKP 31.10, 31.20 nebo 32.10 a která tvoří více než 75 % nákladů na vybudování FVE, se podle nového ustanovení ZDP (§ 30b) odepisuje rovnoměrně po dobu 240 měsíců (tj. 20 let), přičemž daňové odpisy se stanoví jako měsíční bez možnosti odpisování přerušit.

Doba odpisování se tak oproti legislativě platné do konce roku 2010 zdvojnásobí, a v případě majetku zařazeného ve 2. odpisové skupině dokonce čtyřnásobí. Technologická složka se tedy odpisuje bez ohledu na zařazení do odpisové skupiny 240 měsíců s tím, že poplatník má povinnost odpisování zahájit počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období je možné uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Tato nová úprava se vztahuje i na hmotný majetek, který již byl zaevidován a uveden do provozu před datem účinnosti této novely, tedy před 1. 1. 2011, pokud u něho bylo odpisování již zahájeno. Od zdaňovacího období započatém v roce 2011 se odpisy u takového majetku stanoví jako podíl vstupní ceny snížené o už uplatněné odpisy (tedy o celkovou výši odpisů uplatněných z tohoto majetku do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010), a počtu měsíců, které ještě zbývají do konce odpisování.

Zbývající doba odpisování v měsících se stanoví jako rozdíl mezi 240 měsíci a počtem kalendářních měsíců po měsíci, v němž byl tento hmotný majetek zaevidován, do konce roku zdaňovacího období zahájeného v roce 2010.

V případě hmotného majetku, který je už využíván k provozu solárních zařízení, ale nebylo u něj před 1. 1. 2011 odpisování zahájeno, začíná doba odpisování (tj. 240 měsíců) běžet od prvního měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2011.

Zdanění elektrické energie ze slunečního záření

Dalším opatřením je zavedení zdanění elektrické energie ze slunečního záření, které bylo přijato v rámci novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (zákonem č. 402/2010 Sb.). Touto novelou se zavádí speciální odvod ve výši 26 % z výkupní ceny elektřiny ze slunečního záření a 28 % ze zeleného bonusu.

Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v zařízení uvedených do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010.

Poplatníkem je výrobce, který elektřinu ze slunečního záření vyrábí, avšak plátcem je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční sítě. Základem odvodu je pak částka bez DPH hrazená plátcem odvodu. Od tohoto odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

To znamená, že ten, kdo má solární panely na střeše domu, se nemusí této daně obávat. Tato daň také nepostihuje malé vodní elektrárny, větrné elektrárny ani výrobu elektřiny z biomasy. Tento odvod je podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP daňovým výdajem (nákladem).

V praxi to pak bude znamenat, že plátce odvodu srazí a odvede příslušnou částku vždy do 25 dnů po skončení odvodového období, kterým je kalendářní měsíc. Pro poplatníka však bude zdanitelným příjmem celá částka, tedy včetně sraženého odvodu, a sražený odvod bude zaúčtován jako daňový náklad.

Součástí této novely je dále změna zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, podle které budou bezúplatně nabyté povolenky na emise skleníkových plynů pro výrobce elektřiny zdaněny daní darovací ve výši 32 %.

Dalším opatřením je zvýšení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského fondu, na které budou stát solární elektrárny.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
IPsecure.cz s.r.o.
Prodejce a instalační firma bezpečnostních IP kamerových systémů.
www.ipsecure.cz

Objednávkový systém Arebo
Objednávkový systém usnadňuje práci velkoobchodům, výrobcům a dovozcům
www.arebo.cz

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru